Ruch drogowy

Koncesje i zezwolenia

Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

Strona 1 z 5

Jakie regulacje wdraża nowa ustawa?

Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw wchodzi w zasadzie w życie z dniem 3 listopada 2007 r.

Podstawowym celem ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest wdrożenie dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonywania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylającej dyrektywę Rady 88/599/WE. Dyrektywa ta weszła w życie dnia 1 maja 2006 r. Państwa członkowskie UE zobowiązane zostały zaś w ciągu 11 miesięcy wprowadzić w życie przepisy niezbędne do wykonania powyższej dyrektywy i od dnia 1 kwietnia 2007 r. rozpocząć ich praktyczne stosowanie.  

Dyrektywa ta nie jest aktem prawnym nowym i odwołuje się do rozwiązań organizacyjno-prawnych oraz pojęć stosowanych od końca lat 80-tych ubiegłego wieku. Wśród tych rozwiązań i pojęć można wymienić: systemy kontroli obejmujące organizowanie regularnych kontroli prawidłowego i jednolitego stosowania przepisów socjalnych, wskaźniki procentowe kontroli dotyczące liczby dni przepracowanych przez kierowców pojazdów objętych zakresem stosowania rozporządzeń wspólnotowych (przepisów socjalnych) i całkowitej liczby skontrolowanych dni roboczych w przedsiębiorstwach transportowych, kontrolowanie bez dyskryminacji, wyposażenie funkcjonariuszy kontroli w wykaz elementów podlegających sprawdzeniu na drodze i w siedzibie przewoźnika, obowiązek zbierania danych statystycznych i przedkładania Komisji Europejskiej z częstotliwością raz na dwa lata zgodnie z formularzem określonym w decyzji Komisji 93/173/EWG z dnia 22 lutego 1993 r. ustalającej znormalizowany formularz przewidziany w art. 16 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3820/85 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego, podział na kontrole drogowe i kontrole w siedzibach przewoźników, kontrole wspólne i skoordynowane, udzielanie sobie wzajemnie pomocy w sytuacji podejrzenia naruszenia prawa, wymiana informacji zarówno z KE, jak i z organami kontrolnymi zainteresowanych Państw Członkowskich. 

Stawiając sobie za cel ustanowienie przejrzystych, wspólnych zasad w zakresie minimalnych warunków kontroli należytego i jednolitego stosowania rozporządzeń (EWG) nr 3821/85 i (WE) nr 561/2006, legislatorzy unijni wprowadzili następujące nowe rozwiązania i zmiany przepisów, w stosunku do poprzedniej dyrektywy 88/599/EWG: 

 1. rozszerzenie zakresu i struktury gromadzonych danych statystycznych będących wynikiem kontroli drogowych i w siedzibach przewoźników; 

 2. prowadzenie przez organy kontrolne Państw Członkowskich rejestru danych statystycznych zebranych w poprzednim roku; 

 3. nałożenie na przewoźników obowiązku przechowywania - przez okres jednego roku od otrzymania - protokołów z wyników kontroli i innych istotnych dokumentów dotyczących kontroli kierowców na drogach lub kontroli w siedzibie przewoźnika; 

 4. zobowiązanie Państwa Członkowskiego do przygotowania lub zorganizowania odpowiednich punktów kontroli, również na planowanych drogach lub w ich pobliżu; 

 5. wyspecyfikowanie elementów, składających się na pojęcie niedyskryminacji w trakcie kontroli; 

 6. wprowadzenie standardowego wyposażenia dla funkcjonariuszy kontroli; 

 7. zwiększenie z 2 do 6 razy w roku, kontroli skoordynowanych; 

 8. obowiązek wyznaczenia organu/podmiotu do kontaktów wewnątrzwspólnotowych (czyli na poziomie międzynarodowym w ramach Unii Europejskiej) i wskazanie jego zasadniczych zadań i funkcji, również w Komitecie, o którym mowa w dyrektywie; 

 9. system oceny ryzyka i wstępny wykaz naruszeń przepisów socjalnych; 

 10. kwestię „najlepszej praktyki” w zakresie kontroli. 

Jak wynika z preambuły, kontrole powinny prowadzić z jednej strony, do zapobiegania naruszeniom przepisów, z drugiej zaś - do zmniejszania liczby tych naruszeń. W rezultacie, przepisy i nowe mechanizmy, które państwo członkowskie wprowadzi wdrażając tę Dyrektywę, mają przyczynić się nie tylko do poprawy bezpieczeństwa na drogach, ale także ułatwiać harmonizację warunków pracy kierowców we Wspólnocie i wyrównanie poziomu konkurencji.  

Wedle nowych przepisów ustawa o transporcie drogowym określa również: 

 1. zasady działania Inspekcji Transportu Drogowego; 

 2. odpowiedzialność za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego: 

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 5)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 26.12.2018

  Zmiana ustawy o transporcie drogowym

  Rządowy projekt dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia z 1 kwietnia 2016 r., ustanawiającego wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców (...)

 • 30.11.2017

  Działa Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

  Wdrożony przez GITD Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego to m.in. baza danych przedsiębiorców transportu drogowego, umożliwiająca wymianę gromadzonych (...)

 • 19.3.2018

  Naruszenia warunków przewozu drogowego na cenzurowanym

  Projekt nowelizacji wprowadza lepszy nadzór nad rynkiem usług przewozowych w Polsce. Eliminuje również nieuczciwą konkurencję między przewoźnikami oraz zapewnia większą ochronę rynku (...)

 • 10.8.2017

  Przewóz towarów ma być monitorowany elektronicznie

  Proponowana nowelizacja zakłada, że w szczególności przewóz paliw płynnych, alkoholu skażonego i suszu tytoniowego będzie nadzorowany elektronicznie za pomocą systemów satelitarnych. (...)

 • 23.10.2018

  Od 2019 roku kary za nieprzestrzeganie nowych obowiązków w SENT

  Nowe przepisy mają zapewnić bardziej skuteczne funkcjonowanie i lepsze monitorowanie przewozu towarów wrażliwych (m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne oraz opałowe, oleje smarowne, wyroby zawierające (...)