Pozostałe

Pozostałe

Zmiany w rejestracji bezrobotnych

Czemu służy nowe rozporządzenie? 

Nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy zostało wydane w celu wykonania znowelizowanych przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Tak jak i one, wchodzi ono w życie 1 listopada br.

Przypomnijmy, że na podstawie ww. ustawy powiatowe urzędy pracy rejestrują bezrobotnych i poszukujących pracy oraz prowadzą rejestr tych osóbRejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy następuje po przedstawieniu przez te osoby dokumentów niezbędnych do ustalenia ich statusu i uprawnień. 

Bezrobotni mają obowiązek zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonych terminach w celu potwierdzenia swojej gotowości do podjęcia pracy i uzyskania informacji o możliwościach zatrudnienia lub szkolenia. 

Starosta (z wyjątkiem przypadku, gdy bezrobotny w okresie krótszym niż 30 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, o ile o zamierzonym pobycie lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia zawiadomił PUP) pozbawia statusu bezrobotnego bezrobotnego, który

 • nie spełnia warunków do uznania za bezrobotnego; 

 • otrzymał pożyczkę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej albo otrzymał od starosty ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej (to nowa forma aktywizacji bezrobotnych); 

 • odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje w tym przypadku na okres 90 dni; 

 • nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomił w okresie do 7 dni (dotychczas 5 dni) o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje wówczas na okres 3 miesięcy od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy; 

 • nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania; 

 • odmówił poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym mającym na celu ustalenie zdolności do pracy; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje w takim przypadku na okres 3 miesięcy od dnia tej odmowy; 

 • złożył wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego; 

 • z własnej winy przerwał staż, szkolenie lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje w tej sytuacji na okres 90 dni. 

Zmieniane właśnie rozporządzenie określa tryb rejestracji i sposób prowadzenia rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy, wzór karty rejestracyjnej, a także dokumenty niezbędne do ustalenia statusu bezrobotnego i uprawnień rejestrowanych osób, mając na względzie pozyskanie wszystkich koniecznych informacji mających wpływ na uprawnienia rejestrowanych osób.

Jak wygląda rejestracja po nowemu?

Bezrobotny ma się zgłaszać, w celu dokonania rejestracji, do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowany - do powia­towego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.

Natomiast poszukujący pracy winien zgłaszać się, w celu do­konania rejestracji, do powiatowego urzę­du pracy. Poszukujący pracy może być przy tym zarejestrowany w więcej niż jednym powia­towym urzędzie pracy.

Osoba, która nie jest zameldowana lub po­siada zameldowanie na pobyt stały w in­nej miejscowości niż miejsce zameldowa­nia na pobyt czasowy, przy dokonywaniu rejestracji jako bezrobotna składa oświad­czenie, że nie jest zarejestrowana w innym powiatowym urzędzie pracy jako bezro­botna.

Powiatowy urząd pracy przesyła do urzę­du obsługującego Ministra Gospodarki i Pracy informację, w formie elektronicznej, o za­rejestrowaniu lub wyłączeniu z rejestru osoby uprawnionej do zasiłku nieposiada­jącej miejsca zameldowania, podając na­stępujące dane:

 1. nazwisko i imiona;

 2. datę i miejsce urodzenia;

 3. miejsce zamieszkania lub pobytu;

 4. numer ewidencyjny PESEL;

 5. numer identyfikacji podatkowej (NIP);

 6. datę zarejestrowania lub wyłączenia z rejestru.

Osoba, która zmieniła miejsce zameldowania lub miejsce pobytu, ma się zgłosić się w powiatowym urzędzie pracy, właściwym dla aktualnego miejsca zameldowania lub pobytu, w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania lub pobytu.

Zmiany w karcie rejestracyjnej bezrobotnego

W części C załącznika nr 1 (tzn. w karcie rejestracyjnej bezrobotnego) do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestracji bezro­botnych i poszukujących pracy zmianie ulega treść oświadczenia bezrobotnego. Winien on teraz zapewnić, że zobowiązuje się do zwrotu otrzymanego zasiłku w przypadku otrzymania za ten sam okres świadczenia przedemerytalnego, emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej, zasiłku chorobo­wego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli organ rentowy nie dokonał stosow­nych potrąceń. Ponadto bezrobotny ma oświadczyć, iż został pouczony o obowiązku:

 • zgłaszania się w wyznaczonych termi­nach w powiatowym urzędzie pracy,

 • składania pisemnego oświadczenia o dochodach oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia uprawnień za­siłkowych przez bezrobotnych z prawem do zasiłku co miesiąc, a w przypadku bezrobotnych bez prawa do zasiłku w terminie 7 dni od dnia uzyskania przy­chodów,

 • zawiadomienia powiatowego urzędu pracy o fakcie wyjazdu za granicę lub in­nej okoliczności powodującej brak goto­wości do pracy,

 • powiadomienia powiatowego urzędu pracy w terminie 7 dni od wyznaczone­go dnia o przyczynie niestawiennic­twa. 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. 2005 r., Nr 210, poz. 1746);

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. 2004 r., Nr 262, poz. 2607);

 • Ustawa z dnia 28 lipca br. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2005 r., Nr 164, poz. 1366);

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004 r., Nr 99, poz. 1001, ze zm.)

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 25.12.2004

  Nowe zasady dotyczące rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy wprowadziło nowe zasady rejestracji bezrobotnych. Określa ono tryb rejestracji, sposób prowadzenia (...)

 • 20.10.2017

  Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

  Prawo do zasiłku będziesz miał od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli nie ma dla Ciebie propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania (...)

 • 10.6.2015

  Zasiłek dla bezrobotnych - komu przysługuje 2015

  Wysokość zasiłku dla bezrobotnych nie jest taka sama dla wszystkich osób, którym przysługuje prawo do tego zasiłku. Kwota zależna jest od stażu pracy uprawnionego. Sprawdź, jak oblicza (...)

 • 10.1.2018

  Możliwa będzie profesjonalna rejestracja pojazdów

  Nowelizacja przepisów przewiduje wprowadzenie tzw. profesjonalnej rejestracji pojazdów, umożliwiającej legalne wykonywanie jazd testowych pojazdami z wykorzystaniem 1 numeru rejestracyjnego (...)

 • 1.9.2016

  Czy każdy blog wymaga rejestracji?

  Generalnie to czy blog powinien zostać zarejestrowany zależy od tego jaki blog prowadzimy i nie chodzi tu o czy jest to blog prywatny czy też firmowy, a wyłącznie o jego zawartość, sposób (...)