e-prawnik.pl Porady prawne

Regulamin

Regulamin korzystania z Prawniczego Serwisu Internetowego e-prawnik.pl. z dnia 31 grudnia 2022 roku

 

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

 § 1

1. Prawniczy Serwis Informacyjny e-prawnik.pl jest serwisem internetowym, którego Operatorem jest Spółka Legalsupport sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ul. Św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS 0000108190, posługująca się numerem NIP 676-21-64-973, REGON 357215830, kapitał zakładowy 683 000,00 zł.

2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Legalsupport sp. z o.o., zwaną dalej Operatorem oraz zasady korzystania z Prawniczego Serwisu Informacyjnego e-prawnik.pl, zwanego dalej serwisem e-prawnik.pl, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawa Konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 3

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

1. Serwis - Prawniczy Serwis Informacyjny e-prawnik, znajdujący się na stronie e-prawnik.pl

2. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta usług świadczonych przez Prawniczy Serwis Informacyjny e-prawnik.pl drogą elektroniczną, dalej również Klient;

3. Operator - spółka Legalsupport sp. z o.o. - właściciel Prawniczego Serwisu Informacyjnego e-prawnik.pl o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu;

4. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),

5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową jak również osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

6. Usługi - świadczone na rzecz Użytkownika przez Operatora, odpłatnie lub nieodpłatnie, usługi związane z funkcjonowaniem serwisu e-prawnik.pl. Świadczenie usług obejmuje zagadnienia z zakresu prawa polskiego i prawa wspólnotowego Unii Europejskiej;

7. Forum - forum internetowe prowadzone pod adresem https://e-prawnik.pl/forum/;

8. Konto Użytkownika - dostępne dla Użytkownika, po prawidłowym zalogowaniu się, konto pozwalające m. in. na odczytywanie opinii prawnych i odpowiedzi na pytania prawne, gromadzenie i modyfikację przetwarzanych danych osobowych oraz innych danych Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl;

9. „Dostęp do treści” – usługa umożliwiająca dostęp do opublikowanych, płatnych treści serwisu e-prawnik.pl z wyłączeniem usługi „Wzory dokumentów". Usługa nie umożliwia zadawania pytań prawnikom;

10. „Wzory dokumentów" – usługa umożliwiająca dostęp do płatnych, przykładowych wzorów dokumentów umieszczonych w części komercyjnej serwisu (z wyłączeniem części „Dostęp do treści"), nie umożliwia natomiast zadawania pytań prawnikom;

11. Opinia prawna (usługa „Zamów opinię") – odpowiedź kompleksowo wyjaśniająca dane zagadnienie prawne. W jej ramach dokonywana jest dogłębna analiza stanu prawnego, na podstawie wskazań doktryny i orzecznictwa oraz ewentualnie w oparciu o przesłane dokumenty i inne materiały; jeśli zachodzi taka potrzeba, wskazywane są alternatywne, możliwe do przyjęcia drogi postępowania; Obejmuje także opracowanie treści dokumentu na indywidualne życzenie Użytkownika (pisma procesowego, umowy, regulaminu etc.).

12. Kompleksowa Pomoc Prawna – stała usługa obsługi Użytkownika, polegająca zarówno na możliwości zadawania pytań („Zapytaj prawnika”) jak i zamawiania opinii prawnych („Zamów opinię”).

13. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

§ 4

Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez serwis jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: opisem usługi, warunkami, cennikiem oraz Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora, a także dedykowanymi dla danej usługi Regulaminami szczególnymi.

 § 5

1. Operator jest uprawniony do  przetwarzania danych osobowych na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności: https://e-prawnik.pl/inne/strona/polityka-prywatnosci.html

 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, przy czym w niektórych przypadkach konieczne do prawidłowego świadczenia usług. Operator nie weryfikuje podanych danych osobowych.Użytkownik zapewnia jednocześnie, iż dołoży wszelkich starań, aby zanonimizować przesyłany stan faktyczny oraz dokumenty (szczególnie zawierające dane osób trzecich oraz szczególne kategorie danych osobowych ) oraz przekazywać jedynie informacje niezbędne do realizacji usług.

3. Zasady retencji danych wskazane są w Polityce Prywatności.

4. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

5. W każdym przypadku wszelkie informacje i pomoc dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez administratora, Użytkownik może uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, pod adresem iod@e-prawnik.pl

 § 6

 1. Siedziba Operatora mieści się w  Krakowie, ul. Św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków.

2. Użytkownik może kontaktować się z Operatorem w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres bok@e-prawnik.pl a także telefonicznie pod numerem tel. +48 882 552 524 w godz. od 9:00 do 16:00 w dni robocze.

3. Wszelkie reklamacje można składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@e-prawnik.pl

4. Dane adresowe Operatora znajdują się także na stronie http://e-prawnik.pl/inne/strona/kontakt.html

 

Rozdział 2 Usługi świadczone za pośrednictwem witryny internetowej

§ 7

 1. Przedmiotem świadczenia jest:

a) udostępnienie drogą elektroniczną w całości lub części zasobów serwisu e-prawnik.pl. – „Dostęp do treści",

b) udostępnienie drogą elektroniczną w całości lub części wzorów dokumentów dostępnych w serwisie e-prawnik.pl – „Wzory dokumentów", a także

c) umożliwienie korzystania z usługi „Zamów opinię" na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Operator może świadczyć usługi odpłatnie lub nieodpłatnie.

a) Usługami płatnymi są „Dostęp do treści”, „Wzory dokumentów” oraz „Zamów opinię”.

b) Usługami bezpłatnymi są m. in. rejestracja w serwisie, dostęp do forum, subskrypcja newslettera oraz dostęp do określonych przez Operatora treści serwisu e-prawnik.pl. Operator zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych bezpłatnych usług.

3. Usługa „Zamów opinię" polega na sporządzaniu opinii prawnej dla stanu faktycznego i pytań wskazanych przez Użytkownika bądź na sporządzeniu dokumentu (pisma procesowego, umowy, wniosku, odwołania itp.) na zamówienie Użytkownika. W zakres przedmiotowej usługi wchodzi bezpłatna analiza stanu faktycznego oraz wycena i określenie terminu realizacji opinii czy też dokumentu. Usługa sprzedawana jest indywidualnie a także w ramach Kompleksowej Pomocy Prawnej (bez konieczności wstępnej analizy stanu faktycznego oraz wyceny i określenia terminu realizacji opinii).

4. W ramach Usługi „Zamów opinię” Operator świadczy usługi „Porada prawna” oraz „Zamów opinię - opinia w 24 godziny".

5. „Porada prawna"  usługa polegająca na udzieleniu konkretnej odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytanie. W jej ramach dokonywana jest analiza stanu prawnego, na podstawie wskazań doktryny i orzecznictwa oraz ewentualnie w oparciu o przesłane dokumenty i inne materiały. Użytkownik po przesłaniu opisu sytuacji faktycznej, niezwłocznie (przy założeniu, iż przesłanie opisu sytuacji faktycznej następuje w dni robocze w godzinach od 8:00 - 15:00) otrzymuje wycenę usługi. W przypadku konieczności doprecyzowania stanu faktycznego lub przesłania dodatkowych dokumentów, niezwłocznie (przy założeniu, iż przesłanie opisu sytuacji faktycznej następuje w dni robocze w godzinach od 8:00 - 15:00) wysyłana jest do Użytkownika właściwa informacja. Dokonując wyceny usług uwzględniany jest nakład pracy prawnika w celu pełnego i rzetelnego opracowania zagadnienia przedstawionego przez Użytkownika. „Porada prawna" wysyłana jest do Użytkownika następnego dnia roboczego, liczonego od momentu wpływu i zaksięgowania kwoty wyceny na rachunku bankowym Operatora w danym dniu roboczym, przy założeniu, że operacje ta zostaną dokonane w godzinach od 8:00 - 15:00. W przypadku wpływu i zaksięgowania kwoty wyceny dokonanych poza w/w godzinami, „Porada prawna" będzie wysyłane do Użytkownika na drugi dzień roboczy. Operator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu wykonania usługi na następny dzień roboczy w przypadku, gdy w toku jej sporządzania wyjdą na jaw okoliczności wymagające doprecyzowania lub dosłania dodatkowych materiałów przez Użytkownika, pod warunkiem poinformowania Użytkownika odpowiednio wcześniej.

6. Usługa „Zamów opinię - opinia w 24 godziny" polega na sporządzaniu opinii prawnej w ciągu 24 godzin (od momentu wpływu i zaksięgowania kwoty wyceny na rachunku bankowym Operatora lub dokonania płatności poprzez stronę Przelewy24.pl), po uprzedniej wycenie, dla stanu faktycznego i pytań wskazanych przez Użytkownika. W zakres przedmiotowej usługi wchodzi bezpłatna analiza stanu faktycznego oraz wycena usługi. W ramach usługi „Zamów opinię - opinia w 24 godziny", Użytkownik po przesłaniu opisu sytuacji faktycznej, niezwłocznie (przy założeniu, iż przesłanie opisu sytuacji faktycznej następuje w dni robocze w godzinach od 8:00 - 15:00) otrzymuje wycenę opinii prawnej. W przypadku konieczności doprecyzowania stanu faktycznego lub przesłania dodatkowych dokumentów, niezwłocznie (przy założeniu, iż przesłanie opisu sytuacji faktycznej następuje w dni robocze w godzinach od 8:00 - 15:00) wysyłana jest do Użytkownika właściwa informacja. Dokonując wyceny opinii uwzględniany jest nakład pracy prawnika w celu pełnego i rzetelnego opracowania zagadnienia przedstawionego przez Użytkownika oraz przyspieszony tryb wykonania opinii prawnej. Opinia jest sporządzona w terminie 24 godzin, przypadających w dni robocze, liczonych od momentu wpływu i zaksięgowania kwoty wyceny na rachunku bankowym Operatora. Operator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu wykonania opinii w przypadku, gdy w toku jej sporządzania wyjdą na jaw okoliczności wymagające doprecyzowania lub dosłania dodatkowych materiałów przez Użytkownika, pod warunkiem poinformowania Użytkownika odpowiednio wcześniej.

7. Oferta „Dostęp do treści", „Wzory dokumentów", „Zamów opinię" jest skierowana w szczególności do osób fizycznych, urzędów oraz przedsiębiorców.

8. Cennik usług „Dostęp do treści", „Wzory dokumentów", oraz cennik pakietów, w których sprzedawane są inne usługi umieszczone są na stronach serwisu e-prawnik.pl.

9. Aktualny na chwilę składania zamówienia cennik jest częścią umowy zawieranej przez Użytkownika z Operatorem.

§ 8

1. W celu uzyskania dostępu do wybranej części zasobów serwisu e-prawnik.pl. oraz możliwości zadawania pytań prawnikom należy wypełnić wniosek rejestracyjny na stronie serwisu e-prawnik.pl. oraz zamówić i wykupić wybraną usługę na określony przez Użytkownika okres.

2. Rejestracja:

a) Aby zarejestrować się i złożyć zamówienie na wybraną usługę ( „Dostęp do treści”, „Wzory dokumentów”) należy na stronie „Rejestracja" wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować niniejszy Regulamin.

b) Dane wpisane do formularza powinny dotyczyć Użytkownika, który zamawia usługę i być zgodne z prawdą. Dane wpisane w sekcji „Dane do faktury" będą źródłem danych do wystawionej Użytkownikowi faktury, w przypadku zaznaczenia opcji „chcę otrzymać fakturę VAT" podczas składania zamówienia.

c) Poprawnie wypełniony wniosek rejestracyjny przesyłany jest do Operatora oraz zapisywany w bazie danych serwisu e-prawnik.pl.

d) Na wskazany we wniosku rejestracyjnym adres e-mailowy system wysyła potwierdzenie rejestracji w serwisie e-prawnik.pl z prośbą o zweryfikowanie danych i zakończenie rejestracji. Wraz z potwierdzeniem rejestracji wysyłany jest dokument niniejszego Regulaminu.

e) Po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp swojego konta gdzie może składać zamówienia na wszystkie usługi.

f) Zamówienia zapisywane są na koncie Użytkownika oraz drogą elektroniczną przesyłana jest do nich informacja określająca zasady wniesienia opłaty. Do informacji dołączone są: formularz do zapłaty oraz faktura proforma.

g) Usługa aktywowana jest niezwłocznie po otrzymaniu przez Operatora potwierdzenia o uznaniu wpłaty na konto bankowe Operatora.

3. W celu zlecenia wyceny usługi „Zamów opinię" rejestracja Użytkownika nie jest konieczna. Użytkownik może skorzystać z niniejszej usługi za pomocą odpowiedniego formularza znajdującego się na stronie serwisu e-prawnik.pl (formularz „Zamów opinię").

Pełne skorzystanie z usługi wymaga rejestracji Użytkownika, zgodnie z punktem 2 niniejszego § 8, który stosuje się w tym zakresie odpowiednio.

4. Dostęp do konta Użytkownika jest uruchamiany automatycznie po zarejestrowaniu, natomiast dostęp do całości serwisu, w przypadku dokonania płatności za pomocą przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, jest uruchamiany po uznaniu konta bankowego/przekazu pocztowego Operatora kwotą, która odpowiada cenie wybranej przez Użytkownika usłudze lub po przesłaniu do Spółki Legalsupport sp. z o.o. potwierdzenia dokonania wpłaty za pomocą faksu pod numer 12 395 34 27. W przypadku dokonania płatności za pomocą karty płatniczej lub przelewem bankowym w systemie "Przelewów natychmiastowych" lub systemem PayPal - dostęp do serwisu uruchamiany jest automatycznie.

5. Użytkownik uzyskuje dostęp do wybranych zasobów po wpisaniu identyfikatora i hasła w oknie logowania umieszczonym na witrynie serwisu e-prawnik.pl.

6. Użytkownik ma prawo wglądu do danych podanych we wniosku rejestracyjnym i formularzu zamówieniowym przy zawarciu umowy, a w razie zaistnienia błędu przy wprowadzaniu tych danych, Użytkownikowi przysługuje prawo do ich skorygowania. W celu skorygowania błędnych informacji podanych we wniosku rejestracyjnym i formularzu zamówieniowym należy:

a) Zalogować się w serwisie e-prawnik.pl i przejść do konta Użytkownika;

b) Następnie wybrać zakładkę „Edycja profilu" - gdzie edytowane są wszystkie dane wprowadzone do wniosku przy zawieraniu umowy;

c) Po dokonaniu zmian Użytkownik zatwierdza je poprzez wybranie opcji Zapisz.

§ 9

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

2. Operator może odmówić zarejestrowania Użytkownika jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 6.

3. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. Operator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik  nie wykazywał aktywności w Serwisie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

5. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.

6. Operator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

a)     cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu,

b)     działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c)      otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

d)     uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika,

e)     Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f)       Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

g)     podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

7. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 6 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

8. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Operatora zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika.

9. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika przez Użytkownika.

10. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Operatora ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody jego zgody.

11. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

12. Termin wypowiedzenia umowy przez Operatora w przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 6 wynosi 14 dni.

7. Operator może odmówić zarejestrowania Klienta jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 6.

§ 10

1. Operator zastrzega możliwość zmiany cen poszczególnych usług, ich zakresu oraz limitów. Operator zastrzega możliwość stosowania okresowych promocji. Zmiany powyższe nie znajdują zastosowania do usług już zamówionych bądź wykupionych w chwili wprowadzania zmian. W przypadku stosowania promocji Operator podaje obok informacji o obniżonej cenie informacji o najniższej cenie usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli usługa jest w sprzedaży krócej niż 30 dni Operator podaje informację o najniższej cenie jaka obowiązywała od momentu, gdy usługa trafiła do sprzedaży.

2. Usługa nie obejmuje kosztów dostępu do sieci internetowej, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i nie są zależne od Operatora. Operator zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach.

3. Usługa może zostać opłacona:

a) za pomocą karty płatniczej,

b) za pomocą przelewu bankowego,

c) za pomocą przekazu pocztowego,

d) za pomocą przelewów natychmiastowych obsługiwanych przez Dialcom.

3. Użytkownik może dokonać zapłaty za indywidualnie wycenioną usługę w dowolnym terminie. Jednakże w przypadku zamiaru opłacenia usługi po upływie 6 miesięcy od dnia dokonania jej wyceny, Operator zastrzega możliwość zmiany wysokości ceny.

4. Operator nie stosuje automatycznego profilowania Klientów i nie zmienia cen oferowanych usług automatycznie na podstawie danych Klienta. Cena usługi może być ustalona indywidualnie w wyniku negocjacji z Klientem. 

§ 11

1. W ramach usługi „Zamów opinię", opinia lub dokument są sporządzone w ustalonym terminie po zaakceptowaniu ceny i potwierdzeniu dokonania wpłaty przez Użytkownika lub zaksięgowania przedmiotowej wpłaty. Kopia potwierdzająca dokonanie przelewu powinna być przesłana do operatora drogą elektroniczną (bok@e-prawnik.pl) lub faksem na nr 012 395 34 27.

2. Opinia lub dokument sporządzana jest w podstawowym formacie PDF. Dodatkowo opinia lub dokument może być przygotowana w formacie doc., jeśli zachodzi konieczność ich edycji czy też uzupełnienia przez Użytkownika.

3. W przypadku skierowania zapytania o wycenę opinii bądź dokumentu w dni robocze, w godzinach od 8:00 – 15:00, Użytkownik w ciągu jednej godziny od skierowania w/w zapytania otrzymuje informację zwrotną dotyczącą indywidualnej wyceny usługi lub dodatkowe pytania konieczne do doprecyzowania stanu faktycznego. Przy dokonywaniu wyceny opinii uwzględniany jest nakład pracy prawnika w celu pełnego i rzetelnego opracowania zagadnienia przedstawionego przez Użytkownika.

4. W przypadku skierowania zapytania o wycenę opinii bądź dokumentu w dni robocze, w innym terminie niż wskazany w ust. 3 § 11, Użytkownik w następnym dniu roboczym od skierowania w/w zapytania otrzymuje informację zwrotną dotyczącą wyceny usługi lub dodatkowe pytania konieczne do doprecyzowania stanu faktycznego. Dokonując wyceny opinii uwzględniany jest nakład pracy prawnika w celu pełnego i rzetelnego opracowania zagadnienia przedstawionego przez Użytkownika.

5. Zadawanie dodatkowych pytań związanych z usługą oraz doprecyzowanie informacji niezbędnych do sporządzenia opinii prawnej będzie dokonywane za pośrednictwem konta Użytkownika bądź drogą mailową na adres redakcja@e-prawnik.pl.

6. Użytkownik może również otrzymać opinię bądź dokument w formie papierowej, przesłane listem poleconym na wskazany adres. Opinia bądź dokument nie będą opatrzone podpisami prawników z Zespołu prawników e-prawnik.pl

7. Operator zastrzega, że nie świadczy usług jako kancelaria adwokacka, radcowska, notarialna czy kancelaria doradztwa podatkowego. Opinie jak i dokumenty sporządzane są przez Zespół prawników e-prawnik.pl

8. W ramach wyceny mieści się możliwość doprecyzowania kwestii budzących wątpliwości czy też niezrozumiałych dla Użytkownika, pozostających w związku z opinią i opartych na pierwotnym stanie faktycznym. Odpowiedzi na doprecyzowania udzielane są w terminie do trzech dni roboczych od daty skierowania zapytania przez Użytkownika serwisu. Operator zastrzega sobie możliwość wyceny odpowiedzi na doprecyzowanie, w przypadku skierowania żądania doprecyzowania po upływie miesiąca od dnia wykonania usługi.

9. Opinia prawna lub dokument („Zamów opinię") będą sporządzane w terminie ustalonym przez strony umowy (Użytkownika i Operatora) jednocześnie z wyceną usługi. Podstawowy termin realizacji zamówienia wynosi 2 dni robocze, jednakże możliwe jest jego skrócenie bądź wydłużenie, biorąc pod uwagę nakład pracy prawnika w celu pełnego i rzetelnego opracowania zagadnienia przedstawionego przez Użytkownika. Każda modyfikacja terminu jest ustalana przez strony umowy jednocześnie z wyceną usługi. Przez 2 dni robocze operator rozumie najpóźniej koniec drugiego dnia od wpłaty. Ze względu na różne godziny wpływu środków od płatników 2 dni nie jest rozumiane jako 48h od wpłaty

10. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy wyceny opinii w przypadku pytania o charakterze pozaprawnym a także przygotowania dokumentu, jeśli z opisu sytuacji i załączonych materiałów będzie wynikała bezzasadność jego sporządzenia. W takim przypadku Operator może zaproponować przygotowanie odpłatnej opinii, wyjaśniającej niezasadność sporządzenia dokumentu.

11. Operator zastrzega sobie prawo odmowy dokonania wyceny także wtedy, jeśli pytanie nie ma charakteru prawnego oraz gdy zachodzi konieczność skierowania sprawy do stacjonarnej Kancelarii prawnej.

§ 12

1. W ramach usługi „Zapytaj prawnika" Użytkownik wpisuje tytułu pytania, przedstawienia opisu sytuacji oraz sformułowania pytania, na które chce uzyskać odpowiedź. Odpowiedzi na pytania zadane przez Użytkowników serwisu e-prawnik.pl w ramach usługi „Zapytaj prawnika"  mają charakter informacji prawnej, a nie porady bądź opinii prawnej.

2. Operator zastrzega sobie prawo do wyboru właściwej usługi dla przedstawionej przez Użytkownika sytuacji faktycznej. Operator może odmówić udzielenia odpowiedzi na pytania w ramach usługi „Zapytaj Prawnika", w przypadku gdy treść pytania wskazuje na konieczność udzielenia porady bądź sporządzenia opinii prawnej. Konieczność taka zachodzi, gdy w celu udzielenia odpowiedzi niezbędne staje się:
a). zapoznanie się z treścią dokumentów, w szczególności umów, wypisów z rejestrów, ksiąg wieczystych, pism sądowych - postanowień, orzeczeń, decyzji administracyjnych, itp., lub ich interpretacji;
b). kompleksowa ocena sytuacji lub wskazanie alternatywnych rozwiązań, których skutki mogą wywrzeć wpływ na sytuację faktyczną i prawną Użytkownika (w szczególności odpowiedź na pytania: „jak postąpić w niniejszej sprawie", " jakie czynności należy podjąć", etc).;
c). sformułowanie wypowiedzi oceniającej słuszność podjętych lub podejmowanych przez Użytkownika i inne podmioty przedstawione w pytaniu działań lub szanse ich powodzenia;
d). wydanie opinii na temat działań występujących w konkretnej sprawie przedstawicieli i organów wymiaru sprawiedliwości.

3. Każdy kto zada pytanie, zakwalifikowane przez Operatora jako „Zapytaj prawnika”, w dniu roboczym do godziny 15.00 otrzymuje gwarancję uzyskania odpowiedzi jeszcze w tym samym dniu – gwarancja „Dziś pytanie, dziś odpowiedź”. Na pytania zadane po godzinie 15 danego dnia odpowiedź zostanie udzielona w następnym dniu roboczym. Dniami roboczymi są dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Odpowiedzi na pytania zawierające zagadnienia dotyczące prawa podatkowego udzielane będą w terminie do 3 dni roboczych, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2 § 12.

5. Operator zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na pytania o treści obraźliwej lub których treść może naruszyć dobra osobiste osób trzecich.

§ 13

1. Operator zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi lub odmowy wyceny usługi, jeśli pytanie będzie dotyczyło rozwiązania zadań o charakterze edukacyjnym na studiach na kierunku prawo, administracja czy też na aplikacjach prawniczych itp. W takiej sytuacji zachodzi bowiem obawa o nieuprawnione wykorzystanie odpowiedzi na pytanie czy też treści opinii z naruszeniem praw autorskich serwisu e-prawnik.pl.

2. Operator zastrzega, iż odpowiedzi będą udzielanie na pytania Użytkowników, którzy zawarli umowę w ramach usługi „Zamów opinię" oraz zadali pytanie do Redakcji serwisu poprzez swoje konto bądź poprzez formularz zamieszczony na stronie „Zamów opinię" serwisu e-prawnik.pl. Pytania przesłane w inny sposób wymagają skierowania do formularza zapytań bądź konta Użytkownika.

3. Operator zastrzega sobie prawo do:
a). odesłania zapytania w ramach usługi „Zamów opinię” wraz z prośbą o doprecyzowanie istotnych okoliczności, których brak uniemożliwia udzielenie odpowiedzi bądź sporządzenie opinii,
b). odmowy udzielenia odpowiedzi bądź sporządzenia opinii w przypadku, gdy przedstawiony stan faktyczny nie spełnia warunków wskazanych w § 3 ust. 8 i 9 oraz § 13 ust. 1 niniejszego Regulaminu bądź gdy sytuacja wymaga pomocy stacjonarnej Kancelarii (m. in. zapoznanie się z aktami sprawy sądowej czy też administracyjnej, reprezentacja w sądzie i przed organami).

4. Informacji, o których mowa w lit. a – b powyższego ust. 3 Operator udziela drogą elektroniczną na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy.

§ 14

1. Forum jest usługą pozwalającą na publiczne komentowanie zjawisk i zdarzeń przez Użytkowników.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, iż jego wypowiedzi są powszechnie dostępne w sieci Internet. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby inni Użytkownicy komentowali jego wypowiedzi. Użytkownik poprzez zaznaczenie opcji „Obserwuj wątek" ma możliwość otrzymywania na skrzynkę mailową powiadomienia o wypowiedziach w danym wątku.

3. Operator nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez forum danych, o których mowa w art. 12-14 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Operator może usunąć wypowiedzi i zablokować możliwość korzystania przez Użytkownika z Forum, jeśli:

a) Użytkownik w sposób rażący dopuszcza się naruszenia dóbr osobistych innych osób,

b) jeśli sposób korzystania z Forum bądź treści rozpowszechnianie na Forum pozostają
w sprzeczności z prawem bądź niniejszym Regulaminem czy też jeśli treści mają charakter powszechnie uznany za obraźliwy bądź niecenzuralny a także jeśli wprowadzane treści są pozbawione logiki i mają na celu głównie zaśmiecenie forum.

c) jeśli komentarze mają charakter wyłącznie reklamowy bądź spamerski.

§ 15

1. Dla prawidłowego przeprowadzenie rejestracji oraz korzystania z serwisu e-prawnik.pl wymagane jest aby przeglądarka Użytkownika akceptowała pliki typu cookie. W przeciwnym razie rejestracja lub korzystanie z niektórych usług serwisu e-prawnik.pl może być utrudnione lub niemożliwe. Szczegółowe informacje o plikach cookie zostały zawarte w naszej Polityce Prywatności.

2. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu e-prawnik.pl wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, Microsoft Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera bądź Safari. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Operator nie ponosi odpowiedzialności.

§ 16

1.Użytkownik upoważnia Operatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e-faktury.

2. Składając zamówienie Użytkownik może zaznaczyć chęć otrzymania faktury papierowej (zwykłej). W takim przypadku zobowiązany jest wskazać żądane w formularzu dane, niezbędne do wystawienia dokumentu.

3. Dla klientów nie będących przedsiębiorcami Serwis wystawia paragony fiskalne w formie elektronicznej a na żądanie faktury w formie elektronicznej

§ 17

Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w serwisie e-prawnik.pl należą do Operatora. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami). Żaden z utworów w całości jak i części (informacja prawna, artykuł, opinia prawna i inne treści) znajdujący się na stronie serwisu e-prawnik.pl a także pozyskany przez Użytkowników w ramach świadczonych usług, nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich pozostałych polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Legalsupport sp. z o.o. Każde użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Legalsupport sp. z o.o. z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

§ 18

1. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku  o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Operatora o utracie prawa do odstąpienia od umowy .

2. W innych przypadkach, nie objętych ust. 1 niniejszego § 10,  Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

a)      wiadomością e-mail, na adres bok@e-prawnik.pl,

b)      w formie pisemnej, na adres Operatora.

4. Operator niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

5. Prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 2. nie przysługuje Konsumentowi także w odniesieniu do umów:

a)     o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

d)     o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

e)     o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6. Operator, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Operator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

Rozdział 3 Usługi świadczone za pośrednictwem poczty elektronicznej

§ 19

1. Usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej jest wysyłanie zamówionego „Newslettera" oraz wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika adres skrzynki poczty elektronicznej.

2. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Operatora informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej oraz przez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę serwisu e-prawnik.pl do nieokreślonej liczby Użytkowników.

3. Usługa subskrypcji „Newslettera” serwisu e-prawnik.pl jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego zarejestrowanego Użytkownika serwisu e-prawnik.pl.

4. „Newsletter" jest przesyłany do Użytkowników codziennie w dniach roboczych.

5. Zamówienie usługi „Newsletter" następuje poprzez wyrażenie zgody przy rejestracji, na stronie głównej Operatora bądź przez Konto Użytkownika.

6. Użytkownik może cofnąć zgodę na otrzymywanie treści informacyjnych i reklamowych po zalogowaniu do Konta Użytkownika bądź wysyłając mail z takim żądaniem na adres bok@e-prawnik.pl.

7. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

8. Każdy „Newsletter" lub inna przesyłka pochodząca od Operatora zawiera:
a). informację o nadawcy,
b). wypełnione pole „temat", określające treść przesyłki,
c). informację o sposobie rezygnowania z usługi lub zmienienia jej parametrów (np. adresu poczty elektronicznej Użytkownika).

Rozdział 4
Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej usługi

§ 20

1. Operatorowi przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu. W przypadku planowanej przerwy Użytkownicy zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na stronie Serwisu, w terminie co najmniej na trzy dni przed planowaną przerwą.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszczonych na stronie lub posłużenia się wzorami udostępnianych wzorów dokumentów w ramach usług.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Użytkownika wskutek korzystania z usług świadczonych poprzez serwis e-prawnik.pl, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez Usługodawcę lub niniejszy Regulamin stanowi odmiennie.

4. Serwis e-prawnik.pl zastrzega sobie prawo umieszczania w komercyjnej części serwisu treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na serwisie e-prawnik.pl oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

5. Korzystanie z komercyjnej części serwisu e-prawnik.pl nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim.

6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści wypowiedzi oraz opinii umieszczonych na stronach Forum serwisu e-prawnik.pl.

7. Operator zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści wulgarne, obraźliwie, zabronione przez prawo, naruszające prawa Operatora lub innych osób albo naruszające zasady współżycia społecznego.

8. Operator zastrzega, że w opinii lub wypowiedzi umieszczonej na stronie Forum e-prawnik.pl nie mogą znaleźć się treści reklamujące przedsiębiorców i osoby wykonujące wolne zawody oraz treści reklamujące ich działalność lub oferowane przez nich towary i usługi ani żadne oferty.

9. Operator wyświetla recenzje usług pochodzące od Klientów. Operator nie umieszcza innych recenzji na Stronie – w szczególności pochodzących od niego samego jak również podmiotów trzecich. Recenzje Usług pochodzą wyłącznie od Klientów, którzy opłacili daną Usługę. Recenzja umieszczana jest wyłącznie w drodze wykorzystania linku przesłanego Klientowi po realizacji usługi. Operator nie wyświetla i usuwa recenzje nieadekwatne – w szczególności zawierające pytania do usługi. Operator nie weryfikuje recenzji w inny sposób.

Rozdział 5
Postępowanie reklamacyjne

§ 21

1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania niezgodności usługi z umową Operator ponosi odpowiedzialność określoną w przepisach ustawy Prawa Konsumenta – art. 43a i nast. (dla Konsumentów) oraz art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego dla przedsiębiorców.
Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z komercyjnej części serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres bok@e-prawnik.pl

2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni roboczych.

3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy Użytkownika.

4. W ramach usługi „Zamów opinię” Operator gwarantuje zwrot uiszczonej należności, jeśli Opinia prawna wraz z pytaniami dodatkowymi nie wyjaśniły wątpliwości Użytkownika, w świetle aktualnie obowiązującego prawa. Zwrot nie przysługuje jednak, gdy Opinia jest zgodna z prawem jednakże niekorzystna dla Użytkownika. Warunkiem skorzystania z Gwarancji zwrotu jest wykorzystanie możliwości zadawania pytań dodatkowych oraz wykazanie obiektywnych uchybień opinii.

§ 22

1. Odpowiedzialność Operatora za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie usługi wyświadczonej na podstawie umowy zawartej z Użytkownikiem jest ograniczona do wysokości zapłaconego przez Użytkownika wynagrodzenia tytułem wyświadczonej usługi.

2. Ograniczenie określone w ust. 1 nie dotyczy:

1) konsumentów,

2) przypadków, w których ograniczenie odpowiedzialności jest niemożliwe z mocy prawa.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 23

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach serwisu e-prawnik.pl i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy.

§ 24

Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian niniejszego regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie Operatora o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres mailowy.

§ 25

1. Operator ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w przypadku:

a). naruszenia przez Użytkownika postanowień umowy, niniejszego Regulaminu jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

b). udostępnieniu hasła dostępu przez Użytkownika osobom trzecim.

2. W przypadku opisanym w ust. 1, przed wypowiedzeniem umowy  Operator wzywa do usunięcia naruszenia i wyznacza termin, nie dłuższy niż 7 dni, na przywrócenie stanu zgodnego z zawartą umową. Operator  zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas świadczenia usługi. Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia kwoty udzielonego rabatu.

3. W przypadku opisanym w ust. 1, Operator może dochodzić także naprawienia powstałych szkód na zasadach ogólnych.

§ 26

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

3. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

4. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 3. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.

5. O każdej zmianie Regulaminu Operator powiadomi zarejestrowanych Użytkowników poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

6. Regulamin obowiązuje od momentu publikacji na stronie Operatora.

 

Poprzedni regulamin znajduje się TUTAJ