Nowelizacja ustaw samorządowych

Strona 1 z 2

Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski podpisał nowelizacje ustaw samorządowych, tj. ustawę o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym oraz o samorządzie województwa, a także nowelizację ustaw o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz o pracownikach samorządowych. Nowelizacja ma ograniczyć zjawisku korupcji w organach samorządowych. W wyniku wprowazonych zmian:

Uregulowaniu kwesti wcześniejszego prowadzenia działalnosci przez radnego.

Otóż, jeżeli przed rozpoczęciem wykonywania mandatu radny prowadził działalność gospodarczą, jest obowiązany do zaprzestania prowadzenia tej działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Rozszerzono zakres podmiotowy zakazu uczestnictwa w spółkach handlowych, w których udział mają samorządowe osoby prawne lub samorzadowe podmioty gospodarcze. Zakaz taki obejmuje teraz radnych i ich małżonków oraz małżonków wójtów, zastępców wójtów, sekretarzy gminy, skarbników gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi, radnych powiatu i ich małżonków, małżonków członków zarządu powiatu, sekretarzy powiatu, skarbników powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających powiatowymi osobami prawnymi, radnych samorządu wojewódzkiego i ich małżonków oraz małżonków członków zarządu województwa, skarbników województwa, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających wojewódzkimi osobami prawnymi.

Wprowadzono obowiazek składania deklaracji majątkowych.

Obowiązek ten dotyczy:

 • w samorządzie gminnym:
  1. radny,
  2. wójt,
  3. zastępca wójta,
  4. sekretarz gminy,
  5. skarbnik gminy,
  6. kierownik jednostki organizacyjnej gminy,
  7. osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz
  8. osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta.

   • w samorządzie powiatowym:
  9. radny,
  10. członek zarządu powiatu,
  11. sekretarz powiatu,
  12. skarbnik powiatu,
  13. kierownik jednostki organizacyjnej powiatu,
  14. osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz
  15. osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty
   • w samorządzie województwa:
  16. radny,
  17. członek zarządu województwa,
  18. skarbnik województwa,
  19. kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej,
  20. osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz
  21. osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa

Oświadczenia majątkowe powinny zawierać oznaczenie o istnieniu lub nieistnieniu wspólności majątkowej małżeńskiej oraz o przynależności każdego składnika wymienionego w oświadczeniu do okreslonego majątku. Oświadczenia powinny uwzgledniać informacje o:
1) zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych,
2) dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu,
3) mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 złotych,
4) zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.

Kopia przesłanek oświadczenia zostanie przesłana do urzędu skarbowego. Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowych w/w osób sa jawne, za wyjątkiem danych adresowych, i podlegają opublikowaniu. Niezłożenie w terminie okreslonym w ystawie oświadczeń majątkowych, powoduje utratę diety radnego, lub wynagrodzenia pozostałych osób obowiązanych do złożenia deklaracji, do dnia dokonania tego obowiązku.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: