Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Przyjazny Regulamin

Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU CERTYFIKAT "PRZYJAZNY REGULAMIN"

z dnia 26.04.2013 r

Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Certyfikat "Przyjazny Regulamin"

 

§ 1

 

Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają:

 1. Zleceniobiorca - Legalsupport Sp. z o.o.z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Miasta Krakowa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000108190,
 2. Zleceniodawca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego,
 3. Regulamin sklepu – ustalony przez Zleceniodawcę wzorzec umowy, określający zasady sprzedaży towarów,
 4. Comiesięczne sprawdzenie regulaminu – objęte opłatą abonamentową sprawdzenie jeden raz w miesiącu kalendarzowym Regulaminu sklepu pod kątem zgodności z przepisami prawa. Comiesięczne sprawdzenie regulaminu obejmuje również sprawdzenie czy w Regulaminie sklepu nie znajdują się postanowienia uznane za niedozwolone i wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych wg stanu tego rejestru na dzień Comiesięcznego sprawdzenia regulaminu,
 5. Konsultacja – propozycja wprowadzenia zmian do postanowień Regulaminu sklepu z inicjatywy Zleceniodawcy a nie wynikająca z potrzeby dostosowania postanowień tego Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa,
 6. Certyfikat – Certyfikat „Przyjazny Regulamin” nadawany przez Zleceniobiorcę znak zgodności z prawem Regulaminu,
 7. Strony umowy – Zleceniodawca i Zleceniobiorca,
 8. Opłata abonamentowa – miesięczna opłata należna Zleceniobiorcy za wykonaną usługę,
 9. Opłata aktywacyjna – jednorazowa opłata należna Zleceniobiorcy za przystąpienie do świadczenia usługi, pokrywająca koszty rozpoczęcia świadczenia usługi na rzecz Zleceniodawcy.

 

§ 2

 

 1. W ramach zawartej pomiędzy Zleceniodawcą z Zleceniobiorcą umowy, Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania usług polegających na:
  1. sprawdzeniu z punktu widzenia zgodności z prawem stosowanego przez Zleceniodawcę Regulaminu sklepu,
  2. przeredagowaniu Regulaminu w przypadku, gdy ustalony przez Zleceniodawcę Regulamin sklepu będzie sprzeczny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi,
  3. przygotowaniu nowego, zgodnego z przepisami prawa Regulaminu sklepu, jeżeli zmiana w celu uzgodnienia z przepisami prawa będzie niemożliwa czy też będzie wiązała się
   z koniecznością poniesienia niewspółmiernego nakładu pracy lub gdy Zleceniodawca nie posługiwał się dotychczas Regulaminem sklepu,
  4. Comiesięcznego sprawdzenia regulaminu,
  5. poinformowaniu mailowo Zleceniodawcy, na wskazany w umowie adres
   o przeprowadzonym Comiesięcznym sprawdzeniu regulaminu i jego wynikach a także ewentualnych, niezbędnych zmianach Regulaminu sklepu,
  6. nadaniu Certyfikatu dla Regulaminu sklepu Zleceniodawcy.
 2. Obowiązki Zleceniobiorcy określone w niniejszym Regulaminie lub umowie zawartej na jego podstawie nie obejmują stworzenia, sprawdzania, poprawienia lub modyfikacji innych treści na stronach sklepu internetowego Zleceniodawcy a w szczególności: polityki prywatności, informacji o korzystaniu z plików cookies, zakładek czy zasad reklamacji i zwrotów (jeżeli znajdują się poza Regulaminem sklepu).

 

§ 3

 

W ramach zawartej pomiędzy stronami umowy Zleceniodawca zobowiązuje się do:

 1. umieszczenia Certyfikatu na stronie internetowej, na której znajduje się Regulamin sklepu Zleceniodawcy,
 2. nieumieszczania na stronie internetowej, na której znajduje się Certyfikat innych treści o znaczeniu prawnym niż Regulamin sklepu, w szczególności polityki prywatności, informacji o plikach cookie, regulaminów promocji, konkursów, itp.
 3. usunięcia Certyfikatu w przypadku dokonania samodzielnej zmiany w treści Regulaminu bez uprzedniego poinformowania o tym Zleceniobiorcy,
 4. wprowadzenia do Regulaminu sklepu zmian wskazanych przez Zleceniodawcę w ramach Comiesięcznego sprawdzenia regulaminu w terminie 14 dni od otrzymania informacji,
 5. usunięcia Certyfikatu w razie niewprowadzenia do Regulaminu sklepu zmian wskazanych przez Zleceniodawcę w terminie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym,
 6. podania kontaktowego adresu mailowego i aktualizowania go w razie zmiany,
 7. przekazania Zleceniobiorcy informacji materiałów i dokumentów niezbędnych do wykonania zlecenia,
 8. niezwłocznego informowania Zleceniobiorcy o zmianie wszelkich danych, które są uwzględnione w Regulaminie sklepu, w szczególności firmy, adresu siedziby, NIP-u, REGON-u.

 

§ 4

 

W trakcie obowiązywania zawartej między stronami umowy Zleceniodawca zobowiązuje się nie korzystać z usług będących przedmiotem niniejszej umowy świadczonych przez podmioty trzecie.
W przypadku naruszenia tego zakazu Zleceniobiorcy przysługuje prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy, co jednocześnie wiąże się z koniecznością usunięcia certyfikatu Zleceniodawcy.

 

§ 5

 

Zleceniodawca ma prawo używać certyfikatu Zleceniobiorcy wyłącznie przez czas trwania umowy. Po ustaniu stosunku prawnego wiążącego strony, Zleceniodawca ma obowiązek usunąć Certyfikat ze swojej strony internetowej.

 

§ 6

 

 1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy. Umowa ulega przedłużeniu na czas nieokreślony, jeżeli najpóźniej na jeden miesiąc przed upływem okresu jej obowiązywania żadna ze stron nie wypowie umowy.
 2. Zleceniobiorca przystąpi do wykonania zlecenia w dniu zawarcia niniejszej umowy.

 

§ 7

 

 1. W terminie do trzech dni roboczych od dnia zawarcia umowy, Zleceniodawca otrzyma na wskazany adres mailowy informację, dotyczącą aktualnie obowiązującego Regulaminu. Informacja będzie wskazywała czy Regulamin wymaga zmiany czy też konieczne jest przygotowanie nowego dokumentu, wobec niemożności jego zmiany, zgodnie z § 2 ust. 1 lit. c niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku informacji o konieczności zmiany bądź przygotowania nowego Regulaminu, Zleceniobiorca jednocześnie wskaże Zleceniodawcy termin opracowania dokumentu – termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych. W przypadku braku współpracy ze strony Zleceniodawcy przy wykonywaniu zlecenia, ostateczny termin przesłania Regulaminu może ulec wydłużeniu.
 3. Strony umowy dopuszczają możliwość wspólnego ustalenia szczegółów tworzonego dokumentu.
 4. Zleceniodawca zobowiązuje się umieścić ostateczną wersję Regulaminu wraz z Certyfikatem Zleceniobiorcy na swojej stronie internetowej niezwłocznie po przesłaniu ostatecznej wersji Regulaminu przez Zleceniobiorcę na adres mailowy wskazany przez Zleceniodawcę.
 5. W razie zmian w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności Zleceniodawcy, jest on zobowiązany powiadomić o tym Zleceniobiorcę, najpóźniej na 7 dni roboczych przed wejściem w życie zmiany, w celu dostosowania Regulaminu do nowych wymogów prowadzonej działalności gospodarczej.

 

§ 8

 

 1. W ramach zlecenia, Zleceniodawcy przysługuje prawo do dwóch nieodpłatnych Konsultacji dotyczących regulaminu sklepu w okresie:
  1. pierwszych 12 miesięcy obowiązywania umowy,
  2. każdych kolejnych 12 miesięcy obowiązywania umowy, chyba że umowa zostanie rozwiązana lub wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron.
 2. Każda kolejna Konsultacja będzie indywidualnie wyceniania przez Zleceniobiorcę zgodnie z Cennikiem.
 3. Akceptacja wyceny dodatkowych Konsultacji będzie dokonywana drogą elektroniczną.
 4. Płatność za dodatkowe Konsultacje będzie dokonywana na podstawie osobnej faktury VAT wystawionej przez Zleceniobiorcę, po zaakceptowaniu wyceny przez Zleceniodawcę.
 5. Zleceniobiorca zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na pytania skierowane do niego poza Konsultacjami jeden raz w miesiącu. Odpowiedzi będą udzielane w ramach Comiesięcznego sprawdzania regulaminu.

 

§ 9

 

 1. W przypadku nie wykonania zlecenia w terminie, wykonania go wadliwie lub w sposób nienależyty Zleceniodawca ma prawo do odpowiedniego pomniejszenia wynagrodzenia bądź rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 2. W przypadku naruszenia przez Zleceniodawcę postanowień § 3 niniejszego Regulaminu, Zleceniobiorcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 3. Wypowiedzenie umowy przez Zleceniodawcę następuje w formie pisemnej, przewidzianej pod rygorem nieważności.
 4. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany w Regulaminie dokonane samodzielnie przez Zleceniodawcę.

 

§ 10

 

 1. Całkowity koszt usługi świadczonej przez Zleceniobiorcę określa Cennik, stanowiący załącznik do niniejszego RegulaminuProgramu Certyfikat „Przyjazny Regulamin i znajduje się na stronie:
  http://e-prawnik.pl/przyjazny-regulamin/cennik.html
  Do opłaty abonamentowej doliczana jest jednorazowa opłata aktywacyjna w wysokości wskazanej w Cenniku, , uwzględniania w pierwszej fakturze VAT.
 2. Zleceniodawca uiszcza pierwszą opłatę abonamentową wraz z opłatą aktywacyjną w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Kolejne opłaty abonamentowe Zleceniodawca uiszcza w terminach miesięcznych, co miesiąc , liczony od dnia dokonania pierwszej wpłaty.
 3. Zleceniobiorca wystawi i prześle Zleceniodawcy fakturę VAT w terminie prawem przewidzianym.
 4. Do wynagrodzenia doliczony zostanie podatek od towarów i usług.
 5. W przypadku zmiany przepisów prawa skutkującej koniecznością jednorazowego wprowadzenia poprawek w postanowieniach, których ilość przekracza 40% całkowitej ilości postanowień Regulaminu sklepu Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy opłatę w wysokości aktualnej opłaty aktywacyjnej.

 

§ 11

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie jak i zawartej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 750 i następne oraz postanowienia Regulaminu korzystania z Prawniczego Serwisu Internetowego e-prawnik.pl. (Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną), dostępnego na stronie internetowej Zleceniobiorcy.
 2. Wszelkie spory wynikające z zawartej między stronami umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zleceniobiorcy.
 3. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. O zmianach Zleceniodawca zostanie poinformowany drogą mailową na wskazany przy rejestracji adres poczty elektronicznej. Jeśli Zleceniodawca nie wypowie umowy w terminie tygodnia od dnia poinformowania o zmianach, przyjmuje się, że zaakceptował nowe postanowienia Regulaminu.
 4. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika w każdym czasie, jednakże zmiana Cennika nie może zacząć obowiązywać wcześniej niż przed upływem okresu pierwszych 12 miesięcy obowiązywania umowy. O zmianach Zleceniodawca zostanie poinformowany drogą mailową na wskazany przy rejestracji adres poczty elektronicznej. Jeżeli Zleceniodawca, którego umowa obowiązuje przez okres krótszy niż 12 miesięcy nie wypowie umowy w terminie tygodnia od dnia, w którym upływa dwunasty miesiąc obowiązywania umowy przyjmuje się, że zaakceptował zmianę Cennika. Jeżeli Zleceniodawca, którego umowa obowiązuje przez okres dłuższy niż 12 miesięcy nie wypowie umowy w terminie tygodnia od dnia poinformowania o zmianach, przyjmuje się, że zaakceptował zmianę Cennika.

Stary regulamin z dnia września 2011r.

Wyróżnione firmy:


Skontaktuj się z nami

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.