Rozwód i ustanie małżeństwa

Rozwód - co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

Kiedy można ubiegać się o rozwód?

Zgodnie z polskimi przepisami, podstawowym i koniecznym warunkiem dopuszczalności rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Jeśli ta przesłanka nie została spełniona, sąd nie ma obowiązku orzeczenia rozwodu nawet wówczas, gdy małżonkowie zgodnie tego żądają. 

Nawet okoliczności takie jak zdrada, alkoholizm jednego z małżonków, czy też przypadki przemocy domowej, nie są wystarczające do orzeczenia rozwodu. W wymienionych sytuacjach sąd nadal ma obowiązek zbadania, czy w danym małżeństwie nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia.


Trwały i zupełny rozkład pożycia

Rozkład pożycia zostaje uznany za zupełny, jeśli uległy zerwaniu wszelkie więzy między małżonkami: duchowe, fizyczne i gospodarcze. Najbardziej oczywista jest sytuacja, gdy jedna osoba od dłuższego czasu mieszka z nowym partnerem, z którym ma wspólne plany życiowe i nie zamierza wracać do swojego małżonka.

Jednak również w przypadku wspólnego zamieszkiwania małżonków - a więc gdy więzi gospodarcze nie uległy zerwaniu - sąd może orzec rozwód, jeżeli spełnione zostały dwie pozostałe przesłanki uzyskania rozwodu, a wspólne zamieszkanie jest jedynie wynikiem sytuacji ekonomicznej małżonków (np. żadne z nich nie ma możliwości zamieszkania gdzie indziej).

Natomiast w przypadku badania trwałości rozkładu sąd ocenia, czy zgodnie z doświadczeniem życiowym można rozsądnie oczekiwać, iż małżonkowie podejmą wspólne pożycie. Z reguły wymagane jest, by rozkład trwał już od dłuższego czasu. Są jednak sytuacje, gdy rozkład będzie uznany za trwały mimo tego, iż nie był "długotrwały".

Kiedy sąd nie udzieli rozwodu?

Jednak pomimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia sąd nie orzeknie rozwodu, jeżeli:

 • wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków, np. rozwód mógłby spowodować pogorszenie warunków materialnych, w jakich wychowywane są dzieci, lub mógłby spowodować niekorzystne zmiany w psychice dzieci,
 • rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyraził zgody na rozwód i jego odmowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego,
 • orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, np. w sytuacji, gdy jeden z małżonków jest ciężko chory i nie ma kto się nim zaopiekować.

To żądający rozwodu małżonek wyłącznie winny trwałego i zupełnego rozkładu pożycia stron ma obowiązek dowieść faktów, które stanowiłyby dostateczną podstawę do wyrażenia oceny, że brak zgody na rozwiązanie małżeństwa należy uznać za moralnie naganny, powodowany pobudkami nie zasługującymi na społeczną aprobatę, przy przyjęciu miernika oceny obiektywnej, dokonywanej z zewnątrz. Skorzystanie przez małżonka niewinnego z mającego ustawową podstawę uprawnienia do niewyrażania zgody na rozwód małżeństwa, którego domaga się małżonek wyłącznie winny rozkładu, nie może być traktowane samo w sobie jako pozostające w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego.

Gdzie należy złożyć pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy należy wnieść do sądu okręgowego właściwego ze względu na ostatnie wspólne zamieszkanie małżonków, jeżeli choć jedno z nich jeszcze stale w danym okręgu przebywa.

Jeżeli natomiast każdy z małżonków mieszka w innym miejscu, wówczas właściwy będzie sąd okręgowy miejsca zamieszkania strony pozwanej - czyli osoby, przeciwko której współmałżonek wystąpił z pozwem rozwodowym. Gdyby jednak nie udało się ustalić miejsca zamieszkania strony pozwanej, wtedy właściwy jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania powoda - czyli osoby, która wystąpiła z pozwem rozwodowym.

 

Skorzystaj z naszej bazy pozwów rozwodowych:

Obecnie nie ma już obowiązkowego przeprowadzania posiedzenia pojednawczego, które było wyznaczane przed pierwszą rozprawą. Zamiast tego sąd może skierować małżonków do mediacji, jeśli istnieją szanse na utrzymanie małżeństwa.

Poza tym także w trakcie rozprawy sąd powinien nakłaniać małżonków do pojednania, a w przypadku gdy dojdzie do przekonania, że małżeństwo może zostać jednak utrzymane, może zawiesić postępowanie (podjęcie postępowania następuje na wniosek jednego z małżonków, nie wcześniej jednak niż po upływie 3 miesięcy od dnia, kiedy postępowanie zostało zawieszone).

W trakcie rozprawy sąd bada - miedzy innymi - jakie okoliczności doprowadziły do rozkładu pożycia i czy małżonkowie mają małoletnie dzieci. Poza tym zawsze sąd przeprowadza dowód z przesłuchania stron (małżonków).

Czego możesz żądać w pozwie rozwodowym?

Orzekając rozwód, sąd, na podstawie całokształtu ustalonych w trakcie rozprawy okoliczności, orzeka m.in.:

 1. czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. Skutki są wówczas takie, jakby żaden z małżonków winy nie ponosił.

 2. o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków oraz o kontaktach rodziców z dzieckiemSąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia. W braku porozumienia, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej oraz utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia. Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. W wyroku orzekającym rozwód może być orzeczone także pozbawienie władzy rodzicielskiej lub jej zawieszenie.

 3. w jakiej wysokości każdy z małżonków jest zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem dziecka;

 4. o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania przez okres, kiedy będą oboje w nim mieszkać po rozwodzie. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe. Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków, sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej. Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

W wyniku wydania przez sąd wyroku stwierdzającego rozwód, małżeństwo przestaje istnieć i dotychczasowi małżonkowie stają się osobami stanu wolnego, ponadto miedzy dotychczasowymi małżonkami ustaje wspólność majątkowa.

Czy osoba rozwiedziona, która wyniku zawarcia małżeństwa zmieniła swoje nazwisko, może powrócić do swego poprzedniego nazwiska?

Tak, wystarczy, aby ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego złożyła osobiście stosowne oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem.

Czy w trakcie postępowania rozwodowego można dochodzić alimentów od byłego współmałżonka?

Tak. W takim przypadku należy zamieścić takie żądanie w pozwie rozwodowym lub złożyć sądowi odpowiedni wniosek na rozprawie w obecności drugiego małżonka lub pismo, którego odpis należy doręczyć drugiemu małżonkowi. Jeden z małżonków może domagać się alimentów od byłego współmałżonka w przypadku, gdy:

 • nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i znajduje się w niedostatku, np. jest chory i nie pracuje,
 • rozwód powoduje znaczne pogorszenie jego sytuacji materialnej, a małżonek od którego żąda alimentów, został uznany wyłącznie winnego rozkładu pożycia.

 

Pamiętaj, że:

 • Od pozwu o rozwód sąd pobiera opłatę stałą 600 zł. W sprawach o rozwód, o separację lub o unieważnienie małżeństwa, w razie zasądzenia alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji, pobiera się od małżonka zobowiązanego opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia, a w razie nakazania eksmisji jednego z małżonków albo podziału wspólnego majątku pobiera się także opłatę w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie.

 • W razie pojednania się stron w pierwszej instancji, zwraca się cały uiszczony wpis od pozwu o rozwód; gdy natomiast do pojednania doszło w toku postępowania odwoławczego zwraca się połowę wpisu uiszczonego od apelacji.

 • Zanim zdecydujesz się na rozwód, pomyśl o separacji. O separację może wystąpić każdy z małżonków, jeśli nastąpił zupełny rozkład pożycia (przy rozwodzie ów rozkład musi być ponadto trwały). Nie jest ona jednak dopuszczalna (tak samo jest przy rozwodzie), gdy miałoby na tym ucierpieć dobro małoletnich dzieci lub, gdy z innych względów byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Od pozwu o separację płaci się 600 zł opłaty stałej; jeśli chcą jej zgodnie oboje małżonkowie - tylko 100 zł.

 • Jeżeli małżonkowie złożą i aż do uprawomocnienia się wyroku utrzymają wnioski o orzeczenie rozwodu albo separacji bez orzekania o winie, sąd zwróci połowę wniesionej od pozwu opłaty stałej.

 • W razie śmierci jednego z małżonków postępowanie w sprawie o rozwód umarza się.

 • Postępowanie odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron.

 • Postępowanie rozwodowe odbywa się przy drzwiach zamkniętych chyba, że obie strony zażądają publicznego rozpoznania sprawy, a sąd uzna, że jawność nie zagraża moralności.

 • W sprawach o rozwód jest niedopuszczalne powództwo wzajemne, ale strona przeciwna może również żądać rozwodu albo separacji.

 • Małoletni, którzy nie ukończyli lat 13, a zstępni stron, którzy nie ukończyli lat 17, nie mogą być przesłuchiwani w charakterze świadków. W każdej sprawie o rozwód lub o separację sąd zarządza przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron.

 • Malżeństwo ustaje z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, a nie z chwilą wydania tego orzeczenia.

 

Podstawa prawna:

 

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (70)

Anita Suz

7.10.2019 15:43:55

Re: Rozwód - co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

dzięki dr.ologhodospellwork@gmail.com za pomoc w odzyskaniu męża, który zostawił mnie innej kobiecie. kiedy skontaktowałem się z tym wielkim rzucającym zaklęcia Miłości, nigdy tak naprawdę nie myślałem, że może to zrobić, dopóki nie spełnię wszystkich jego wymagań, a on mnie zaskoczył, przychodząc do mnie i słuchając wszystkiego, co mu powiedziałem. Nigdy tak naprawdę nie wierzyłem, dopóki wszystko się nie wydarzyło. whatsapp go @ 2348156911977

Bagjar Werre

7.10.2019 14:47:14

Re: Rozwód - co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

twoja pomoc, chubygreat, naprawdę zmieniła moje życie. Odkąd skontaktowałem się z tobą, aby przywrócić męża i uczynić mój dom spokojnym, wszystko zmieniło się z powodu twojego zaklęcia Miłości, teraz znajduję szczęście i spokój umysłu. dałeś mi nadzieję i uśmiechnąłeś się znowu w moją twarz, kiedy myślałem, że wszystko jest stracone. skontaktowałem się z chubygreat@gmail.com w Internecie, aby mi pomóc, ponieważ mój dom naprawdę się zawalił, a mój mąż już mnie nie interesował. Postanowiłem poszukać pomocy i skontaktowałem się z Internetem, gdy poznałem tego wspaniałego zaklęcia Miłości. powiedział mi, co mam robić i rzeczy, które muszę zapewnić, aby mógł dla mnie pracować, wszystko zostało postawione na miejscu, a następnie zapewnił mnie, że dam mu dwa dni, że na pewno wróci i wrócił drugiego dnia, gdy powiedział mi i byłem zaskoczony jego mocą kontrolowania rzucającego zaklęcie miłosne. dzięki chubygreat. możesz WhatsApp mu 2348165965904.

Anna

2.10.2019 14:6:44

Re: Rozwód - co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

Chcę tylko szybko poradzić każdemu, kto ma trudności w jego związku z kontaktem z Dr.Agbazara, ponieważ jest on jedyną osobą zdolną do przywrócenia zerwanych związków lub zerwanych małżeństw w terminie 48 godzin. ze swoimi duchowymi mocami. Możesz skontaktować się z Dr.Agbazara, pisząc go przez e-mail na adres ( a g b a z a r a @ g m a i l . c o m ) LUB zadzwoń / WhatsApp mu na ( +234 810 410 2662 ), w każdej sytuacji życia znajdziesz siebie.

Arletta Bolesta

13.9.2019 11:16:23

Re: Rozwód - co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

Zainteresowanych kościelnym procesem o nieważność małżeństwa pozostającego często w związku z rozwodem cywilnym zapraszam na mój blog oraz do zapoznania się z moją działalnością: https://rozwody-koscielne.eu/ dr Arletta Bolesta adwokat kościelny mail: a.bolesta@op.pl

rodric

29.8.2019 11:39:16

Re: Rozwód - co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

Jest to świadectwo, które każdy musi przeczytać, jestem tutaj, aby poinformować cały świat o człowieku, który uratował mój związek, a ten wielki człowiek nazywa się Dr. IZOYA. Rzeczywiście wykonał dla mnie świetną robotę, sprowadzając mojego byłego kochanka, który mnie opuścił i obiecuje, że już nigdy do mnie nie wróci. Dzięki temu zdałem sobie sprawę, że podając światu szczegóły dr. IZOYY, przyniosą one wiele korzyści tym, którzy mają zepsute domy lub związki, aby pomóc mu naprawić ten zerwany związek lub małżeństwo. Możesz skontaktować się z nim za pośrednictwem jego adresu e-mail: drizayaomosolution@gmail.com. Skontaktuj się z nim i sprawdź, jak Twój problem zostanie rozwiązany w ciągu 24 godzin. Specjalizuje się również w następujących sprawach ... (1) Chcesz odzyskać swojego byłego. (2) Chcesz awansować w swoim biurze. (3) Chcesz, aby mężczyźni / kobiety podążali za tobą. (4) Chcesz dziecko. (5) Jesteś przedsiębiorcą i chcesz wygrywać kontrakty (6) Chcesz, aby twój mąż był twój na zawsze (7) Potrzebujesz pomocy duchowej. (8) Zostałeś oszukany i chcesz odzyskać utracone pieniądze. (9) Zatrzymaj rozwód (10) Przywoływanie rytuałów pieniężnych (11) Wygraj wybory

Rozwódka99

29.7.2019 22:8:48

Re: Rozwód - co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

Szukajcie dobrego prawnika, sprawdzajcie online opinie i w jakich rodzajach spraw rozwodowych się specjalizuje. Bez tego ani rusz nawet przy prostej rozwodowej sprawie bez orzekania o winie. Ja swojego prawnika szukałam na www.solidnyprawnik.com i polecam ten serwis. Jest dużo opinii i to pomaga przy decyzji.

Zosia

23.7.2019 14:48:34

Re: Rozwód - co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

Jeśli ktoś potrzebuje dobrego adwokata do rozwodu to polecam Panią Mecenas Joannę Zielińską- http://www.joanna-zielinska.pl Pozdrawiam. Szczęśliwa rozwódka.

Kinga

29.6.2019 12:51:48

Re: Rozwód - co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

Najlepiej to iść do prawnika od razu. Bo jak smi bedziemy kręcić to może się z tego zrobić niezły syf. Ja poszłam od razu do Justyny Węgrzynowicz Cichońskiej i rozwód poszedł gładko i bezboleśnie. a przynajmniej bezboleśnie dla mnie, dla mojego byłego męża już trochę gorzej

blakusiczka

26.6.2019 12:42:50

Re: Rozwód - co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

Przeszłam bardzo trudny rozwód, ze względu na to jakie rzeczy były w jego czasie wywlekane. To była dla mnie dramatyczna sytuacja, a były mąż był bezwzględny. Na szczęście jest portal www.solidnyprawnik.com na którym znalazłam kompetentną osobę, która pomogła mi przebrnąć przez ciężką sprawę rozwodową. Do teraz dziękuję Panu Mateuszowi i jestem z nim w kontakcie. Nie dość, że to dobry prawnik to jeszcze ma podejście psychologiczne i wie jak rozmawiać o trudnych sprawach.

Ja

20.6.2019 11:35:38

Re: Rozwód - co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

Sąd niczego nie bada bo ma w dupie problemy ludzi. Wydaje taki czy srakai wyrok i tyle. W sądzie wygrywa ten co sprytniej kłamie bo prawda jest nie istotna

Aleksandra12343

3.6.2019 18:51:59

Re: Rozwód - co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

Przeszłam w moim życiu dwa ciężkie rozwody. Nie wiem, czy to ja nie potrafię dobierać sobie odpowiednich mężczyzn, czy tak po prostu potoczyło się moje życie. NA skraju załamania, idąc do kancelarii adwokackiej - szczerze mówiąc nawet nie zastanawiałam się do jakiej kancelarii idę. Trafiłam do jwc.pl - Kancelarii, w której adwokatem jest Pani Justyna Węgrzynowicz - Cichońska. Teraz, już po rozwodzie, nie wiem co powiedzieć, nie wiem jak dziękować za pomoc Pani Justynie, nie tylko w sprawie wygranego procesu ale również w sprawie podejścia do załamanego człowieka oraz mimowolnej pomocy. Jest to rewelacyjny adowokat, który chce pomagać.

rodric camela

4.3.2019 19:31:30

Re: Rozwód - co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

Buna ziua prietenilor imi doresc sa impartasesc declaratia mea si sa spun cat de mult am fost de cand iubitul meu sa intors inapoi la mine din cauza marelui ajutor Dr. IZOYA a carui adresa de e-mail drizayaomosolutions@gmail.com mi-a fost oferita, sotul meu ma lasat in prima saptamana a lunii aprilie în acest an, deoarece credea că îl în?eală. Mi-a spus că prietenii lui i-au spus că am văzut pe altcineva când nu este în jur, am încercat să-l fac să în?eleagă că prietenii lui i-au min?it, dar nu mi-a dat ?ansa să-i explic că a fost cum ma lasat pentru o alta femeie. După o lună de separare am încercat să trăiesc o via?ă normală fără el, dar a fost foarte greu pentru mine să mă descurc, apoi am decis să îl contactez pe dr. IZOYA prin adresa de e-mail drizayaomosolutions@gmail.com pe care l-am întâlnit în acest an în 12 iulie căuta?i în căutarea ajutorului pentru a ob?ine iubitul meu înapoi. A?a că a făcut o vrajă de dragoste pentru mine ?i a făcut iubitul meu să revină la mine în termen de 48 de ore. cu această mare bucurie în inima mea, vreau să spun un foarte mare mul?umesc Dr. IZOYA că este cel mai bun vrăjitor ?i este cea mai bună solu?ie. De asemenea, el se specializează pe următoarele probleme (1) Dacă vre?i să vă întoarce?i înapoi. (2) Să vindece HIV / AID sau boală asociată (3) Vrei să fii promovat în biroul tău. (4) Vrei ca femeile / bărba?ii să alerge după tine. (5) Dacă vre?i un copil. (6) Sunte?i antreprenor ?i dori?i să câ?tiga?i contracte (7) Vrei să î?i ceri so?ul / so?ia să fie pentru totdeauna (8) Dacă ave?i nevoie de ajutor spiritual. (9) Cum ai fost scamat ?i vrei să-?i recuperezi banii pierdu?i. (10) Opri?i divor?ul (11) Invocarea ritualului de bani (12) Câ?tigă alegerile

Katarzyna

17.1.2019 19:43:23

Re: Rozwód - co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

Cieszę się, że wreszcie znalazłam taki artykuł. Nigdzie nie jest tak fajnie obszernie opisane na temat rozwodu. Nawet nie sądziłam, że można takiego rozwodu nie dostać.. Ja aktualnie mam zamiar skontaktować się z kancelarią adwokacką Wojas Pawlak z Gliwic, bo sama na pewno tego nie ogarnę, a oni mają świetną renomę.

Bożena

16.1.2019 19:24:11

Re: Rozwód - co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

Ja już to przeżyłam. Dwadzieścia lat małzenstwa i cały czas picie... bicie... długi.. a ja na to robilam, bo mąż był zajety hazardem. Bez prawnika bym tego nie przeżyła Pomogł mi pan Piotr z Poznania. Jego adres to twoje.kosultacje.prawne@gmail.com

Fifi

26.11.2018 23:25:10

Re: Rozwód - co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

Według mnie, jeżeli wgl zaczynamy myśleć o rozwodzie, powinniśmy najpierw znaleźć dobrego prawnika. Mało kto zna się na prawie, wie jakie koszty i następstwa, poza rozstaniem pociąga za sobą rozwód. Ja korzystam z porad radcy prawnego z kancelarii Dubiel & Sawinda. Miałem okazję wcześniej korzystać z usług innych prawników z Warszawy i zdecydowanie mogą polecić tą ekipę :)

Marek

2.9.2018 23:20:36

Re: Rozwód - wszystko, co warto wiedzieć o rozwodzie

Czy w tym kraju żona może mnie bezpodstawnie szantażować, od wielu lat z resztą, bo niby "nie daję" na utrzymanie dzieci..? Sama obrasta w małżeński "tłuszcz" - bo wszystko ma i nic jej, ani dzieciom też nie brakuje..., ale uparcie oskarża, krytykuje mnie za to - bo mam też swoje, "męskie" wydatki - np. spotkania "na piwie" z kolegami?, którzy mi kiedyś z resztą pomogli w urządzeniu naszego mieszkania (...) Pytam facetów w Polsce - albo to jest chore, albo to mi "coś" dolega........????

Marek

2.9.2018 23:3:8

Re: Rozwód - wszystko, co warto wiedzieć o rozwodzie

Dlatego tak długo czeka Pan na wyrok i decyzję Sadu w w/w sprawie, bo takie rzeczy to tylko w Polsce... Tutaj jest DOBRE prawo dla żon lub matek, ponieważ mężowie/ojcowie nie są w nim w ogóle uwzględniani (...) Wg naszego p. prawa - to ŚMIECI, których trzeba się po prostu pozbyć - jak toksyn, nie patrząc nawet na relacje z dziećmi, które się ma (jeśli się je ma...) W Polsce mężczyzna - jest TYLKO narzędziem do utrzymywania rodziny, a nie jego PODSTAWĄ. To CHORE PAŃSTWO - więc radzę stąd uciekać, jeśli jesteś facetem i na prawdę masz jaja (...)!

Marek Kostik

20.8.2018 12:33:45

Re: Rozwód - wszystko, co warto wiedzieć o rozwodzie

czekam juz 6 miesac na ustalenie daty...sprawa jest prosta nieorzekanie sie o wine...czi moze ktosz powiedzecz dlacego tak dlugo czekam na date rozwodu?jestem ze Slowacji...co moge zrobicz w tej kvesti?dzenki za kaza pomoc

Bolesta

19.2.2018 11:41:27

Re: Rozwód - wszystko, co warto wiedzieć o rozwodzie

Z kolei nt. kościelnego procesu o nieważność małżeństwa zapraszam na mój blog dr Arletta Bolesta adwokat kościelny

tyy44

20.1.2018 12:53:1

Re: Rozwód - wszystko, co warto wiedzieć o rozwodzie

Dobry artykuł i świetnie wytłumaczone. Dla chcących dokładniej przygotować się do rozwodu warto poczytać również blog https://rozwodwwarszawie.pl/

Zbyszek

24.9.2017 19:54:54

Re: Rozwód - wszystko, co warto wiedzieć o rozwodzie

Witam jestem 18 lat po ślubie mamy 2 synów 15 i 18 lat planuje się rozwieść z żoną ponieważ od około 13 lat nasze pożycie intymne umarło mogę żec że od tylu lat jestem w celibacie a i starać o to pożycie już mi się nie chce, ponadto na okrągło tylko kłótnie nerwy i wyzwiska czy jest szansa na uzyskanie rozwodu nawet bez orzekania o winie. Dziękuję i pozdrawiam

Dobrakolezanka

16.9.2017 11:16:26

Re: Rozwód - wszystko, co warto wiedzieć o rozwodzie

Dobrze mieć też prawnika, który wszystko wyjaśni jeżeli chodzi o rozwód niby prosta sprawa a jednak nie do końca. Ja znalazłam dobrego adwokata w Warszawie na gocławiu krasniej.pl jakby ktoś chiał to poszukajcie mecenasa Kraśnieja.

jerzy

18.5.2017 20:6:28

Re: Rozwód - wszystko, co warto wiedzieć o rozwodzie

Jesteśmy po ślubie 28 lat od pewnego czasu nie układa się miedzy nami zaczęło się od kłótni wyzywania się nawzajem Mamy wspólny majątek tzn dom działkę na której soi przestaliśmy odzywać się do siebie zapytałem kiedyś czy to koniec i dostałem odpowiedź że tak szczerze to nie wiem co mam zrobić teraz czy brnąć dalej i zakończyć tą farsę

Justyns

21.3.2017 15:19:19

Re: Rozwód - wszystko, co warto wiedzieć o rozwodzie

Jestem 15lat po ślubie mój mąż pije i to od 7miesięcy tak dość dużo nie chce się rozwodzić bo kocham męża czy sąd może nas skierować na terapię małżeńską i jego na odwyk mamy syna 14letniego który potrzebuję ojca tylko że jego ojciec olewa rodzinę bo alkohol trawa mózg mu tak już popsuł że jest agresywny i ma wszystko gdzieś proszę o poradę co mam robić

Marta

22.2.2017 9:52:14

Re: Rozwód - wszystko, co warto wiedzieć o rozwodzie

W sprawach o rozwód i podział majątku polecam blog www.podziel.com Pozdrawiam

Mariusz

7.12.2016 19:54:16

Re: Rozwód - wszystko, co warto wiedzieć o rozwodzie

Świetne opracowanie! Polecam też filmik o rozwodach, w którym koleś tłumaczy najważniejsze zawiłości https://www.youtube.com/watch?v=CuZpdR5ftZ4

Kamil

6.12.2016 12:1:1

Re: Rozwód

Witam jesteśmy w małżeństwie od 5 lat od kilku miesięcy moja żona zdradza mnie ale nie fizycznie tylko przez telefon komórkowy. Mamy dwóch synów 2 i 4 latka. i mieszkamy w domu po moich działkach, wzięliśmy kredyt na jego remont teraz go splacamy i inne nasze rachunki wszystko razem . Razem śpimy żyjemy że sobą a jednak już chyba nic do siebie nie czujemy. rozmawiamy codziennie i ten telefon ja staram się walczę o naszą rodzinę. Kocham moich synów i nie chcem być ich tatą na co drugi weekend. Widzę że moi synowie kochają nas bardzo i my ich też i dlatego żyjemy razem dla ich dobra. Rozwodu się boję bo boję się straty moich dzieci. Pracujemy na magazynie z częściami samochodów tylko na dwóch różnych zmianach. Moja żona romansuje tam ze współpracownikem nie zdradza mnie na żywo tylko przez telefon komórkowy. Może jest ktoś na tym forum co podpowie jak mam się rozwiesc i nie stracić dzieci. Dziękuję i pozdrawiam ludzi w nieszczęściliwch związkach

Marek

2.11.2016 6:52:58

Re: Rozwód - wszystko, co warto wiedzieć o rozwodzie

Kto zapłaci za rozprawy jeśli to z mojej winy będzie orzeczenie?

Kamil

29.9.2016 17:57:22

Re: Rozwód - wszystko, co warto wiedzieć o rozwodzie

Jak ktoś szuka dobrego adwokata od rozwodów, to polecam http://opiniafirm.pl/kancelaria-adwokacka-adwokat-agata-dyjas-kuczka,myslowice-1,f Pozdrawiam szczęśliwych rozwodników!

Justyna

19.9.2016 12:40:27

Re: Rozwód - wszystko, co warto wiedzieć o rozwodzie

Witam. Mieszkam od 3 lat z moim mężem i 6-cio letnim synem w UK. Mój mąż pochodzi z Boliwii (tam braliśmy ślub), ale w latach 2009-2012 mieszkaliśmy razem w Polsce i w 2012 roku mąż uzyskał obywatelstwo polskie. Mieszkając w Polsce umiejscowiliśmy boliwijski akt małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce. W którym kraju należy złożyć pozew o rozwód?

Angelika

7.7.2016 22:10:6

Re: Rozwód - wszystko, co warto wiedzieć o rozwodzie

Jestem 4 lata po ślubie... Nic sie nie układa, ciągle tylko kłótnie i pretensje... Dobrze jest tylko pod publike. Mąż nie widzi niczego złego w swoim zachowaniu. Jestem ze wszystkim sama, nie mam żadnego wsparcia z jego strony. Wszystko co robie jest przez niego negowane nawet to, że się nadal kształce. Myślałam że wydorośleje po narodzinach dziecka, ale heh dalej nic go nie interesuje. Dzieckiem się tylko chwali a ja sie sama nim zajmuje. Oplaca tylko czynsz a ja mam na swoich barkach cała resztę. Nie umiem juz z nim rozmawiać, i noe widze żadnej przyszłości tego małżeństwa. Nie mamy do siebie zaufania i heh nie mam już siły udawać że jest dobrze. Czy mam szane na rozwód? I jak się za to zabrac? Rozmawialiśmy o tym... On ciągle powtarza że mi go nie da. Nie wiem co robić:-(

mediatorka

7.6.2016 15:10:34

Re: Rozwód - wszystko, co warto wiedzieć o rozwodzie

Witam, W takich sytuacjach zachęcam do wzięcia udziału w mediacji. Rozwód- dlaczego warto pójść na mediację? Rozwód, obok śmierci małżonka i ciężkiej choroby, to jedna z najbardziej stresogennych sytuacji w życiu. Jest takie trudne, bo dotyczy najważniejszej sfery życia, jaką są bliskie związki z ludźmi. Ludzie często przy rozwodzie kierują się złymi emocjami, chcą odwetu, skupieni są na sobie i swoim bólu, zapominając o innych np. dzieciach. Dlaczego mediacja? - skraca ona postępowanie sądowe- często ogranicza się ono do jednego posiedzenia, sąd poprostu zatwierdza porozumienie wypracowane na mediacjach przez małżonków, - daje możliwość "odwentylowania" się, powiedzenia o swoich uczuciach, emocjach, - eliminuje możliwość zadawania sobie kolejnych ran podczas procesu sądowego, "prania brudów" małżeńskich, wywlekania publicznie intymnych spraw małżeństwa etc., - dzięki mediacji można poukładać relacje z dziećmi, tak aby dzieci miały obydwoje rodziców, - można w szybki sposób i sprawny poukładać sprawy majątkowe, bez kolejnych procesów i kolejnego stresu w sądzie, - mediacja umożliwia wypracowanie sprawiedliwej dla każdej ze stron ugody, to strony decydują o tym jak będzie wyglądała ugoda, w przypadku sądu- to sąd rozstrzyga i decyduje, - mediacja pozwala zaoszczędzić pieniądze, które trzeba wydać w przypadku procesu sądowego na adwokatów, - bardzo często w wyniku mediacji dochodzi do pojednania się stron, - mediacja pozwala na uniknięcie stresu związanego z występowaniem w sądzie czy w roli powoda czy pozwanego. Źródło: mediatorka.org.pl , www.facebook.com/mediatorka.info/

Gosia

9.5.2016 12:26:47

Re: Rozwód - wszystko, co warto wiedzieć o rozwodzie

Ja na rozwod byłam przygotowana jak na wojnę, wiedziałam że będzie ciężko i nieprzyjemnie. Wzięłam Adwokatke z Łodzi która specjalizuje się w rozwod ach czytaj opinię w rankingu prawników http://www.ofachowcach.pl/Default.aspx?Search=Anna%20burska sprawa zakończyła się na pierwszym terminie z winy męża. Polecam zainwestować w pelnomocnika samemu przy ciężkim rozwodzi to nie do ogarnięcia.

Iwona

20.2.2016 19:42:15

Re: Rozwód - wszystko, co warto wiedzieć o rozwodzie

Czasem korzystamy z usług profesjonalisty dla własnego komfortu czasem wymaga tego od nas sytuacja. Myślę że posiłkowanie się informacjami z forum często abstrakcyjnymi z punktu widzenia naszej sprawy bywa dość nieroztropne. Kiedyś tak się nacięłam w sprawie dotyczącej mojego przedsiębiorstwa. Obecnie korzystałam z usług radcy prawnego Dariusza Iwaszkiewicza. Rzetelna i fachowa pomoc. Rozwód jak sami wiecie to nic przyjemnego. Ostatnią rzeczą na której człowiek chciałby skupiać swoją uwagę są ceremoniały sądowe. Wystarczająco stresująca była dla mnie obecność mojego byłego męża. Podaje namiary :) tel. 883999237 www.iwaszkiewiczipartnerzy.com

rozwiedziona

18.2.2016 20:39:15

Re: Rozwód - wszystko, co warto wiedzieć o rozwodzie

Jako rozwódka i osoba po przejściach, polecam wszystkim rozwodzącym poza poradami specjalistycznymi zapoznanie się też z odczuciami, przeciwnościami i przemyśleniami zwykłej, przeciętnej kobiety, która chciałaby wspierać wszystkie osoby, które rozwód dotknął. Serdecznie zapraszam na mojego bloga :) http://rozwiedziona.pl/

picipolo

13.11.2015 18:34:6

Re: Rozwód - wszystko, co warto wiedzieć o rozwodzie

jakuratowacmalzenstwoprzedrozwodem.pl/ Najlepsze porady dotyczące rozwodów, alimenty, podział majątku, itp. Nie czekaj, tylko wejdź i dowiedz się więcej!

barbara

18.10.2015 8:37:20

Re: Rozwód - wszystko, co warto wiedzieć o rozwodzie

witam, za 5 dni rozwód bez orzekania o winie. Mąż od roku nie mieszka ,dogadaliśmy się ale wszystko wyjdzie na sprawie, mam pytanie? jakich odpowiedzi muszę się wystrzegać lub czy mogę na jakieś nie odpowiedzieć. pożycia nie ma od roku, nie kocham go , mamy dwójkę dzieci, kontakt jest ze względu na dobro dzieci, on mieszka w Niemczech. co powinna mówić przy standardowych pytaniach sądu

Piotr K

14.10.2015 22:35:55

rozwód

Jesteśmy po ślubie 3,5 roku, mamy małą córeczkę 2,5 roku, problem polega na tym iż ja pracuje za granicą, przysyłam sporą gotówkę do domu co 3 mieś jestem w kraju, żona nie pracuje nie utrzymuje się z niczego zaczęło się od braku zaufania, bliskości, współczucia, (co mnie nie dziwi )obwinia mnie za brak opieki nad córką, że pieniędzy ciągle mało i mało wydaje mi się ze na dzisiejsze czasy 2500zł to dużo jak dla 2 osób na miesiąc, kłótnie, wypominki, brak satysfakcji w łóżku, co skutkowało kilku miesięczną abstynencją, brak zrozumienia, wiem że to nie sąd i nie mogę oczekiwać że otrzymam właściwą odpowiedz ale powiem że ja rozwodu nie chcę kocham swoją córkę i żonę nigdy nie przeklinałem do żony może krzyczałem ale nie było przemocy fizycznej czy psychicznej z mojej strony, żona chce rozwodu i alimentów czy gdy dojdzie do rozwodu mogę zaproponować wysokość alimentów jeśli do tego dojdzie a także uzgodnić w sądzie warunki widywania się z córką ? wolał bym tego nie ale raczej do tego dojdzie nie chce by cierpiała prze ze mnie i marnowała sobie życie, ale nie chce też rezygnować z bycia ojcem. Chce wiedzieć czego mogę oczekiwać w toku postępowania sądowego.

Malgorzata

14.9.2015 21:20:47

Re: Rozwód - wszystko, co warto wiedzieć o rozwodzie

Chce sie rozwiesc z mezem poniewaz dreczy mnie psychicznie wmawia mi ze jestem nienormalna ,wariatka i wogule zatruwa mi zycie takze i moim synomn.Od dawna rozpadlo sie pozycie miedzy nami brak jakiekolwieg zrozumienia ,zaufania od niedawna utrzymuje sie sam i mi nadaje jakies grosze .Mieszkamy w mieszkaniu komunalnym i nie mam mozliwosci wymeldowania go mamy 5 letnia corke i niechce by byla swiadkiem naszych klotni .Prosze bardzo moze mi ktos podpowie co mam zrobic .

sercelwaiojca

19.8.2015 12:54:42

Re: Rozwód - wszystko, co warto wiedzieć o rozwodzie

najłatwiej rozwiesc sie sprawa w toku ale ja rozwodu nie chce dlatego przed sadem musze byc najgorszy chociaz wcale nie jestem i szczerze kocham zone i moije coorki,jestem wstanie zrozumiec ze zona mnie nie kocha ale dlaczego mam przestac byc ojcem i ogladac moje dzieci w druga i czwarta niedziele miesiacva w miejscu zamieszkania dzieci w obecnoscvi zony . jestem ojcem i na to nie pozwole ,chce moje dzieci wychowywac a nie ogladac w akwarium. bede walczył jeżeli nie ma szans na uratowanie naszego małzenstwa ok popłacze i kiedys znajde inna kobiete ale nie przestane walczyc o to żeby nie zostac zwolnionym z roli taty bo dla kogos to bedzie wygodne.kobiete z która jeszcze jestem brałem na całe zycioe a nie tylko na kawałek ,na dobre i na złe jesli odejdzie trudno bedzie bolalo ale nie pozwole zeby moje córki 2 i 4 latka zapamietały ,że tata któregos dnia przestał je odwiedzac i kochac .pozdrawiam walczcie o swoje rodziny

sabina

21.4.2015 12:22:46

Re: Rozwód

Magda Smolarek - trudno się dziwić Twojemu mężowi, że złożył pozew o rozwód z Twojej winy. To Ty się wyprowadziłaś i Ty masz kogoś na boku, nie on. Fakt,że dochodziło do awantur i przemocy, ale ostatecznie to właśnie Ty zakończyłaś ten związek. Może być problem jeśli Twój mąż nie będzie chciał Ci dać rozwodu w sądzie lub jeśli okaże się, że Twoje dziecko ma niezbyt dobry kontakt z Twoim obecnym partnerem, natomiast z ojcem całkiem dobry. Sąd może uznac, że Wasz związek jest jeszcze do uratowania i że warto podjąć próbę dla dobra dziecka. W tym kontekście lepiej, żebyś poweidziała, że z nowym partnerem macie poważne plany na przyszłość, a nie że jest to tylko przelotna znajomość.

Magda Smolarek

24.2.2015 18:14:20

Re: Rozwód

Witam serdecznie, Nie układało nam się z męzem od samego początku, dochodziło do awantur przemocy psychicznej, założyłam mu niebieską kartę . chciałam odejść nie pozwalał mi w sierpniu nawiązałam kontakt z pewnym mężczyzną i on dal mi siłę abym zmieniła swoje życie, ukradł mi telefon i odkrył , ze z kimś piszę, Wyprowadziłam się kupiłam mieszkanie mieliśmy od dawna rozdzielność od kiedy chciałam odejść, potrebował pieniędzy wiec wziełam dla niego kredyt pod warunkiem rozdielności. Mamy córkę 3,5 roku, od września nie mieszkamy razem , córka przebywała u rodziców, obecnie mieska ze mną , poprosiłam go aby mi pomógł zmontowaniem szafy dla niej, a on przetrzepał mi ponownie telefon i odkrył , ze tamten Pan nad jest, zaczął opowiadać dziecku, ze mamam szykuje mu nowego tatusia, bardzo się zdenerwowałam i podrapałm po twarzy i pobiłam po głowie telefonem , wezwał policję do mojego mieszkania, i zrobił obdukcję ,i założył mi sprawę o pobicie, Poszłam do adwokata szybko złożyć wniosek za porozumieniem stron nie chce się szarpać , on w miedzy czasie złożył z orzekaniem o mojej winie ze od sierpnia go zdradzam , widze , zę nie chce się dogadać , leczy się psychiatrycznie, czy mogę w takiej sytuacji ograniczyć mu prawa rodzicielskie, , boje się ze rozwod będzie ciagnała się latami, jest jakiś sposób aby go przyspieszyc wezwał na świadka tego chłopaka z którym się spotykam , czy lepiej w sadzie mówić ze planujemy zalozenie nowej znim rodziny , czy lepiej sad spojrzy jak powiemy ,z e to tylko zwykła przyjacielska znajomość.

zosia

20.11.2014 8:14:24

Re: Rozwód

Jestem dwa i pol roku po rozwodzie czy moge sie starac o te mieszkanie w ktorym mieszkamteraz jest ono z tbsu i widnieje na mojegi bylego meza on mieszka z nami czyli corkami 12 lat i 8 lat czy moge sie domagac po takim czasie aby te mieszkanie przydzielil mi sad nie stac mnie jest na wynajecie

Goska

18.9.2014 13:10:20

Re: Rozwód

Witam mam pytanie, czy moj partner ktory dzis niestety nie otrzymal rozwodu, mimo tego moze skladac wniosek o podział majątku?

Iza

18.3.2014 19:11:38

Re: Rozwód

Witam, maż chce wnieść pozew o rozwód z orzeczeniem o mojej winie (zdrada) i rozdzielić majątek na swoją korzyść. Mamy oddzielne kata, tylko ja mam konta oszczędnościowe, na których sama odkladalam pieniądze, auto na mnie i lokatę założona jeszcze przed małżeństwem. Czy to możliwe, ze dostanie polowe moich oszczędności po rozwodzie jeśli sad orzecze moja winę za rozad małżeństwa?!

ja2

5.12.2013 10:42:51

Re: Rozwód

witam mam pytanie jestem od 3 lat w separacji maz na rozprawie maz powiedzial ze to z mojej winy a tak naprawde nie z mojej winy tylko z jego ale sedzia uznal moja wine... teraz chcialam sie starac o rozwod chodzi mi o podzial majatku czy mi sie nalezy polowa i polowa mezowi??

ania

7.10.2013 16:37:32

Re: Rozwód

witam jak wygladala by sprawa rozwodowa gdyz jestesmy malzenstwem od roku ale slub bralismy w polsce a obecnie rowniez od roku mieszkamy w niemczech maz 4 lata szybciej tu mieszkal tu pracuje ja wychowuje synka 10 miesiecznego ktory urodzil sie tutaj w niemczech boje sie ze w razie rozwodu panstwo niemieckie zabierze mi prawa do syna ja oczywiscie mam rodzicow w polsce i tam by wrocila oni maja dom prosze odpowiedziec

ja

4.10.2013 14:37:49

Re: Rozwód

jestem dwa lata po ślubie i złożyłam pozew rozwodowy, mamy 19miesięczną córkę w pozwie napisałam że chcę żeby mąż widywał się z córką wyłącznie w mojej obecności (dodam że wyprowadził się ponad dwa miesiące temu a widział się z córką trzy razy) czy jest to możliwe że sąd orzeknie na moją korzyść? obecnie mąż chce zabierać dziecko na weekendy do siebie ale ja jestem przeciwna ponieważ wiem że należycie się nią nie zajmie tylko zawiezie do swojej mamy która nadużywa alkoholu.

sivy

12.9.2013 21:34:39

Re: Rozwód

Mam problem żona mnie zdradziła.Teraz chce rozwodu.Mamy 2 dzieci 12 letnią córkę i 6 letniego syna.Ja nie chcę rozwodu,uważam że nasz związek da się uratować.Mamy hipoteke na mieszkanie ikilka niespłaconych kredytów.Mieszkamy razem ale żona nie chce ze mna sypiać.Chce zabrać mi dzieci nie wiem co mam robić?

bo

19.8.2013 1:4:5

Re: Rozwód

Czy sąd da rozwód mężowi, któremu po 32 latach znudziło się małżeństwo, a jednak mieszkamy razem, prowadzimy wspólne gospodarstwo domowe,razem robimy zakupy, remontujemy dom, wybieramy meble itd. ?Dodam, ze również razem sypiamy. Ten rozwód to jakaś farsa, kaprys.......Co robić?

ulaa

9.8.2013 12:37:48

Re: Rozwód

Witam rodzice są po ślubie 32 lata, tato po ślubie miał przepisaną na siebie gospodarkę, mama inwestowała w domu i w czasie małżeństwa kupili 4,5h a całość pola wynosi 14h i wielki dom co w trakcie rozwodu będzie należało się mamie? Proszę o pomoc?

wally

26.6.2013 11:13:36

Re: Rozwód

Witam.Czy jezeli mam wyznaczony termin sprawy o separacje i o ograniczenie praw,to czy moge złożyc pozew o rozwod?prosze o odpowiedz.

WALDI

10.6.2013 21:14:17

Re: Rozwód

Jestem po pierwszej sprawie rozwodowej wniesionej pozwem przez moją żonę,w którym przedstawiła mnie jako winnego rozpadu Naszego małżeństwa (alkoholizm,agresja). Ja wniosłem o oddalenie pozwu w całości i utrzymaniu małżeństwa ze względu na nasze dwoje dzieci, w tym jedno nieletnie - 12 lat. Oznajmiłem , że nie wyobrażam sobie życia poza rodziną.Dodałem, że nie mam problemów z nadużywaniem alkoholu.Sąd odroczył sprawę do lipca br.na której m.in. przesłucha światków wskazanych w pozwie przez moją żonę.Muszę dodać,że alkohol, który pojawił się w moim życiu w nadmiernej ilości był wynikiem wieloletniego zachowania się mojej żony względem mnie.Moja żona po prostu blokowała się wewnętrznie i nie odzywała się do mnie tygodniami, a nawet miesiącami co doprowadziło mnie do depresji. Ponadto moja pełnoletnia córka jest mocno uczuciowo ze mną związana i wspiera mnie , młodsza również. Proszę pomóc mi , błagam o wskazówki co z dalszym procesem rozwodowym.

Krystyna

9.6.2013 5:27:53

Re: Rozwód

Jestesmy rodzicami 34-go syna, w trakcie malzenstwa zachorowal psychicznie schizofrenia lub dwubiegunowka lekarze nie sa zgodni ,syn nie chce sie leczyc nie pracuje ,zona odeszla zabierajac coreczke ,wspolne oszczednosci i ich caly dobytek . Wniosla sprawe o rozwod i alimenty z winy syna . Chcemy pomoc wnuczce i postawic syna na nogi by wrocil do zycia . Syn nie stawia sie na rozprawy sadowe siedzi caly dniami w domu nie ma dochodow jest na naszym utrzymaniu . Czy jako rodzice mozemy zawiadomic o tym sad badz wystepowac w jego imieniu zalezy nam na zalatwieniu spraw polubownie .

dorota

1.6.2013 13:12:44

Re: Rozwód

Jesteśmy małżeństwem od 12 lat mamy 11 letniego syna którym od samego początku zajmuje się tylko ja ,mąż nigdy nie miał na to rzekomo czasu i chęci,od kilku lat lecze sie na nerwicę lękową spowodowaną całą sytuacją.Mąż od tych 12 lat cały czas nadłużywa marihuane i alkohol próbowałam walczyć z jego nałogiem ale bezskutecznie,wcześniej dochodziło u nas cały czas do awantur i nie raz do popychanek ze strony męża.Mąż także zdradzał mnie nie jednokrotnie na co mam świadków.Utrzymywałam cały czas to małżeństwo dla dobra syna ale teraz widze że to niema sensu gdyż syn ma ojca tylko na papierze tak samo jak ja męża.Przez moją chorobe wynikającą z ciągłego lęku nie pracuje ,kiedy chciałam iść do pracy lub szkoły mój mąż wyzywał mnie i oskarżał że chce tam iść po to by się "puszczać" teraz już wiem że mierzył mnie swoją miarą ale wtedy nie docierało to do mnie. Niemamy mieszkania ani niczego gdyż mój mąż zbytniej chęci do pracy nigdy nie wykazywał ,pracował byle gdzie i zawsze załatwiał mu tą prace "ktoś",jestem na jego utrzymaniu i mieszkamy z jego rodzicami w jednym pokoju wspólnie z synem. Mąż codziennie po pracy pije,minimum 3 piwa i do tego 100ml wódki,kilka razy dziennie pali marihuane,po której ma napady agresji ,a kiedy przychodzi wolne pije ile jest w stanie w siebie wlać,nikt nie widzi tego gdyż pije w domu jedynie w sklepie sprzedawczynie już mówią że jest taki sam jak jego ojciec.Kiedy coś chciałam zawsze była ta sama odpowiedż niemam pieniędzy,ani ja ani dziecko nigdy nie dostaliśmy od niego żadnego prezentu ani na urodziny ani święta gdyż wolał sam wydać na picie niż na nas. Ja juz mam tego dosyć ,nie mam zamiaru marnować sobie życia u boku takiego człowieka,nawet mój syn już mi mówi czasami abym się rozwiodła już jest w takim wieku że rozumie dobrze i widzi że nie może polegać na ojcu. Jak mam napisać taki pozew z winy męża i ile potrwa taki rozwód i czy alimenty załatwia się na tej samej rozprawie.?

Spokojny

7.5.2013 9:3:12

Rozwód po 30 latach

Dzieci są dorosłe, założyły własne rodziny, mieszkają na swoim. Po 30 latach małżeństwa, od jakiegoś czasu sytuacja między mną a żoną jest nijaka. Dowiedziałem się że już od dawna żona mnie nie kocha i każdy z nas ma prawo do swojego życia i decydowania o sobie. Czyli najlepiej jak każdy pójdzie własną drogą. Oboje z żoną pracujemy. Ja jestem już na emeryturze, jednak podjąłem pracę by nasze warunki życiowe się nie pogorszyły. Czy separacja w naszym wypadku rozwiąże sprawę, czy musimy decydować się na rozwód? Jak wygląda sprawa wspólnych nieruchomości i podział mnienia ruchomego? Czy zostawiając wszystko żonie muszę płacić jej jakieś alimenty, skoro ona ma stałą pracę? Proszę o pomoc?

Hubert

2.5.2013 16:41:2

Re: Rozwód

Witam.Od 2007roku mieszkam za granicą,okresowo jeszcze z żoną.Chcę się wnieść sprawę o rozwód w Polsce bo od ponad 2lat już nas nic nie łączy.A przechodząc do meritum sprawy.Czy muszę stawiać się na sprawach osobiście czy może to zrobić wyznaczony prze ze mnie pełnomocnik?Proszę o pomoc w tej sprawie.

kicajek

30.4.2013 20:15:47

Re: Rozwód

Witam. Mam pytanie, adwokat radzi rozwód bez orzekania o winie, mimo że całkowity rozpad małżenstwa nastąpił z winy męża ( alkoholizm, narkomania, agresja). Czy to rzeczywiście dobre rozwiązanie. Jakie są skutki prawne rozwodu z orzekaniem o winie,czy takie same jak bez orzekania o winie

rozwodka

17.4.2013 22:0:54

r

witam chcialam zapytac czy jezeli maz nie stawi sie na pierwsza sparwe rozowdowa a wie ze sie odbedzie ale specjalnie nie odebral wezwania czy jest mozliwe, ze zapadnie decyzja bez jego obecnosci na pierwszej sparwie jezlei powiem ze wnosze o przerpowadzenie sparwy bez pozwanego i o wydaniu wyroku tego dnia... malzenstwo ma trwaly rozklad.

doradca

17.4.2013 15:6:42

Re: Rozwód

Na ogół to właśnie matce przysługuje w pierwszej kolejności opieka nad dzieckiem, ale każdy przypadek jest inny. Jeśli mąż udowodni, że przez romans żona zanidbywała dzieci, wykaże przy tym, że ma wyższe zarobki i np. rodziców, którzy pomogliby mu w opiece nad wnukami, to będzie miał spore szanse na przyznanie mu opieki nad dwójką dzieci.

malźonka

24.3.2013 18:8:58

Re: Rozwód

witam chciala bym sie spytac jezeli obydwoje malzonkow chca rozwodu z powodu zdrady malzonki majac 2 dzieci czy nadal malzonka ma pierwsze prawo do dzieci chcac wyprowadzic sie z dziecmi czy malzonek prze rozprawa ma prawo rozdzielic dzieci prosze o pomoc

Aleksandra

3.10.2012 12:4:49

Re: Rozwód

Witam... 1 stycznia 2012 roku wziełam ślub. 10 maja br. urodziła nam sie córka. i wtedy wszystko wyszło na jaw. mąż mnie okłamywał, okradał, narobił długów na 40 tyś. ponad to od samego poczatku małżeństwa nie pracował, gdyż nie chciał iść do pracy.. nie mieliśmy z czego żyć, moja rodzina nas utrzymywała.. od maja nie mieszkamy razem. do dziecka nie przychodzi, alimentów nie płaci... złozyłam wniosek do funduszu. w sierpniu br. złozyłam pozew z jego winy i czekam teraz na pierwsza rozprawę. I teraz pytanie ... czy mam szanse dostać szybko rozwód i czy wogóle mam szanse go dostać. ??

Monika

6.9.2012 21:47:35

Re: Rozwód

Co moge zrobić w przypadku kiedy i ja i mąż chcemy wspólnego rozwodu? Bez orzekania o winie, kłótni o majątek itp? Czy musimy wówczas mieć adwokatów skoro jest zgoda z obydwoch stron? Jak wówczas wyglądają opłaty? Oboje doszliśmy do wniosku ze ślub wzięliśmy za szybko. Po 1,5 roku znajomosci. Dzieci nie mamy. I oboje mamy po 25 lat. Jak wówczas moze wyglądać rozprawa w Naszym przypadku? Prosze o porady. Monika

Tomasz

29.8.2012 14:42:59

Re: Rozwód

@mila: Aby uzyskac rozwód, konieczne jest stwierdzenie rozkładu pożycia. Z tego co piszesz wynika, że absolutnie nie chcesz rozwodu - więc nie zgadzaj się i mów o tym wyraźnie przed sądem. Jeśli nie stać Cię na adwokata, dostaniez adwokata z urzędu.

mila

26.8.2012 23:43:0

Re: Rozwód

Nie chcę rozwodu. Ale małżonek wniósł pozew. Prawdopodobnie napisał tam, że jestem winna.Ja chcę ratować związek; uważam, że nasza sprawa jest do uleczenia - problemy wynikają raczej z niedojrzałości małżonka i jego bardzo trudnego dzieciństwa,które rzutuje na to jak postrzega relacje.Nie było romansu, żadnej zdrady. Mąż niedawno zaczął chodzić na terapię związaną z alkoholizmem i przemocą ze strony jego rodziców.Co mogę zrobić, aby przekonać sędziego, że potrzebne nam leczenie małżeństwa? Czy mogę dostać prawnika z urzędu(bo nie mam pieniędzy na wynajęcie)? Czy jest możliwe, żeby sędzia nakazał nam terapię małżeńską (np.pół roku) ? Proszę o odpowiedź-poradę.

TLC

16.5.2012 9:51:45

Re: Rozwód

Ale tu nie ma przymusu adwokacko-radcowskiego przecież. Jak strony nie chcą to nie mają pełnomocników, a chcą się rozwodzić bo nie ma żadnych więzi to co ma zrobić adwokat czy radca, błagać, żeby się pogodzili???

gost_n

16.5.2012 7:18:32

Re: Rozwód

Po pierwsze nic nie wspomniano o roli adwokata który zawsze bierze udział po jednej lub obu stronach. Jest rzeczą wiadomą, że przy dzisiejszym nawale spraw jakie mają do wykonania sądy rodzinne nie ma czasu na wnikliwą ocenę i zasadność procesów rozwodowych. Zasada podstawowa która powinna zacząć się przebijać to odpowiedzialność adwokatów biorących udział w procesie rozwodowym za ochronę związku i wskazanie sposobu doprowadzenia do zgody. Dotyczy to związków małżeńskich w całym przekroju. Nie ma pojęcia rozwodu w naszym prawie a jednak za parę marnych groszy rozwody się daje bez problemu i to na skalę masową nie biorąc pod uwagę strat społecznych. Odczułem to na własnej skórze i mam prawo określić temat słowem dosadnym.

Michał

15.5.2012 12:28:50

Re: Rozwód

Oczywiście, że w sytuacji rozwodu to sędzia wie co lepsze dla małżonków. No ale inaczej na świat się patrzy gdy sędzia zarabia ładnych kilka tysięcy na rękę.

Nordal

6.4.2010 15:58:14

Re: Rozwód

Czy mozna sie odwolywac od orzeczenia rozwodu do wyzszej instancji

jacek

6.4.2010 14:54:4

Re: Rozwód

Jeden z małżonków może domagać się alimentów od byłego współmałżonka w przypadku, gdy: nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i znajduje się w niedostatku, np. jest chory i nie pracuje, rozwód powoduje znaczne pogorszenie jego sytuacji materialnej, a małżonek ouznany wyłącznie winnego rozkładu pożycia. chciałbym wiedziec czy w tym tekscie nie zaszła drobna pomyłka

Pokaż wszystkie komentarze (70)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: