Nowa ustawa o kredycie mieszkaniowym

13 listopada 2002r. Sejm Rzeczpospolitej przyjął ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej.

Ustawa ta określa sposó dopłat do kredytów mieszkaniowych wynikającą z różnicy pomiędzy stała a referencyjną stopą oprocentowania tych kredytów. Poprzez stałą stopę ustawa rozumie nominalną stałą stopę oprocentowania po jakiej banki udzielały będą kredytów mieszkaniowych. Referencyjną stopą procentową jest natomiast zmienna roczna stopa procentowa trzymiesięcznych pożyczek udzielonych w walucie polskiej na warszawskim międzybankowym rynku finansowym.

Kredyty o stałej stopie procentowej udzielane będą:

 1. osobom fizycznym na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych przez:
  • budowę domu jednorodzinnego,
  • nadbudowę, przebudowę lub rozbudowę budynku mieszkalnego lub adaptację budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne, w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,
  • zakup będącego w budowie lub nowo wybudowanego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w ramach wykonywanej działalności gospodarczej,
  • pokrycie kosztów budowy lokalu mieszkalnego, budowanego przez spółdzielnię mieszkaniową w celu ustanowienia odrębnej własności tego lokalu,
  • wniesienie wkładu mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej w celu uzyskania spółdzielczego lokatorskiego prawa do zasiedlanego po raz pierwszy lokalu mieszkalnego - z wyjątkiem inwestycji dokonywanych przez te osoby fizyczne w ramach wykonywanej przez nie działalności gospodarczej
 2. osobom fizycznym, osobom prawnym i wspólnotom mieszkaniowym na:
  • remont budynku mieszkalnego, z wyłączeniem remontów niewymagających zezwolenia na budowę oraz remontów lokali w budynkach wielorodzinnych.

Na cele określone w punkcie 1 kredytu udziela się na okres od 20 do 25 lat, a na cele określone w punkcie 2 - od 15 do 20 lat.

Stałą stopę procentową ustawa okresliła na poziomie 8%. Jednakże w razie małej konkurencyjności stopy procentowej kredytu o stałej stopie procentowej w stosunku do kredytów na cele mieszkaniowe oferowanych na rynku, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, może, w drodze rozporządzenia, zmienić wysokość stałej stopy procentowej. Stała stopa procentowa nie może być jednak niższa niż 7%.

Atrakcyjność tej formy kredytu polega na stosowaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego dopłat, czyli kwoty stanowiącej różnicę między odsetkami naliczonymi za dany okres według stopy referencyjnej a odsetkami naliczonymi za ten sam okres według stałej stopy procentowej. Dopłaty te finansować będzie BGK ze specjalnego Funduszu dopłat.

Obecnie nad ustawą pracuje Senat RP.

Obserwuj nas na:

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY