Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i dodatek za warunki pracy dla nauczycieli

Wynagrodzenie nauczycieli, co do zasady, składa się z:

  • wynagrodzenia zasadniczego; 

  • dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy
  • wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
  • nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i niektórych dodatków socjalnych.

Ile wyniesie dodatek za warunki pracy dla nauczycieli?

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej wchodzi w życie 15 lutego 2008 r. 

Przewiduje ono, iż nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach, określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 34 ust. 2 Karty Nauczyciela, w wysokości do 50 % otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych cały obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć

Wysokość dodatku za warunki pracy dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły - organ prowadzący szkołę, biorąc pod uwagę stopień trudności lub uciążliwości realizowanych zadań lub wykonywanych prac.

Jak liczy się wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa?

Zgodnie z nowymi przepisami, wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela. 

Natomiast dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej(Dz. U. 2008 r., Nr 17, poz. 103);

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006 r., Nr 97, poz. 674, ze zm.);

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz. U. 2005 r., Nr 22, poz. 182, ze zm.)

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

dapa

12.10.2009 15:12:6

Re: Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i dodatek za warunki pracy dla nauczycieli

Jak oblicza się wynagrodzenie nauczycieli za ustawowo dzień wolny od zajęC - 14.10? Czy to prawda ,że nauczyciel mający w tygodniu w którym przypada święto nadgodziny traci je i nie otrzymuje za nie wynagrodzenia?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: