e-prawnik.pl Porady prawne

Informacje

 • 31.1.2023

  Nowy program Maluch+

  Barbara Socha, pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej, przedstawiła w Sejmie nową odsłonę programu Maluch+. Nowy program zyskuje ogromny, niespotykany wcześniej budżet – ponad 5,5 mld zł na najbliższe lata do 2029 r. - mówiła wiceminister.

 • 31.1.2023

  SN o skardze nadzwyczajnej

  Wątpliwości co do kwalifikacji umowy jako umowy o dzieło lub umowy o świadczenie usług nie uzasadniają uwzględnienia skargi nadzwyczajnej - wynika z wyroku Sądu Najwyższego.

 • 31.1.2023

  Wyższa kilometrówka

  Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością (...)

 • 30.1.2023

  Kolejny krok milowy w cyfryzacji procesu budowlanego

  Teraz książkę obiektu budowlanego oraz dziennik budowy łatwo założysz i poprowadzisz online. A od czerwca ruszy System Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie. To kolejne etapy cyfryzacji procesu budowalnego.

 • 30.1.2023

  Łatwiejszy zakup sprzętu ochronnego w Polsce oraz jego wywóz i tranzyt na Ukrainę

  W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, zostały przedłużone do końca 20213 r. uproszczone zasady nabywania sprzętu ochronnego na (...)

 • 30.1.2023

  Nowe mieszkania chronione w 2023 r.

  Mieszkania chronione umożliwiają osobom z niepełnosprawnościami możliwie niezależne i samodzielne funkcjonowanie, przyczyniają się także do poprawy jakości życia w ich środowisku lokalnym. W 2023 r. dzięki dofinansowaniu państwa powstanie 61 kolejnych mieszkań chronionych zapewniających (...)

 • 28.1.2023

  Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

  Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zakłada m.in. wprowadzenie częściowego współponoszenia kosztów (...)

 • 28.1.2023

  Kodeks pracy przyjaźniejszy rodzicom

  Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw stanowi  wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dwóch europejskich dyrektyw: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz w sprawie równowagi (...)

 • 28.1.2023

  Jaki budżet na 2023 rok?

  Sejm przyjął ostatecznie ustawę budżetową na 2023 r. To bezpieczny i odpowiedzialny budżet na niepewne czasy. Zapewnia wsparcie osobom dotkniętym skutkami wojny w Ukrainie i kryzysu energetycznego. Dochody budżetu państwa wyniosą 604,5 mld zł, wydatki - 672,5 mld zł, a deficyt (...)

 • 26.1.2023

  Projekt ustawy wprowadzającej świadczenie za długoletnią służbę

  Przygotowany przez MSWiA projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę przewiduje, że funkcjonariusze i żołnierze zawodowi otrzymają nowe świadczenie po 15 latach służby. Nowelizacja ma zachęcać doświadczonych funkcjonariuszy (...)

 • 26.1.2023

  Prawo do niezależnego życia dla osób z niepełnosprawnościami

  Minister Marlena Maląg i Sekretarz Stanu w MRiPS, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik przedstawili podczas briefingu prasowego aktualny stan polityki rządu wobec osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Omówili także plany w tym obszarze (...)

 • 26.1.2023

  Projekt ustawy o świadczeniu przysługującym członkom rodziny poległych funkcjonariuszy lub żołnierzy

  Rządowy projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia zakłada wprowadzenie (...)

 • 24.1.2023

  Brak współpracy z organem ochrony danych grozi wysoką karą

  Brak współpracy z organem nadzorczym oraz niezapewnienie Prezesowi UODO dostępu do informacji niezbędnych do realizacji jego zadań to wciąż występujące po stronie administratorów uchybienia, które stają się także przyczyną nakładania administracyjnych kar pieniężnych.

 • 24.1.2023

  Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania ze względu na płeć

  Sąd Najwyższy, orzekając w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, oddalił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie zasądzającego od pozwanej spółki kwotę 1.480 zł tytułem odszkodowania za naruszenie zasady równego (...)

 • 24.1.2023

  Do przetwarzania danych konieczna jest podstawa prawna...

  Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości ponad 45 tys. zł za naruszenie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przez wspólników spółki cywilnej Kancelaria PIONIER. Organ nadzorczy jednocześnie (...)

 • 23.1.2023

  Wyłączenie sędziego ze względu na działalność publiczną

  Sąd Najwyższy uznał, że sędziowie, którzy wyrażają publicznie poglądy sprzeczne z obowiązującym porządkiem konstytucyjnym, nie są bezstronni.

 • 23.1.2023

  Określanie wartości nieruchomości w związku z aktualizacją opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

  Wyrokiem z 14 października 2022 r. Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną pozwanego Skarbu Państwa w sprawie o ustalenie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. Wyjaśnił przy tym reguły określania wartości nieruchomości oddanej w użytkowanie (...)

 • 23.1.2023

  Przyczynienie się poszkodowanego do szkody

  Wyrokiem z 17 lutego 2022 r. Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną powoda – osoby fizycznej – w sprawie o zapłatę zadośćuczynienia za krzywdę i renty związanej ze szkodą na osobie doznaną przez skarżącego wskutek wypadku komunikacyjnego.

 • 22.1.2023

  SN w kwestii zapłaty za roboty budowlane...

  Wyrokiem z 16 lipca 2021 r. Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną pozwanej w sprawie o zapłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o roboty budowlane.

 • 22.1.2023

  Nowe gwarancje procesowe dla dzieci

  Rządowy projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego uzupełniająco dostosowuje polskie prawo do dyrektyw unijnych dotyczących gwarancji procesowych dla dzieci oraz zwalczania pornografii dziecięcej.