Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

Kiedy rodzice muszą płacić alimenty na dzieci?

Prawnym obowiązkiem rodziców jest zapewnienie dziecku środków utrzymania do czasu, aż nie będzie ono w stanie utrzymywać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka pokrywają koszty związane z jego utrzymaniem i wychowaniem (sprawdź artykuł 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Jak długo dziecku przysługują alimenty?

Przesłanką obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka jest niezdolność dziecka do samodzielnego utrzymania się. Obowiązek ten nakładany jest na rodzica od momentu narodzenia się dziecka do czasu, aż dziecko się usamodzielni. Często usamodzielnienie się jest mylnie utożsamiane z osiągnięciem przez dziecko pełnoletności, bądź też ukończeniem 24 roku życia - jest to błąd, bowiem kodeks rodzinny i opiekuńczy nie wskazuje żadnej granicy wieku, po osiągnięciu którego dziecko bezwzględnie traci prawo do alimentów (więcej na ten temat: Jak długo trwa obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci?).

Obowiązek alimentacyjny nadal spoczywa na rodzicach pełnoletniego dziecka, które kontynuuje naukę, bądź nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Obowiązek ten nie wygaśnie nigdy, jeśli dziecko nie jest w stanie się usamodzielnić z powodu choroby lub niepełnosprawności.

Zasada równej stopy życiowej

Obowiązek alimentacyjny względem dziecka wynika z przyjętej w nauce zasady równej stopy życiowej dzieci z rodzicami, którzy zobowiązani są podzielić się z dziećmi nawet bardzo skromnymi dochodami. Zaspokajanie przez rodziców potrzeb dziecka powinno nastąpić (w razie konieczności) nawet kosztem substancji ich majątku. Zwolnienie z tego obowiązku następuje tylko w razie zupełnego braku możliwości zarobkowych i majątkowych rodziców. Przyjmuje się, że zasada równej stopy życiowej nie oznacza automatycznego podziału osiąganych przez rodziców dochodów, jej istota sprowadza się do zbliżonego z rodzicami zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb dziecka, przy uwzględnieniu ich wieku, stanu zdrowia, kierunku szkolenia zawodowego oraz innych indywidualnych okoliczności.

Alimenty na pełnoletnie dziecko kontynuujące naukę

Z przyjęcia, iż obowiązek alimentacyjny nie wygasa z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości wynika, że nie wygasa on również z chwilą osiągnięcia przez alimentowanego określonego stopnia wykształcenia. Jedyną miarodajną okolicznością uzasadniającą ustanie obowiązku alimentacyjnego jest okoliczność, czy dziecko jest w stanie samodzielnie się utrzymać.

O ile w przypadku dziecka małoletniego przesłanka braku możliwości samodzielnego utrzymania jest oczywista, o tyle w przypadku dzieci, które osiągnęły już pełnoletniość, należy brać pod uwagę to, czy wykazują chęć dalszej nauki oraz czy osobiste zdolności i cechy charakteru pozwalają na kontynuowanie nauki. Przeciwne stanowisko prowadziłoby do zahamowania, a co najmniej znacznego utrudniania dalszego rozwoju dziecka, poprzez pozbawienie go środków materialnych niezbędnych do kontynuowania nauki po osiągnięciu pełnoletniości – pozostawałoby zatem w sprzeczności ze wspomnianym wyżej obowiązkiem rodzicielskim (tak: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 1998 roku, III CKN 217/97, Prok. i Pr. 1998, nr 9, str. 28).

Jeśli dziecko zaniedbuje naukę i nie podejmuje pracy...

Jeżeli jednak dziecko pełnoletnie, już przygotowane do pracy, zaniedbuje studia, z własnej winy nie zdaje w terminie właściwym egzaminów, powtarza lata studiów i nie podejmuje starań o znalezienie pracy, to obowiązek rodziców dalszego dostarczania środków utrzymania i wychowania ustaje.

Kiedy rodzice są zwolnieni z obowiązku alimentacyjnego?

Rodzice są zwolnieni od obowiązku alimentacyjnego względem dziecka w następujących przypadkach:

 1. gdy dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania,
 2. gdy dziecko może zaspokoić swoje uzasadnione potrzeby z innych źródeł, w szczególności:
 • z pobieranej renty rodzinnej (na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym),
 • z dochodów uzyskiwanych z majątku rodzeństwa, z którym dziecko razem się wychowuje,
 • z pobieranego stypendium,
 • z uzyskiwanych zarobków, w takim zakresie, w jakim powinno przyczyniać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, jeżeli mieszka u rodziców.

Niekiedy zdolność do samodzielnego utrzymywania się dziecko uzyskuje przed dojściem do pełnoletniości, jednak najczęściej później, kiedy ukończy naukę i należycie przygotuje się do wykonywania zawodu.

Na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają zaś:

 • świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169 i 195), podlegające zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji;
 • świadczenia, wydatki i inne środki finansowe związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195);
 • świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.).

Nie powodują ustania obowiązku alimentacyjnego następujące sytuacje:

 • zawarcie przez dziecko małżeństwa – jeżeli nie jest ono jeszcze w stanie samodzielnie się utrzymać. W tym jednak przypadku zmienia się kolejność obowiązku alimentacyjnego – w pierwszej kolejności obciąża on współmałżonka, natomiast rodzice są zobowiązani dopiero wówczas, gdy nie jest on w stanie obowiązku tego wypełnić, 

 • niemożność samodzielnego utrzymania się dziecka pełnoletniego, wskutek jego niezdolności do pracy, choćby była ona spowodowana alkoholizmem czy narkomanią (tak: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 1986 roku, sygn. III CZP 76/85, OSNCP 1983, nr 1, poz. 4). 

 • niezdolność samodzielnego utrzymania się przez dziecko pełnoletnie, należycie przygotowane do wykonywania zawodu, które jednak nie może znaleźć pracy; dziecko musi jednak w tym przypadku wykazać, że znajduje się w niedostatku (tak: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 1994 roku, sygn. III CRN, 63/94, niepublikowany); 

 • niemożność samodzielnego utrzymania się dziecka z powodu ułomności cielesnej, psychicznej czy nieuleczalnej choroby. 

Obowiązek alimentacyjny każdego z rodziców względem dziecka istnieje niezależnie od tego, czy pochodzi ono z małżeństwa. Jeżeli dziecko urodziło się w związku pozamałżeńskim, obowiązek alimentacyjny istnieje od chwili urodzenia dziecka, a nie dopiero od jego uznania lub sądowego ustalenia ojcostwa. Ponadto obowiązek rodziców ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem i wychowaniem dziecka jest niezależny od tego, gdzie dziecko się znajduje. W szczególności obowiązek ten ciąży także na tym z rodziców, który nie zgadza się na pobyt dziecka u drugiego z rodziców lub osoby trzeciej (tak: orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 1958 roku, sygn. 3 CR 135/58, OSN 1958, nr 3, poz. 9).

Kto może wystąpić z pozwem o alimenty na rzecz dziecka?

Jeżeli rodzice dziecka zobowiązani do ponoszenia kosztów jego utrzymania i wychowania żyją w rozłączeniu, każdy z rodziców, u którego dziecko przebywa, ma prawo wystąpić do sądu z pozwem o alimenty na rzecz małoletniego.

Jeśli małżeństwo rodziców dziecka ustało wskutek orzeczenia rozwodu, sąd w wyroku rozwodowym obligatoryjnie określa, w jakiej wysokości każde z rodziców jest obowiązane ponosić koszty utrzymania dziecka. Alimenty płatne są wówczas najczęściej do rąk tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa, w terminach miesięcznych, określonych w orzeczeniu.

Jeżeli rodzice dziecka są w faktycznej separacji, bądź dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego i rodzice żyją w rozłączeniu, ten z rodziców, u którego dziecko przebywa, ma prawo żądać sądowego zobowiązania drugiego rodzica do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka – jeżeli nie ponosi ich dobrowolnie.

Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?

Wysokość alimentów jest uwarunkowana trzema okolicznościami:

 1. usprawiedliwionymi potrzebami dziecka,

 2. możliwościami zarobkowymi i majątkowymi rodzica,

 3. zakresem świadczonych wobec dziecka przez rodzica zobowiązanego do alimentów osobistych starań o jego utrzymanie i wychowanie.

Usprawiedliwione potrzeby dziecka, to takie, które zapewniają mu normalne warunki życia i rozwoju, czyli zapewnienie warunków mieszkaniowych, pomocy naukowych, odzieży, wyżywienia. Jeżeli dziecko jest chore, w ramach niezbędnych potrzeb mieści się także konieczność zakupu leków czy ponoszenie kosztów jego leczenia. Rodzic ubiegający się o nałożenie na drugiego obowiązku partycypowania w tych kosztach powinien na jego żądanie, bądź żądanie sądu, przedstawić dowody potwierdzające wysokość ponoszonych kosztów – rachunki, paragony itp.

Możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do alimentów to nie tylko dochody, jakie osoba ta faktycznie osiąga, ale także zarobki i profity, które osoba ta mogłaby osiągnąć przy dołożeniu należytej staranności oraz wykorzystaniu posiadanych sił i kwalifikacji, ale ich nie uzyskuje z przyczyn, które nie zasługują na uwzględnienie.

Osobiste starania o utrzymanie i wychowanie dziecka to nic innego, jak branie czynnego udziału w jego wychowaniu, które nie sprowadza się wyłącznie do sfery materialnej. Inaczej będzie kształtował się obowiązek alimentacyjny rodzica zaangażowanego w wychowanie dziecka, inaczej tego, którego kontakty z dzieckiem są sporadyczne, bądź wymuszone. Brak zainteresowania dzieckiem i brak z nim kontaktu przełoży się najczęściej na wyższą kwotę alimentów, skoro cały ciężar związany z wychowaniem dziecka spoczywa na drugim z rodziców.

Jak złożyć pozew do sądu o alimenty dla dziecka?

Niestety najczęstszym sposobem wyegzekwowania od drugiego z rodziców alimentów jest postępowanie sądowe. Do sposobów pozasądowych zalicza się zaś umowę pomiędzy stronami (prywatną), w tym umowę w formie notarialnej.

Pozew o alimenty składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów lub do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego – prawo wyboru służy powodowi (czyli osobie uprawnionej do alimentów działającej najczęściej przez przedstawiciela ustawowego – tj. drugiego z rodziców). Pozew jest wolny od opłat.

Jeżeli w pozwie dochodzi się alimentów dla dwojga lub więcej dzieci, należy dla każdej z nich podać wysokość dochodzonej kwoty oraz wskazać przyczyny uzasadniające żądanie, tj. skonkretyzować usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz wskazać możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentów (poprzez podanie zawodu, kwalifikacji, określenie sytuacji majątkowej, trybu życia itp.). Do pozwu należy załączyć, oprócz aktów stanu cywilnego, wszelkie możliwe dokumenty uzasadniające żądanie – zaświadczenia dotyczące kosztów utrzymania i wychowania dziecka, opłaty za szkołę lub przedszkole, opłaty za dodatkowe zajęcia, komitet rodzicielski, wykaz kosztów leczenia, odzieży, rekreacji, opłat za mieszkanie, zaświadczenia o stanie zdrowia, jeżeli ma wpływ na zakres potrzeb dziecka. Obligatoryjnym elementem pozwu jest również wskazanie wartości przedmiotu sporu, którą jest suma świadczeń za jeden rok.

Przykład:

W przypadku wnoszenia o przyznanie alimentów w wysokości 300 złotych miesięcznie, to: 300 zł x 12 miesięcy daje wartość przedmiotu sporu równą: 3.600 złotych.

Jak przebiega postępowanie sądowe w sprawach o alimenty?

Sąd wydaje orzeczenie w sprawie alimentów po przeprowadzeniu rozprawy, na której przesłuchuje strony oraz zgłoszonych świadków. W toku postępowania sąd może dopuścić dowody w postaci:

 • dokumentów prywatnych (np. listy) i dokumentów urzędowych na potwierdzenie zaprezentowanego stanowiska czy istotnych dla sprawy okoliczności (tj. usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentów),

 • akt poprzedniej sprawy o alimenty lub rozwód albo innej, z której wynikają wyżej wymienione istotne okoliczności (na przykład dział spadku, podział majątku).

Sąd z urzędu (czyli bez względu na to, czy został zgłoszony wniosek, czy nie) nadaje wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że od razu od jego wydania podlega on wykonaniu. Wykonalność dotyczy rat płatnych po dniu wniesienia pozwu, a co do rat płatnych przed dniem wniesienia pozwu – za okres nie dłuższy niż 3 miesiące. W pozwie można zamieścić wniosek o zabezpieczenie powództwa, poprzez wydanie przez sąd zarządzenia tymczasowego, mocą którego pozwany może być w toku procesu zobowiązany do płacenia na rzecz powoda w powtarzających się terminach pewnej sumy pieniężnej.

Istotne jest, że sąd nie jest związany żądaniem pozwu i stosownie do okoliczności może orzec alimenty nawet w kwocie wyższej niż żądana w pozwie.

Jak wyegzekwować alimenty od zobowiązanego do ich płacenia?

W sytuacji, gdy zobowiązany do alimentów (dłużnik), pomimo wydanego orzeczenia uchyla się od obowiązku, uprawniony (wierzyciel) może zwrócić się do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji.

Od 28 grudnia 2007 roku, w związku ze zmianą ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, wybór komornika należy do wierzyciela (do tej daty komornikiem właściwym był wyłącznie komornik właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika).

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika. 

We wniosku należy obligatoryjnie wskazać osobę i adres dłużnika oraz wysokość świadczenia podlegającego egzekucji (czyli wysokość zaległych alimentów oraz ustawowe odsetki). Nie ma obowiązku podawania we wniosku sposobu egzekucji ani majątku dłużnika (jednakże wskazanie tych danych niewątpliwie przyspieszy egzekucję), gdyż komornik z urzędu obowiązany jest przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika. Obligatoryjnie do wniosku należy dołączyć oryginał (nigdy kserokopię) orzeczenia sądu stwierdzającego obowiązek alimentacyjny dłużnika, przy czym orzeczenie to musi być wpierw opatrzone klauzulą wykonalności (pieczątka przybijana w sądzie na odpisie orzeczenia lub osobnym dokumencie) – stwierdza ona, że orzeczenie jest prawomocne i nie ma już od niego środka odwoławczego.

Jak w razie zmiany stosunków można domagać się zmiany orzeczonej wysokości świadczenia alimentacyjnego?

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczonej wysokości świadczenia alimentacyjnego (artykuł 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Przez zmianę stosunków rozumie się przy tym istotne zmniejszenie albo całkowite ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentów albo istotne zwiększenie potrzeb uprawnionego. Wskutek zmian zachodzi konieczność skorygowania obowiązku alimentacyjnego poprzez stosowne zwiększenie albo zmniejszenie wysokości świadczenia alimentacyjnego. Zmianą stosunków jest także zdarzenie, wskutek którego obowiązek alimentacyjny wygasa.

Podwyższenie alimentów może być uzasadnione albo zwiększeniem się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, albo wzrostem możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentów. Żądanie obniżenia alimentów uzasadnia zaś pogorszenie się sytuacji majątkowej zobowiązanego, a także zmniejszenie się potrzeb uprawnionego.

Aby zmienić wysokość alimentów, należy wystąpić z pozwem o podwyższenie/zmniejszenie alimentów do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania powoda lub pozwanego. W pozwie należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające zmianę poprzez załączenie do pozwu dokumentów potwierdzających zmianę, na przykład utratę zatrudnienia, skierowanie na leczenie, podjęcie nauki.

W przypadku gdy zobowiązany do alimentów żąda ustalenia, iż obowiązek alimentacyjny wygasł, winien złożyć pozew o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł – do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego do alimentów jako pozwanego. Przesłanką uzasadniającą powództwo o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł, jest uzyskanie przez uprawnionego samodzielności.

Przykład:

Zależnie od okoliczności można zazwyczaj uznać, że uprawniony do alimentów uzyskał samodzielność w przypadku:

 • uzyskania kwalifikacji pozwalających na zarobkowanie,

 • uzyskania majątku przynoszącego dochody wystarczające na pokrycie kosztów utrzymania,

 • nadużycia prawa przez uprawnionego do alimentów, który mógłby osiągnąć samodzielność, ale złośliwie przedłuża okres nauki, powtarzając klasy lub lata studiów, czy też zmienia szkoły. 

Pozew o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł, może zawierać wniosek o zabezpieczenie powództwa przez wydanie przez sąd odpowiedniego zarządzenia tymczasowego na czas trwania procesu – na przykład zawieszenie egzekucji komorniczej. Pozew podlega opłacie sądowej w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 r., Nr 9, poz. 59, ze zmianami);
 • ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 r., Nr 43, poz. 296, ze zm.)

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • marzenablaszka 2023-02-14 19:42:27

  @sorrok Dzięki, właśnie szukałam jakiegoś specjalisty ds. prawa rodzinnego w Warszawie

 • sorrok 2022-12-21 13:13:21

  Jeśli chodzi o alimenty, rozwody i prawa rodzicielskie to polecam mec. Marylę Mikołajewską

 • Nieznajoma 2021-02-25 09:12:00

  Alimenty- czy mogę się starać gdy mam 500+?

 • Basia 2021-01-17 21:28:20

  Jak już zaczynają się sprawy o alimenty to robi się naprawdę nieprzyjemnie. I u mnie tak było. Tym bardziej że mąż nie płacił w ogóle alimentow.. Ze wszystkim cały czas pomagała mi kancelaria adwokacka Wojas Pawlak z Gliwic i dopiero od niedawna otrzymuję pieniądze na dzieci. No ale wreszcie się udało!

 • Ani-ta 2020-11-12 15:35:05

  Mój rozwód to był hardcore. Mąż na wszelkie sposoby starał się wykazać, że to ja jestem winna rozpadu małżeństwa i powinnam mu płacić alimenty. Cholerny nierób... A myślałam, że go znam. Nie wiem co bym zrobiła bez swojego radcy prawnego. Specjalista z kancelarii Dubiel & Sawinda zajął się wszystkim i dzięki niemu nie musiałam zbyt wiele spotykać się z tym człowiekiem, który roztrwonił nasz majątek i jeszcze chciał ode mnie więcej pieniędzy. Dobrze, że wpadłam na tą kancelarię. Dostałam alimenty i nie muszę więcej patrzeć na byłego męża.

 • pit 2020-09-26 21:06:06

  aCO W SYTUACJI GDY ; CORKA z matka mieszka sobie w UK WYROK JEST W POLSCE .Ja PLACE ALIMENTY NA CORKE ALE DRUGA CORKA JEST ZE MNA I MATKA PLACI MI ALIMENTY W TAKIEJ SAMEJ WYSOKOSCI. W UK ALIMENTY SA PLACONE DO 16 ROKU ZYCIA WYROK JEST Z POLSKI I CO W TEDY? JAK TO UGRYZC.

 • Cicha 2020-09-10 11:47:49

  Witam konkubent przebywa w z.k od ponad 18 miesięcy z pierwszego związku (była żona) maja 2 corki jedna 18 uczy się druga 21 od stycznia poszla do szkoły i od razu złożyła papiery o przywrócenie alimentow. On nie jest w stanie ich płacić tym bardziej ja. Dodam że wcale nie widać zeby im na cos brakowało mieszkają z konkubenta mamy. Czy jest mozliwosc powstrzymania owych alimentów w sądzie lub zawieszenia ze względu na moją i jego sytuacje finansową? Dodam że i ja i dziecko jestesmy chore

 • Krystian 2019-10-15 00:02:54

  Witam Jestem po rozwodzie i mam pełne prawa do dziecka z tym ze miejsce pobytu dziecka jest przy matce. Matka wraz z dzieckiem uciekła zagranice bez mojej zgody ,przy czym nie podała adresu pobytu. Zostałem pozbawiony jakiegokolwiek kontaktu z dzieckiem . Czy w takiej sytuacji należą się alimenty na dziecko. Pozdrawiam

 • Malerk 2019-03-28 10:49:44

  No i przydatny artykuł bardzo mi zawsze w tych sprawach pomagał adwokat wągrowiec a teraz z odpowiednimi informacjami i danymi jestem w stanie sama się starać o te alimenty.

 • Leszek 2019-01-16 12:18:09

  Nie ma co gdybać, ile i do kiedy trzeba płacić. Najlepiej jest zasięgnąć opinii specjalisty. Sam tak zrobiłem, wybrałem panią adwokat Wiolettę Szewczak. Doradziła mi w sprawie dostarczania środków na wychowanie i utrzymanie moich dzieci. Jestem pewien, że pomoże także wszystkim, którzy tych alimentów nie mogą uzyskać.

 • Jolanta 2018-11-02 11:31:03

  Witam serdecznie, mam na utrzymaniu córkę , obecnie ma 17 lat, oczywiście uczy się jeszcze, podjęłam pracę jako opiekunka osób starszych w Niemczech, zarabiam 4 tys. Utrzymuje z tego dochodu corke i męża ktory w wieku 59lat nie moze znalesc pracy,,alimenty zostały córce odebrane , gdyż mój dochód przekracza pięćdziesiąt parę złoty , Mój pierwszy mąż , nigdy nie zobowiązał się do zapłacenia na żadne dziecko dobrowolnie , płacił mi fundusz alimentacyjny na piątkę dzieci które praktycznie sama wychowałam i utrzymywalam, ojciec ich wszystko co zarobił to przepijał .Proszę mi powiedzieć, czy teraz zostaje bez obowiązku do dziecka? czy fundusz ma prawo odebrać córce alimenty ,które potrzebuje do utrzymania. książki , ubrania, jedzenie itd. , czy ojciec jej jest bez karny może , (ma )wszystko w nosie? dlatego że przekroczył mi dochód o 55zł.? musze rezygnować z pracy , by dziecko miało pieniądze? OBOWIĄZKIEM rodzica jest dokładać się na utrzymanie dziecka i alimenty nie powinny być zależne od dochodu rodzica który wychowuje, dba i również loży na dziecko, .

 • Darek 2018-10-17 19:29:57

  Witam. Moja córeczka ma prawie 20 lat. Do tej pory otrzymywała regularnie po 900/m-c. Posiada ok 10000 oszczędności na które osobiście wpłacałem przez wiele lat. Pracowała przez jakiś czas i zarabiała ok 1500/m-c Złożyła pozew o podniesienie wysokości alimentów do 1500/m-c tylko z mojej strony, a swoje koszty określiła na 2300/m-c z czego nie potrafiła udokumentować nawet te 1500. Dodam tylko że nie bardzo chce się jej uczyć, ponieważ nie ukończyła liceum a co za tym idzie nie podeszła do matury. Przed sądem jednak zeznała, że na maturze nie zdała tylko matematyki. Sąd "dał czas do października" na poprawkę która też się nie powiodła. Teraz twierdzi że będzie ponownie chodzić do trzeciej klasy liceum w systemie dziennym i nie może pracować. Kłamstwo podparte kłamstwem. Janie mogę odejść na emeryturę bo córcia potrzebuje coraz więcej. I co tu zrobić, skoro sądy pobłażają takim zachowaniom. Pozdrawiam

 • miramar 2018-09-27 11:12:06

  Przychodzi mezczyzna do sklepu z zabawkami i chce kupic swojej corce laleczke Barbie. Sprzedawczyni poleca: - Jest wiele roznych modeli, mamy: "Barbie w szkole" za 27,95? "Barbie na kempingu" za 27,95? "Barbie imprezowa" za 27,95? "Barbie wychodzi za maz" za 27,95? "Barbie na zakupach" za 27,95? "Barbie na plazy" za 27,95? oraz "Barbie rozwiedziona" za 527,95? Zaskoczony facet pyta: - Co prosze??? Co to byl za model na koncu?? - "Barbie rozwiedziona" za 527,95? - Hmmm, dlaczego "Barbie rozwiedziona" kosztuje rowne 500 więcej???? - No tak... Wie Pan, w zestawie "Barbie rozwiedziona" jest mase dodatkow: Domek Kena, auto Kena, motocykl Kena, (...)

 • Aleksandra 2018-09-21 15:14:09

  I jaka tu sprawiedliwość wyszłam za mąż i zabrali mi alimety na dzieci bo włączyli dochód mojego obecnego męża który tak na prawdę nie musi łożyć na nie a ojciec biologiczny się cieszy bo wpłaca do komornika 30 zł MC i moje dzieci na tym cierpią to jest właśnie ta przeklęte POLSKA

 • Magda27 2018-09-17 20:57:00

  Czytałam wpisy jestem sama z 2 dzieci jestem w szoku jak ojciec dzieci może nie płaćić alimentów i dlaczego nas oceńiacie skoro nie wiecie jaka jest nasza sytuacja jak samotna mama ma iść do pracy skoro nie ma z kim zostawić dzieci ma na plecy wziąść te osoby co tak piszą są żałosne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Robert 2018-06-15 11:55:14

  Witam. Mam córkę 7 letnią na którą płacę 600 zł alimentów miesięcznie. Po dwóch latach walki o uregulowanie kontaktów sąd przyznał mi dziecko na miesiąc podczas wakacji(sierpień). Czy podczas tego miesiąca alimenty na dziecko matka powinna płacić mnie skoro dziecko jest pod moją opieką ?

 • Żaneta 2018-04-25 18:34:07

  Czy jeśli dziecko jest w domu dziecka,to fundusz płaci alimenty?

 • M.m 2018-03-25 11:49:00

  Ile moge placic alimetow jezeli wydatki przekraczaja moim zarobkom

 • Ewelka 2018-02-19 15:54:13

  Witam Mieszkam wraz z meżem alkoholikiem który nie interesuje się dzieckiem nie ma z nim kontaktu nie interesuje go jak uczy się w szkole zadne wydatki opłaty go nie obchodzą Wszystko jest na mojej głowie Przez 11 lat pracował w Warszawie przyjeżdzał do domu 3 razy w roku było zero kontaktu i pomocy z jego strony a miesiąc temu przyjechał do domu i siedzi.Czy mogę go podac o alimenty bo brak mi już sił

 • karola 2017-10-24 13:48:50

  Witam serdecznie mam takie pytanie mam corke i mam od ur pszyznane alimety w wysokosci 500zl miesiecznie pzez 10lat ojciec malej nie uczymwl znia kontaktuitd a teraz po 10latach wpkacil mu 455zl na corke czy maga mi zabrac corce alimety gdy jej ojciec dopiero teraz wyslal jej pierwsze alimety pszez komornika prosze nie pisac zbednych kometazy bo pisze o rade a nie o zagrożeniach Z gury dziekuje

 • anna 2017-10-20 15:14:44

  mam pytanie jestem po rozstaniu, sama wychowuje dziecko. nie bylismy małżeństwem. Dostaje na dziecko 500 zł alimentow ale nie ma jak się z byłym partnerem dogadać w sprawie pomocy w wychowywaniu dziecka. Corka leczy sie przewlekle na alergię ma odczulanie, co tydzień ślecze z nią kilka godzin w przychodni, ubrania, zabawki, wszystko co jej potrzeba do funkcjonowania musze kupowac sama. on daje te swoje 500 zł i zabierą ją do siebie co dwa tygodnie w sobotę popołudniu do niedzieli wieczora. Nawet na urodziny dziecko nie dostaje prezentu. W chwili obecnej ja zachorowałam dośc poważnie i od miesiąca jestem na zwolnieniu lekarskim czy mam szanse na podwyzesznie mu alimentów? nawet nie mogłam się doprosi,ć by na zebranie do szkoły "tata" poszedł, jak to napisał w sms ie ma czasu zarabia sobie w nadgodzinach żeby mi alimenty płaci. poradzcie co robi c w takiej sytuacji ,? jK USTANOWIĆ ŻE MA POMAGAĆ ODBIERAC JĄ ZE SZKOŁY, CHODZIĆ DO SZKOŁY na wywiadówki czy do lekarza

 • Marcin 2017-10-01 18:35:18

  od 10 lat nie widzialem corki nie bylo zadnych kontaktow nie wiem gdzie mieszka , nie mam telefonu zadnych kontaktow ktore zostaly wstrzymane dawno przez moja partnerke.Niedawno komornik wszedł na moja pensje 60 % nie mam mieszkania / wynajmuję / na zycie zostalo 600 żł co mogę zrobic w tej sprawie Marcin

 • Malwa 2017-09-26 18:24:05

  Mam takie pytanie mój były partner uznał swoje biologiczne dziecko nasza córkę i mojego syna wiedząc iż nie jest ojcem biologicznym małego w USC pani Się go pytała czy jest pewny i wie o konsekwencji swojego czynu po rozstaniu Zgodził się płacić na dzieci ale nie robił tego podałam go do sadu czy ktoś może mi wytłumaczyć czy mam szanse na alimenty na syna od niego czy nie??? Nie wiem co teraz robić

 • cygan 2017-05-14 23:29:33

  witam.ile jest teraz alimetów na jedno dziecko ja jest czlowiek za granica

 • benek 2017-04-23 11:31:29

  Witam, zabieram dzieci w lipcu na miesiąc na wakacje za granicę. Dzieci na co dzień mieszakją z moją byłą żoną, ja płacę alimenty w wysokości 250 na jedno i 400 zł na drugie. Czy w lipcu gdy będą w całości na moim utrzymaniu i w dodatku na drogich zagranicznych wakacjach, muszę także przekazać pieniądze byłej żonie? Wyczytałem gdzieś, że tak, ale wydaje mi się to nielogiczne. Proszę o weryfikację tej informacji.

 • jeszcze normalny 2016-10-24 11:15:17

  Witam zyjemy w kraju kompletnego bezprawia...ja mialem zabierane alimenty na synusia co siedzial w wiezieniu komornik stwierdzil ze ....o tym NIE WIE

 • ania 2016-10-18 11:55:47

  moj syn ma 17 lat zostal umieszczony w osrodku szkolno wychowawczym tymczasowo wczymali mi alimenty w mopsie ale syn wrucil spowrotem do domu na warunkowym zwolnieniu czy dostane spowrotem na syna alimenty pomuzcie nie wiem co mam robic

 • Jacek 2016-09-30 17:02:47

  Czy jeżeli rozszedlem się z żoną a nie mam rozwodu i mam przyznane alimenty powinienem znać adres zamieszkania dziecka.Bo jak do tej pory gdy biorę dziecko do siebie zawsze odbieram je gdzieś z ulicy ,z przystanku albo żona ja gdzieś wyprowadza na parking i nie chce mi podać adresu pod jakim obecnie mieszkają.Wiem że co jakiś czas się przeprowadzają a ja nawet nie wiem kiedy i dokąd.martwi mnie to że nie wiem gdzie i w jakich warunkach mieszka moje dziecko.Czy jeśli płacę alimenty to mam prawo znać adres zamieszkania córki czy żona nie musi mnie o tym informować.Pozdrawiam

 • kula 2016-08-08 22:16:13

  mam 2 dzieci sie ktore mieszkaja z matka w szwecji -corka ma 18 lat i jeszcze sie uczy i syna 19 lat ktory zakonczyl nauke i poszedl do pracy .przestalem placic na niego alimenty a moja byla zona powiedziala ,ze poda mnie do sadu gdyz nie place alimentow na niegotwierdzac ze syn sie jeszcze uczy a ja jestem pewny na 100 procent ze zakonczyl nauke i poszedl do pracy.ja mieszkam w anglii i nie wiem co mam zrobic.

 • Kama 2016-07-29 17:54:56

  Witam mam pytanie czy nieletnia moze posadzic ojca o alimenty?

 • Michal 2016-07-23 18:40:46

  Witam serdecznie.mam maly problem i bardzo prosze o porade.mieszkam,zyje i pracuje wraz ze swoja zona i zony dzieckiem w niemczech,ale mam dziecko z byla partnerka w polsce.co miesiac place na dziecko 500zl,gdy jestem w polsce zabieram syna na zakupy i poswiecam mu tyle czasu ile moge.byla partnerka straszy mnie sadem i odebraniem praw rodzicielskich bo sie nie interesuje dzieckiem,przeciez nie odbiore go ze szkoly skoro mieszkam od niego 1200 kilometrow.byla partnerka jest mezatka,ma swoje zycie.czy ma prawo podac mnie do sadu o wyzsze alimenty i pozbawic mnie praw do dziecka?ja tez mam swoja rodzine i zyc tez musimy.prosze o rade

 • izka 2016-07-09 22:47:13

  Czesc, mam pytanie. Mam alimenty z FA ojciec malej nie pravuje, przebywa w zakldzie karnym w pl, chce wyjechac z corka do uk,mam jego zgode na pismie. jezeli wyjade,to alimenty z FA mi sie nie naleza? Co sie stanie,jak jednak bede je pobierac?

 • Maciej 2016-07-09 15:36:09

  "Synuś" ma 28 lat , własną rodzinę , dziecko, pracuje w dwóch firmach ale wiecznie gdzieś "studiuje" - za drobną opłatą. Jestem zobowiązany do płacenia na niego alimentów, choć nie widziałem go z 10 lat , bo kiedyś jego mamusia uniemożliwiała widzenia , a teraz widocznie sam nie chce. Jak pozbyć się tego uciążliwego obowiązku wobec faceta, który nie chce mnie znać.

 • Zuta 2016-06-04 18:35:16

  To jest chore zeby płac dorosłym dziecia alimety które wiecznie studiują . Na stare lata chyba rodzica taz sie coś od życia należy . Może jakieś wczasy albo godna starość a nie całe życie pracować na stare leniwe konie . A pózniej jeszcze płacić alimenty na ich dzieci bo ojciec sie wyuczyl i pojechał w świat za praca i ślad po nim zaginął . To nasze państwo jest chore !!!!!

 • TERECHA 2016-06-02 14:45:19

  do roboy mam się wziąć. Co ty bredzisz. Pracuję zawowodow cały tydzień, dorabiam, żeby dziecko miało wszystko czego mu potrzeba. Ojciec dziecko nie płąci alimentów (aż 600 zł) od roku czasu. Siedzi za granicą, zarabia duże pieniądze, siedzi tam z inna kobieta, której zrobił dziecko. Na jedno dziecko umie dać, a na to w Polsce nie potrafi. Ja nie chcę ściągać ile się da tylko cchę to na co zgodizł sie w sądzie, że będzie płacił. To dlaczego tego nie robi? Powedz mi, co to dziecko jest winne, już i tak jest pokrzywdzone przez los, że nie ma dwojga rodziców. Nie dośc że zostałam sama, to jeszcze pracuję od rana do weiczora. Dlaczego jeden rodzic ma harować jak wół a drugi żyć jak gdyby nigdy nic. WEZ POMYŚL CZŁOWIEKU O TYM NA DRUGI RAZ ZANIM NAPISZESZ TAKIE BZDURY!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • biedronka 2016-05-18 12:28:44

  A jak mozna wyegzekwować alimenty na dziecko od ojca jeśli dziecko jest w domu dziecka , jestem jego opiekunem prawnym.Chcę zabezpieczyc je aby mialo kwote na koncie po usamodzielnieniu sie, bo wyprawka to naprawde mało Jak to zrobic .Pilne!

 • arkadiusz 2016-05-11 11:59:05

  jeśli dzieci wyjechały za granicę z byłą żona to dalej mam obowiązek płacenia alimentów (dzici mają 15 i 18lat)

 • Anna 2016-04-27 21:58:03

  Co mam zrobić jeżeli mam zasądzone alimenty na dziecko, jednak dłużnik nie płaci ma założoną sprawę u komornika, jednak pracuje na czarno . Ja nie dostaję alimentów ponieważ pracuje i przekracza mi zarobek żebym dostała pieniądze z funduszu. Czy faktycznie nie należą mi się pieniądze na dziecko, czy można zmusić ojca dziecka do płacenia .

 • MAMA 22LATA 2016-02-26 17:12:49

  HEJ 3MIES TEMU ZLOZYLAM POZEW DO SADU O ALIMENTA I USTALENIE OJCOSTWA..TERAZ 12MARCA BEDZIE DOPIERO SPRAWA. OD 3MIES CIAZY NIE JESTEM Z OJCEM DZIECKA ON SIE NIE INTERESOWAL WOGOLE TRWANIEM CIAZY I NARODZINAMI DZIECKA DO DZIS JEST CISZA Z JEGO STRONY..MA WLASNA FIRME OKOLO 5TYS MA NA REKE MIES.ILE MOGE RZADAC? TYM BARDZIEJ ZE MALY CIAGNIE CYCKA JA CHODZE W WEEK DO SZKOLY I MIESZKAM U RODZICOW Z 5RODZENSTWA RAZEM JEST NAS 8W DOMU. PRACUJE BRAT 1500ZARABIA NA PAPIERZE A OJCIEC TAK SAMO RESZTA SZKOLA ALBO W DOMU JA MOJA MAMA MOJ SYN I SIOSTRA 3LETNIA. OJCIEC DZIECKA NA KONIEC ZWIAZKU ZAPOWIEDZIAL MI ZE BEDZIE RZADAŁ BADAN DNA ZE NIBY WATPI ZE JEST OJCEM A DZIECKO PLANOWANE.WIECIE MOZE ILE SPRAWA BEDZIE SIE CIAGNELA ALBO ILE ICH BEDZIE MOZE TAK? I CZY ZAPLACI MI ALIMENTA ROWNBIEZ ZA OCZEKIWANY CZAS DO ROZPRAWY TE 3MIES? A I JESZCZE NA SPRAWE ZLOZYLAM KOPIE POLECONEGO LISTU KTOREGO WYSLALAM PRZED PORODEM Z PROZBA O KONTAKT I POJSCIE DO URZEDU GDYBYM JUZ URODZILA (ALE NADAL CISZA) KOPIE RACHUNKOW Z CZASÓW CIAZY I KOSZTOW LEKARZA WYNIKOW A TAKZE KOPIE PARAGONOW NA WYPRAWKE DLA DZIECKA ALE TO WSZYSTKO BYLO PRZED PORODEM TE PARAGONY TEZ..I NIE WIEM CZY SAD POPATRZY NA NIE WOGOLE BO CHODZI O KOSZT TERAZNIEJSZY A POWIEM ZE TRACE WIECEJ A PANSTO DAJE MI 247ZL PORAZKA STARCZA MI NA PARE RZECZY ALE ZAWSZE BRAKUJE MUSZE SOBIE RADZIC POZYCZAM OD RODZICOW BIORE JEST CIEZKO I NIE WIEM CZY NIE WOLAC NA SIEBIE ALIMENTOW BO NIE MAM MACIERZYNSKIEGO NA SIEBIE WOGOLE.. POMOCY:(

 • jola 2016-02-21 21:06:23

  wezcie sie za robote kobiety a nie patrzycie ile wycagnac z faceta .wstydzcie sie.

 • aaa 2016-02-16 23:05:20

  ile moge dostac jesli moj byly partner pracuje za granica ja nie pracuje a jestem w krusie zarejstrowana

 • Sędzia 2016-02-14 11:20:40

  weż się do pracy kobieto, a nie patrza na nie swoje pieniądze i nie licz ile możesz z niego ściągnąć, to również twoje dziecko więc też powinnaś się przyczynić i partycypować w kosztach utrzymania

 • eg 2016-02-10 09:06:05

  Witam. W jakiej kwocie mogę otrzymać alimenty (to jego 3 dziecko, dwoje starszych jest z dwoch różnych związkow.) Najstarszy syn ma 16 lat - z tego co wiem otrzymuje 500 zł Córka z drugiego małżeństwa ma 15 lat otrzymuje 600 zl Mój synek ma 3 latka (nie braliśmy slubu kiedy na jaw wyszły jego poprzednie związki) On zarabia 6000 tys netto. Proszę o pomoc

 • Młoda 2016-02-07 18:13:26

  Witam , mam 18 lat i pobieram zasiłek alimentacyjny z państwa ,mój ojciec się mną nie interesuje i ściągają z niego alimenty , można tak powiedzieć , teraz odsiaduje długi w więzieniu, a ja mieszkam w domu rodzinnym z matką i bratem, nasze relacje z matką nie są dobre , czy mam możliwość wyprowadzki z domu rodzinnego , pobierać alimenty i podać matkę o alimenty również ? słyszałam , że nie mam prawa na wyprowadzkę bo alimenty bd mi odebrane , czy to prawda ? oczywiście bd się uczyć w studium , bd uczęszczać do szkoły i się kształcić , bo przecież dopóki się ucze mam alimenty , prawda ? . Ponad to czy wg. mogę się starać o inne zasiłki , jakie ? Jakie mam prawa ?

 • Ewelina 2016-02-05 18:38:46

  Witam, moja sytuacja wygląda tak, chodzę do LO zaocznego, nie mogę znaleźć pracy, mieszkam u rodziny, pomagam im, utrzymują mnie, ale nie starcza mi pieniędzy aby dalej móc kontynuować naukę, czy mam jakieś szansę na alimenty?

 • mela 2016-01-28 20:20:51

  Witam ! Czy ktos wie z ilu miesięcy sąd żąda rachunkow i innych kosztow utrzymania do alimentow ?

 • przemas 2016-01-24 20:55:37

  Witam.. Na sprawie rozwodowej zostałem pozbawiony praw rodzicielskich do dziecka które jeszcze się nie narodzilo . Szczerze przyznam, do dziś nie wiem czy to na pewno jest mój syn.. Krotki czas później przyszlo wezwanie do sadu na sprawę alimentacyjna.. W styczniu tego roku mija osiemnaście lat jak place alimenty.. Jak długo musze placic alimenty (w mojej sytuacji)..

 • marko 2016-01-24 13:57:12

  witam mam pytanie ile mam płcić żonie za dziecko jeżeli przebywa po równo po 2 tygodnie

 • pene 2015-12-29 19:43:26

  witam, mam wielki problem. chciałabym starać się o alimety od matki bo nie łoży na utrzymanie mieszkania przez ok 3lata, a też policja nic nie zrobi jeżeli będzie w domu i oznajmiono mi, że za bezpodstawnie zgłoszenie mnie ukarają mandatem albo do sądu zgłoszą? gdzie my żyjemy... dodam,że matka przez swoje pijaństwo zadłużyła mieszkanie i już miałyśmy iść na bruk ale jakoś to się stało,że mieszkanie przepisano na mnie i ja muszę spłacać jej długi aby mieć gdzie mieszkać. wyprowadziła się na jakieś trzy miesiące i nagle wraca. może też jest jakaś możliwość ją wymeldować? bardzo proszę o pomoc jestem na skraju załamania psychicznego, chciałabym aby po prostu już jej nie widzieć.

 • marzena 2015-12-11 18:20:17

  Co mam zrobić jeżeli mam zasądzone alimenty na dziecko, jednak dłużnik nie płaci ma założoną sprawę u komornika, jednak pracuje na czarno . Ja nie dostaję alimentów ponieważ pracuje i przekracza mi zarobek żebym dostała pieniądze z funduszu. Czy faktycznie nie należą mi się pieniądze na dziecko, czy można zmusić ojca dziecka do płacenia .

 • Paweł 2015-11-14 23:21:06

  mam 18lat i matka u ktorej mieszkalem powiedziala ze mam sie wyprowadzic, ojciec placi na mnie alimenty caly czas. ucze sie w szkole zawodowej i moje pytanie wyglada tak: " czy moge pobierac alimenty od matki i od ojca jezeli mieszkam na stancji ? "

 • magda 2015-10-22 14:07:30

  hej, odpowiem z własnego doświadczenia - na rozprawie o przyznanie alimentów od razu ustalono kwestię widywania z dzieckiem i tak sie to zwykle odbywa, ale od mojego adwokata wiem, że obie strony moga póxniej wystapić ponownie do sądu, jeżeli będą chciały zmienic wysokość alimentów czy częstotliwość/zasady widywania z dzieckiem. wydaje mi sie że jesli umiesz to dobrze uargumentować, to mozesz żadać aby spotkania przebiegały w Twojej obecności.

 • ja 2015-10-20 13:28:25

  czy na rozprawie o alimenty, ustala się od razu widywanie dziecka z drugim rodzicem? czy widywanie jest na innej rozprawie, po wniosku jednej ze stron. Ojciec dziecka od 2 lat nie interesuje się dzieckiem, nie ma z nim kontaktu,i nie chce by po sprawie o alimenty się widywał.Czy istnieje możliwość zaznaczenia że widywanie ma odbywać się przy mojej obecności.

 • samochodzik2012 2015-10-11 20:41:25

  witam takie zapytanie. jest kobieta ktura ma meza i 1 pojawia sie kochanek ktury niewie ze ona ma meza.Ona zachodzi w ciaze,i po jakism czase sie rozwodzi maz robi badania i wychodzi nato ze niejest ojcem dziecka. kochanek dowiaduje sie o dziecku po 2 latach przez gg gdy jest zagranica.Matka dziecka twierdzi ze to dziecko kochanka i składa sprawe do sadu przychodzi kochankowi zawiadomienie z sadu z podpisem jej imienia i nazwiska na dole kopercie (czy to mozliwe?) kochaniek tego nie odbiera bo niema go w polsce .kolejnym razem przychodzi tez tasamo do niego i do dziadka Kochanka tez nie odbieraja pisma bo sie nazwisko nie zgadza.po jakims czasei przyjezdza gosc i mówi tylko ze jest komornikiem nie legitymujac sie .Stwierdza ze dane sie nie zgadzaja nazwisko data urodzenie brak peselu.Wiec moje pytanie takie co dalej moze zrobic matka dziecka .co kochanek a co maz matki dziecka wytumaczcie mi to.Za błedy przepraszam

 • mirka 2015-09-28 15:36:59

  proszę o informację , czy jestem w stanie ściągnąć od męża alimenty. Pierwsza rozprawa odbyła się 18 czerwca , na której zostały zasądzone alimenty w kwocie 400 zł. Z uwagi na fakty iż mąż zmienił wniosek rozwodowy i chciał rozwodu z orzekaniem o winie , sędzina wyznaczyła termin kolejnej rozprawy na 25 września . Mąż od czerwca na córkę nie płacił ani złotówki. 25 września , mąż znów zmienił swoje stanowisko i złożył wniosek o rozwód bez orzekania o winie dzięki czemu udało się zakończyć postępowanie procesowe. W wyroku jest postanowienie o płatności alimentów od momentu uprawomocnienie się wyroku . Proszę o informację , czy mogę męża skarżyć z jakiegoś innego artykułu aby wyegzekwować niepłacone na córkę alimenty.

 • Sebastian 2015-09-23 00:13:59

  Mam pytanie. Rok temu zawiesili nam alimenty. Powodem było tego, że moja mama nie wpisała swoich rodziców na liste dlużników alimentacyjnych. Od wielu lat to robi i wpisuje mojego ojca i jego rodziców. Czy zabrano nam alimenty bez prawnie. Bo szczerze, to nie ma sensu aby moich dziadków wpisywac na liste dłużników, skoro nie są nimi. Z Góry dziękuje za odp.

 • marcin 2015-09-19 19:55:01

  witam jestem rozwiedziony mam dziecko z pierwszemo malzenstwa place alimenty 650 zl+ 184 euro kinder geld mieszkam w niemczech ,jakto wyglada od strony prawnej czy moge je zmniejszyc matka dziecka wyjechala z corka do angli bez porozumienia zemna i niewiduje corki nastepna sprawa

 • monika 2015-07-16 12:02:03

  Witam. Moja siostra chce pozwać mamę o alimenty. Wyprowadziła się z domu dobrowolnie, ma możliwość powrotu i wtedy mama będzie ją utrzymywać. Pobiera alimenty od ojca. Dodatkowo Idzie na dtudia zaoczne płatne mimo iż ma możliwość pójścia na bezpłatne. Mama pracuje za granicą ale nie ma dużych dochodów. Czy ma obowiązek alimentacyjny i co ma zrobić jeśli nie może stawić się na rozprawę? Słyszałam, że jest możliwość składania zeznań za granicą.

 • grejs360 2015-01-31 15:05:13

  wychowuję trójkę dzieci (18,15,13 lat)b.mąz ma zasądzone alimenty w wys 1300 na trójkę synów , nie pracuje , do tej pory egzekwowałam przez komornika (ok 1 roku) został zwolniony z pracy , ja mam zajęcie komornicze (długi z małżeństwa ) otrzymuję ok 1200 zł jestem na garnuszku u mamy , z funduszu nie dostaję ponieważ przewyższam dochód (na podst PIT)czy jest jakieś wyjście z takiej nietypowej sytuacji...

 • beatamille 2014-07-22 21:37:19

  Sędzia 2014-02-14 11:20:40 Re: Alimenty na dziecko - od a do z weż się do pracy kobieto, a nie patrza na nie swoje pieniądze i nie licz ile możesz z niego ściągnąć, to również twoje dziecko więc też powinnaś się przyczynić i partycypować w kosztach utrzymania. Kochani tatusiowie weźcie dzieci ze sobą do pracy a mamusie będą mogły zarobić na utrzymanie siebie i dziecka. Ludzie przede wszystkim mężczyźni zastanówcie się na tym co piszecie. I zacznijcie spędzać więcej czasu ze swoimi dziećmi. jeśli matka karmi dziecko piersią to nie pójdzie z dzieckiem na rękach do pracy. Więc niech mężczyźni opłacą opiekę dla dziecka na czas pobytu mam w pracy.Kobiety są z dziećmi przez cała dobę a tak opieka kosztuje i to nie mało i kto jej za to wszystko zapłaci?

 • TLC 2014-05-18 08:00:40

  Art. 138 kro - pozew o obniżenie alimentów. Ważne aby mógł dowieść w sądzie, że nie ma możliwości aktualnie więcej zarabiać, że sytuacja zdrowotna jest taka, że nie jest w stanie więcej zarabiać a dzieci mają środki utrzymania z innych źródeł. Wszystko więc zależy od odpowiedniego udowodnienia tych okoliczności.

 • Spóżniony 2014-05-18 00:07:45

  Moj znajomy jest rozwiedźony iz obecną Panią/śllubu nie mają/ma dwoje dzieci3latai 3m-ce drugie.Natomiast z pierwszego związku też ma dwoje;córka 18L nie ukończone Liceum i 5cio miesięczne dziecko.Syn 16lat,nauka ciężko mu idzie/pod górkę/Ich matka jest alkoholiczką a ojciec ich mamy właścicielem cynkowni.Interes dobrze prosperuje.Córka żąda alimentów na utrzymanie siebie i dziecka a przy okazji niepracującego ojca dziecka.Syn również chce podwyższonych alimentów.Znajomy do tej pory płacił alinmenty ale teraz ma ciężką sytuację finansową,podupadł na zdrowiu/ma ponad 50 lat?stalej pracy nie ma,Jakie ma możliwości wyjścia z tej sytuacji nie licząc "harakirii"bo jak mówi jest u kresu sił.Miema żadnego majątku,.dziękuje za dobre słowo,spóżniony.

 • Martyna 2013-01-23 23:32:21

  Witam. Jestem osobą, która po roku czasu będzie znów otrzymywać alimenty zasądzone wraz z odsetkami za każdy dzień zwłoki. Szukałam, by się dowiedzieć w jakiej wysokości są te odsetki, bo pani sędzia powiedziała, że tak jak są urzędowo (czy inaczej) ustalona wysokość tych odsetek. Czy mógłby mi ktoś pomóc?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika