Podatek VAT i akcyza

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT

Strona 1 z 4

Od kiedy obowiązują nowe przepisy wykonawcze do ustawy o VAT?

28 listopada 2008 r. Minister Finansów wydał szereg rozporządzeń wykonawczych do zmienionej ustawy o VAT. Są one dostępne na stronach Ministerstwa Finansów. Wszystkie one weszły w życie z dniem 1 grudnia 2008 r.

Co regulują rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT?

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie objętych stawką tego podatku w wysokości 3% (pobierz (61 KB)) określa wykaz towarów wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN), stanowiący załącznik do rozporządzenia.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie objętych stawką tego podatku w wysokości 7% (pobierz (127 KB)) określa wykaz towarów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN), stanowiący załącznik do rozporządzenia.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (pobierz (224 KB)) określa:

 1. późniejszy niż wymienione w art. 19 ust. 1-21oraz w art. 20 i art. 21 ustawy o podatku od towarów i usług, termin powstania obowiązku
  podatkowego;

 2. miejsce świadczenia przy dostawie towarów, wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, imporcie towarów i świadczeniu usług, inne niż wskazane w art. 28 ust. 1-8 oraz w art.22-27 ustawy;

 3. towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 7 %, oraz warunki stosowania obniżonej stawki;

 4. towary, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 3 %, oraz warunki stosowania obniżonej stawki;

 5. towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 0 %, oraz warunki stosowania obniżonej stawki;

 6. zwolnienia od podatku inne niż określone w art.43-81 ustawy oraz szczegółowe warunki stosowania tych zwolnień;

 7. przypadki, w których zastosowanie ma inny, niż określony w art. 86 ust. 10 ustawy, termin obniżenia kwoty podatku należnego;

 8. przypadki, gdy kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu;

 9. szczegółowe warunki, sposób obliczania i poboru podatku z tytułu świadczenia usług międzynarodowego przewozu drogowego, wykonywanych na terytorium kraju przez podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju;

 10. inny niż określony w art. 31a ust.1 ustawy, sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych, stosowanych do określenia podstawy opodatkowania, w odniesieniu do niektórych rodzajów usług lub towarów.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (pobierz (117 KB)) określa:

 1. przypadki, warunki i terminy zwrotu podatku podatnikom określonym w art. 16 ustawy o podatku od towarów i usług;

 2. szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania; w tym zakresie zauważyć należy, iż zmienia ono np. elementy, które powinna zawierać faktura VAT; od 1 grudnia 2008 r. nie trzeba mianowicie na fakturze podawać symbolu PKWiU albo odpowiedniego przepisu, jeśli dla towaru lub usługi obowiązuje obniżona stawka VAT. Taki obowiązek wystąpi obecnie wyłącznie wtedy, gdy dostarczane towary lub świadczone usługi są zwolnione z VAT, a ustawa bądź rozporządzenie taki symbol wskazują.

 3. listę towarów i usług, o których mowa w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 4)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY