Świadczenia

W jakiej kolejności będziemy korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej?

Strona 1 z 3

Kto może korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej?

Mówiąc o świadczeniu opieki zdrowotnej mamy na myśli tzw. świadczenie zdrowotne, świadczenie zdrowotne rzeczowe i świadczenie towarzyszące.  

Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) mają prawo tzw. świadczeniobiorcy”, czyli:  

 • osoby objęte powszechnym - obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym,  

 • inne, niż ubezpieczeni, osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe z art. 8 ustawy o pomocy społecznej, co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych.

Gdzie są udzielane świadczenia opieki zdrowotnej?

Świadczeniodawcą” jest:  

 • zakład opieki zdrowotnej wykonujący zadania określone w jego statucie, grupową praktykę lekarską, grupową praktykę pielęgniarek lub położnych, osobę wykonującą zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,  

 • osobę fizyczną inną niż ww., która uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej,  

 • jednostkę budżetową tworzoną i nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub Ministra Sprawiedliwości, posiadającą w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 50a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, 

 • podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi.   

Listy oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej

Z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wynika, iż świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.  Przy czym świadczeniodawca:  
1. ustala kolejność udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie zgłoszeń świadczeniobiorcy;  

2. informuje pisemnie świadczeniobiorcę o terminie udzielenia świadczenia oraz uzasadnia przyczyny wyboru tego terminu;  

3. wpisuje za zgodą świadczeniobiorcy lub jego przedstawiciela ustawowego:  

 • numer kolejny,  

 • datę i godzinę wpisu,  

 • imię i nazwisko świadczeniobiorcy,  

 • numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość świadczeniobiorcy,  

 • rozpoznanie lub powód przyjęcia,  

 • adres świadczeniobiorcy,  

 • numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji ze świadczeniobiorcą lub jego opiekunem,  

 • termin udzielenia świadczenia,  

 • imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu 

- w kolejnej pozycji prowadzonej przez siebie listy oczekujących na udzielenie świadczenia;  

4. wpisuje datę i przyczynę skreślenia świadczeniobiorcy z prowadzonej przez siebie listy oczekujących na udzielenie świadczenia.  

Poinformowanie pisemne świadczeniobiorcy o terminie udzielenia świadczenia z uzasadnieniem przyczyny wyboru tego terminu wraz z wpisaniem przez świadczeniodawcę na listę oczekujących na udzielenie świadczenia jest równoznaczne z zobowiązaniem się do udzielenia danego świadczenia opieki zdrowotnej.  

Lista oczekujących na udzielenie świadczenia stanowi integralną część dokumentacji medycznej prowadzonej przez świadczeniodawcę. Listę oczekujących winna być prowadzona w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z prawnie określonymi kryteriami medycznymi.  

Świadczeniodawca ustala kolejność przyjęć i zapewnia prawidłowe prowadzenie list oczekujących albo wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację tych zadań.  

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: