Działalność gospodarcza

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Postępowanie podatkowe

Odpowiedzialność karna skarbowa

Nadchodzą zmiany w procedurach podatkowych

Strona 1 z 3

Nowelizacja ma wejść w życie w zasadzie 1.09.2005 r., ale przepisy dotyczące deklaracji elektronicznych - 16.08.2006 r., a regulacje w sprawie porozumień cenowych i sposobu zaokrąglania - 1.01.2006 r.

Udział organizacji społecznej

Nowością będzie możliwość uczestniczenia organizacji społecznych w postępowaniu na prawach strony. Celem tej zmiany ma być umocnienie pozycji podatnika wobec przedstawicieli organów skarbowych i dla ochrony praw wszystkich podatników (art. 133a § 3 O.p.).

Wiążące porozumienia cenowe

Nowelizacja wprowadza nową instytucję. Firmy powiązane ze sobą kapitałowo będą mogły występować o zawarcie, za sporą opłatą, z administracją podatkową wiążącego porozumienia w sprawach ustalania cen transakcyjnych między podmiotami powiązanymi (w formie decyzji ministra finansów), w którym oficjalnie i trwale akceptuje ona stosowane przez podatników metody ustalania tych cen (dodany dział IIa O.p.). Dzięki niemu firmy powieązane zyskają pewność, że w przyszłości przyjęte przez nie metody ustalania cen w łączących je transakcjach nie zostaną zakwestionowane przez władze podatkowe.

decyzja w sprawie porozumienia będzie mogła być wydana tak w stosunku do transakcji, które dopiero mają zostać dokonane, jak i dla transakcji, które już zaczęto realizować przed złożeniem wniosku.

Nowelizacja wprowadza 3 rodzaje porozumień cenowych:

  1. Porozumienie jednostronne - to uznanie prawidłowości stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej stosowanej w rozliczeniach między: powiązanymi ze sobą podmiotami krajowymi lub podmiotem krajowym a podmiotem zagranicznym, z którym jest powiązany (w rozumieniu art. 25 ustawy o p.d.o.f. i art. 11 ustawy o p.d.o.p.), wyrażone przez Ministra Finansów. Porozumienia tego typu wyróżnia to, że nie biorą w nich udziału organy administracji podatkowych obcych państw.

  2. Porozumienie zagraniczne dwustronne - to uznanie przez Ministra Finansów prawidłowości stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej w transakcjach dokonywanych między podmiotem krajowym a podmiotem zagranicznym, z którym jest powiązany. Takie porozumienia będą wydawane na wniosek podmiotu krajowego, po uprzednim uzyskaniu, od obcej władzy podatkowej właściwej dla podmiotu zagranicznego powiązanego z wnioskodawcą, zgody na zawarcie takiego poroumienia.

  3. Porozumienie zagraniczne wielostronne - to porozumienie dotyczące zagranicznych podmiotów pochodzących z więcej niż jednego państwa obcego. porozumienie takie wymaga uzyskania uprzedniej zgody władz podatkowych tych państw, właściwych dla podmiotów zagranicznych, z którymi ma być przeprowadzona transakcja czy transakcje, na wskazaną we wniosku metodę ustalania w nich cen. Tego typu porozumienia znajdą zastosowanie przede wszystkim w przypadku przedsiębiorstw wielonarodowych (np. holdingów). W ten sposób apobiegać się będzie podwójnemu czy wielokrotnemu opodatkowaniu podatkami dochodowymi wszystkich państw biorących udział w porozumieniu wielostronnym.

Za podmiot krajowy powiązany z podmiotem zagranicznym uznaje się przy tym podmiot określony art. 25 ustawy o p.d.o.f. i art. 11 ustawy o p.d.o.p.

Korekta bez wzywania

Nie trzeba będzie tak często osobiście zgłaszać się w urzędzie skarbowym.

Urzędnik będzie mógł bowiem samodzielnie skorygować oczywiste pomyłki i błędy rachunkowe w składanych deklaracjach podatkowych i wysłać podatnikowi poprawiony formularz (art. 274 O.p.). Podatnik będzie mógł wnieść protest. Taka korekta, bez potrzeby wzywania podatnika, będzie stosowana tylko, jeśli zmieni wysokość zobowiązania podatkowego, nadpłaty, zwrotu podatku lub straty o maksymalnie do 1 tys. zł.

Co istotne, nowe zasady dotyczące urzędniczych korekt będą miały zastosowanie również do deklaracji złożonych przed wejściem w życie omawianej zmiany.

Wyższe odszkodowania za błędne decyzje 

Przedsiębiorstwa poszkodowane niewłaściwą decyzją organów podatkowych, które później wygrają sprawę przed sądem, będą mogły domagać się od Skarbu Państwa odszkodowania za poniesioną stratę oraz - nowość - za utracone zyski. Nie będą też musiały udowadniać przed sądem, że wadliwa decyzja została wydana z winy urzędu. Wystarczy, że poszkodowana strona wykaże, iż nie nastąpiło to z jej winy (art. 260 § 1 O.p.). Odszkodowania takiego można będzie się domagać od organu, który wydał błędną decyzję, co do której stwierdzono następnie nieważność lub którą uchylono w wyniku wznowienia postępowania. Do niego składa się też wniosek w tej sprawie.

Odraczanie terminów płatności podatków

Nowe przepisy umożliwią odraczanie terminów płatności zobowiązań podatkowych w okolicznościach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatnika.

Wstrzymanie wykonania decyzji

Wśród przesłanek wstrzymania wykonania decyzji znajdzie się dodatkowo "ważny interes publiczny". Nowe przepisy zakładają również zawieszenie spłaty naliczonych zaległości i kar, jeżeli w tej sprawie toczy się spór między podatnikiem a urzędem oraz pod warunkiem, że podatnik przedstawi odpowiednie zabezpieczenie spłaty należności w razie przegrania sprawy (nowy art. 224).

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: