Pozostałe

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zmiany w promocji zatrudnienia i nowa ulga podatkowa

Strona 1 z 3

Czemu służy nowelizacja?

Ustawa z 28 lipca br. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma za zadanie m.in. zalegalizować zatrudnianie w gospodarstwach domowych osób, które teraz pracują w tzw. szarej strefie, oraz stymulować do tworzenia nowych legalnych miejsc pracy w gospodarstwach domowych.

Ponadto nowelizacja dostosowuje ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do przepisów ustaw: z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju oraz do Krajowego Planu Działań przyjętego w dniu 21 września 2004 r. przez Radę Ministrów.

Zmiany mają także na celu umożliwienie finansowania zadań realizowanych w ramach Funduszu Pracy, a współ finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nowelizacja ma wejść w życie, z pewnymi wyjątkami, 1 listopada br.

Na czym polega nowa ulga?

Na podstawie art. 2 nowelizacji zostanie wprowadzona nowa ulga podatkowa dla prowadzących gospodarstwo domowe z tytułu zatrudnienia bezrobotnego. A mianowicie, osobie prowadzącej gospodarstwo domowe, która zgodnie z przepisami o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zawrze tzw. umowę aktywizacyjną z osobą bezrobotną w celu wykonywania pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym i poniesie z tego tytułu wydatki z własnych środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, przysługiwać będzie odliczenie od podatku dochodowego od osób fizycznych po każdym okresie 12 miesięcy nieprzerwanego trwania tej umowy. W praktyce zatrudniane w ten sposób są przede wszystkim gospodynie domowe, nianie.

Od 1 stycznia 2006 r. zasady zawierania i wykonywania takich umów regulował będzie nowy rozdział 11a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, ze zm.).

W rozumieniu zmienionej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pracą zarobkową w gospodarstwie domowym będzie wykonywanie, na rzecz osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących w nim, czynności związanych z prowadzeniem tego gospodarstwa lub opieką nad osobą zamieszkującą w nim. Nie można w ten sposób powierzać żadnej pracy służącej potrzebom działalności gospodarczej.

Jaka będzie procedura zawierania umowy aktywizacyjnej?

Umowa aktywizacyjna ma być umową o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Musi ona być zawarta w formie pisemnej.

Osoba prowadząca gospodarstwo domowe powinna zawiadomić powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na jego położenie o możliwości takiego zatrudnienia bezrobotnego oraz o swoich wymaganiach w tej kwestii. Urząd ten może skierować bezrobotnego do pracy w gospodarstwie domowym, o ile ten wyraził lub wyrazi gotowość podjęcia takiej pracy.

Jak udokumentować prawo do ulgi?

Fakt zawarcia takiej umowy aktywizacyjnej należy zgłosić do powiatowego urzędu pracy, który wyda pracodawcy zaświadczenie potwierdzające jej zarejestrowanie. Ten dokument jest warunkiem korzystania z odliczeń od podatku dochodowego.

Odliczeniu podlegać mają wydatki poniesione przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe z tytułu opłacenia z własnych środków składek na ubezpieczenia społeczne osoby zatrudnionej w ramach umowy aktywizacyjnej.

Jakie dodatkowe obowiązki ciążą na prowadzącym gospodarstwo domowe?  

Osoba prowadząca gospodarstwo domowe, zatrudniająca bezrobotnego, będzie obowiązana, jako płatnik, do poboru miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19% należności wynikającej z umowy aktywizacyjnej. Dodany art. 35a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określa obowiązki tego płatnika. Kwoty pobranych zaliczek ma on przekazywać w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym je pobrano, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, przesyłając równocześnie odpowiednią deklarację. Natomiast do końca lutego roku następującego po roku podatkowym taki płatnik będzie musiał przesłać podatnikowi oraz do urzędu skarbowego imienną informację o wysokości przychodu.  

Czy ustawa przyniesie oczekiwane skutki?

Wiele osób ma jednak wątpliwości, czy nowa ulga podatkowa przyczyni się do ograniczenia szarej strefy, gdyż aby pracodawca mógł z niej skorzystać, zatrudniony musi wpierw w ogóle zacząć płacić podatki i składki na ubezpieczenie społeczne.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY