Pozostałe

Na jakich zasadach udziela się wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

Strona 1 z 5

Z czego wynika wsparcie nowych inwestycji z Funduszu Strefowego?

 W Banku Gospodarstwa Krajowego w latach 2005-2023 tworzy się Fundusz StrefowyŚrodki z tego Funduszu są przeznaczone na wsparcie nowych inwestycji, związanych z utworzeniem lub rozbudową przedsiębiorstwa, jak również z rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, zmian wyrobu lub usługi, w tym także zmian w zakresie sposobu świadczenia usług, z wyłączeniem kosztów uwzględnionych przy ustaleniu dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej (określonej w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw).

Warunki i zasady udzielania wsparcia dla nowej inwestycji realizowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały urfegulowane w art. 8 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw. Organem udzielającym takiego wsparcia nowej inwestycji jest minister właściwy do spraw gospodarki. Wsparcie nowej inwestycji jest udzielane na wniosek podatnika albo przedsiębiorcy. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające prawo wnioskodawcy do uzyskania wsparcia. Podstawą udzielenia wsparcia jest umowa zawarta przez ministra właściwego do spraw gospodarki z otrzymującym wsparcie. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje udzielone wsparcie na rachunek wskazany przez podatnika lub przedsiębiorcę oraz informuje o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego, właściwego w sprawach podatku dochodowego podatnika. Umowa ta określa wartość i harmonogram inwestycji oraz liczbę zatrudnionych pracowników. Umowa określa także wielkość i szczegółowe przeznaczenie oraz zasady rozliczania wsparcia i przyczyny zwrotu udzielonego wsparcia. Minister właściwy do spraw gospodarki może odmówić, w drodze decyzji, udzielenia wsparcia na nową inwestycję, jeśli jego udzielenie w istotny sposób mogłoby naruszyć lub grozić naruszeniem konkurencji przez uprzywilejowanie niektórych przedsiębiorców lub produkcji niektórych towarów.

25 kwietnia 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego.  

Jakie są warunki udzielania wsparcia ww. nowej inwestycji?

Wsparcie nowej inwestycji stanowi pomoc regionalną z tytułu kosztów nowej inwestycji lub kosztów tworzenia nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją.

Warunkiem udzielenia wsparcia nowej inwestycji jest: 

 • złożenie specjalnego wniosku przed rozpoczęciem inwestycji; 
 • udział środków własnych przedsiębiorcy rozumianych jako środki, które nie zostały uzyskane w ramach udzielonej mu pomocy, wynoszących co najmniej 25 % całkowitych kosztów inwestycji; 
 • prowadzenie działalności gospodarczej związanej z nową inwestycją w podregionie kwalifikującym się do objęcia pomocą przez co najmniej 5 lat od zakończenia inwestycji;
 • utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy przez co najmniej 5 lat od dnia ich utworzenia, jeżeli wsparcie zostanie udzielone z tytułu kosztów tworzenia nowych miejsc pracy. 

Na jakie rodzaje działalności gospodarczej nie udziela się wsparcia?

Wsparcia nie udziela się nowej inwestycji realizowanej w celu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie: 

 1. wytwarzania materiałów wybuchowych, wyrobów tytoniowych, wyrobu, rozlewu i przetwarzania spirytusu oraz napojów alkoholowych, a także przetwarzania paliw silnikowych; 
 2. prowadzenia ośrodków gier, o których mowa w ustawie o grach i zakładach wzajemnych;
 3. usług instalowania, napraw, konserwacji i remontu maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz przedmiotów osobistego użytku;
 4. robót budowlanych określonych w sekcji F Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług;
 5. usług w zakresie handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych i motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego, usług hotelarskich i gastronomicznych, określonych w sekcjach G i H PKWiU;
 6. usług pośrednictwa finansowego oraz usług związanych z nieruchomościami, wynajmem, nauką i prowadzeniem działalności gospodarczej, określonych w sekcjach J i K PKWiU, z wyjątkiem działu 72, działu 73 grupy 73.1 oraz działu 74 grupy 74.3; 
 7. usług w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, usług komunalnych pozostałych, społecznych i indywidualnych, usług gospodarstw domowych, usług świadczonych przez organizacje i zespoły eksterytorialne, określonych w sekcjach L-Q PKWiU, z wyjątkiem usług prania i czyszczenia określonych klasą 93.01; 
 8. działalności gospodarczej, na której prowadzenie jest wymagane posiadanie koncesji, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, tj. działalności gospodarczej w zakresie:
  • wytwarzania paliw lub energii, z wyłączeniem: wytwarzania paliw stałych lub paliw gazowych, wytwarzania energii elektrycznej w źródłach o łącznej mocy nieprzekraczającej 50 MW niezaliczanych do odnawialnych źródeł energii, wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła w źródłach o łącznej mocy nieprzekraczającej 5 MW niezaliczanych do odnawialnych źródeł energii, wytwarzania ciepła w źródłach o łącznej mocy nieprzekraczającej 5 MW; 
  • magazynowania paliw gazowych w instalacjach magazynowych, skraplania gazu ziemnego i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w instalacjach skroplonego gazu ziemnego, jak również magazynowania paliw ciekłych, z wyłączeniem: lokalnego magazynowania gazu płynnego w instalacjach o przepustowości poniżej 1 MJ/s oraz magazynowania paliw ciekłych w obrocie detalicznym; 
  • przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, z wyłączeniem: dystrybucji paliw gazowych w sieci o przepustowości poniżej 1 MJ/s oraz przesyłania lub dystrybucji ciepła, jeżeli łączna moc zamówiona przez odbiorców nie przekracza 5 MW; 
  • obrotu paliwami lub energią, z wyłączeniem: obrotu paliwami stałymi, obrotu energią elektryczną za pomocą instalacji o napięciu poniżej 1 kV będącej własnością odbiorcy, obrotu paliwami gazowymi, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 100 000 euro, obrotu gazem płynnym, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza 10 000 euro, oraz obrotu paliwami gazowymi lub energią elektryczną dokonywanego na giełdach towarowych przez towarowe domy maklerskie prowadzące działalność maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi na podstawie ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych jak również obrotu ciepłem, jeżeli moc zamówiona przez odbiorców nie przekracza 5 MW. 
 9. Obserwuj nas na:

  Czytaj dalej (strona 1 z 5)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.9.2018

  Kto sfinansuje Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych?

  Rządowy projekt zakłada powstanie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – nowej instytucji, która będzie wspierała osoby niepełnosprawne. Proponowane rozwiązanie stanowi (...)

 • 9.9.2018

  Polska Strefa Inwestycji gotowa

  5 września weszły w życie akty wykonawcze do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Oznacza to, że przedsiębiorcy mają już możliwość ubiegania się o wsparcie na realizację (...)

 • 18.2.2019

  PROW sfinansuje gwarancje do kredytów

  Zaproponowano przepisy, które umożliwią stosowanie instrumentów finansowych (IF) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). Chodzi o nową formę (...)

 • 18.6.2018

  Wspieranie nowych inwestycji

  Polska atrakcyjną strefą inwestycyjną, wsparcie również dla mikro-, małych i średnich firm, zwolnienia podatkowe uzależnione nie tylko od lokalizacji inwestycji, ale od jej charakteru i jakości (...)

 • 13.4.2018

  Mieszkania mają być bardziej dostępne

  Nowelizacja realizuje Narodowy Program Mieszkaniowy. Wprowadzi zmiany w zasadach realizacji programu wsparcia budownictwa kierowanego do najmniej zamożnych, w tym nowych form wspierających gminy w rozwoju (...)