Ogólne zasady

Apelacja / kasacja / zażalenie

Pozostałe

Prokurator przeciąga w nieskończoność postępowanie przygotowawcze? Dostaniesz do 20.000 zł odszkodowania od Skarbu Państwa.

Aż 20.000 złotych odszkodowania będzie można otrzymać za przewlekłość postępowania sądowego czy też komorniczego. Odszkodowanie będzie przysługiwało także za przewlekłość postępowania przygotowawczego, prowadzonego przez prokuratora.

Prezydent podpisał ustawę zmieniającą przepisy umożliwiające złożenie skargi na przewlekłość postępowania. Z chwilą wejścia w życie przepisów, będziemy mogli zaskarżyć nie tylko działanie sądu i komornika ale także prokuratora, który zbyt opieszale prowadzi postępowanie przygotowawcze. To pierwsza zmiana ustawy, obowiązującej od 2004 roku.

Jak jest teraz?

Aktualnie skarga przysługuje wyłącznie na przewlekłość postępowania sądowego i komorniczego. W przypadku nie rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, strona może wnieść skargę, o stwierdzenie, iż naruszone zostały jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Z przewlekłością postępowania mamy do czynienia wówczas, gdy postępowanie w tej sprawie trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy albo dłużej niż to konieczne dla załatwienia sprawy egzekucyjnej.

Wysokość odszkodowania jakiego można się domagać na podstawie obowiązujących przepisów wynosi maksymalnie 10.000 zł

Jak będzie po zmianach?

Od wejścia w życie nowelizacji ustawy (14 dni od ogłoszenia ustawy przez Prezydenta RP) będzie można zaskarżyć nie tylko przewlekłość postępowania sądowego i komorniczego ale także postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuratora. W postępowaniu będą sprawdzane czynności tak prokuratora prowadzącego postępowanie jak i nadzorującego postępowanie prowadzone przez inne organy (np. policję). Jeśli okaże się, że nastąpiła przewlekłość postępowania, sąd może nam zasądzić aż do 20.000 zł odszkodowania.

W przypadku postępowania przygotowawczego skargę będzie się wnosić do prokuratora prowadzącego bądź też nadzorującego postępowanie. Skarga powinna być sporządzona jak każde pismo procesowe a nadto zawierać:

  • żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania oraz

  • przytoczenie okoliczności faktycznych, uzasadniających żądanie.

W toku postępowanie o przewlekłość, strona może żądać podjęcia przez sąd czy też prokuratora odpowiednich czynności w celu zapobieżenia dalszemu naruszaniu prawa strony do rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki.

Opłata od skargi wynosi 100 zł - nie jest więc wygórowana - a nadto wnosząc skargę nic nie ryzykujemy. Tak bowiem w przypadku uwzględnienia skargi jak i jej odrzucenia, opłata jest zwracana wnioskodawcy.

W nowelizacji podniesiono maksymalną kwotę odszkodowania jakie jest przyznane stronie. I tak aktualnie sąd rozpoznający sprawę może przyznać poszkodowanemu od 2.000 zł do 20.000 zł, a to o 100% więcej niż dotychczas.

W przypadku przewlekłości postępowania przygotowawczego, kwota ta zostanie wypłacona przez prokuraturę okręgową lub apelacyjną, ze środków własnych.

Warto wspomnieć, iż od początku obowiązywania ustawy do 2007 roku, sądy przyznały łącznie 3.202.619 zł odszkodowania za przewlekłość postępowania. Nie jest to znaczna kwota, biorąc pod uwagę okoliczność, że średnia wysokość odszkodowania za jedną sprawę wynosiła przeciętnie 2.000 zł.

O nowelizacji pisaliśmy na etapie projektu: Szersze możliwości złożenia skargi na przewlekłość postępowania?

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

aga

24.11.2009 12:6:11

Re: Prokurator przeciąga w nieskończoność postępowanie przygotowawcze? Dostaniesz do 20.000 zł odszkodowania od Skarbu Państwa.

W grudniu 2008 skradziono mi auto, w marcu od policji dostałam pismo,że złapano złodzieja i sprawa trafi do prokuratury, do dnia dzisiejszego nie usyskałam informacji na temat auta i postępowania sprawy w sądzie, gdzie mogę uzykać informacje jak ponaglić działanie sądu i jak mam napisać pismo do sądu w celu uzyskania informacji o postępowaniu sądowym.proszę o pomoc


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: