e-prawnik.pl Porady prawne

Informacje

 • 22.4.2021

  Polska w międzynarodowym programie współpracy biznesu i administracji podatkowych

  Polska jest jednym z 20 Państw OECD, które biorą udział w Programie ICAP (OECD International Compliance Assurance Programme). ICAP to dobrowolny program współpracy dla przedsiębiorstw wielonarodowych (MNE) i administracji podatkowych w ramach wspólnego procesu oceny ryzyka.

 • 22.4.2021

  Materiały budowlane - działania UOKiK

  Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie ustalenia, czy dochodzi do zmów cenowych lub nadużywania pozycji dominującej na rynku styropianu. Urząd przeanalizuje również zmiany cen cementu i wapna w ramach badania rynku. Za ograniczanie (...)

 • 22.4.2021

  Rabaty stosowane przez sieci handlowe - raport UOKiK

  UOKiK sprawdził rabaty uzyskiwane przez duże sieci handlowe od dostawców produktów rolno-spożywczych. Efektem jest kompleksowy raport zawierający dane i wskazówki dotyczące rabatów stosowanych przez sieci handlowe.

 • 21.4.2021

  Projekt ustawy regulującej status zwierząt w służbach mundurowych

  Rada Ministrów przyjęła 21 kwietnia br. projekt ustawy całościowo regulującej status zwierząt w służbach. Zmienia on w tym zakresie m.in. ustawę o Policji oraz szereg innych aktów prawnych. Zwierzęta w służbach mundurowych pełnią ważną rolę i po latach ciężkiej pracy, (...)

 • 21.4.2021

  Od 26 kwietnia łagodzenie obostrzeń w 11 województwach

  Od 26 kwietnia rząd może poluzować część obostrzeń w 11 województwach o najmniejszej średniej dziennej liczbie zakażeń. Ponownie zostaną tam otwarte salony fryzjerskie i kosmetyczne. Oprócz tego dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej przejdą na nauczanie hybrydowe. Pozostałe (...)

 • 21.4.2021

  Ustawa regulująca tzw. Fundusz Modernizacyjny

  Wdrożenie do prawa krajowego regulacji dotyczących tzw. Funduszu Modernizacyjnego to jedna z najważniejszych kwestii zawartych w uchwalonej 15 kwietnia 2021 r. przez Sejm RP ustawie o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych (...)

 • 20.4.2021

  Orzekanie przez referendarza sądowego w przedmiocie ustanowienia w postępowaniu cywilnym pełnomocnika z urzędu

  15 kwietnia 2021 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie w sprawie połączonych skarg konstytucyjnych J. C. dotyczących zasad orzekania o ustanowieniu pełnomocnika z urzędu w postępowaniu cywilnym (sygn. akt SK 97/19).

 • 20.4.2021

  Rząd dofinansuje budownictwo komunalne w Krakowie

  Budownictwo komunalne w Krakowie zyska finansowe wsparcie z rządowych programów mieszkaniowych. Taką deklarację po spotkaniu z Jerzym Muzykiem, zastępcą prezydenta Krakowa, złożył premier Jarosław Gowin. 

 • 19.4.2021

  Wydłużenie terminów na złożenie TPR

  MF poinformowało o wydłużeniu terminów na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR) oraz na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

 • 19.4.2021

  Tarcza antykryzysowa - zmiany od 4 maja 2021 r.

  Od 4 maja przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za marzec i kwiecień 2021 r. Pojawi się też możliwość pięciokrotnego otrzymania świadczenia postojowego dla przedsiębiorców ze wskazanych branż.

 • 19.4.2021

  TK: przepis pozwalający RPO na wykonywanie zadań po upływie kadencji straci moc za 3 miesiące

  15 kwietnia 2021 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok (sygn. akt K 20/20) w sprawie wniosku grupy posłów dotyczącego pełnienia obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie pięcioletniej kadencji, do czasu objęcia stanowiska nowego Rzecznika. 

 • 18.4.2021

  SN w sprawie zakresu odpowiedzialności dłużnika hipotecznego

  Wyrokiem z 27 stycznia 2021 r. Sąd Najwyższy, orzekając w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, uwzględnił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich od wyroku zaocznego Sądu Okręgowego, zawierającego rozstrzygnięcie o odpowiedzialności dłużnika hipotecznego (sygn. akt I NSNc 147/20). (...)

 • 18.4.2021

  Sąd Najwyższy o transgranicznych uprowadzeniach rodzicielskich

  14 kwietnia 2021 r. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uwzględnił skargę nadzwyczajną na postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 12 lipca 2018 r., oddalające apelację od postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z 2017 r., nakazującego matce, (...)

 • 18.4.2021

  SN w sprawie skargi nadzwyczajnej z zakresu prawa pracy

  Wyrokiem z 14 kwietnia 2021 r. Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego i uchylił wyrok sądu drugiej instancji w zakresie oddalenia powództwa wnioskodawcy o przywrócenie go do pracy na dotychczasowych warunkach pracy i płacy oraz w zakresie kosztów (...)

 • 17.4.2021

  Większe możliwości budowy nowych elektrowni wiatrowych?

  Zwiększenie możliwości budowy nowych lądowych elektrowni wiatrowych – to będzie najważniejszy efekt projektowanej ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw. Zespół do spraw Programowania Prac Rządu podjął decyzję (...)

 • 17.4.2021

  Usprawnienie rodzinnego wywiadu środowiskowego

  Uporządkowanie i doprecyzowanie kwestii, które dotąd budziły wątpliwości interpretacyjne lub stanowiły znaczącą barierę w przeprowadzaniu rodzinnego wywiadu środowiskowego – to najważniejsze zmiany wynikające z nowego rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ws. (...)

 • 15.4.2021

  Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia

  Od 19 kwietnia br. do pracy stacjonarnej wracają placówki wychowania przedszkolnego. Dodatkowo możliwe będzie prowadzenie zajęć sportowych w określonych typach szkół. Uczniowie i słuchacze, przystępujący w najbliższej sesji egzaminacyjnej do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego (...)

 • 15.4.2021

  Pakiet akcyzowy wsparciem dla uczciwych przedsiębiorców

  W maju br. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym. Pakiet akcyzowy uszczelni system i pomoże wyeliminować nieprawidłowości dotyczące opodatkowania wyrobów akcyzowych, w tym samochodów osobowych.

 • 15.4.2021

  Sejm pracuje nad likwidacją szlabanów na państwowych autostradach

  Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy jest rozpatrywany przez Sejm. Ustawa wprowadzi nowy sposób poboru opłat za przejazd autostradą. Przejazd odcinkami Konin – Stryków (autostrada A2) i Bielany Wrocławskie – Sośnica (autostrada A4) (...)

 • 14.4.2021

  Ujemne oprocentowanie depozytów - stanowisko UOKiK

  Z doniesień medialnych oraz zapowiedzi Związku Banków Polskich wynika, że sektor bankowy rozważa wprowadzenie ujemnego oprocentowania depozytów lub środków zgromadzonych na kontach klientów indywidualnych. Taka sytuacja oznaczałaby, że konsument byłby zmuszony płacić (...)