Nowe zasady wspierania rodzin zastępczych od 11 listopada 2004 r.

Strona 1 z 3

11 listopada 2004 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych.


Akt ten zajmuje się takimi zagadnieniami jak sposób i zakres współdziałania powiatowego centrum pomocy rodzinie z rodzinami zastępczymi, tryb przygotowywania kandydatów do pełnienia funkcji i szkolenia rodzin zastępczych, zakres programowy szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych, prowadzenia placówek rodzinnych oraz rodzin zastępczych, zakres współdziałania centrum pomocy z sądem, wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania pomocy pieniężnej, szczegółowe warunki finansowania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, w tym także przebywającego poza rodziną zastępczą, szczegółowe warunki wynagradzania zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, warunki i szczegółową wysokość odpłatności rodziców za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych.


Jakie zadania spoczywają na centrum pomocy?


Zgodnie z przytoczonym Rozporządzeniem to centrum pomocy przygotowuje rodzinę zastępczą na przyjęcie dziecka. Robi to poprzez udzielenie szczegółowych informacji o dziecku i jego sytuacji rodzinnej oraz zapewnienie, w miarę potrzeby, kontaktu z dzieckiem przed umieszczeniem go w tej rodzinie oraz udzielenie informacji o specyficznych potrzebach dziecka, w tym o orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniu o potrzebie udziału w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz konieczności objęcia dziecka pomocą profilaktyczno-wychowawczą lub resocjalizacyjną.


W przypadkach tego wymagających centrum pomocy ma obowiązek udzielić rodzinie zastępczej informacji o konieczności uzyskania porady w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w innej poradni specjalistycznej.


Na czym polegać będzie pomoc rodzinie zastępczej, której ma obowiązek udzielać centrum pomocy?


Centrum pomocy ma obowiązek udzielać rodzinie zastępczej wsparcia w rozwiązywaniu zgłaszanych przez tę rodzinę problemów oraz gromadzić informacje o istotnych sprawach dotyczących dziecka, w szczególności o:
1) stanie zdrowia dziecka;
2) postępach w nauce;
3) trudnościach wychowawczych, w tym o samowolnym oddaleniu się dziecka z rodziny zastępczej trwającym dłużej niż 24 godziny;
4) trudnościach w sprawowaniu opieki nad dzieckiem;
5) przerwie w sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem, jeżeli przerwa trwa dłużej niż jeden miesiąc, oraz o osobie lub instytucji, która w tym czasie sprawuje opiekę nad dzieckiem.


Centrum pomocy dba o podtrzymywanie więzów emocjonalnych łączących dziecko z rodzicami biologicznymi i innymi osobami bliskimi dziecku. Sama ustawa o pomocy społecznej stanowi, iż prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz kandydatów do prowadzenia placówek rodzinnych na podstawie programów szkolenia rodzin zastępczych należy do obowiązków ośrodków adopcyjno-opiekuńczych. Natomiast obowiązkiem centrum pomocy jest kierowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na powyższe szkolenie.


Jakie warunki musi spełnić kandydat, aby centrum pomocy skierowało go na szkolenie?


Istotne przy wyborze są predyspozycje psychofizyczne kandydatów do pełnienia tej funkcji, w zależności od typu rodziny zastępczej, umiejętności niezbędne w opiece nad dziećmi o szczególnych potrzebach, doświadczenie w pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach, informacje pozwalające na ocenę funkcjonowania kandydatów w środowisku lokalnym, warunki mieszkaniowe kandydatów pozwalające na przyjęcie dziecka o szczególnych potrzebach.


Zakres programowy szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych, prowadzenia placówek rodzinnych oraz rodzin zastępczych obejmuje:
1) elementy prawa rodzinnego dotyczące praw dziecka,
2) wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, z uwzględnieniem problemów dotyczących rozwoju dziecka wychowywanego poza rodziną naturalną i wpływu sytuacji kryzysowych, w tym występowania przemocy w rodzinie, na zachowanie i rozwój dziecka,
3) wiedzę i umiejętności rozpoznania oraz oceny sytuacji dziecka,
4) doskonalenie umiejętności opiekuńczych, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz pokonywania trudności związanych z kompensacją opóźnień rozwojowych dziecka,
5) podstawową wiedzę o uzależnieniach i ich wpływie na dziecko i rodzinę,
6) zagadnienia organizacji opieki nad dzieckiem i możliwości uzyskania wsparcia w wychowywaniu dzieci,
7) zasady finansowania rodzin zastępczych,
8) informacje o zadaniach i kompetencjach centrum pomocy w sprawach dotyczących rodzin zastępczych oraz o możliwości udzielania wsparcia w wychowaniu dziecka przez centrum pomocy lub przez wyspecjalizowane placówki,
9) podstawy wiedzy o rozwoju fizjologicznym i zdrowiu dziecka, profilaktyce prozdrowotnej, objawach sygnalizujących choroby i postępowaniu w takich przypadkach, a także rozpoznawaniu objawów występowania u dziecka szkodliwych dla dziecka uzależnień.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: