Pozostałe

Postępowanie administracyjne

Pomoc regionalna na wspieranie nowych inwestycji oraz tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

Strona 1 z 4

Jakiej pomocy regionalnej dla przedsiębiorców będą dotyczyły nowe przepisy? 

12 grudnia 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji oraz tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w formie poręczeń i gwarancji. Pomoc regionalna, na warunkach określonych w rozporządzeniu, może być udzielana do dnia 31 grudnia 2006 r.

Do dnia 1 maja 2007 r. Rada Ministrów może bowiem, w drodze rozporządzeń, ustanawiać programy pomocowe w zakresie pomocy publicznej udzielanej na podstawie ustaw, uwzględniając w szczególności potrzeby rozwoju gospodarki oraz konieczność zapewnienia zgodności tej pomocy ze wspólnym rynkiem.  

Omawiane rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji oraz tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w formie następujących poręczeń i gwarancji:

  1. udzielanych przez Skarb Państwa poręczeń: spłaty kredytów, wykonania zobowiązań wynikających z obligacji lub wykonania zobowiązań wynikających z transakcji zabezpieczających przed ryzykiem zmiany stopy procentowej lub ryzykiem walutowym, związanych z poręczonym lub gwarantowanym przez Skarb Państwa kredytem lub emisją obligacji,  

  2. udzielanych przez Skarb Państwa gwarancji: spłaty kredytów, wykonania zobowiązań wynikających z obligacji albo też wykonania zobowiązań wynikających z transakcji zabezpieczających przed ryzykiem zmiany stopy procentowej lub ryzykiem walutowym, związanych z poręczonym lub gwarantowanym przez Skarb Państwa kredytem lub emisją obligacji,  

  3. udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń lub gwarancji: spłaty kredytów i pożyczek czy wykonania zobowiązań wynikających z obligacji - udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych 

- zwanej dalej pomocą regionalną, których stosowanie co do zasady zwalnia z obowiązku notyfikacji Komisji Europejskiej.

Przepisów nowego rozporządzenia nie stosuje się zaś do udzielania pomocy regionalnej w: 

  • zakresie działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem lub obrotem produktami rolno-spożywczymi, o których mowa w Załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską; 

  • rybołówstwie; 

  • sektorach: włókien syntetycznych, przemysłu węglowego, hutnictwa żelaza i stali oraz budownictwa okrętowego.  

Jaka pomoc regionalna stanowi pomoc indywidualną, podlegającą notyfikacji?

W razie gdy wielkość pomocy regionalnej przekracza równowartość: 

  • 22 500 000 euro dla inwestycji realizowanych w podregionach (określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)) oznaczonych numerami statystycznymi 22 i 42, 

  • 30 000 000 euro dla inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17 i 30, 

  • 37 500 000 euro dla inwestycji realizowanych w pozostałych podregionach 

- to pomoc regionalna stanowi pomoc indywidualną, podlegającą notyfikacji, która może być udzielana po jej zatwierdzeniu przez Komisję Europejską

Zgodnie z nowymi przepisami, w celu określenia, czy wielkość pomocy regionalnej przekracza ww. wartości, wartość planowanej pomocy regionalnej wyrażoną w euro przelicza się na złote według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego, ogłoszonego w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o udzielenie pomocy w formie gwarancji lub poręczenia stanowiącej pomoc regionalną na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. 

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 4)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: