Nowe zasady przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Od 7 listopada 2007 r. w zasadzie do 31 grudnia 2013 r. ma obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Rozporządzenie to określa:

 • warunki oraz tryb przyznawania osobie niepełnosprawnej bezrobotnej albo poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; 

 • warunki oraz tryb zwrotu ww. środków; 

 • formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych tych środków w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczącej ich przyznania; 

 • wzór wniosku i niezbędne elementy umowy dotyczącej przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Jakie środki może otrzymać osoba niepełnosprawna?

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może jednorazowo otrzymać środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na:

 1. podjęcie po raz pierwszy działalności:

  • gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, 

  • rolniczej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia, 

 2. wniesienie po raz pierwszy wkładu do spółdzielni socjalnej,

 3. ponowne podjęcie działalności, o której mowa w pkt 1, lub ponowne wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jeśli zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności lub od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej 

- jeżeli złoży wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.  

Jak ubiegać się o takie dofinansowanie?

Wniosek (na druku Wn-O) składa się do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu. 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta poinformuje pisemnie wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku, wzywając go do negocjacji warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. W terminie 14 dni od zakończenia negocjacji starosta ma zawierzeć umowę z wnioskodawcą.

Kiedy pieniądze zostaną wypłacone?

Później starosta przekaże środki na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, po przedstawieniu przez wnioskodawcę odpowiednio: 

 • zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 

 •  odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego; 

 • kopii koncesji, zezwolenia lub zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej; 

 • kopii decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników; 

 • zobowiązania spółdzielni do przyjęcia wkładu w formie i wysokości planowanej do wniesienia przez wnioskodawcę. 

Przekazanie środków może nastąpić przed dniem przedstawienia przez wnioskodawcę kopii koncesji lub zezwolenia, jeżeli wydanie koncesji lub zezwolenia jest uzależnione od posiadania przedmiotów lub urządzeń niezbędnych do prowadzenia danego rodzaju działalności, a wnioskodawca zamierza dokonać zakupu tych przedmiotów i urządzeń w ramach przyznanych środków. Wtedy wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia staroście kopii koncesji albo zezwolenia w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wypłacenia środków pod rygorem zwrotu otrzymanych środków. 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz. U. 2007 r., Nr 194, poz. 1403);

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 r., Nr 123, poz. 776, ze zm.)

 

Polub nas na Facebooku:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 14.11.2007

  Jak osoba niepełnosprawna może ubiegać się o środki na podjęcie działalności?

  Osoba niepełnosprawna, zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może otrzymać ze środków PFRON jednorazowo środki na podjęcie (...)

 • 27.8.2017

  Będą ułatwienia dla spółdzielni socjalnych?

  Ułatwienia w zakładaniu i funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych, poszerzenie zakresu wsparcia dla tych podmiotów oraz doprecyzowanie celu ich działalności – to tylko niektóre (...)

 • 10.3.2017

  Będą zmiany dla spółdzielni socjalnych?

   Do konsultacji społecznych MRPiPS przekazało projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych, który na nowo definiuje działalność spółdzielni oraz wzmacnia pozycję (...)

 • 11.5.2018

  Zbieg prawa do renty rodzinnej i renty socjalnej

  Zasady ustalania zbiegu renty socjalnej i renty rodzinnej ustalone w ustawie o rencie socjalnej są korzystniejsze dla osób uprawnionych od ogólnych zasad zbiegu świadczeń określonych (...)

 • 27.11.2003

  Opodatkowanie aportów

  Aport jest to przedmiot świadczenia niepieniężnego będąca wkładem wnoszonym do spółki na pokrycie udziału. W zamian za wkład niepieniężny osoba wnosząca obejmuje udziały.