Zasiedzenie - Kiedy można stać się właścicielem przez zasiedzenie?

Co to jest zasiedzenie?

Zasiedzenie to jedna z form nabycia własności rzeczy poprzez jej długotrwałe, faktyczne posiadanie. W drodze zasiedzenia można nabyć własność każdej nieruchomości (gruntowej, budynkowej i lokalowej) oraz każdej rzeczy ruchomej. Można zasiedzieć także służebność gruntową oraz w pewnych warunkach użytkowanie wieczyste. Należy pamiętać, że nabycie własności przez zasiedzenie może dotyczyć jedynie przedmiotów, które mogą być przedmiotami oprawa własności. Dlatego też nie można zasiedzieć np. pokoju w lokalu, czy też klatki schodowej, gdyż te przedmioty nie mogą stanowić odrębnych przedmiotów własności.

Zasiedzenie nieruchomości ile lat?

Posiadacz nieruchomości może nabyć jej własność przez zasiedzenie nieruchomości, jeżeli posiada ją jako posiadacz samoistny (tzn. włada rzeczą jak właściciel i traktuje ją jako swoją własność, innymi słowy: faktycznie ją posiada i wyraża zamiar wykonywania w stosunku do niej uprawnień właściciela) nieprzerwanie przez 20 lat i wszedł w jej posiadanie w dobrej wierze.

Co to znaczy, że posiadacz musi charakteryzować się dobrą wiarą posiadania?

"Dobra wiara" oznacza uzasadnione okolicznościami przekonanie o posiadaniu rzeczy zgodnie z przysługującym prawem.

Natomiast w przypadku gdy posiadacz w chwili nabycia wiedział, że rzecz jemu nie przysługuje i istnieje jej prawowity właściciel, to wszedł w posiadanie rzeczy w złej wierze. Nie wyklucza to możliwości nabycia nieruchomości na własność, ale może to nastąpić dopiero po upływie 30 lat.

W drodze zasiedzenia można zostać także właścicielem rzeczy ruchomej. Termin posiadania jest tu co prawda krótszy (3 lata), ale istnieje bardzo istotny warunek, aby dobra wiara posiadacza istniała nie tylko w chwili nabycia, ale i przez cały trzyletni okres zasiedzenia. Oznacza to, że powzięcie jakiejkolwiek wiadomości o tym, że obecny posiadacz jest osobą nieuprawnioną obala jego dobra wiarę i powoduje, że ruchomość nie może być już nabyta przez zasiedzenie.

Zasada ta znajduje szczególne zastosowanie przy nabyciu przedmiotów pochodzących z kradzieży (np. samochodów, sprzętu RTV, biżuterii i in.) od osoby nieuprawnionej. Nabywca musi wykazać tutaj daleko idącą ostrożność - świadomość, że nabywa się rzecz od osoby nieuprawnionej do zbycia lub brak tej świadomości spowodowany lekkomyślnością lub niedbalstwem wyłącza dobrą wiarę osoby, która tę rzecz kupiła (co w konsekwencji uniemożliwia późniejsze nabycie własności przez zasiedzenie). Do zastanowienia winny skłonić nas takie okoliczności jak: podejrzanie niska cena, brak dowodów zakupu, kart gwarancyjnych, fabrycznych opakowań, sprzedaż na ulicy, bazarze itp.

Zasiedzieć rzeczy nie można w przypadku rzeczy wpisanej do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury. 

Czy możliwe jest nabycie udziału we współwłasności przez zasiedzenie?

Zgodnie z utrwalonym poglądem w doktrynie, dopuszczalne jest zasiedzenie udziału we współwłasności. W celu zasiedzenia takiego udziału, wszelkie czynności wymagane do stwierdzenia zasiedzenia (nieprzerwane posiadanie samoistne przez określony ustawą okres czasu) muszą być wykonywane w stosunku do udziału, czyli części nieruchomości.

Co zrobić, aby uzyskać stwierdzenie nabycia własności rzeczy przez zasiedzenie?

Do czasu upływu terminu zasiedzenia posiadaczowi nie przysługuje do rzeczy żadne prawo. Z upływem terminu zasiedzenia następuje zaś skutek zasiedzenia w postaci nabycia własności rzeczy (bądź nabycia prawa użytkowania wieczystego albo służebności gruntowej). Skutku tego samoistny posiadacz nie może ani zrzec się, ani go zmodyfikować, gdyż jest to skutek następujący z mocy samego prawa. 

Jeżeli minęły już terminy posiadania przewidziane prawem (dla nieruchomości - 20 lub 30 lat nieprzerwanego posiadania, dla ruchomości - 3 lata posiadania w dobrej wierze), można wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia. Jeśli nabyłeś posiadanie rzeczy od poprzedniego posiadacza, to możesz do czasu, przez który sam posiadasz rzecz, doliczyć czas jej posiadania swego poprzednika - o ile nabył on posiadanie w dobrej wierze. W razie gdy wszedł on w posiadanie rzeczy w złej wierze możesz doliczyć jego czas tylko wtedy, jeżeli razem z czasem, przez który sam posiadasz, wynosi on minimum 30 lat.

Wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca położenia rzeczy. Wniosek może złożyć każdy, kto ma w tym interes prawny.

Sąd rozpatruje wniosek na rozprawie. Uczestnikiem postępowania (oprócz wnioskodawcy) winien być przede wszystkim ostatni właściciel rzeczy. Wnioskodawca powinien podać wszystkich zainteresowanych w sprawie. Jeżeli ich nie wykazał, sąd w drodze ogłoszenia prasowego wzywa wszystkich zainteresowanych w sprawie do stawiennictwa, pod rygorem pominięcia w postępowaniu i stwierdzenia zasiedzenia na rzecz wnioskodawcy. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy nikt się nie zgłosi lub nie udowodni skutecznie swego prawa własności, sąd stwierdzi zasiedzenie na rzecz wnioskodawcy, jeżeli uzna je za udowodnione.

Po uprawomocnieniu się postanowienia o nabyciu własności w drodze zasiedzenia stajesz się zobowiązany do zapłacenia podatku od tego przysporzenia majątkowego. Od zasiedzenia trzeba zapłacić tzw. podatek od spadków i darowizn. Nabycie własności w drodze zasiedzenia podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 7% podstawy opodatkowania. Liczony jest od podstawy opodatkowania niepomniejszonej o kwotę wolną od opodatkowania. Podstawą opodatkowania jest wartość nabytej nieruchomości lub rzeczy ruchomej (obniżonej o wartość poniesionych wcześniej nakładów na tę rzecz). Podatek opłacasz w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca położenia rzeczy (przy nieruchomościach) lub właściwym dla miejsca zamieszkania (przy rzeczach ruchomych).

Po uprawomocnieniu postanowienia możesz żądać wpisu swego prawa własności do księgi wieczystej urządzonej dla przedmiotu zasiedzenia (nieruchomości).

Czy można zasiedzieć prawo użytkowania wieczystego?

Prawo użytkowania wieczystego jest prawem pośrednim pomiędzy prawem własności a ograniczonymi prawami rzeczowymi. Użytkowanie wieczyste może być ustanowione tylko na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa i położone w granicach administracyjnych miast oraz grunty stanowiące własność Skarbu Państwa położone poza tymi granicami, lecz włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki, a także grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego.

Użytkowanie wieczyste może być prawem przysługującym zarówno osobom fizycznym, jak i osobom prawnym. Niezbędną przesłanką powstania prawa użytkowania wieczystego jest zawarcie umowy, a także wpis do księgi wieczystej, który to wpis ma charakter konstytutywny, tj. prawo tworzący. Dlatego też dopuszczalne jest zasiedzenie prawa użytkowania wieczystego, gdy prawo już w momencie rozpoczęcia biegu terminu zasiedzenia istniało. Ponieważ użytkowanie wieczyste jest prawem, które może być ustanowione tylko na nieruchomościach (i tylko na wybranych), zasiedzenie prawa użytkowania wieczystego następuje na analogicznych zasadach jak zasiedzenie własności nieruchomości. Niezbędnym elementem możliwości zasiedzenia prawa użytkowania wieczystego jest istnienie tego prawa w chwili przystąpienia do zasiedzenia.

A co z zasiedzeniem służebności?

Poprzez zasiedzenie można nabyć także służebność gruntową, która jest ograniczonym prawem rzeczowym. Zasiedzeniu może podlegać jedynie służebność gruntowa. Nie można nabyć przez zasiedzenie służebności osobistej, gdyż ta - jak sama nazwa wskazuje - związana jest ściśle z osobą, a nie z nieruchomością, jak służebność gruntowa. Służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie jedynie wówczas, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. W związku z tym przedmiotem zasiedzenia może być jedynie służebność gruntowa czynna, polegająca na aktywnym działaniu właściciela nieruchomości władnącej na nieruchomości obciążonej. Nie podlega więc zasiedzeniu służebność światła (polegająca na zaniechaniu budowy pewnych budynków z uwagi na możliwość zaciemnienia nieruchomości włądnącej). Zasiedzeniu może np. podlegać służebność przejazdu właściciela nieruchomości władnącej przez nieruchomość służebną. Aby doszło do zasiedzenia, konieczne jest istnienie na nieruchomości obciążonej trwałego i widocznego urządzenia. Wówczas istnienie takiego urządzenia ostrzega właściciela nieruchomości obciążonej o możliwości dokonania zasiedzenia. W celu zasiedzenia nieruchomości konieczny jest upływ czasu analogiczny jak w przypadku zasiedzenia własności nieruchomości.


Pamiętaj, że:

 • Osoba, która weszła w posiadanie nieruchomości na podstawie umowy zawartej bez zachowania formy aktu notarialnego, nie jest posiadaczem w dobrej wierze, gdyż powinna była wiedzieć, w jaki sposób prawidłowo dokonuje się transakcji, których przedmiotem jest nieruchomość;
 • Jako posiadacz zależny (np. najemca, dzierżawca, pożyczkobiorca) nie możesz nabyć własności przez zasiedzenie. Posiadacz zależny nie uważa się za prawowitego właściciela, ponieważ wie, że rzecz należy do kogoś innego. Przykładowo, jeżeli stale opłacałeś czynsz za najem lokalu przez 32 lata, to nie możesz tego lokalu zasiedzieć, bowiem wiedziałeś, że istnieje legalny właściciel;
 • W sytuacji, kiedy rozpowszechnionym przestępstwem jest kradzież samochodów musisz zachować szczególną ostrożność przy nabyciu używanego samochodu. Nie może powoływać się na dobrą wiarę osoba, która przy zakupie miała świadomość, że zbywca nie jest uprawniony do rozporządzania rzeczą albo która nie miała tej świadomości co było następstwem niedbalstwa lub niezachowania przez nią przyjętej w danych okolicznościach staranności. Przykładowo nie może być uważany za będącego w dobrej wierze nabywca pojazdu, który kupił go od osoby niewpisanej w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel lub który podczas transakcji na giełdzie samochodowej nie sprawdził dokładnie dokumentów pojazdu, tablic rejestracyjnych, numerów silnika i nadwozia oraz nie sprawdził policyjnego rejestru aut skradzionych i zaginionych;
 • Można zasiedzieć także mieszkanie w bloku, ale nie jest możliwe zasiedzenie jednego lub kilku pokoi w tym mieszkaniu;
 • 20 i 30-letnie terminy zasiedzenia obowiązują dopiero od 1990 r. Jeżeli termin zasiedzenia upłynął przed 1.10 1990 r. obowiązują terminy krótsze - 10 lat posiadania nieruchomości w dobrej wierze i 20 lat przy posiadaniu w złej wierze. Przed 1990 r. nie można było zasiedzieć nieruchomości należących do Skarbu Państwa. Teraz po upływie dłuższych terminów można skutecznie zasiedzieć własność rzeczy należących kiedyś do Skarbu Państwa.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zmianami);
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964r., Nr 43, poz. 296, ze zmianami);
 • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn  (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r., Nr 142 pozycja 1514, ze zmianami).

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Stanlej13 In 2020-08-16 17:57:00

  Witam babcia zmarla w1991 MAma placila podatki od1977roku jak babcie wyjehals do Aameryki mamy wsszystko swoje zmarla w tym domu..ia mjeszkam sam z Mamom tojest dom gospodarczy rolniczy 145hktra mozemy starac je o zasiedzenie po 20latah Plllllll

 • ZENONA 2020-07-05 08:11:39

  od 35 lat mieszkam w domu byłego męża .po otrzymaniu seperacij z nim 2010 r były mąż wyprowadził się do konkubiny i zamieszkuje tam do chwili obecnej, ja wraz z naszym synem ponoszę koszty remontu i utrzymania tego mieszkania .jesteśmy po rozwodzie 4 lata ,czy mam możliwość zasiedzenia tego mieszkania nadmieniam ,że syn i ja jesteśmy osobami niepełnosprawnymi ,a obecnie ja dowiedziałam się o chorobie nowotworowej ,związek nasz trwał 32 lata.

 • Iwona 2020-06-03 12:20:29

  Moja babcia otrzymala mieszkanie w 1945 w lutym jeszcze byly to ziemie niemieckie, tu sie urodzilismy i mieszkamy do dzisiaj.Komuna przejela calosc i teraz chca zebym to wykupila , dziwi mniw to jak mozna .Otrzymala to za to ze jej maz zginal na wojne. Jak to wszystko odwrocic , kiedy wszystkie teczki przesiedlencze zaginely w urzedzie

 • Ewa 2020-05-18 10:54:33

  dzień Dobry, Jestem zameldowana i od urodzenia (ponad 34 lat) mieszkam na nieruchomości którą chcą nam odebrać po śmierci dziadka przez zły wpis na rozprawie. Od 14 lat sądzimy się. Czy jeżeli przegramy mam prawo do nieruchomości przez zasiedzenie?, z tego co mi wiadomo to tak ale czy muszę wynajmować prawnika żeby tą sprawę pociągną czy jestem w stanie sama poprowadzić tą sprawę do skutku? jakie jest najlepsze rozwiązanie żeby uniknąć wysokich kosztów odzyskania nieruchomości rodzinnej która jest 3 pokolenia w rodzinie?

 • Zmartwiona@ 2020-05-17 21:38:34

  Moi rodzice w 1983 roku nabyli ziemię od sąsiadów która jest na ich nieżyjący rodziców zacz jasną umową ustną ja nabyli i opłacali podatek rolny tej ziemi i budynków.Po śmierci rodziców od 2006 ja opłacał podatek. Jak mam załatwić przepisanie tej ziemi przez zasiedzenie. Czy rodzina niezyjacych sąsiadów ma do tego prawo skoro oddali ja moim rodzicom prosze o pilną odpowiedź

 • pokrzywdzony 2020-03-31 20:22:40

  Czy można starać się o prawo przez zasiedzenie jeśli współwłaściciel ma 1/6 części mieszkania, włascicielem jest ojciec który ma 4/6 części, ale nie mieszka w tym lokalu tylko u konkubiny i drugim wspolwłaścicielem jest brat, który nie mieszka w tym lokalu i teraz bedzie starał sie o spłatę - proszę o poradę. Boje się że stracę mieszkanie w którym chcę mieszkać, od 40 lat jestem zameldowany pod tym adresem, przez 4 lata nie mieszkałem w tym lakalu poniewaz po ślubie wyprowadziłem się i wynajmowałem mieszkanie, po śmierci mamy ojciec zaproponował mi powrót i obiecał że mieszkanie rodzinne będzie moje, a teraz pod naciskiem konkubiny chce mnie spłacić i wyrzucic z lokalu.

 • Michalak Maria 2020-03-26 22:34:24

  Ja i kilka innych osób za pozwoleniem władz PKP wybudowaliśmy garaże na terenie pkp . Najpierw przygotowaliśmy teren który był gruzowiskiem powojennym.do tej pory placiliśmy opłatę za najem gruntu od PKP.w tej chwili pkp twierdzi że to są ich garaże.Czy tu może być zasiedzenie.Umowe najmu mamy od 1995r

 • Piotr 2020-02-09 22:41:18

  Dzień dobry. Piszę w sprawie mego ojca który jest władajacym małą (600 metrową) działką graniczącą na swojej około 100 metrowej długości z kilkoma działkami, których właściciele w większości byliby zainteresowani powiększeniem swoich działek o przylegający fragment działki mojego ojca. Ojciec jako władający opłaca podatki za tą działkę od 1999 roku, przejmując ten "obowiązek" po swoim zmarłym ojcu. Moje pytanie brzmi, w jaki sposób ojciec mógłby się stać właścicielem owej działki, by mógł ją podzielić i sprzedać, a nie jak do tej pory tylko płacić haracz Państwu. Jeśli nie ma możliwościjej przejęcia , to proszę chociaż o radę jak się jej pozbyć, by nie płacić podatku? Miasto działki nie może przyjać bo ojciec nie jest właścicielem, on ma tylko płacić... Chore ? Z góry dziękuję za odpowiedź

 • :-\\ 2020-02-08 14:55:55

  Witam,niedlugo minie 10 lat odkad jestem zameldowana na stale z mezem I symem w mieszkaniu wlasnosciowym.babcia zmarla okolo 13lat temu,jej maz-drugi maz z ktorym niemiala dzieci,zmarl 5 lat temu.lecz babcia miala dzieci z pierwszego zwiazku z dziadkiem,z ktorym rozwiodla sie.odkad babcia zmarla nikt nieinteresowal sie mieszkaniem...nikt z dzieci babci.. teraz gdy jest juz ono wyrematowane,okna,dach...itd.\"kazdy chcial by je miec,, ..:-\\ czy podlog prawa w Polsce,moge starac sie o mieszkanie poprzez zasiedzenie??prosze o pomoc,I rade. Dziekuje.

 • nieufna 2020-01-27 18:16:31

  Przejęłam dom i drogę dojazdową od rodziców i jestem właścicielem. Sąsiad ma prawo "używalności" drogi od 29 lat. Bez mojej zgody wyłożył drogę przed 4 laty puzlami za okolo 40 tys. zl. W urzędach podał się jako własciciel. Nie gra czysto. Ja przebywam dużo za granicą a on w tym czasie jest bardzo aktywny. Czy on ma jakiekolwiek prawo zasiedzenia mojej drogi? W moim domu mieszkają lokatorzy. Droga jest zwolniona od podatku (oznaczona numerem 74 jako powód zwolnienia) ale figuruje na moim Rachunku podatkowym za dom. Czy ja mam prawo dostać od niego mapy z odpływem wody tzn instalacji wodnej z drogi? Jak mam sie zabezpieczyć od odwłaszczenia? Jak pozbyć prawa tej używalności? Sąsiad może zrobić sobie swoją drogę, dojście do drogi głównej ma. Pomocy!

 • Zasiedzenie.net - 2020-01-09 13:19:32

  Aha, jeszcze jedno - istnienie dobrej wiary jest interpretowane bardzo rygorystycznie przez sądy - np. sporządzenie umowy zwykłej (nie u notariusza), jest uznawane za przejaw złej wiary posiadacza - także jeśli umowa była zawierana w okresie PRLu. Adw. Jan Górski - Zasiedzenie.net

 • Adw. Jan Górski - 2020-01-09 13:16:50

  Warto jeszcze zwrócić uwagę na dwie kwestie: 1) opłata sądowa od wniosku o nabycie prawa własności przez zasiedzenie wynosi 2000 zł, ale zasiedzenie prawa użytkowania wieczystego tylko 40 zł, 2) jeśli okoliczności faktyczne wskazują, że zasiedzenie nastąpiło na osobę zmarłą, wtedy można uniknąć tego wysokiego, 7%-ego podatku

 • Magda 2019-12-27 19:26:14

  Od 22 lat od śmierci właściciela domu tj. mojej babci zajmuję się i mieszkam w domu jednorodzinnym.Żyje trzech spadkobierców,czy mogę starać się o zasiedzenie domu?

 • Iza 2019-09-28 13:46:18

  Moja mama od ponad 30 lat użytkuje 3h ziemi po zmarłym bracie i mamie. Jest sporo spadkobierców, ok. 15 osób. Wielu umarło, nie ma po nich spraw spadkowych. Wielu za granicą. Nie mamy z nimi kontaktu, nie znamy adresów. Czy moja mama może zasiedzieć w takim wypadku tą ziemię, którą użytkuje i opłaca podatki od ponad 30 lat?

 • Was Maria 2019-09-20 21:51:10

  Wiam mam pytanie jestem po rozwodzie 6 lat moj byly nie miesxka w nasxym lokalu wlasnosciowym od 9 lat jest wymeldowany sadownie ale figuruje w akcie notarialnym .ja sama oplacam czynsz i fundusz remontowy.podatki czy moge wystapic do sadu o zasiedlenie i po ilu latach a jego pozbyc sie z prawa wlasnosci

 • ADAM 2019-07-02 09:51:06

  WITAM CZY PO 15 LATACH UŻYTKOWANIA DOMU PO ZMARLYCCH RODZICACH MOGE SIE STAĆ WLAŚCICIELEM PSZEZ ZASIEDZENIE MIESZKAM W TYM DOMU ODURODZENIA 1975 ROKU .OBECNIE MIESZKAM Z ŻONĄ OD 16 LAT REMONTUJEMY NA ILE NAS STAĆ , POSIADAM RODZEŃSTWO KTURE MAJĄUDZIALY PO MAMIE NIK SIE NIEDOKLADA DO UTSZYMANIA DOMU PLACENIE PODATKU A DOM JEST STARY I WYMAGA DUŻO REMONTU ,JA POSIADAM RENTE WYPADKOWĄ NA OCZY I MAM 1 GRUPE , A MOJ DCHOD JEST BARDZO NISKI I NIESTAĆ MIE NA REMONT DOMU I WYMIANE POKRYCIA DACHOWEGO ,RODZEŃSTWO CHCE TYLKO SPLATY Z DOMU PO 25 TYS , A DO REMONTU ŻADEN SIE NIEDOKLADA, PROSZE O POZYTYWNA PORADE, POZDRAWIAM,

 • tedwa 2015-06-28 16:19:52

  Dzień Dobry-Od 1970 r,mieszkam w mieszkaniu komunalnym z przydziału/obecnie Umowa Najmu/Nie było możliwości wykupu mieszkania bo jakieś przepisy zabraniały/za blisko elektrowni/gdy były szans wykupu.Jak obecnie wygląda ta sprawa jako 'zasiedzenia'-dziękuję za odpowiedź.tt

 • Janina 2014-12-04 21:24:37

  W jaki sposób moge wyegzekwowac X-kwotę od osoby która zajmuje nieruchomość,a ja posiadam np.1/3 części,zaznaczam,że sprawa o zasiedzenie trwa,ale spadkobiercy nie wszyscy zrobili nabycie spadku po zmarłych,a Sąd dał termin 21-dni pod rygorem,nie wiem jak mam to rozumieć,ale co inni współwłaściciele mnie obchodzą,ja tylko chce za swoją część i niech sobie mieszkaja.Dobrowolnie nie szło się porozumieć a do domu nie wpuszcza.Proszę o pomoc

 • Exwin 2013-02-22 07:48:57

  Na pewno nowa spółdzielnia ma prawo do zasiedzenia przejętej nieruchomości, gdy w razie podziału spółdzielni mieszkaniowej prawo nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, o którym mowa w art. 35 ust. 41 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, uzyskuje ta spółdzielnia mieszkaniowa powstała w wyniku podziału, w której zasoby weszła ta nieruchomość..

 • pokrzywdzony 2012-10-08 21:57:17

  Za komuny moją własność zabrał Skarb Państwa jako mienie poniemieckie. Część mi oddano tj. budynek, ale placu przyległego budynku nie oddano.Skarb Państwa przekazał gminie, która ma na tym placu parking. Czy mogę się po 20 latach upominać o zwrot tego placu?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika