Dla cudzoziemca

Pozostałe

Uznawanie zagranicznych świadectw szkolnych oraz świadectw maturalnych

Strona 1 z 5

Kiedy świadectwa szkolne oraz świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równorzędne polskim?

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, świadectwa szkolne oraz świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równorzędne świadectwom ukończenia odpowiednich szkół publicznych i świadectwom dojrzałości określonym w ustawie, na zasadach przewidzianych w umowach międzynarodowych. Jednak w razie braku odpowiednich umów międzynarodowych świadectwa takie mogą być w drodze nostryfikacji uznane za równorzędne odpowiednim świadectwom określonym w tej ustawie.

Od 28 kwietnia 2006 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia br. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą. Określa ono warunki i tryb nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą oraz rodzaje świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, które uznaje się za równorzędne ze świadectwami określonymi w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, bez obowiązku przeprowadzania nostryfikacji. 

Rozporządzenie dotyczy wszelkich świadectw uzyskanych za granicą, czyli każdego dokumentu wydanego przez uprawnioną instytucję, potwierdzającego ukończenie szkoły lub ukończenie kolejnego etapu edukacji za granicą. 

Kto może dokonać nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą? 

Nostryfikacji (legalizacji) świadectw uzyskanych za granicą dokonuje kurator oświaty, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, a w przypadku braku takiego miejsca - kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba zamierza złożyć świadectwo uzyskane za granicą.

Które rodzaje świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą uznaje się za równorzędne ze świadectwami określonymi w ustawie o systemie oświaty?

Za równorzędne świadectwu (dyplomowi) ukończenia polskiej publicznej szkoły podstawowej uznaje się świadectwo uzyskane za granicą, jeżeli przewidziany planem nauczania okres nauki w szkołach za granicą niezbędny do uzyskania tego świadectwa wynosi łącznie co najmniej 6 lat i na pierwszy rok nauki przyjmuje się kandydatów nie wcześniej niż w 6. roku życia.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 5)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 29.1.2018

  Będą elektroniczne legitymacje szkolne?

  Możliwość wydawania uczniom elektronicznych legitymacji szkolnych – to założenie projektu rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

 • 27.4.2018

  Nowe wzory świadectw, arkuszy ocen i e-legitymacje

  Zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia, już od września 2018 r., szkoły będą mogły wydawać uczniom i słuchaczom, a także niepełnosprawnym dzieciom w przedszkolach – odpowiednio legitymacje (...)

 • 8.9.2018

  Kto uwierzytelni świadectwa i inne dokumenty szkolne?

  Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących uwierzytelniania i wydawania apostille świadectw, indeksów, aneksów, dyplomów i zaświadczeń do obrotu prawnego z zagranicą.

 • 30.10.2018

  Legitymacja szkolna w telefonie

  Wydanie mLegitymacji szkolnej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych przewiduje podpisane 16 października br. przez Minister Annę Zalewską znowelizowane rozporządzenie MEN (...)

 • 17.8.2017

  Zmiany dot. odnawialnych źródeł energii

  Głównym celem nowelizacji jest zmiana wysokości jednostkowej opłaty zastępczej poprzez powiązanie jej wysokości z cenami praw majątkowych, liczonymi odrębnie dla tzw. \"zielonych\" (...)