Zasiłki

Zmiany w świadczeniach rodzinnych

Strona 1 z 4

6 lipca br. wchodzi w życie ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o  świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym.

Jakie zmiany przewidziano w definicjach?

 

Zaosobę uczącą sięnależy, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, uznawać osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony. Zmiana tej definicji podyktowana jest wniesionymi do Trybunału Konstytucyjnego sprawami o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP dotychczasowego przepisu. 

Za „szkołę wyższą” uznawana będzie teraz uczelnia, w rozumieniu przepisów Prawo o szkolnictwie wyższym, a także kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych oraz kolegium pracowników służb społecznych. Rozszerzenie definicji szkoły wyższej o kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych i kolegium pracowników służb społecznych pozwoli na przyznanie osobom uczącym się w tych instytucjach świadczeń rodzinnych.  

Zmianie ulega też ustawowe pojęcierodziny”. Będzie ono teraz oznaczać odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeśli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko. Zmiana definicji „rodziny” powoduje zatem, iż do składu rodziny nie będą już wliczane dzieci pozostające w związku małżeńskim, a także pełnoletnie dziecko posiadające własne dziecko.  

Nowelizacja wprowadza też nową definicję. Przezprzepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznegonależy teraz rozumieć rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r.

w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie  oraz rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie. 

Jakie zmiany dotyczą członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych?

 

Zgodnie z przepisami art. 2 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych podlegają opodatkowaniu tylko w tej części, w której pochodzą one z działalności pozarolniczej (dochody z działalności rolniczej są zwolnione z opodatkowania). Przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych należy uwzględniać wszystkie dochody tych osób, tj. podlegające opodatkowaniu (na podstawie art. 3 pkt 1 lit. a ustawy) oraz niepodlegające opodatkowaniu (na podstawie art. 3 pkt 1 lit. c tiret 13 ustawy). Obowiązujące przepisy powodują więc, że występując do organu ustalającego prawo do świadczeń rodzinnych członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych powinni udokumentować dochody z dwóch źródeł, tj. z działalności opodatkowanej (na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego) oraz z działalności niepodlegającej opodatkowaniu (np. na podstawie zaświadczenia ze spółdzielni). 

Dochody podlegające opodatkowaniu wykazywane są w kwocie netto, tj. po pomniejszeniu m.in. o składki na ubezpieczenie społeczne (zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o świadczeniach rodzinnych), natomiast dochody niepodlegające opodatkowaniu w kwocie brutto, a więc bez pomniejszania tej składki. 

Członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych muszą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od całości dochodów uzyskiwanych z tytułu członkostwa w tych spółdzielniach. Przy ustalaniu dochodu uprawniającego do świadczeń rodzinnych pomniejszany o te składki był zarówno dochód podlegający opodatkowaniu, jak i niepodlegający opodatkowaniu. 

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 4)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY