Postępowanie podatkowe

Kontrola skarbowa

Odpowiedzialność karna skarbowa

Zmiany w kontroli skarbowej

Strona 1 z 5

11 listopada br. wchodzi w życie ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji jest przede wszystkim wprowadzenie zmian ograniczających zbyt szerokie uprawnienia wywiadu skarbowego, które przed rokiem zakwestionował Trybunał Konstytucyjny.

Postępowania kontrolne w sprawach badania przestrzegania przez rezydentów i nierezydentów ograniczeń i obowiązków określonych w przepisach prawa dewizowego oraz warunków udzielonych na ich podstawie zezwoleń dewizowych, a także warunków wykonywania działalności kantorowej, wszczęte przed dniem 11 listopada 2006 r. prowadzi się według przepisów dotychczasowych.

Uprawnienie do skorygowania deklaracji po zakończeniu kontroli

W nowelizacji ustawy - Ordynacja podatkowa, która weszła w życie dnia 1 września 2005 r., podatnikom przyznano uprawnienie do skorygowania deklaracji po zakończeniu kontroli podatkowej, a przed wszczęciem postępowania podatkowego (art. 81b § 1 pkt 2). Zatem znowelizowany przepis dopuszcza możliwość złożenia korekty deklaracji podatkowej w momencie, w którym nie toczy się ani kontrola podatkowa, ani postępowanie podatkowe. Przedmiotowa sytuacja nie dotyczyła postępowań prowadzonych przez organy kontroli skarbowej.

Nowelizacja ustawy o kontroli skarbowej zrównuje podatników kontrolowanych przez UKS z kontrolowanymi przez urząd skarbowy. Zgodnie z nowymi przepisami, uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania kontrolnego w zakresie objętym tym postępowaniem i taka korekta w zasadzie nie wywołuje skutków prawnych.

Nowelizacja przyznaje jednak podatnikom uprawnienie do skorygowania wszelkich deklaracji podatkowych po kontroli przeprowadzanej przez organy kontroli skarbowej. Nowy art. 14c przewiduje, iż kontrolowany będzie mógł, w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli, skorygować w zakresie objętym postępowaniem kontrolnym uprzednio złożoną deklarację podatkową. O tym, że można złożyć korektę deklaracji, kontrolujący wskaże w protokole kontroli. Podatnik, który złoży do właściwego organu podatkowego taką deklarację korygującą, będzie zobowiązany do zawiadomienia o tym właściwego organu kontroli skarbowej nie później niż w terminie 3 dni. Podatnik ten będzie musiał także pisemnie uzasadnić przyczyny korekty i wskazać m.in., że korekta deklaracji jest związana z postępowaniem kontrolnym prowadzonym przez organ kontroli skarbowej. Organ podatkowy zaś niezwłocznie poinformuje właściwy organ kontroli skarbowej o złożeniu takiej deklaracji korygującej.

Uprawnienie do skorygowania deklaracji przysługuje poza tym nadal po zakończeniu postępowania kontrolnego w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego. 

Organ kontroli skarbowej zakończy postępowanie kontrolne wynikiem kontroli, gdy ustalenia dotyczą nieprawidłowości w zakresie oświadczeń o stanie majątkowym, gdy nieprawidłowości nie stwierdzono albo gdy ustalenia dotyczą należności przywozowych lub należności wywozowych oraz gdy kontrolowany złożył zgodnie z art. 14c ust. 2 korygującą deklarację obejmującą w całości stwierdzone nieprawidłowości.

Nie będzie w związku z tym podlegał karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu Ordynacji podatkowej lub ustawy o kontroli skarbowej, korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 5)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: