BHP

Zmiany w BHP

Strona 1 z 2

21 czerwca 2007 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dostosowuje ono prawo polskie do wzmagań wspólnotowych przez wdrożenie postanowień 2 unijnych dyrektyw:

 • nr 89/391/EWG w sprawie wprowadzenia środków w celu zwiększania bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy (tzw. dyrektywy ramowej),
 • nr 89/654/EWG w sprawie minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy.

Wprowadza liczne nowe wymogi dotyczące zasad przeprowadzania i dokumentowania oceny ryzyka zawodowego oraz zapewniania bezpiecznych warunków pracy, w tym m.in. dotyczące następujących kwestii.

Jak ocenić ryzyko zawodowe?

Nowe przepisy nakazują pracodawcy zapewnianie pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy, zwłaszcza przez ograniczanie ryzyka zawodowego w wyniku właściwej organizacji pracy oraz stosowania koniecznych środków profilaktycznych, a takie informowania i szkolenia pracowników. Działania te powinny być podejmowane na podstawie ogólnych zasad dotyczących zapobiegania wypadkom i chorobom związanym z pracą, w tym w szczególności przez: 

 1. ograniczanie ryzyka zawodowego; 
 2. przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego; 
 3. likwidowanie zagrożeń u źródeł ich powstawania; 
 4. dostosowanie warunków i procesów pracy do możliwości pracownika, w szczególności przez odpowiednie projektowanie i organizowanie stanowisk pracy, dobór maszyn i innych urządzeń technicznych oraz narzędzi pracy, a także metod produkcji i pracy - z uwzględnieniem zmniejszenia uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie, oraz ograniczenia negatywnego wpływu takiej pracy na zdrowie pracowników; 
 5. stosowanie nowych rozwiązań technicznych; 
 6. zastępowanie niebezpiecznych procesów technologicznych, urządzeń, substancji i innych materiałów - bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi; 
 7. nadawanie priorytetu środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej; 
 8. instruowanie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wedle zmienionych przepisow, pracodawca winien więc oceniać ryzyko zawodowe występujące przy wykonywanych pracach, w szczególności przy doborze wyposażenia stanowisk i miejsc pracy, stosowanych substancji i preparatów chemicznych, biologicznych, rakotwórczych lub mutagennych oraz zmianie organizacji pracy. Podczas oceny ryzyka zawodowego należy uwzględnić wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac. 

Stosowane w następstwie oceny ryzyka zawodowego środki profilaktyczne, metody oraz organizacja pracy powinny: 

 • zapewniać zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników; 
 • być zintegrowane z działalnością prowadzoną przez pracodawcę na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej zakładu pracy. 

Rozporządzenie wymaga również, by pracodawca prowadził dokumentację oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanych niezbędnych środków profilaktycznych. Dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego powinien uwzględniać w szczególności: 

 1. opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie: stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów, wykonywanych zadań, występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy, stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, osób pracujących na tym stanowisku;
 2. wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko; 
 3. datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny. 

Przy pracach stwarzających zagrożenia, gdy wymaga tego sytuacja, do kierowania ludźmi wykonującymi te prace powinny być stosowane sygnały bezpieczeństwa - ręczne lub komunikaty słowne, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 

Pracodawca musi informować pracowników o istniejących zagrożeniach, w szczególności o zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony indywidualnej oraz przekazuje informacje o tych środkach i zasadach ich stosowania. Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

teresa

12.11.2010 23:9:13

Re: Zmiany w BHP

Pracuje w miejscu pracy chronionej!Kierownik oznajmil nam,ze od 15-ego listopada obowiazuje zakaz palenia (w miejscu dotychczas wydzielonym)Czy od tego terminu weszlo w zycie zakaz palenia?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: