Postępowanie administracyjne

Podatek VAT i akcyza

Pozostałe

Zwrot VAT na materiały budowlane na nowych zasadach

Strona 1 z 2

6 marca 2007 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Według intencji prawodawcy zmiany mają usprawnić i uprościć tryb załatwiania wniosków osób fizycznych o zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

6 miesięcy nie stanowi ograniczenia...

 

Po wejściu w życie zmian do ustawy o zwrocie niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym z wnioskiem o rekompensatę będą mogły również wystąpić osoby, które nie zdążyły złożyć wniosku w ciągu 6 miesięcy od zakończenia inwestycji. Nowelizacja uchyla półroczny termin do złożenia wniosku.

Zwrot bez decyzji

Dotychczas, żeby podatnik otrzymał zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym konieczne było wydanie decyzji. Natomiast wedle znowelizowanych przepisów, w przypadku gdy podatnik we wniosku prawidłowo obliczy kwotę zwrotu, organ podatkowy zwróci VAT w terminie 6 miesięcy od daty złożenia wniosku bez wydawania decyzji.

Dopiero jeśli prawidłowość złożonego przez osobę fizyczną wniosku będzie budziła wątpliwości, naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję, w której określi kwotę zwrotu. W tym przypadku zwrot podatku będzie następował w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Doprecyzowanie pojęć

W ustawie pojawiła się definicja „małżonków” jako osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, z wyjątkiem małżonków w stosunku do których orzeczono separację

Zmianie uległa definicja "budynku mieszkalnego", tak aby nie było wątpliwości, że zwrot VAT-u związany jest wyłącznie z budynkiem mieszkalnym znajdującym się na terytorium Polski. 

Co zawrzeć we wniosku?

Doprecyzowano też przepis określający dane, jakie powinny być zawarte we wniosku o zwrot VAT na materiały budowlane. Wnioskodawca ma podawać we wniosku numer NIP albo numer PESEL, a w przypadku gdy nie posiada żadnego z tych numerów (osoba fizyczna, która nie ma obowiązku posiadania NIP ani numeru PESEL) - rodzaj i numer dokumentu tożsamości (tj. rodzaj i numer innego dokumentu, umożliwiającego dokonanie identyfikacji osoby składającej wniosek). Ootwiera to możliwość wnioskowania przez cudzoziemców nieposiadających polskich dokumentów tożsamości.

W każdym zaś przypadku, gdy wnioskodawcą będzie jeden z małżonków lub oboje małżonkowie, wniosek będzie musiał być podpisany przez każdego z małżonków.  

Po zmianach do wniosku o zwrot nie trzeba będzie już załączać pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego (albo zawiadomienia o zakończeniu inwestycji) czy odpowiednio dokumentu określającego stopień zaawansowania inwestycji, sporządzonego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane.

Wniosek może być złożony raz w roku, z tym że ostatni wniosek może być złożony nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r.

Na poczet zaległości...

Zgodnie ze zmienionymi przepisami, kwota zwrotu wraz z jego oprocentowaniem podlegać ma z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, osoby fizycznej, która złożyła wniosek. Zaliczenie będzie następowało z dniem złożenia wniosku o zwrot VAT.

Obliczanie limitu kwoty zwrotu

Po nowelizacji do obliczenia limitu kwoty zwrotu ma być przyjmowana cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ostatnio ogłoszonej przez Prezesa GUS przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu

Dotąd brano cenę 1m2 powierzchni użytkowej ogłaszaną za kwartał poprzedzający kwartał, w którym inwestor złożył wniosek o zwrot. Niektórzy wnioskodawcy byli więc zmuszeni czekać ze złożeniem wniosku na ogłoszenie tej ceny.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. 2007 r. Nr 23, poz. 138);
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. 2005 r., Nr 177, poz. 1468)
Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: