Obowiązuje już powszechna taksacja nieruchomości

Strona 2 z 2

Dodatkowymi źródłami danych o nieruchomościach dla potrzeb taksacji mogą być w szczególności wyniki inwentaryzacji, oświadczenia składane przez właściciela lub użytkownika wieczystego oraz inną osoby, na której ciąży obowiązek podatkowy, rejestry pozwoleń na budowę i dokumentacje budowlane, dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego.

Czy informacje taksacyjne zostaną w jakiś sposób usystematyzowane?

Tak, za pomocą map taksacyjnych. Mapy taksacyjne i tabele taksacyjne sporządza się odrębnie dla każdej gminy w granicach obrębów, o których mowa w przepisach o katastrze nieruchomości. Na mapie taksacyjnej sporządzanej na mapie katastralnej (ewidencyjnej) dla każdej strefy taksacyjnej podaje się granice tej strefy, jej identyfikator, wartość 1 m2 powierzchni gruntu nieruchomości reprezentatywnych oraz cechy tych nieruchomości.

Podstawą sporządzenia tabeli taksacyjnej są wykazy jednostek taksacyjnych o jednakowych wartościach powierzchni 1 m2 części składowych gruntu, określonych na podstawie oszacowania nieruchomości reprezentatywnych. W każdej strefie taksacyjnej dla każdej grupy części składowych gruntu sporządza się tabelę taksacyjną. Tabela taksacyjna zawiera następujące dane:

  1. identyfikator strefy taksacyjnej,

  2. identyfikator działki gruntu według katastru nieruchomości,

  3. rodzaj części składowych gruntu,

  4. wartość 1 m2 części składowych nieruchomości reprezentatywnej,

  5. cechy nieruchomości reprezentatywnej,

  6. współczynniki korygujące różnice między cechami nieruchomości reprezentatywnej a cechami innych nieruchomości w danej strefie taksacyjnej,

  7. jednostkowe wartości katastralne części składowych gruntu.

Wartość katastralna nieruchomości składa się z wartości jednostki taksacyjnej, jeżeli jednostkę tę stanowi cała nieruchomość, bądź sumy wartości jednostek taksacyjnych, jeżeli każda z tych jednostek stanowi tylko część nieruchomości lub jeżeli stanowią one poszczególne części składowe gruntu.

Pamiętaj, że:

  • Wartość nieruchomości w procesie taksacji ustala się z uwzględnieniem charakterystycznych cech nieruchomości wpływających na ich wartość katastralną.

Podstawa prawna:

Obserwuj nas na:

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: