Gmina

Pozostałe

Mundurki w szkole i inne zmiany w działalności szkół

Strona 1 z 3

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw przewiduje m.in. modyfikację dotychczasowego systemu egzaminów eksternistycznych oraz rozwiązanie prawne problemu ochrony uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju psychicznego polegające na upoważnieniu Rady Ministrów do nałożenia na szkoły i placówki zapewniające uczniom korzystanie z usługi dostępu do Internetu, w drodze rozporządzenia, obowiązku zainstalowania i aktualizowania oprogramowania zabezpieczającego. Jej przepisy wejdą w życie etapami: 24 maja 2007 r., 1 lipca 2007 r. oraz 1 września 2007 r.  

Nowelizacja ta wprowadza również większą kontrolę nad funkcjonowaniem szkoły ze strony rady szkoły (lub placówki) i rady rodziców. Zmienia też regulacje dotyczące dotacji dla niepublicznych przedszkoli i placówek.

Mundurki w szkole

Nowością będzie obowiązkowe noszenie przez uczniów jednolitego stroju na terenie szkoły podstawowej i gimnazjum. Nowelizacja przewiduje też, iż dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, będzie mógł wprowadzić w szkole ponadgimnazjalnej obowiązek noszenia przez uczniów jednolitego stroju. 

Wzór jednolitego stroju określi dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców.

Dyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum oraz dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, w której wprowadzono obowiązek noszenia jednolitego stroju, może w porozumieniu z radą rodziców określić sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub dniach.

Zabezpieczenie przed dostępem do niebezpiecznych treści w Internecie

Nowelizacja wprowadza także nowy artykuł, na mocy którego Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, nałoży na szkoły i placówki zapewniające uczniom korzystanie z usługi dostępu do Internetu na ich terenie obowiązek zainstalowania i aktualizowania oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów, oraz określi minimalne wymagania, jakie powinno spełniać to oprogramowanie. W rozporządzeniu tym zostanie określony szczegółowy zakres treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego uczniów, w szczególności pornograficznych, eksponujących brutalność i przemoc, zawierających zachowania naruszające normy obyczajowe, propagujących nienawiść i dyskryminację.

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ma zaś zapewnić szkołom i placówkom możliwość nieodpłatnego korzystania z oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego uczniów, spełniającego ww. minimalne wymagania, w wersjach działających w systemach operacyjnych powszechnie użytkowanych na obszarze kraju, z uwzględnieniem zasady równego traktowania różnych platform systemowych. Szkoły i placówki mogą też, w celu realizacji tego nowego obowiązku wykorzystywać inne oprogramowanie spełniające jednak owe minimalne wymagania.

Jaki ma być skład rady pedagogicznej?

Oprócz zmienionych zasad przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, nowe przepisy uregulowały skład rady pedagogicznej. Mianowicie w skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole lub placówce oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu lub prowadzący pracę wychowawczą z młodocianymi pracownikami w placówkach zbiorowego zakwaterowania, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.

Jak mają funkcjonować szkolne rady rodziców?

Zgodnie z nowymi regulacjami, w szkołach i placówkach oświatowych co do zasady, działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów. 

W skład rad rodziców wchodzić mają:

 1. w szkołach - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;
 2. w placówkach - co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki;
 3. w szkołach artystycznych - co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej szkoły.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 24.9.2018

  Renta rodzinna - czym jest renta rodzinna i komu przysługuje?

  Czym jest renta rodzinna i komu przysługuje ? Renta rodzinna jest świadczeniem przysługującym uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury (...)

 • 3.1.2019

  „Posiłek w szkole i w domu” od 2019 r.

  1 stycznia 2019 r. ruszył program „Posiłek w szkole i w domu”. To pomoc dla osób starszych, z niepełnosprawnościami oraz dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. Na (...)

 • 16.7.2017

  Koncesja - Jakiego rodzaju działalność gospodarcza wymaga koncesji?

  Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej stanowi konstytucyjną zasadę w prawie polskim. Wyjątkiem od tej zasady jest obowiązek uzyskania koncesji przed podjęciem działalności gospodarczej. (...)

 • 25.8.2017

  Program dla szkół: mleko oraz owoce i warzywa

  Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw stwarza podstawę (...)

 • 8.12.2004

  Czas pracy nauczyciela

  Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. Nauczycielom dokształcającym się, wykonującym inne ważne społecznie zadania lub - jeżeli to wynika (...)