Koncesje i zezwolenia

Ochrona środowiska

Pozostałe

Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Strona 1 z 3

Czego dotyczą nowe przepisy?

Z dniem 1 stycznia 2007 roku wchodzi w życie nowa ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Ustawa ta określa zasady: 

 1. wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biokomponentów; 

 2. wytwarzania przez rolników biopaliw ciekłych na własny użytek; 

 3. wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wprowadzania do obrotu biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz określania i realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego; 

 4. przeprowadzania kontroli; 

 5. sporządzania sprawozdawczości i tryb przedkładania sprawozdań. 

Przepisów omawianej ustawy nie stosuje się do paliw ciekłych przeznaczonych na rezerwy państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw.

Jakie warunki musi spełnić wytwórca biokomponentów?

Wytwórca (tzn. przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu biokomponentów) jest obowiązany spełniać następujące warunki: 

 1. posiadać tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza; 

 2. dysponować odpowiednimi urządzeniami technicznymi i obiektami budowlanymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska, umożliwiającymi prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej; 

 3. posiadać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego

Działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu biokomponentów może wykonywać wytwórca, który nie był karany za przestępstwa skarbowe, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, a także przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz obrotowi gospodarczemu

Jak uzyskać wpis do rejestru wytwórców?

Jak stanowi nowa ustawa, działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu biokomponentów jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru wytwórców. Organem prowadzącym rejestr wytwórców jest Prezes Agencji Rynku Rolnego. Organ rejestrowy, w drodze decyzji administracyjnej, dokonuje wpisu do rejestru wytwórców na pisemny wniosek wytwórcy. Wniosek o wpis do rejestru wytwórców zawiera: 

 1. oznaczenie firmy wytwórcy, jej siedziby i adres; 

 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP) wytwórcy oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL); 

 3. określenie: 

  • rodzaju i zakresu wykonywanej działalności gospodarczej, 

  • miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej, 

  • rodzaju i rocznej wydajności instalacji do wytwarzania biokomponentów; 

 4. oświadczenie, że w chwili składania wniosku wytwórca nie zalega z wpłatami na rzecz organów podatkowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

W przypadku gdy wniosek nie zawiera ww. danych, organ rejestrowy niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje odrzuceniem wniosku. 

Wzór wniosku o wpis do rejestru wytwórców opracowuje i udostępnia Agencja Rynku Rolnego. 

Wytwórca powinien dołączyć do wniosku o wpis do rejestru wytwórców oświadczenie następującej treści: 

„Oświadczam, że: 

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru wytwórców są kompletne i zgodne z prawdą; 

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu biokomponentów, określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199).”. 

Oświadczenie to powinno również zawierać: 

 1. oznaczenie: 

  • firmy wytwórcy, jej siedziby i adres, 

  • miejsca i datę złożenia oświadczenia; 

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 25.10.2017

  Nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych?

  Rządowy projekt nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych ma służyć m.in. dostosowaniu polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej dotyczących jakości (...)

 • 22.1.2019

  Zmiana dotycząca opłaty emisyjnej

  Nowelizacja zaktualizowała kody w Nomenklaturze Scalonej (CN), zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej. Usuwa tym samym wątpliwość co do możliwości poboru opłaty emisyjnej od dnia 1 stycznia (...)

 • 22.3.2018

  Będzie Fundusz Niskoemisyjnego Transportu?

  Proponowana nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw stworzy Fundusz Niskoemisyjnego Transportu oraz przewiduje dodatkowe środki m.in. na walkę (...)

 • 20.9.2018

  Opłata emisyjna od 1 stycznia 2019 r.

  Nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw m.in. powołuje Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, wprowadza opłatę emisyjną, zmienia przepisy (...)

 • 26.7.2017

  Nowe obowiązki sprawozdawcze dot. paliw ciekłych

  Sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych (art. 4ba ustawy - Prawo energetyczne) należy składać w terminie 14 dni (...)