Zawarcie umowy

Umowa pożyczki

Kredyty i pożyczki

Obowiązki i uprawnienia banków

Umowy

Ochrona konsumenta

Przestępstwo

Obligacje

Zmiany korzystne dla pożyczkobiorców!

Strona 1 z 3

Czego dotyczy nowa ustawa?

20 lutego br. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Wprowadza ona antylichwiarskie zmiany w Kodeksie cywilnym dotyczące odsetek maksymalnych. Ponadto modyfikuje zasady udzielania kredytów konsumenckich. Nowe przepisy stosuje się tylko do czynności prawnych dokonywanych po ich wejściu w życie, tzn. od 20 lutego 2006 r. 

Na czym będzie polegał zakaz lichwy? 

Zgodnie z nowymi przepisami, maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać 4-krotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP. Jeśli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne. O wysokości odsetek maksymalnych faktycznie decydować będzie więc Rada Polityki Pieniężnej ustalając wysokość stopy kredytu lombardowego.

Postanowienia umowne nie mogą przy tym wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych, także w razie dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się przepisy K.c. Przepisy o odsetkach maksymalnych nie mają ograniczenia podmiotowego, zatem będą miały zastosowanie zarówno w przypadku czynności prawnych dokonywanych z lub między osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej (konsumentami), jak również w obrocie profesjonalnym - między przedsiębiorcami.

Przepisy o odsetkach maksymalnych będą miały zastosowanie również do oprocentowania obligacji

Jakie zmiany dotyczą kredytu konsumenckiego? 

Najwięcej zmian zajdzie w ustawie z 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim.

Przypomnijmy, iż przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę, na mocy której przedsiębiorca w zakresie swojej działalności (kredytodawca), udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu w jakiejkolwiek postaci. Za umowę o kredyt konsumencki uważa się m.in.:  

 • umowę pożyczki,  

 • umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego,  

 • umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego,  

 • umowę, na mocy której świadczenie pieniężne konsumenta ma zostać spełnione później niż świadczenie kredytodawcy,  

 • umowę, na mocy której kredytodawca zobowiązany jest do zaciągnięcia zobowiązania wobec osoby trzeciej, a konsument - do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia.   

Konsumentem jest natomiast osoba fizyczna, która zawiera umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą.  

Ustawę o kredycie konsumenckim stosuje się także do umów, na mocy których spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa (SKOK) w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia swojemu członkowi kredytu w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą. Ponadto, od 20 lutego stosuje się ją do umów o kredyt konsumencki:

 1. na mocy których termin spłaty kredytu nie przekracza trzech miesięcy,

 2. o wysokości mniejszej niż 500 zł,

 3. przeznaczony na nabycie własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, udziału we współwłasności nieruchomości, ekspektatywy odrębnej własności lokalu, budowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont budynku lub lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość lub na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, wniesienie wkładu mieszkaniowego bądź budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej oraz nabycie wierzytelności wynikającej z umowy zawartej przez osobę trzecią z przedsiębiorcą budowlanym obejmującej prawa z tytułu wniesionego wkładu budowlanego, 

 4. przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego na ww. cele. 

Ustawa ta nie znajdzie jednak nadal zastosowania do umów o kredyt konsumencki:  

 • o wysokości większej niż 80 000 zł albo równowartości tej kwoty w innej walucie niż waluta polska; wartość waluty obcej oblicza się według średniego kursu ogłaszanego przez NBP dla danej waluty, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy,

 • na mocy których konsument nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania ani innych kosztów związanych z udzieleniem lub spłatą kredytu konsumenckiego;  

 • w postaci nieprzewidzianego w umowie, utrzymującego się za zgodą kredytodawcy przez okres co najmniej trzech miesięcy, ujemnego salda;

 • dotyczących odpłatnego korzystania z rzeczy lub praw, jeżeli umowa nie przewiduje przejścia własności rzeczy lub praw na konsumenta,  

 • w postaci odroczenia terminu płatności za świadczenie niepieniężne, którego przedmiotem jest stałe lub sukcesywne dostarczanie energii elektrycznej, ciepła, paliw gazowych, wody, odprowadzenia nieczystości, wywóz śmieci lub świadczenie innych usług, jeżeli konsument zobowiązany jest do zapłaty za spełnione świadczenie w ustalonych odstępach czasu w trakcie trwania umowy.  

 • przewidujących limit zadłużenia pożyczek i kredytów odnawialnych w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym lub w innych rachunkach oszczędnościowych innych niż rachunki kredytowe.  

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 13.2.2018

  Korzystne zmiany dla pacjentów w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

  31 stycznia 2018 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na (...)

 • 28.6.2017

  Zmiany w podatkach samorządowych

  Nowelizacja ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym wprowadza korzystne rozwiązania dla podatników. Ustawa ogranicza zasadę solidarnej odpowiedzialności (...)

 • 20.11.2017

  Zmiany w Prawie prasowym dotyczące autoryzacji

  Nowelizacja ustawy o Prawie prasowym dotyczy autoryzowania tekstów przez osoby udzielające informacji. Dziennikarz nie będzie mógł odmówić osobie udzielającej informacji autoryzacji (...)

 • 25.11.2018

  Ratyfikacja Konwencji Rady Europy o koprodukcji filmowej

  Parlament wyraził zgodę na ratyfikację konwencji, której zmiana okazała się konieczna ze względu na dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii, pogłębiające się różnice (...)

 • 16.4.2017

  Apteka dla aptekarza

  Nowelizacja Prawa farmaceutycznego (tzw. „apteka dla aptekarza”), którą przyjął już Sejm, dotyczy równomiernego rozmieszczenia aptek ogólnodostępnych i równego (...)