Spółka akcyjna

Liberalizacja stosunków kapitałowych w spółkach akcyjnych

W dniu 5 października 2008 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych.

Czego dotyczą zmiany Kodeksu spółek handlowych?

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych ma na celu ułatwienie i przyspieszenia dokonywania czynności, których przedmiotem są stosunki kapitałowe w spółkach akcyjnych, tj. wnoszenie wkładów niepieniężnych, nabywanie własnych akcji, finansowanie nabywania akcji, obniżanie kapitału zakładowego oraz umarzanie akcji.

Przewiduje ona również zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności przez spółki, bez jednoczesnego uszczerbku dla sytuacji wierzycieli i akcjonariuszy.

Nowe przepisy dotyczące spółki akcyjnej zakładają przede wszystkim: możliwość badania tylko niektórych wkładów niepieniężnych przez biegłego rewidenta, wprowadzenie zasad nabywania przez spółkę własnych akcji, zakaz finansowania przez spółkę nabycia emitowanych przez nią akcji oraz możliwość obniżenia kapitału zakładowego.

Więcej informacji na temat nowych przepisów znajduje się w artykule zatytułowanym Nowe zasady kształtowania stosunków kapitałowych w spółkach akcyjnych, prosimy więc o zapoznanie się z jego treścią.

Na czym polegała senacka poprawka?

Podczas prac Sejmu nad przedmiotową nowelizacją została zgłoszona, a następnie przyjęta, poprawka dotycząca art. 345. Przepis ten w nowym brzmieniu w § 6 stanowi, że podstawą uchwały walnego zgromadzenia spółki w sprawie finansowania nabycia lub objęcia emitowanych przez spółkę akcji jest pisemne sprawozdanie zarządu (musi ono spełniać wymagania określone w tym przepisie). Na podstawie § 7 sprawozdanie to zarząd spółki będzie zobowiązany złożyć do sądu rejestrowego i ogłosić. Z kolei § 8 wyłącza stosowanie wskazanych w nim paragrafów art. 345 do świadczeń spełnianych w ramach zwykłej działalności instytucji finansowych, jak również do świadczeń spełnianych na rzecz pracowników spółki bądź spółki z nią powiązanej, których celem jest ułatwienie nabycia lub objęcia emitowanych przez spółkę akcji. Skoro więc ustawodawca przyjął, że w przypadkach określonych w § 8, przepis o sprawozdaniu zarządu nie będzie stosowany, należało wyłączyć w tych przypadkach również stosowanie § 7, który odnosi się bezpośrednio do sprawozdania. W związku z przedmiotową poprawką w art. 345 w § 8 wyrazy "§ 2, 3, 5 i 6" zastąpiono wyrazami "§ 2, 3, 5-7".

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2008 r. Nr 118, poz.747)

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: