Ruch drogowy

Koncesje i zezwolenia

Pozostałe

Kontrola w zakresie przewozu drogowego

Strona 1 z 3

Jakie dokumenty podlegają kontroli?

Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego kierowca pojazdu samochodowego jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać, na żądanie uprawnionego organu kontroli, przede wszystkim wypis z licencji, kartę opłaty drogowej, zapisy urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku, a ponadto:

1.  w transporcie drogowym osób

 • przy wykonywaniu przewozów regularnych i regularnych specjalnych - odpowiednie zezwolenie i formularz jazdy lub wypis z zezwolenia wraz z obowiązującym rozkładem jazdy, 
 • przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów wahadłowych lub okazjonalnych - odpowiednie zezwolenie, 
 • przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów na potrzeby własne - formularz jazdy, 
 • oryginał albo poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę kserokopię decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu na przewozy regularne i przewozy regularne specjalne, jeżeli została wydana;

2.  w transporcie drogowym rzeczy - dokumenty związane z przewożonym ładunkiem, a także: 

 • odpowiednie zezwolenie wymagane w międzynarodowym transporcie drogowym, 
 • dokumenty wymagane przy przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, 
 • świadectwo wymagane zgodnie z umową o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), 
 • zezwolenie na przejazd pojazdu, z ładunkiem lub bez ładunku, o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach, 
 • wymagane przy przewozie żywych zwierząt, 
 • dokumenty wymagane przy przewozie odpadów, 
 • certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu, jeżeli jest wymagany; 

3.  w międzynarodowym transporcie drogowym - świadectwo kierowcy, jeżeli jest wymagane. 

Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne kierowca pojazdu samochodowego jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli także zaświadczenie od przewoźnika drogowego (poświadczające zatrudnienie kierowcy oraz spełnianie wszystkich wymagań określonych ustawą o transporcie drogowym).

Podczas przewozu drogowego wykonywanego na potrzeby własne kontrolowany jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli, oprócz odpowiednich dokumentów wymaganych przy takim przewozie, określonych wyżej, wypis zaświadczenia (według ustalonego wzoru), potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej. 

Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego przez zagranicznego przewoźnika kierowca pojazdu samochodowego jest obowiązany ponadto mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli dowód uiszczenia opłaty, jeżeli jest na zasadach wzajemności wymagana.

Przedsiębiorca lub podmiot, dokonujący przewozów drogowych wykonywanych: w ramach powszechnych usług pocztowych, w ramach usług polegających na przewozie odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych, przez podmioty niebędące przedsiębiorcami czy też w ramach usuwania skutków awarii lub wypadków pojazdami pomocy drogowej, wykonujący przewozy na potrzeby własne, odpowiedzialni są za wyposażenie kierowcy wykonującego transport drogowy lub przewóz na potrzeby własne w wymagane dokumenty.

Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego kierowca taksówki jest obowiązany mieć dodatkowo przy sobie i okazać na żądanie licencję.  

Kto może dokonać kontroli przewozu drogowego?

Do kontroli ww. dokumentów oraz warunków w nich określonych, uprawnieni są:

 • funkcjonariusze Policji; 
 • inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego; 
 • funkcjonariusze organów celnych;  
 • funkcjonariusze Straży Granicznej;  
 • upoważnieni pracownicy zarządców dróg publicznych - z wyłączeniem niektórych dokumentów;  
 • inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy - w odniesieniu do zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy oraz czas jazdy i postoju; 
 • upoważnieni pracownicy właściwego organu, wydającego zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych - w odniesieniu do przewozów regularnych i regularnych specjalnych. 

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 27.5.2019

  Wkrótce mobilne kontrole drogowe

  W projekcie wprowadzono możliwość przeprowadzania szczegółowych drogowych kontroli technicznych w mobilnych stacjach kontroli drogowej i w wyznaczonych punktach przeprowadzania kontroli drogowych. Proponowana (...)

 • 13.10.2018

  Lepsza kontrola przewozu drogowego

  Lepszy nadzór nad rynkiem usług przewozowych w Polsce, eliminacja nieuczciwej konkurencji między przewoźnikami i większa ochrona rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją ze strony (...)

 • 19.3.2018

  Naruszenia warunków przewozu drogowego na cenzurowanym

  Projekt nowelizacji wprowadza lepszy nadzór nad rynkiem usług przewozowych w Polsce. Eliminuje również nieuczciwą konkurencję między przewoźnikami oraz zapewnia większą ochronę rynku (...)

 • 10.8.2017

  Przewóz towarów ma być monitorowany elektronicznie

  Proponowana nowelizacja zakłada, że w szczególności przewóz paliw płynnych, alkoholu skażonego i suszu tytoniowego będzie nadzorowany elektronicznie za pomocą systemów satelitarnych. (...)

 • 3.10.2018

  Nowe obowiązki w SENT

  1 października 2018 r. weszły w życie zmiany ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów w zakresie przekazywania aktualnych danych geolokalizacyjnych środków (...)