Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek VAT i akcyza

Postępowanie podatkowe

Pozostałe

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną

Jakie nowe przepisy regulują udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną?

Nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną wchodzi w życie 17 lipca 2008 r.

Co regulują nowe przepisy?

Rozporządzenie to określa szczegółowe warunki udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną, w formie:

  1. odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek określonych w decyzji, o której mowa wart. 53a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa; Zgodnie z tym przepisem, jeżeli w postępowaniu podatkowym po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego organ podatkowy stwierdzi, że podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku nie złożył deklaracji, wysokość zaliczek jest inna niż wykazana w deklaracji lub zaliczki nie zostały zapłacone w całości lub w części, organ ten wydaje decyzję, w której określa wysokość odsetek za zwłokę na dzień złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy, a w przypadku niezłożenia zeznania w terminie - odsetki na ostatni dzień terminu złożenia zeznania, przyjmując prawidłową wysokość zaliczek na podatek;

  2. oraz umorzenia w całości lubw części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej - na podstawie art. 67a i art. 67b § 1 pkt 3 lit. I tej ustawy; Chodzi tu więc o przypadki, gdy organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może: 

  • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty; 

  • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w ww. art. 53a; 

  • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

Ponadto organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, określonych wyżej, które stanowią pomoc publiczną regionalną. 

Podstawa prawna:

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: