Uznanie dziecka - od A do Z

Co to jest uznanie dziecka i w jakich sytuacjach się je stosuje?

Istnieją trzy sposoby ustalenia ojcostwa dziecka:

1. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa, ojcem dziecka jest mąż matki; On figuruje w akcie urodzenia dziecka jako ojciec i nie ma znaczenia, czy on spłodził dziecko, czy ktoś inny. W tym przypadku ojcostwo dziecka jest z góry ustalone, a wyznacza je sam fakt urodzenia się dziecka w małżeństwie;

2. Sądowe ustalenie ojcostwa, które ma miejsce, gdy dziecko nie pochodzi z małżeństwa (matka dziecka nie ma męża) i mężczyzna, który spłodził dziecko nie chce uznać tego dziecka za swoje. Wówczas sąd wyrokiem rozstrzyga tę sprawę,

3. Uznanie dziecka.

Zarówno uznanie dziecka jak i sądowe ustalenie ojcostwa dotyczy tzw. dziecka pozamałżeńskiego, czyli potocznie mówiąc sytuacje te dotyczą dziecka, które nie ma ojca.

Uznanie będzie wskazane również w sytuacji, gdy dziecko urodziło się przed zawarciem przez rodziców małżeństwa.

Uznanie dziecka jest to oświadczenie mężczyzny, w którym stwierdza on, że dane dziecko pochodzi od niego i chce, aby było uważane za jego dziecko. Uznanie dziecka jest aktem dobrowolnym, nikt bowiem nie może zmusić faktycznego ojca dziecka do złożenia takiego oświadczenia. Jest to z tego względu niezwykle doniosła instytucja, gdyż dobrowolne uznanie dziecka wskazuje na to, że mężczyzna, który je począł, poczuwa się do rodzicielstwa, z własnej woli chce, aby przysługiwała mu władza rodzicielska nad dzieckiem, co rokuje dużą nadzieję, że należycie będzie wypełniał obowiązki związane z ojcostwem.

Uznanie może nastąpić tylko w sytuacji, gdy ojcostwo dziecka nie zostało ustalone w jeden z dwóch pozostałych sposobów. Oznacza to, że zarówno w sytuacji, gdy dziecko urodziło się w małżeństwie, jak i w sytuacji, gdy sąd ustalił, kto jest ojcem dziecka, dokonane uznanie nie wywoła żadnego skutku, nawet jeśli będzie próbował dokonać tego biologiczny ojciec.

W zasadzie obowiązuje zasada, że aktu uznania dokonuje autentyczny, „rodzony” ojciec dziecka. Dlatego organ, przed którym składa się oświadczenie o uznaniu, musi odmówić przyjęcia oświadczenia, jeżeli jest oczywiste, że mężczyzna, który chce uznać dziecko, nie jest jego ojcem, np. mężczyzna mówi kierownikowi urzędu stanu cywilnego w trakcie aktu uznania, iż nie jest ojcem danego dziecka albo różnica wieku między uznającym a dzieckiem jest tak niewielka, że nie jest możliwe, aby uznający dziecko spłodził (dziecko ma 10 lat, a uznający 21). Nie oznacza to jednak, że kierownik urzędu stanu cywilnego ma prowadzić śledztwo, zmierzające do ustalenia, czy mężczyzna jest rzeczywiście ojcem, bądź, co gorsza, zobowiązać potencjalnego ojca do udowodnienia, iż to właśnie on, a nie kto inny jest ojcem dziecka. Fakt braku pokrewieństwa musi „rzucać się w oczy”, tak jak to zresztą zostało wskazane w przykładach. Nie można bowiem wykluczyć sytuacji, gdy dziecko uzna jednak mężczyzna zupełnie niespokrewniony, np. mężczyzna żeni się z samotną matką i chce uznać jej dziecko. Instytucja uznania służy przecież przede wszystkim dobru dziecka.

Uznanie może być dokonane w stosunku do dziecka, które nie ukończyło jeszcze 18 lat, a także dziecka poczętego, lecz jeszcze nie urodzonego, np. ojciec dziecka poczętego jest bardzo ciężko chory i może umrzeć w każdej chwili, uznaje zatem dziecko poczęte swojej konkubiny, aby, gdy się urodzi miało już ustalonego ojca. Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, uznanie ojcostwa może nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność.

Uznanie dziecka może być dokonane wtedy i tylko wtedy, gdy jest ustalone macierzyństwo, czyli w sytuacji, gdy znana jest matka dziecka, np. jeżeli znaleziono dziecko, dla którego nie został sporządzony akt urodzenia i w żaden sposób nie można ustalić, kto jest jego matką, uznanie takiego dziecka nie może nastąpić.

Jakie warunki muszą być spełnione, aby doszło do uznania?

Uznanie dziecka jest aktem formalnym, co oznacza, że wywiera skutek w postaci przyznania mężczyźnie ojcostwa jedynie wtedy, gdy zostanie dokonane w określony sposób i z zachowaniem określonych warunków. Warunki te przedstawiają się następująco:

 1. Oświadczenie o uznaniu może złożyć ojciec dziecka jedynie osobiście. Oznacza to, że musi to być akt woli pochodzący od tego mężczyzny i wyrażony tylko przez niego. Jeżeli zatem ojciec dziecka nie ma zdolności do czynności prawnych (a uznanie jest czynnością prawną), nie może dokonać uznania np. osoba, która nie ukończyła 13 lat, bądź osoba ubezwłasnowolniona całkowicie z powodu choroby psychicznej. W przypadku zaś, gdy ojcem dziecka jest mężczyzna, który ukończył 13 lat, ale nie jest jeszcze pełnoletni (nie ma 18 lat), może samodzielnie uznać dziecko, jednakże rodzic (jego przedstawiciel ustawowy) musi wyrazić na to zgodę. Zgoda ta może być wyrażona jedynie przed aktem uznania albo równocześnie z nim, dokonanie natomiast uznania bez takiej zgody jest nieważne. Z kolei osoba, która ukończyła lat 16, lecz nie jest jeszcze pełnoletnia, może złożyć oświadczenie o uznaniu dziecka, jednakże jedynie przed sądem opiekuńczym.

 2. Oświadczenie o uznaniu musi być złożone przed właściwym organem. Oświadczenie takie składa się przed kierownikiem jakiegokolwiek urzędu stanu cywilnego lub przed sądem opiekuńczym. Jeżeli mężczyzna przebywa za granicą, a oboje rodzice są Polakami, uznanie dziecka może nastąpić przed konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula. W sytuacji wyjątkowej, a mianowicie, w razie niebezpieczeństwa grożącemu bezpośrednio życiu ojca lub dziecka, np. obawa rychłej śmierci ze względu na nieuleczalną chorobę, uznanie może nastąpić również przed notariuszem albo złożone do protokołu wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy.

 3. Uznanie dziecka jest ważne tylko wtedy, gdy zostanie na nie wyrażona zgoda przez odpowiednie osoby:

  • jeżeli ma zostać uznane dziecko małoletnie (czyli takie, które nie ukończyło 18 lat), zgodę wyraża matka; jeżeli jednak matka nie żyje albo skontaktowanie się z nią jest niemożliwe, bądź jeżeli matce nie przysługuje władz rodzicielska, wówczas zgodę musi wyrazić przedstawiciel ustawowy dziecka (opiekun wyznaczony przez sąd), najczęściej babcia dziecka lub ktoś inny z rodziny;

  • jeżeli uznanie dotyczy dziecka poczętego, zgodę na uznanie musi wyrazić matka.

Zgoda taka powinna być wyrażona przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub przed sądem opiekuńczym bądź przed konsulem (w sytuacji, gdy osoba, której zgoda jest potrzebna, przebywa za granicą). Zgoda taka może być również wyrażona w formie pisemnej z podpisem urzędowo poświadczonym (forma ta ma na celu zaświadczenie, że podpis pod dokumentem jest własnoręczny; zaświadczenia takiego dokonuje zazwyczaj notariusz).

Zgoda może być wyrażona przed uznaniem, jednocześnie z nim lub w okresie do 3 miesięcy od dokonanego uznania. Jeżeli po upływie tych 3 miesięcy zgoda nie została wyrażona przez uprawnioną do tego osobę, wówczas uznanie nie wywołuje żadnego skutku; traktuje się je tak, jakby w ogóle takie oświadczenie nie zostało złożone. Oczywiście tak samo jest, gdy zgoda nie została wyrażona. Odmowę zgody mogą uzasadniać różne przyczyny, przede wszystkim wzgląd na dobro dziecka, ale również subiektywne odczucia matki, np. dziecko zostało poczęte w wyniku gwałtu; biologiczny ojciec dziecka jest nałogowym alkoholikiem; mężczyzna porzucił matkę dziecka, gdy była w ciąży w katastrofalnej sytuacji materialnej i nie udzielił jej żadnego wsparcia itd.

Jakie skutki wywołuje uznanie dziecka?

Uznanie dziecka wywołuje skutki w sferze osobistej dziecka oraz mężczyzny, który je uznał, w sferze majątkowej i dziecka, i mężczyzny, a często także matki. Konsekwencją uznania jest przede wszystkim fakt samego ustalenia ojcostwa. Od momentu uznania dziecko ma obydwoje rodziców. Dalsze skutki są następujące:

 • ojciec zyskuje władzę rodzicielską nad uznanym dzieckiem,

 • od chwili uznania dziecko nosi nazwisko wskazane w zgodnych oświadczeniach rodziców, składanych jednocześnie z tymi, które są niezbędne do dokonania uznania. Jeżeli rodzice nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca. Do zmiany nazwiska dziecka, które w chwili uznania już ukończyło trzynaście lat, jest potrzebna jego zgoda,

 • od momentu uznania dziecko nabywa prawo do dziedziczenia ustawowego po ojcu (czyli w sytuacji, gdy ojciec nie sporządził testamentu), a także przysługuje mu prawo do zachowku (jeżeli ojciec testament sporządził, lecz dziecko albo na mocy testamentu nie otrzymuje nic, albo część majątku mniejszą niż mu się należy),

 • jeżeli nastąpiło uznanie dziecka poczętego, matka może żądać jeszcze przed urodzeniem się dziecka, aby ojciec wyłożył odpowiednią sumę pieniężną na utrzymanie matki oraz dziecka przez trzy miesiące od urodzenia. W przypadku uznania dziecka już urodzonego, które nie ukończyło jeszcze trzech lat, matka dziecka może żądać pokrycia przez ojca wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów związanych z utrzymaniem matki w okresie trzech miesięcy po porodzie. Poza tym może żądać pokrycia innych koniecznych wydatków lub strat, które poniosła na skutek ciąży i porodu, np. koszty długotrwałego leczenia matki po porodzie, niezbędnego do regeneracji jej organizmu albo sprzedaż poniżej wartości określonych przedmiotów w celu pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem,

 • wskutek uznania na ojcu spoczywa obowiązek alimentacyjny w stosunku do dziecka, co oznacza tyle, iż ojciec jest obowiązany łożyć (podobnie jak matka) na utrzymanie i wychowanie dziecka. Poza tym obowiązek ten rozciąga się również na okres od urodzenia dziecka do momentu uznania, a więc osoba (najczęściej matka) ma prawo żądać zwrotu części poniesionych w tym czasie wydatków związanych z utrzymaniem ich wspólnego dziecka.

Kiedy może nastąpić unieważnienie uznania?

Wspomnieć jeszcze wypada o instytucji zwanej unieważnieniem uznania. Powinna mieć ona znaczenie i użytek marginalny ze względu na chaos, jaki wprowadza w stosunkach rodzinnych, jednakże brak jej często doprowadzałby do skutków diametralnie sprzecznych z dobrem dziecka.

Konstrukcja aktu uznania zakłada, że oświadczenie to ma być złożone dobrowolnie. Mężczyzna chce być ojcem dziecka, dlatego je uznaje. Tak samo zgoda, która jest wyrażana na uznanie jest czynnością dobrowolną. Nie można przecież zmusić matki do wyrażenia zgody na uznanie przez biologicznego ojca, jeżeli ona tego nie chce, nawet, gdy przyczyny odmowy wydają się błahe.

Istnieją jednak takie sytuacje, kiedy oświadczenie, które zostało złożone, z różnych powodów nie było zgodne z rzeczywistą wolą osoby albo tak naprawdę osoba nie miała na nie żadnego wpływu. Unieważnienie uznania właśnie takich sytuacji dotyczy. Dokonuje się tego w procesie i na mocy wyroku sądowego unieważniającego uznanie, mężczyzna, który uznał dziecko, przestaje być w świetle prawa jego ojcem. Najczęściej na wadę swojego oświadczenia będzie powoływał się ojciec dziecka, ale możliwe to jest także w przypadku każdej z osób, której zgoda na uznanie była niezbędna: matki, pełnoletniego dziecka (do czasu nowelizacji kro w czerwcu 2009 roku zgoda taka -w przypadku uznania dziecka pełnoletniego- była niezbędna) lub opiekuna małoletniego dziecka, jeżeli matka nie żyje lub nie można się z nią porozumieć albo nie przysługuje jej władza rodzicielska. Można unieważnić uznanie, jeżeli oświadczenie o uznaniu lub zgoda zostały złożone:

 • w stanie, który uniemożliwia świadome albo swobodne podjęcie decyzji, np. złożenie oświadczenia w stanie odurzenia narkotycznego albo podjęcie decyzji o złożeniu oświadczenia przez osobę chorą psychicznie,

 • w przypadku błędu ojca, co do osoby uznawanego dziecka lub w przypadku błędu matki, co do osoby uznającego dziecko mężczyzny, czyli gdy mężczyzna był mylnie przekonany, że jest ojcem danego dziecka, a w rzeczywistości nim nie był lub, gdy matka sądziła, że ojcem dziecka jest uznający mężczyzna i dlatego wyraziła zgodę, a potem okazało się, że ojcem dziecka jest kto inny,

 • w przypadku groźby, kierowanej pod adresem mającego złożyć oświadczenie, z której wynikało, iż w razie niezłożenia oświadczenia jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo, np. matka dziecka groziła mężczyźnie, że jeżeli nie uzna dziecka, to popełni samobójstwo albo, jeżeli ojciec dziecka groził matce, że jeżeli nie wyrazi ona zgody na uznanie, to dziecko porwie.

Jeżeli zatem miała miejsce jedna z takich sytuacji, ojciec dziecka jak i każda z osób, która wyraziła zgodę na uznanie, może żądać unieważnienia tego uznania. Oczywiście osoba, która żąda unieważnienia uznania, może wskazywać tylko na wadę swojego oświadczenia woli. Może twierdzić, że ze względu na stan, w jakim się wówczas znajdowała, oświadczenie, które złożyła było niezgodne z jej rzeczywistą wolą. Tak naprawdę jej wolą było, aby uznanie dziecka nie nastąpiło.

Unieważnienia uznania mogą żądać jeszcze dwa podmioty, a mianowicie dziecko po osiągnięciu pełnoletniości, które jednak było uznane przed osiągnięciem osiemnastego roku życia (nie miało więc wpływu na uznanie) i prokurator. Żeby doszło jednak do unieważnienia uznania, muszą oni wykazać, że mężczyzna, który uznał dziecko, tak naprawdę nie jest jego biologicznym ojcem.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 17 kwietnia 2007 r. (sygn. SK 20/05) wskazał, iż wykluczenie mężczyzny, który twierdzi, że jest biologicznym ojcem dziecka, z kręgu osób upoważnionych do żądania unieważnienia uznania dziecka przez innego mężczyznę nie narusza Konstytucji. Zdaniem Trybunału, gdy relacje rodzinne dziecka zostały już wcześniej ukształtowane w przewidziany prawem sposób, dobro dziecka rozstrzyga o pierwszeństwie stabilizacji nawiązanych w ten sposób więzi rodzinnych, nawet gdyby nie było pewności, czy stan ten odpowiada rzeczywistemu, tj. biologicznemu pochodzeniu dziecka. Trybunał jest zdania, że uznanie dziecka powinno prowadzić do powstania trwałych, a tym samym stabilnych skutków prawnych, bowiem dobro dziecka wymaga, aby raz ustalony jego stan cywilny nie ulegał zmianom. Natomiast przyznanie mężczyźnie, który twierdzi, że jest biologicznym ojcem dziecka, prawa do żądania unieważnienia uznania, prowadziłoby do podważenia ukształtowanego stanu cywilnego dziecka i wynikających z niego więzi rodzinnych.

Pamiętaj, że:

 • Uznanie dziecka ma służyć przede wszystkim dobru uznanego dziecka;

 • Uznanie jest możliwe tylko w przypadku tzw. dziecka pozamałżeńskiego i tylko, w wypadku, gdy jego ojcostwo nie zostało już ustalone;

 • Uznania może dokonać tylko mężczyzna i może to zrobić jedynie osobiście,

 • Uznanie dziecka może nastąpić tylko przed właściwym organem;

 • Do ważności uznania potrzebna jest zgoda określonych osób. Jednakże, gdy matka dziecka bezzasadnie odmawia ojcu zgody na uznanie, ojciec może wystąpić do prokuratora z prośbą, aby ten wniósł do sądu powództwo o ustalenie ojcostwa;

 • Wskutek uznania dziecka, mężczyzna uzyskuje władzę rodzicielską nad uznanym dzieckiem, jednak ciąży też na nim obowiązek alimentacyjny w stosunku do niego.

Podstawa prawna:


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Jagoda 2021-12-04 19:05:26

  Witam. Mam taki problem . Ojciec dziecka znajduje się za granicą w więzieniu, i nie wróci do 3mies, aby jechać do urzędu uznać ojcostwo. Czy można jechać w późniejszym czasie zapisać dziecko na jego nazwisko ? Nie mamy ślubu

 • Koral 2021-03-14 21:59:53

  Adrian, nie jestem pewna, czy to nie działa bardziej na zasadzie adopcji. Mój znajomy kiedyś potrzebował pomocy w podobnej kwestii, ale to było tak dawno, że nie pamięta sam, jak to załatwiali. Podrzucił mi info, że radził się prawnika z kancelarii Dubiel & Sawinda. Najlepiej będzie, jak tam zadzwonisz i się dowiesz. Papierologia w takich przypadkach jest zwykle długa i skomplikowana. Lepiej i szybciej będzie, jak zajmie się tym specjalista.

 • Julia 2020-09-10 00:18:17

  Witam jestem w tej chwili matką nie pełnoletnia ojciec dziecka jest pełnoletni i chcemy złożyć o uznanie dziecka aby mialo mojego chłopka nazwisko ile czasu trzeba czekać aż sprawa się roztrzygnie o to i czy obowiązkowi sa moi rodzice na sali sądowej ??

 • Adrian 2020-06-06 13:39:45

  Witam. Zawarłem związek małzenski z kobieta ktora ma 10 letniego syna z poprzedniego zwiazku. Ojciec ich zostawil i w dokumentach nie widnieje ojciec dziecka... jest sama matka. Moja kobieta teraz po slubie chce zebym wpisal sie jako ojciec dziecka... zebym wszedzie widnial jako ojciec itd... Mam pytanie jak to zrobic? a dwa to jesli z jakis przyczyn rozstaniey sie za roak dwa trzy czy w przyszlosci... ja bede zobowiazany do placenia alimentow na to dziecko? Przypominam ze nie jestem ojcem tego dziecka tylko zona chce zebym go uznal za swoje po slubie. Prosze o porade. Pozdrawiam

 • krystian 2020-01-11 14:53:58

  witam.mam taką sytuację i proszę o radę. dziecko jest już urodzone.nie jesteśmy w związku.w poniedziałek jedziemy zarejestrować i wtedy uznam dziecko.obawiam się jednak że nie jest moje.chce zrobić dna.co mam robić gdy uznam to dziecko a ono nie będzie moje?czy będę mógł to ja?os cofnąć?

 • Basikaaa 2019-11-30 08:23:31

  Witam moja sytuacja wyglada tak .moje dziecko które urodziłam nie bylo poczete z miłości .(zostałam wykorzystana na sile ) nie chciałam nigdy powiedzieć prawdy ponieważ wszystko wracalo.jak również nie chciałam aby ta swinia wiedziala ze urocze to dziecko. W czasie ciąży poznałam chłopaka z którym sie zwiazalam,wiedział że jestem w ciąży ale chciał ze mną być.Przy porodzie był dziecko uznal za swoje dal nazwisko mu. Prosze mi powiedzieć czy mogę mieć z tego jakieś problemy teraz ? Chce od nas odejść po 4 latach .prosze mi powiedzieć mogę się ubiegać o alimenty na dziecko od niego ? Dziekuje czekam na odpowiedź

 • Justyna 2019-11-02 14:26:58

  Witam.Byla zona mojego obecnego partnera kilka miesiecy po rozwodzie zaszla w ciaze i w tym roku urodzila dziecko nadajac mu nazwisko bylego meza poniewaz ojciec biologiczzny zniknal .Partner w tym czasie nie przebywal w Pl od dlugiego czasu wiec ojcem napewnoo nie jest nie bylo go nawet na rozwodzie a o fakcie dowiedzial sie kilka tygodni temu tzn kilka miesiecy po urodzeniu sie dziecka.Czy to oznacza ze jest zobowiazany do placenia alimentow i nastepne pytanie co ma zrobic aby wyprostowac sytuacje?

 • Jędrzej 2019-10-31 14:00:02

  Ja znam super prawnika w Poznaniu ? jest to pani Agata Koschel, specjalizuje się głównie w prawie rodzinnym, dostałem kontakt do niej z polecenia i się nie zawiodłem, także ja też będę ją promować, bo warto ?

 • LEA 2019-10-27 14:45:39

  Kto ma władzę rodzicielską po zaprzeczeniu ojcostwa (z obecnym mężem nie mamy rodzwodu) a przed uznaniem ojcostwa przez biologicznego ojca?W razie gdyby mi jako matcę coś się stało nasza córka jest pod władzą rodzicielską niebiologicznego ojca?

 • Ola 2019-08-26 10:54:59

  Witam. W sierpniu skończyłam 18 lat, mam z partnerem synka i chcieliśmy uznać ojcostwo( wczesniej bylo to nie mozliwe) jaki mamy czas na to by uznac je dobrowolnie? Pozdrawiam

 • Artur 2019-07-06 17:19:54

  Jestesmy małżenstwem 20 lat zonaa zaszła w ciaże z innym dowiedziałem się przed porodem że to nie moje dziecko wybaczyłem jej bo mnie blagała chciałem ratować nasze małzenstwo ale jak się okazało dalej utrzymywała bliskie kontakty z ojcem dziecka a teraz wnosi pozew o rozwód z mojej winy co robić

 • Magdalena 2019-03-09 21:04:38

  Witam.Rozstalam sie z partnerem. Chce podac go o alimenty. On nie jest biologicznym ojcem dziecka ale tuz po porodzie syna uznal go za swojego. Syn ma 16 miesiecy. Czy moge liczyc ze alimenty zostana mi przyznane?

 • Karolina 2018-10-29 19:13:14

  Witam. Jestem w takiej sytuacji: 2tyg temu urodziłam córeczkę. Ojciec dziecka po porodzie stwierdził że ona nie jest jego i nie chce jej uznać. Ja w urzędzie chce podać jego dane. Proszę tylko o radę jak to będzie jak jednak partner by zmienił zdanie i chciał uznać córkę, czy zmiana nazwiska nie będzie problemem? I jak będą wyglądały procedury?

 • Adrian K. 2018-09-14 21:41:46

  Witam serdecznie,poznalem ostatnio kobietę z 10letnim synkiem i mamy zamiar razem zamieszkać.Ojciec biologiczny dziecka od urodzenia jest nie znany.Chcial bym uznac chłopca jako mojego Syna,czy jest taka możliwość?Proszę o pomoc.Za co zgory bardzo dziękuję.

 • Natalia 2018-08-10 19:39:51

  witam, z narzeczonym spodziewamy się dziecka, ślub planujemy po kilku miesiącach od terminu porodu. Dziecko będzie miało nazwisko ojca, czy Ojciec dziecka musi je uznać przed porodem, żeby mógł dać mu swoje nazwisko? czy nie trzeba tego robić, a podczas rejestracji dziecka w urzędzie wystarczy podać nazwisko jakie ma dziecko nosić?

 • dominka 2018-07-02 11:28:49

  Przedstawię może moja sytuacje.Zawarlam ślub zagranicą 05/ 2015 i urodziłam dziecko w 08/2015.Slub nie był zarejestrowany w Polsce ,wiec a akcie urodzenia podałam ojciec nieznany ponieważ mąż nie mógł przyjechać do Polski i potwierdzić ojcostwa. Podał także mój status jako panna gdyż małżeństwo not było zarestrowane w polsce.W tym roku chciałam zmienić wpis a akcie urodzenia dziecka na ojca dziecka czyli mojego męża. W urzędzie kazali mi pierwsze zrobić transkrypcja małżeństwa i to uczyniłam a teraz panie z urzędu także odmawiają mi wpisanie ojca dziecka chociaż dziecko zostało urodzone w czasie trwania małżeństwa.Domagaja się nadal aby ojciec stawił się w urzędzie, ale on nie może z powodu braku wizy do polski.

 • Zbyszek 2018-06-25 19:56:58

  Witam!Gdy poznałem swoją byłą dziewczynę była w ciąży gdy dziecko się urodziło dałem mu swoje nazwisko.Rozegraliśmy się A ona podała mnie o alimenty na dziecko.dziecko ma trzy lata.Co zrobić żeby nie płacić???

 • Pawel 2018-05-31 01:44:17

  Szukam odpowiedzi jakim prawem powinien posluzyc sie ojciec nieslubnego dziecka nienarodzonego w kwestii nadania dziecku uposazenia i nazwiska podczas gdy: ojciec dziecka nie niedogaduje sie z Matka ciezarna. Matka ta ukrywa wyniku badan nieslubnego dziecka, stwierdzajac poronienie wg wlasnego mniemania. Matka ta nie dysponuje plynnym jezykiem polskim w pismie nie chcac przebywac w polsce,jak i kraju ojca dziecka. Ojciec ten rowniez nie przebywa na stale na terenie kraju. Oboje rodzicow maja obywatelstwo polskie.

 • Ewka 2017-05-21 08:56:58

  Witam, jestem po rozwodzie (wyrok prawomocny od maja 2017) obecnie jestem w ciąży z nowym partnerem. Dziecko urodzi sie w sierpniu. Czy w urzędzie normalnie mozemy podać, ze ojcem jest nowy partner? Mieszkamy za granicą.

 • Katarzyna 2017-02-18 23:57:30

  Witam Moje małżeństwo trwało 20 lat. Mamy z mężem 2 córki w wieku 11 i 19 lat. Miesiąc temu dowiedziałam się, ze mąż od kilku lat ma kochankę, która jest mężatką z dzieckiem. Mąż wyprowadził się z domu i postanowił ułożyć sobie życie z tą kobietą. Teraz okazało się, że dziecko, które wychowywała ona wraz z mężem jest dzieckiem mojego męża, co potwierdziły ostatnio przeprowadzone wyniki DNA. Dziecko ma 4 lata, mąż tej kobiety jest prawnym opiekunem dziecka, dziecko nosi jego nazwisko. Matka dziecka chce go pozbawić praw rodzicielskich i nadać je mojemu mężowi. Bardzo proszę o wyjaśnienie mi tej sytuacji od strony prawnej. Mąż tej kobiety, a prawny ojciec dziecka, czuje się silnie związany z dzieckiem, a dziecko z nim. Nie chce oddać dziecka, ani zrzekać się praw do niego. Matce zaś najbardziej zależy na tym, by mąż dał jej święty spokój. Każdy z nas dopiero teraz dowiedział się o zaistniałej sytuacji i nie wiemy co dalej robić. Katarzyna

 • Seba 2017-02-02 14:51:42

  Czy jak dam nazwisko dziecku przy zameldowaniu po urodzeniu ,choć nie jestem pewien ojcostwa ,to mogę się z niego wycofać ? W jakim terminie ,czy jest potem od tego odwrót ? Co będzie jak po jakimś czasie badanie DNA potwierdzi ,że nie jestem ojcem a będzie miało już moje nazwisko ???? I co ? będę musiał płacić alimenty ....nie wiedząc jak potem wybrnąć z tej sytuacji ? a jak nie dam nazwiska -to co ? W metryce będzie wpisany -ojciec nieznany ?? jak prawnie wygląda ta sytuacja .Łatwiej myślę ,jest w przyszłości dać nazwisko dziecku niż twierdzić ,że nie moje i odebrać z powrotem dziecku swojego nazwiska .Proszę o pomoc prawną .Jak wygląda moja sytuacja .Dziękuję .

 • Marek 2016-12-29 18:34:10

  Witam .Moja byla urodzila w marcu 2016 r syna. Ja w tym czasie przebywalem w Niemczech w pracy .W grudniu 2016 powrucilem do kraju .Okazalo sie ze ona niechce dac Nazwiska Ojca i unika kontaktow. Gdyz między czasie znalazla sobie drugiego.Czy mogę zlozyc wniosek do Sądu o nadanie mojego nazwiska dziecku i o terminie spotkan z dzieckiem


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika