Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Ty również masz Problem Prawny? Skorzystaj z darmowej wyceny!

Darmowe porady - Księgi wieczyste - Prawo cywilne

 • Jawność - niejawność ksiąg wieczystych

  Wielokrotnie słyszałem i czytałem, że księgi wieczyste są jawne. Mam dłużnika, o którego nieruchomościach wiem, jakie nr KW mają i wysłałem wniosek o odpisy do wydziału ksiąg wieczystych właściwego sądu, opłaciwszy wnioski. Długo nie otrzymywałem odpowiedzi, więc w końcu zadzwoniłem tam, zniecierpliwiony. Miła pani poinformowała mnie, że "będzie wezwanie do wykazania interesu". Jak rozumiem, chodzi o interes prawny, abym wykazał, ze mam, gdyż w przeciwnym wypadku nie wyślą mi tych odpisów. Czy jest takie żądanie zgodne z prawem skoro ponoć jawne są księgi wieczyste? Nadmieniam, że uprzejma i miła pani powiedziała, ze owszem księgi są jawne ale odpisy nie...

 • Zwlekanie z wpisem w księdze wieczystej

  Jaki przepis narusza właściciel nieruchomości, jeżeli przez 6 lat nie ujawnił swojej własności w księdze wieczystej? Czy narusza również przepisy prawa karnego?

 • Skutki wykorzystania nieaktualnego wpisu do KW

  Księga wieczysta nieruchomości nie odzwierciedla stanu faktycznego nieruchomości. Widnieje w niej jako właściciel osoba, która kilkanaście lat wcześniej nieruchomość zbyła innej, nie żyjącej już osobie. Czy wykorzystanie faktu nieaktualności wpisów w KW przez osobę, która wcześniej tę nieruchomość zbyła w celu ponownej jej sprzedaży jest przestępstwem? Z jakiego art? W jaki sposób można udowodnić nieaktualność wpisu (nabywca nieruchomości nie żyje, spadkobiercy nie mają wiedzy kiedy i w jaki sposób osoba ta nieruchomość nabyła) ?

 • Darowizna - problem z nieuregulowaną własnością

  Babcia chce przekazać mi w formie darowizny działeczkę. Działkę podarowali jej rodzice w latach pięćdziesiątych i ma to odzwierciedlenie w księdze wieczystej. Na początku lat 70 gmina nadawała akty własności ziemi, na którym to akcie bezpodstawnie widnieje tylko dziadek, który notabene dawno zmarł. Babcia miała dwutygodniowy okres odwoławczy jednak nie skorzystała z niego. Nie zmieniano wpisów w KW. Jak wygląda sytuacja prawna czy trzeba będzie założyć w sądzie postępowanie spadkowe po dziadku czy jest inna możliwość regulacji tej sytuacji?

 • Wykonalność decyzji zatwierdzającej podział

  Otrzymałam decyzję administracyjną gminy potwierdzającą (zatwierdzającą, kończącą) podział mojej nieruchomości. Decyzja jest całkowicie zgodna z moim wnioskiem (żądaniem) oraz wcześniejszym postanowieniem opiniującym pozytywnie projekt podziału. Jestem jedyna stroną, decyzja jest zgodna z moim żądaniem, jak praktycznie wyegzekwować od urzędu gminy nadanie klauzuli wykonalności przed terminem wniesienia odwołania? Czy mam złożyć oświadczenie, że nie skorzystam z prawa do odwołania? Jak uzyskać status wykonalności decyzji (prawomocności) przed terminem 14 dni na odwołanie?

 • Odrzucenie skargi kasacyjnej a prawomocność

  W toku postępowania spadkowego (nieruchomość) wydano postanowienie, na które strona "przegrana" złożyła skargę kasacyjną. Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej. Uzasadnił to tym, iż nie występuje istotne zagadnienie prawne oraz nie istnieje potrzeba wykładni przepisów prawa budzących poważne wątpliwości. Nie zachodzi również nieważność postępowania. Skargę oparto to na art 398 par.1 k.p.c. Czy strona przegrana może nadal podważać moje prawo ustalone postanowieniem? Czy przedmiotowa odmowa zamyka postępowanie spadowe definitywnie? Czy jest to podstawa, aby można podjąć dalsze kroki tj. np. złożyć zeznania w urzędzie skarbowym, a następnie dokonać zmian w księdze wieczystej?

 • Postawa do wykreślenia wpisu

  Złożyłem w sądzie wieczystoksięgowym wniosek o wykreślenie ostrzeżenia o egzekucji z nieruchomości załączając notarialnie potwierdzone ksero postanowienia Sądu o umorzeniu egzekucji. Nieruchomość jest nadal własnością dłużnika, z którym zawarłem porozumienie obejmujące wykreślenie tego wpisu. Sąd jednak wezwał mnie do złożenia oryginału postanowienia w ciągu 7 dni. Czy złożona notarialna kserokopia jest podstawą do wykreślenia? W ciągu 7 dni nie zdołam uzyskać odpisu postanowienia o umorzeniu i przepadnie mi wpis sądowy jak sąd oddali mi wniosek. Dlatego też kieruję to pytanie, aby mieć pewność, czy upierać się przy wniosku z kopią notarialną, czy też lepiej wniosek cofnąć i złożyć ponowny z odpisem oryginalnym.

 • Wpis do KW po zajęciu nieruchomości

  Firma nasza nabyła nieruchomość na drugiej licytacji sądowej w drodze przysądzenia własności. W 2007 r. braliśmy udział w I licytacji ale z powodu braku chętnych przystąpiliśmy do II licytacji i nabyliśmy nieruchomość po niższej cenie. Przed pierwszą licytacją zarówno w aktach egzekucyjnych jak również w księdze wieczystej nie było wpisów o umowie dzierżawy. Po II licytacji i nabyciu nieruchomości okazało się że na 2 dni przed II licytacja czyli już po zajęciu nieruchomości została wpisana umowa dzierżawy która została zawarta miesiąc przed wszczęciem egzekucji z nieruchomości. O takiej umowie nie było mowy ani w operacie szacunkowym ani też komornik nie ujawnił tego w protokole jak również nie poinformował w trakcie licytacji. Umowa ta została zawarta przez podmioty powiązane i najprawdopodobniej była fikcyjna. Czy Sąd KW mógł ją wpisać po zajęciu przez komornika?

 • Odpis z księgi wieczystej - dwa reżimy

  Złożyłem wniosek o odpis księgi wieczystej . Nie jestem w niej wpisany jako właściciel. Jako interes prawny podałem: unormowanie stosunków prawnych w rodzinie - dokładnie chodzi o dział spadku. Właściciel (mój brat) nie chce mi udostępnić odpisu. Sąd rejonowy stwierdził, że nie mam interesu prawnego uzasadniającego uzyskanie odpisu. Czy sąd miał rację - przecież mam interes prawny? Co mogę zrobić żeby uzyskać odpis z sądu (odwołanie)? Dlaczego odpis ten mógłbym uzyskać bez problemu z systemu informatycznego a z papierowego nie mogę - zacofanie mojego sądu nie może zmieniać prawa - albo można albo nie?

 • Wzmianka w KW a zbycie nieruchomości

  W IV dz. księgi wieczystej w nieruchomości należącej do firmy znalazła się wzmianka. Czy można dokonać darowizny całej firmy mimo wzmianki dotyczącej czekającego wniosku o egzekucję z nieruchomości? Obdarowany liczy się ze wszelkimi skutkami ewentualnych roszczeń w stosunku do przejmowanej firmy.

 • Opóźnienie we wpisie hipoteki a sprzedaż

  Na podstawie ugody zawartej przed sądem w postępowaniu podziałowym majątku wspólnego, moja była żona otrzymała mieszkanie, ale zobowiązała się do spłaty na moją rzecz określonej kwoty i zabezpieczenia tego zobowiązania ustanowieniem hipoteki na tym mieszkaniu. Niestety, złożony przez nią wniosek o wpis do księgi wieczystej i ustanowienie hipoteki, z powodu niewydolności urzędu, już pół roku oczekuje na załatwienie. Co się stanie z tym wnioskiem, gdy mieszkanie to zostanie teraz sprzedane, a więc przed dokonaniem wpisu do księgi wieczystej? Czy mieszkanie to, kupione przez nowego właściciela jako wolne od takiego obciążenia, otrzyma później taki wpis? Czy z powodu sprzedaży mieszkania stracę to zabezpieczenie hipoteczne? Kto odpowiada za możliwe negatywne konsekwencje takiego stanu rzeczy? Czy sprzedający ma obowiązek informowania nabywcy o treści ugody podziałowej i/lub o złożonym przez siebie wniosku o wpis hipoteczny?

 • Kolejność wniosków do ksiąg wieczystych

  Wnioski do sądu wieczystoksięgowego złożone tego samego dnia należy traktować jako wnioski złożone równocześnie, czy jako złożony pierwszy liczy się ten wniosek, który ma wcześniejszy numer wpisu DzKW? Czy też zależy to od daty czynności notarialnej której te wnioski dotyczą?

 • Obciążenie hipoteką nieruchomości bez księgi

  Wkrótce ma być podpisany akt notarialny zakupu nowo powstałej działki wydzielonej z jednej większej działki. Dzielona działka ma swoją księgę wieczystą. Wydzielona z niej nowa działka nie ma księgi wieczystej. Kupujący (nowy właściciel) będzie składał wniosek o założenie księgi wieczystej. Czy dotychczasowy właściciel może od momentu podpisania aktu notarialnego do momentu ujawnienia w nowej księdze wieczystej (która dopiero będzie założona) dla nowej działki skutecznie obciążyć np. hipoteką lub roszczeniem nową działkę?

 • Sprzedaż nieruchomości gminnej

  Jestem właścicielem jednego z segmentów budynku garażowego - w zabudowie szeregowej - wybudowanego na gruncie stanowiącym własność komunalną, będącej jedną działką gruntu o jednym numerze ewidencyjnym. Obecnie gmina poinformowała wszystkich zainteresowanych że zamierza sprzedawać grunt pod garażami na rzecz właścicieli garaży jednak w formie udziałów a nie poprzez geodezyjne wyodrębnienie każdego z budynków. Rozwiązanie takie powoduje jednak powstanie wspólnoty osób fizycznych, która rządzić będzie się swoimi prawami i nie zawsze będzie uwzględniać interes jednostki. Czy takie działanie nie narusza ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, tym bardziej że w tym konkretnym przypadku nie mają zastosowania przepisy ustawy o własności lokali (mieszkalnych)? Rozwiązanie takie jest również niezgodne z ustawą o księgach wieczystych i hipotece - która nie przewiduje założenia odrębnych ksiąg lokalowych dla poszczególnych segmentów. Ogranicza to w ten sposób prawo do dysponowania nieruchomościami, w tym m.in. obciążania hipoteką.

 • Ustanowienie zabezpieczenia w postaci hipoteki

  Prezes spółki z o.o. będącej moim dłużnikiem proponuje mi rozłożenie spłaty na raty a jako zabezpieczenie oferuje hipotekę (jak rozumiem - wpis do hipoteki) posiadanej przez spółkę nieruchomości. Jaka jest procedura takiego wpisu, czy ja muszę tam jechać w tym celu?

 • Wypis zupełny z ksiąg wieczystych

  Wystąpiłam do Wydziału KW sądu o wypis zupełny (90 zł). Zapewniono mnie, że w tym wypisie będzie cała historia działki gruntu wraz z nazwiskami kolejnych właścicieli, co jest mi niezbędne do wykazania w sądzie, że pozwana była właścicielką działki, którą kupiła jej spadkodawczyni, a którą przepisała na syna (obecnego właściciela). W tym wypisie jest nazwisko jedynie ostatniego właściciela, a poprzednie zmiany właścicieli są opatrzone nazwiskiem Notariusza, u którego załatwiano formalności. Zostałam wprowadzona w błąd, a w konsekwencji oszukana. Czy to zgodne z prawem, że utajniono przede mną nazwiska kolejnych właścicieli, ujawniając jedynie nazwisko ostatniego właściciela? Czy są jakieś racjonalne przesłanki wyjaśniające, dlaczego wprowadzono mnie w błąd?

 • Dowody w postępowaniu wieczystoksięgowym

  W postępowaniu wieczystoksięgowym potrzebuję powołać przepis, wedle którego w postępowaniu o założenie księgi wieczystej, w odróżnieniu od innych rodzajów postępowań wieczystoksięgowych Sąd może żądać uzupełnienia dokumentów, a nawet przesłuchania świadków. Bardzo proszę o wskazanie tego przepisu, ponieważ wiem tylko że istnieje, niedawno się z nim zapoznawałem, ale nie pamiętam, czy jest on w KPC, czy w Ukwh, czy w jeszcze innej ustawie?

 • Służebność gruntowa

  Co zrobić w sytuacji, gdy sąsiedzi wybudowali część domu na mojej działce, a ja na tą działkę mam zaciągnięty w banku kredyt hipoteczny pod budowę domu, który miał stanąć na niej? Sąsiedzi chcieliby tą działkę zasiedzieć, ale \\\'znajdują się\\\' na niej dopiero od 3 lat.

 • Moment powstania księgi wieczystej

  Z jakim momentem powstaje księga wieczysta?

 • Zawładnięcie nieruchomością przez osobę trzecią

  Jakie są sposoby odzyskania nieruchomości zawładniętej przez osobę trzecią?

< >

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 1
 • 9
 • 3
 • 3
 • 8
 • 7
 • osób
Zobacz ich opinie:
 • Anna Lech

  2014-04-14

  Dziękuję za rzetelną opinię. Pomogła mi w rozwiązaniu wątpliwości. Wiem teraz jaka jest podstawa prawna w dochodzeniu przed sadem Dostałam profesjonalną opinię i dodatkowe wyjaśnienia. Doceniam również fakt informowania o ewentualnych kosztach sądowych. Nie wszyscy prawnicy to czynią. Skupiają się na swoich wynagrodzeniach, a nie informują o kosztach sądowych. To już trzecia opinia, w zupełnie różnych sprawach z dodatkowymi wyjaśnieniami (odpowiedziami na pytania po przesłaniu opinii).Było też pismo procesowe. Cena w miarę przystępna w stosunku do nakładu pracy.Polecam.Serdecznie pozdrawiam cały Zespół e-prawnik.
 • ulan.

  2014-04-15

  Nie miałam zaufania do wyjaśnienia mojej sprawy drogą internetową,jednak ryzyko opłaciło się bo zaoszczędziłam czas ,rozwiałam wszelkie wątpliwości,wiem jakie mam podjąć dalsze kroki i w razie problemów zwrócę się znowu do firmy po poradę.
 • Krzysztof Górecki

  2014-04-16

  Witam , jestem zadowolony z przygotowanej mi opinii , nie ukrywam że byłbym zainteresowany wykonaniem pisma procesowego jakim byłby pozew przeciwegzekucyjny . Proszę o o ewentualną wycenę tej usługi .Z góry serdecznie dziękuję
 • anna.lewińska

  2014-04-15

  Opinia napisana prostym, dostępnym dla przeciętnego obywatela językiem. Polecam wszystkim potrzebującym fachowej porady. Podziękowanie dla autorów opinii.
 • marko55

  2014-03-31

  Dziekuje za otrzymana ocenę.Jest profesjonalna i wyjaśnia problem.Pozdrowienia i podziekowania dla autorow.
 • Krystyna G

  2014-03-20

  dziekuje za otrzymaną opinię, bardzo mi pomogła rozwikłać problem, o który pytałam
 • Barbara Z.

  2014-03-25

  Jestem bardzo zadowolona z usługi e-prawnik.pl Na doprecyzowane pytanie po otrzymaniu opinii dostałam odpowiedź która w pełni mnie satysfakcjonuje. Teraz wiem jak postąpić. Zespół prawników jest profesjonalny i rzetelny. Wycena usługi również nie jest zbyt wygórowana w porównaniu do usług prawników w mojej miejscowości. Dziękuję i pozdrawiam
 • Doris

  2014-03-27

  Opinia jest podana rzetelnie i profesjonalnie. Bardzo Dziękuję. Z porady korzystam już po raz drugi i jestem zadowolona. Dziękuję !
 • teresa bielecka

  2014-03-25

  witam-na razie bardzo Wam dziękuję w imieniu tej biednej Mamy-9 dzieci-postanowiłam Jej pomóc,choć sama walczę z bardzo złośliwym rakiem-jestem łysa i sama mam swe poroblemy,ale Wasza opinia mi się podoba,także jeszcze raz wielkie dzięki.Serdecznie pozdrawiam cały Wasz Zespół.Przypuszczam,że będę potrrzebowała dodatkowej pomocy,także pewnie się do Was zwrócę-DZIEKI
 • Bogdan T.

  2014-03-24

  Dziekuje za otrzymana opinie.Jest profesjonalna i rzeczywiscie wyjasnia problem.Pomaga w dalszym postepowaniu.Pozdrowienia i podziekowania dla autorow.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane