Nowa ustawa o rencie socjalnej

Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 o rencie socjalnej normuje zasady i tryb przyznawania oraz wypłaty renty socjalnej. Tekst ustawy został przekazany do Senatu, a Senat nie wniósł do jej postanowień żadnych poprawek.

Ustawa wskazuje, że prawo do renty socjalnej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym pozwolenie na osiedlenie się lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uzyskali pozwolenie na pobyt, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej (w tym ostatnim przypadku ustawa nabierze mocy wiżącej od dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej).

Prawo do renty socjalnej przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18 roku życia, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25 roku życia, w trakcie studiów doktoranckich lub aspiratury naukowej. Osobie, która spełnia powyższe warunki przysługuje renta socjalna stała lub okresowa w zależności od tego czy całkowita niezdolność do pracy jest trwała bądź okresowa. Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy dokonuje lekarz orzecznik Zakładu. Decyzję w sprawie przyznania renty socjalnej wydaje i świadczenie to wypłaca jednostka organizacyjna Zakładu właściwa ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o rentę socjalną.
Postępowanie w sprawie przyznania renty socjalnej wszczyna się na podstawie wniosku osoby ubiegającej się o rentę socjalną lub jej przedstawiciela ustawowego, jak również na wniosek innej osoby albo kierownika ośrodka pomocy społecznej, działających za zgodą osób wyżej wymienionych.
Renta socjalna nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury, uposażenia w stanie spoczynku, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej lub pobierającej świadczenie o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych, renty strukturalnej, a także osobie uprawnionej do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, osobie będącej właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej w rozumieniu Kodeksu cywilnego o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 5 ha przeliczeniowych, osobie będącej współwłaścicielem nieruchomości rolnej, jeżeli udział tej osoby przekracza 5 ha przeliczeniowych.

Renta socjalna nie przysługuje za okres tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności oraz jeżeli kwota renty rodzinnej przekracza 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z tym, że kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Ustawa rozstrzyga również o kwestiach związanych z prawem do renty socjalnej w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

Osobom uprawnionym do renty socjalnej na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej przed dniem wejścia w życie ustawy o rencie socjalnej, renta socjalna przysługuje w wysokości i na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej. Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy oraz orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów wydane przed dnie wejścia w życie niniejszej ustawy i uprawniające do renty na podstawie ustawy o pomocy społecznej stanowią podstawę do przyznania renty socjalnej na podstawie ustawy o rencie socjalnej, przez okres na który zostały wydane.

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów wydane przed dniem wejścia w życie omawianej ustawy uprawniające do renty socjalnej na podstawie ustawy o pomocy społecznej są traktowane na równi z orzeczeniami lekarza orzecznika.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2003 roku.

Obserwuj nas na:

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: