Kiedy możliwe jest przysposobienie (adopcja) dziecka?

Co to jest przysposobienie?

Przysposobienie inaczej adopcja lub usynowienie polega na wykreowaniu między przysposabiającym (osoba, która chce zaadoptować dziecko) i przysposobionym (dziecko, które ma być zaadoptowane) takiego stosunku prawnego, jaki istnieje między rodzicami a dzieckiem. Wskutek przysposobienia dziecko niejako „wchodzi” do rodziny osoby przysposabiającego i od tego momentu jest traktowany jakby był jego naturalnym dzieckiem. Jest to instytucja o niezwykłej doniosłości. Z jednej strony bowiem zapewnia dzieciom osieroconym lub z innych powodów pozbawionym naturalnego ogniska domowego takie warunki, w jakich by ono żyło, gdyby wychowywało się w zdrowej, naturalnej rodzinie; możliwość rozwoju, pieczę i wychowanie. Z drugiej zaś strony wychodzi naprzeciw dążeniom ludzi, którzy z różnych powodów nie mają własnych dzieci, umożliwiając im zaspokojenie instynktu rodzicielskiego.

Jakie skutki prawne powoduje przysposobienie?

 W skrócie można określić następująco:

 • Adoptujący zyskuje władzę rodzicielską nad dzieckiem, którą równocześnie tracą jego rodzice naturalni (oczywiście, jeśli żyją),
 • Jeżeli rodzice przysposobionego żyją, zostaje zerwany jakikolwiek kontakt dziecka z nimi, ponieważ od momentu przysposobienia rodzicami dziecka stają się adoptujący,
 • Na przysposabiającym ciąży obowiązek alimentacyjny względem tego dziecka, czyli obowiązek utrzymania go i wychowania,
 • Dziecko dziedziczy po przysposabiającym na równi z dziećmi naturalnymi przysposabiającego i w zasadzie także po innych krewnych przysposabiającego,
 • Dziecko nosi nazwisko przysposabiającego,
 • Między adoptującym a dzieckiem tworzy się więź uczuciowa jak między rodzicami a dzieckiem naturalnym.

Jak wygląda procedura przysposobienia dziecka?

Przysposobienie jest aktem formalnym, co oznacza tyle, że może nastąpić tylko na mocy orzeczenia sądu. Aby takie orzeczenie zapadło, należy wystąpić do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie konkretnego dziecka. Z wnioskiem takim może wystąpić jedynie osoba, która chce zaadoptować dane dziecko.

Jest to wyraz jej chęci roztoczenia pieczy nad dzieckiem, a także deklaracja, że przysposabiający będzie traktować to dziecko tak, jakby pochodziło od niego. Przysposabiający może być zarówno osobą zupełnie obcą w stosunku do dziecka, jak i krewnym, np. wujek. Sąd jednak orzekając o przysposobieniu ma na względzie głównie dobro dziecka i tylko tym może się kierować wydając swoje postanowienie.

W postępowaniu przed sądem bada się przede wszystkim kwalifikacje osobiste przysposabiającego (prawy charakter, zdolności wychowawcze), a także osobowość dziecka, a w szczególności czy nie jest to dziecko tzw. trudne. Chodzi bowiem o to, aby przysposabiający nie dowiadywał się o trudnościach w wychowaniu dziecka dopiero po przysposobieniu, gdyż taka kolejność prowadzi często do rozczarowań i tragedii osobistych, co nierzadko prowadzi do procesu o rozwiązanie przysposobienia. Wniosek o przysposobienie składa się w sądzie opiekuńczym (którym jest sąd rejonowy, wydział rodzinny i dla nieletnich), w okręgu którego ma miejsce zamieszkania przysposabiający lub przysposobiony.

Jakie są rodzaje przysposobienia?

Ze względu na to, kto może przysposobić dziecko wyróżniamy:

Przysposobienie wspólne

Dokonywane przez dwie osoby, które uzyskują władzę rodzicielską nad przysposobionym dzieckiem. Możliwe jest to tylko przez dwie osoby pozostające ze sobą w małżeństwie. Skutki w zakresie władzy rodzicielskiej rozciągają się także na przypadek, kiedy dziecko przysposobi mąż matki; matka wówczas nie utraci władzy rodzicielskiej, która od tego czasu będzie przysługiwała im wspólnie. Nie ma to oczywiście zastosowania w sytuacji, gdy dziecko chce przysposobić konkubent matki. W takim wypadku matka utraci władzę rodzicielską, zgodnie z zasadą, że władza rodzicielska przysługuje tylko przysposabiającemu, chyba że dziecko przysposobił małżonek rodzica dziecka. Przysposobienie wspólne zmierza do stworzenia tradycyjnej rodziny.

Przysposobienie przez jedną osobę

Może to być zarówno osoba niezamężna, jak i jeden z małżonków. Wskutek tego skutki rodzicielstwa rozciągają się tylko na tę osobę i ewentualnie jej krewnych. Pod ten typ podpada także przysposobienie dziecka przez męża jego matki, jednakże skutki w zakresie rodzicielstwa są takie jak przy przysposobieniu wspólnym.

Rodzaje przysposobienia ze względu na stopień związania przyspobionego z przysposabiającym

Przysposobienie całkowite (przysposobienie pełne nieodwołalne)

Polega na tym, iż zaadoptowane dziecko na stałe wchodzi do rodziny. Związanie ma skutki trwałe, czyli niedopuszczalne jest rozwiązanie takiego stosunku. Dziecko zaadoptowane na zawsze jest dzieckiem adoptujących go rodziców, czego wyrazem jest sporządzenie nowego aktu urodzenia, gdzie jako rodziców wpisuje się adoptujących. Dopuszczalne jest to jedynie w przypadku, kiedy rodzice dziecka wyrazili przed sądem zgodę na jego adopcję w przyszłości bez wskazywania osoby przysposabiającego. Praktycznie najczęściej taką zgodę wyrażają młode, samotne matki, które wiedzą, że dziecka nie mogłyby wychować. W zasadzie przysposobienie takie ma zastosowanie tylko do niemowląt.

Przysposobienie pełne

Skutki są takie same jak przy przysposobieniu całkowitym, tzn. przysposobiony wchodzi w pełni w rodzinę przysposabiającego, a wychodzi ze swej rodziny naturalnej, np. nie dziedziczy po swojej rodzonej matce, a ona nie dziedziczy po nim. Nawiązany zostaje stosunek pokrewieństwa z innymi krewnymi przysposabiającego, np. ojciec przysposabiającego jest dziadkiem adoptowanego dziecka. W przeciwieństwie jednak do przysposobienia nieodwołalnego z ważnych powodów sąd może rozwiązać taki stosunek, w wyniku czego dziecko niejako „powraca” do swojej naturalnej rodziny. Przysposobienie takie ma głównie zastosowanie w przypadku, gdy rodzice małego dziecka nie żyją albo są nieznani.

Przysposobienie niepełne

Polega jedynie na stworzeniu stosunku rodzicielskiego między przysposabiającym a przysposobionym, z tym wyjątkiem, że dzieci przysposobionego będą wnukami przysposabiającego. Stosunek ten nie rozciąga się na dalszą rodzinę przysposabiającego, a więc np. ojciec przysposabiającego nie będzie dziadkiem adoptowanego dziecka, tak samo rodzeństwo przysposabiającego oraz jego dzieci nie będą spokrewnione z zaadoptowanym. Poza tym przysposobiony nie zrywa stosunków ze swoją rodziną naturalną, np. dziedziczy po swojej rodzonej matce i właściwie jego rodzice mają prawo do kontaktów ze swoim dzieckiem.

Wyrazem tego słabszego związania jest akt urodzenia dziecka, którego się nie zmienia, a w odpisach aktu urodzenia jako rodziców wymienia się zazwyczaj jego rodziców naturalnych. Stosunek ten może z ważnych powodów zostać rozwiązany przez sąd. Odnosi się najczęściej do dziecka starszego, które darzy uczuciem zarówno swoich rodziców naturalnych jak i przysposabiającego, np. wujostwo.

Ze względu na miejsce zamieszkania dziecka po adopcji możemy wyróżnić:

 • Przysposobienie na terenie kraju,
 • Przysposobienie zagraniczne – dziecko po adopcji będzie zamieszkiwało za granicą; dopuszczalne tylko, gdy przysposobienie poprzedzał okres osobistej styczności dziecka z przysposabiającym oraz po stwierdzeniu, że w kraju takiemu dziecku nie można znaleźć odpowiedniego środowiska zastępczego, np. przez długi okres czasu nikt nie chce zdecydować się na adopcję dziecka. Ten ostatni warunek nie musi być spełniony, jeżeli przysposabiający jest krewnym dziecka albo, gdy wcześniej zaadoptował już jego siostrę lub brata.

Jakie muszą zostać spełnione warunki, aby sąd orzekł przysposobienie? 

 • Przysposobić można jedynie osobę małoletnią, a więc taką, która nie ukończyła 18 lat. Wymóg ten musi być spełniony w dniu złożenia wniosku o przysposobienie. Czyli, jeżeli osoba taka osiągnie pełnoletniość w trakcie postępowania, a wniosek złożono przed uzyskaniem przez nią tego wieku, przysposobienie jest dopuszczalne.
 • Adopcja jest dopuszczalna tylko ze względu na dobro dziecka. Ocenę taką przeprowadza sąd opiekuńczy z punktu widzenia warunków materialnych, jakie zapewni przysposabiający dziecku, bierze pod uwagę możliwości wychowawcze przysposabiającego, więź uczuciową, jaka łączy dziecko z jego rodzicami naturalnymi. Aby nie mieć wątpliwości czy dana adopcja będzie służyła dobru dziecka, sąd może przed jej orzeczeniem określić czas trwania osobistej styczności dziecka z osobą, która ma je zaadoptować. Jeżeli po upływie okresu próbnego okaże się, że między dzieckiem a przysposabiającym wywiązała się więź uczuciowa, że wzajemnie siebie akceptują, sąd orzeknie przysposobienie. W przeciwnym wypadku adopcja nie będzie dopuszczalna. Przy przysposobieniu zagranicznym występuje obowiązek osobistej styczności między przysposabiającym a dzieckiem przez okres wskazany przez sąd.
 • Przysposabiającym może być jedynie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego oraz posiada opinię kwalifikacyjną oraz świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, chyba że obowiązek ten jej nie dotyczy. . Ma to uzasadnienie w tym, że będzie mu po adopcji przysługiwała władza rodzicielska nad zaadoptowanym dzieckiem. Nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat osiemnastu, a także osoby, które zostały ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo przez sąd z powodu choroby psychicznej lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych.
 • Pomiędzy przysposabiającym a przysposobionym powinna być odpowiednia różnica wieku. Przysposobienie ma bowiem kreować relację dziecko – rodzic, w związku z czym przysposabiający powinien być odpowiednio starszy od przysposobionego. Różnica ta powinna wynosić około osiemnaście lat, ale nie jest również wykluczone przysposobienie, gdy oscyluje ona wokół piętnastu – szesnastu lat. W zasadzie nie ma przeciwwskazań, żeby dziecko przysposobiła osoba dużo starsza od dziecka, np. czterdziestokilkuletnia. Jednakże zbyt duża różnica wieku może stać się przeszkodą, jeżeli z okoliczności konkretnego przypadku wynika, że osoba ta nie będzie w stanie sprawować należytej pieczy nad dzieckiem, np. 68 – letni dziadek chce przysposobić swojego 2 – letniego wnuka.

Kto musi wyrazić zgodę na przysposobienie dziecka?

Ażeby nastąpiło przysposobienie musi być wyrażona zgoda pewnych osób:

 1. rodziców dziecka – jeżeli jednak rodzice naturalni dziecka zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej, albo nie są znani, albo porozumienie z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, wówczas zgoda ich nie jest potrzebna; nie jest potrzebna również zgoda ojca jeżeli jego ojcostwo zostało ustalone przez sąd i nie przyznał mu on władzy rodzicielskiej; zgoda rodziców jest potrzebna jeżeli ich władza rodzicielska jest tylko ograniczona lub zawieszona, a także jeżeli mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, np. małoletnia matka; w tym ostatnim przypadku sąd może orzec przysposobienie nawet wbrew stanowisku rodziców, jeżeli odmowa zgody jest oczywiście sprzeczna z dobrem dziecka; zgoda na przysposobienie nie może być wyrażona wcześniej niż po upływie sześciu tygodni od urodzenia się dziecka;
 2. opiekuna – gdy dziecko pozostaje pod opieką; dziecko pozostaje pod opieką, jeżeli jego rodzice są nieznani, nie żyją, obojgu nie przysługuje władza rodzicielska ( zostali jej pozbawieni, albo są niepełnoletni, albo zostali ubezwłasnowolnieni całkowicie lub częściowo); sąd może jednak orzec przysposobienie pomimo braku zgody opiekuna, jeżeli ze względu na szczególne okoliczności wymaga tego dobro dziecka, np. opiekun sprzeciwia się przysposobieniu ze względu na jego przywiązanie do dziecka, nie będąc jednocześnie w stanie zapewnić mu należytych warunków wychowania i rozwoju;
 3. samego dziecka – konieczna wówczas, gdy dziecko ukończyło trzynaście lat; jeżeli dziecko jest młodsze to sąd powinien je wysłuchać, oczywiście wtedy, gdy nie jest zbyt małe, aby pojąć znaczenie przysposobienia; istnieje możliwość przysposobienia bez zapytania dziecka o zgodę lub bez wysłuchania, a ma to miejsce wówczas, gdy dziecko nie jest zdolne do wyrażenia zgody , np. jest chore psychicznie albo, jeżeli uważa się za dziecko przysposabiającego, a żądanie zgody lub wysłuchanie byłoby sprzeczne z jego dobrem, np. wychowując się w rodzinie przysposabiających nie wie o tym, że nie jest ich dzieckiem;
 4. małżonka przysposabiającego – potrzebna zawsze, gdy przysposabiający pozostaje w związku małżeńskim, ponieważ przysposobienie głęboko sięga w sferę stosunków osobistych w rodzinie; zgoda taka nie jest jednak wymagana, jeżeli małżonek nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych albo, jeżeli porozumienie się z nim napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, np. nieznane jest jego miejsce pobytu.

Przysposobienie nie może nastąpić po śmierci przysposabiającego lub przysposobionego. Ma to znaczenie takie, że jeżeli po złożeniu wniosku o przysposobienie lub w trakcie trwania postępowania jedna z tych osób umrze, postępowanie nie może być kontynuowane i należy je umorzyć; przysposobienie nie nastąpi. Jedyny wyjątek od tej zasady realizuje sytuacja, kiedy z żądaniem przysposobienia wystąpili oboje małżonkowie, a jeden z nich zmarł po wszczęciu postępowania, drugi zaś żądanie swe podtrzymuje. Przysposobienie może wtedy nastąpić, jeżeli dziecko przez dłuższy czas przed wszczęciem postępowania pozostawało pod pieczą wnioskodawców albo tylko zmarłego i między stronami powstała więź jak między rodzicami, a dzieckiem naturalnym.

Pamiętaj, że:

 • Przysposobienie służy przede wszystkim dobru dziecka, a nie egoistycznym pobudkom przysposabiającego. Zatem chęć przysposobienia, której głównym motywem jest korzyść finansowa, ponieważ np. osierocone dziecko ma duży majątek, jest z moralnego punktu widzenia naganna i przysposobienie nie powinno nastąpić,
 • Ze względu na cel przysposobienia adoptowane powinny być przede wszystkim dzieci nie mające rodziców lub mające tylko jedno z nich,
 • Przysposobienie stwarza węzeł pokrewieństwa, jaki istnieje między dzieckiem a jego naturalnym rodzicem,
 • Wskutek przysposobienia naturalni rodzice tracą władzę rodzicielską nad dzieckiem, a także najczęściej prawo do osobistych kontaktów z nim, zatem do przysposobienia niezbędna jest ich zgoda,
 • Przysposobienie może nastąpić jedynie na wniosek przysposabiającego, na mocy orzeczenia sądu, który bada, czy faktycznie adopcja będzie służyła dobru dziecka, mając na względzie predyspozycje osobowościowe i finansowe, a także zdrowotne przysposabiającego,
 • Przysposabiającym może być zarówno osoba obca jak i krewny,
 • Przysposobić wolno tylko dziecko niepełnoletnie,
 • Przy przysposobieniu całkowitym rodzice „tracą” już swoje dziecko na zawsze,
 • Najbardziej pożądanym sposobem przysposobienia jest przysposobienie wspólne przez małżonków, bowiem wtedy możliwe jest stworzenie dziecku prawdziwego ogniska rodzinnego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 788 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 212 poz. 1264 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 101 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121 ze zmianami).

Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Natalia 2023-04-05 12:48:33

  Dzień dobry, Jesteśmy z mężem po ślubie od dwóch lat, ale przed ślubem nasz związek trwał 13lat. Proszę o informację, czy możemy się starać o adopcje dziecka, nie mając 5cio letniego stażu małżeńskiego? Pozdrawiam

 • Ela 2020-06-10 20:49:04

  Witam, Mam pytanie w imieniu mojego wujka,ktory niestety nie potrafi dobrze obslugiwac komputera. Pytanie o adopcje wnuka.Matka dziecka mloda dziewczyna,narkomanka,alkoholiczka,prawdopodobnie nie wie kto jest ojcem dziecka i najprawdopodobniej trafi do wiezienia za znecanie sie nad wlasnym ojcem,a ze corka i wnuk mieszkaja z jej ojcem,dziecku grozi Dom Dziecka.Wujek okolo 68 lat samotny,zona zmarla dawno temu.Czy adopcja przez niego jego wnuka jest w tym przypadku mozliwa? Wujek ma wlasny dom ,dobre warunki oraz milosc i swoje poswiecenie wnukowi. Jak zapobiec zabraniu dziecka do Domu Dziecka? Jak nie oddac ukochanego 3 latka w cudze rece? Matka nienormalna,ale dziadek oraz reszta rodziny kocha dziecko miloscia jakiej nie da sie opisac,miloscia bez ograniczeń.Czy potrzebny adwokat? Gdzie sie udac o rade?Pomocy!!!!Dziekuje.

 • malinowska 2020-04-22 15:52:09

  jeśli jestem wzwiazku mam dziecko czy mój maz może przysposobić dziecko będzie 500plus jakiś dodadek będziemy mieli

 • Patrycja 2020-01-09 09:24:05

  Witam, moja obecna sytuacja jest taka ze urodzilam w hiszpani a ze ojciec dziecka nie chcial wziasc zadnej odpowiedzialnosci na akcie urodzenie jestem tylko ja. Dziecko ma moje nazwisko I w hiszpani wzgledem prawa jestem matka samotnie wychowujaca dziecko a ojciec nie znany. W polsce jak wyrabialam dziecku dowod, I oczywisvie zvwszystkimi potrzebnymi przetlumaczonymi dokumentami robilam wpis do ksiegi wieczystej, kierownik urzedu mimo dokumentow dostarczonych I wyjasnionej kazal napisac imie ojca. Mimo ze mowilam ze nieznany to doslownie powiedzial \"to prosze sobie wymyslic jakies imie\" I to moje wymyslone imie widnieje na corki dowodzie. Obecnie jestem w zwiazku a ze planujemy razem przyszlosc I moja curka do mojeho partnera mowi tata I traktuje go jak ojca, tylko go w tej postaci zna. A dla niego moja to jak by byla jego. W takiej sytuacji co powinnismy zrobic zeby muj partner mugl starac sie o przysposobienie. Zeby formalnie on byl ojcem malej. Z gory dziekuje I czekam na odp.

 • Slawek 2019-05-20 19:58:13

  Witam pana pania mam trudna sytuacje otoz moja zona zmarla po porodzie ale ojcem biologiczny dziecka jest inny mezczyzna jakie szanse mam aby ojciec biologiczny nie odebral mi dziecka a ja bym mogl je adoptowac a go pozbawic praw rodzicielskich prosze o pilna odp

 • Paulina 2019-02-04 00:48:19

  Witam mam kilka pytań . Mieszkam z moim partnerem planujemy wziąść ślub. Mój partner jest ojcem 2 letniej dziewczynki moje pytanie brzmi wiec czy jak adoptuje małą to jej biologiczna matka nie będzie miała już wtedy żadnych praw? W tym momencie jest pozbawiona praw do niej a my nie chcemy aby miała z nią styczność a z tego co mi wiadomo będzie starała się o widzenia i o przywrócenie praw i tu mam drugie pytanie czy może prawa do małej odzyskać ? Biologiczna matka nadużywa narkotyków prowadzą się z niemrawym towarzystwem robi nam bardzo dużo problemów i wygraza ze rozwali mi łeb . Nie ukrywam że mała juz jest zmieszana wie ze są dwie mamy i wpada w histerie zawsze po spotkaniu z nią a chcemy tego uniknąć nie chcemy ukrywać prawdy przed nią i nie będziemy powiemy jej jak będzie większa ale obawiamy się małej matki

 • kinga 2018-10-21 06:50:29

  Witam mam pytanie Jestem w zwiazku od 3 lat wspulnie z partnerem mamy syna a oprucz tego ja mam coreczke z innego zwiazku. Czy jest taka mozliwosc zeby moj partner stal sie prawnym opiekunem mojej corki co bymsmy musieli zrobic dodam ze ojdziec corki ma pelne prawa do niej lecz nie widuje jej od 3lat i nie placi na nia alimetow corka bardzo jest zwiazana z moim partnerem jest on dla niej tata. Chcemy niedlugo wziasc slub i chcemy atworzyc dziecia prawdziwa rodzine

 • Irena 2018-09-26 13:59:30

  witam mój partner ma 8 letnia córeczkę przy sobie i jest po rozwodzie, jej matka wogóle się nią nie interesuje ma ograniczoną władzę rodzicielską czy w takiej sytuacji mogę adoptować dziecko? Czy muszę zawrzeć związek małżeński z partnerem i pozbawić całkowicie władzy biologiczną matkę dziecka ?

 • Arek 2018-05-29 17:50:59

  Mam pytanie niedawno dowiedziałem sie ze moja eks byla w ciąży i urodziła dziecko ,dala dziecko do rodziny zastępczej lub jest w domu dziecka ale ma być adoptowane przez jej siostrę ,proces adopcyjny sie rozpoczal ,nie wiadomo kto jest ojcem dziecka ?matka sie zrzekla praw ale mam poejezenia ze to moje bo kobieta ukrywala ciaze jak się rozstaliśmy ,czy mam szanse przerwać to i złożyć do sadu wniosek o prawa do dziecka a pierw o testy DNA by przerwać ten proces lub odłożyć do czasu decyzji sądu ?proszę o pomoc prawna szukam dobrego adwokata do tej sprawy

 • Bezimienna 2018-03-28 20:20:04

  Witam,chciałabym sie dowiedziec czy jest możliwość przysposobienia dziecka nie tracac alimentow?? Mam syyna z poprzedniego zwiazku ohciec jego jest pozbawiony praw rodzicielskich i.powinien placic alimenty,lecz tego nie robi. Obecnie jestem po slubie i mam drugie dziecko maZ chce prztsposobic stseszego syn traktuje go tak jak swojego.tylko. czy jak przysposobi to czy stracę alimenty z funduszu alimentacyjneg??

 • karolina 2018-03-17 12:54:23

  witam zyje w konkubinacie nie mam dzieci ale mój konkubent ma czy jak będę się wyprowadzać od niego mogę zabradz dziewczynke ze ze soba jest chora przewlekle a konkubent nie ma zielonego pojęcia o leczeniu nadozywa alkoholu nie dba o rodzine nie mam praw do jego dziecka ale wiem ze jak zostanie z ojcem to nie będzie dobrze miec

 • Ewa Maziarz 2017-11-09 18:19:53

  Witam serdecznie za tydzień urodzi się mój wnuk syn od mojego syna, syn mój ma już dwoje dzieci w wieku 5 i 3 lata niema zalegalizowanego związku jego partnerka chce oddać teraz dziecko po porodzie ponieważ nieczuje się ani zdrowotne ani finansowo jest niedobrze już sąd chciał im odebrać starsze dzieci lecz udało się mają nadzór i mogą nadal sprawować opiekę nad dziećmi, moje pytanie brzmi czy i jakie mam szanse jako babcia przysposobic wnuka jestem mężatką mieszkam w Niemczech od 10 lat. Oboje z mężem wychowalibysmy dzieciątko jak swoje mam 47 lat mąż 42 bardzo chcieliśmy mieć wspólne dziecko ale nam niebylo pisane syn mój jest z pierwszego małżeństwa proszę co mogę i jakie papiery potrzebuje i czy wogule mamy jakieś szanse pozdrawiam serdecznie

 • BARBARA 2017-10-12 09:32:43

  JESTEM RODZINĄ ZASTĘPCZĄ DLA DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO Z ZESPOŁEM DOWNA.CHCIAŁA BYM ADOPTOWAĆ CÓRKĘ KTÓRĄ WYCHOWUJĘ OD 10-CIU LAT JESTEM Z MĘŻEM PO ROZWODZIE ,ALE JESTEŚMY RAZEM I WYCHOWUJEMY DZIECKO RAZEM CZY JEST MOŻLIWOŚĆ ADOPCJI CZY BĘDĘ MIAŁA TAKIE SAME PRAWA DO ZASIŁKÓW JAK MATKA BIOLOGICZNA?PODKREŚLAM ŻE OBECNIE NIE PRACUJĘ, JESTEM ZAREJESTROWANA W BIURZE PRACY ,A JESTEM NA UTRZYMANIU MĘŻA Z KTÓRYM MAMY ŚLUB KOŚCIELNY I NIE ZAMIERZAM BRAĆ ŚLUBU CYWILNEGO.

 • Ola86 2017-08-05 23:43:56

  Trzeba być pozbawionym jakiejkolwiek wrażliwości i empatii żeby artykuł dotyczący adopcji "ozdobić" zdjęciem kobiety w ciąży!!! 99% osób szukających informacji o adopcji nie może mieć dzieci i takie zdjęcia "szczęśliwej mamusi z brzuszkiem" wywołują tylko kolejną falę bólu.. Pozdrawiam bezdzietnych i zrozpaczonych...

 • robert mazur 2017-08-05 23:04:57

  Sąd w żarach celowo utr?dniał kontakty młodrzej c?rki z rodzeństwem zmieniał numer sprawy wymagał podania adresu rodziny zast?pczej zrobiono dziecku badania genetyczne brak kontaku z dzieckim pare lat

 • Monik 2016-03-16 22:25:25

  Do tutaj zgormadzonych, aby dziecko adoptowac /przysposobic , nalezy odebrac prawa obecnemu rodzicowi i dopiero starac sie o adopcje . W momencie kiedy dziecko zostanie przysposobione dotychczasowy alimenciarz przestaje płacic alimenty... Przepraszam za błedy.

 • małgorzata 2016-02-07 19:46:08

  mój były maż jest dłużnikiem alimentacyjnym na nasze dzieci wobec mnie,mopsu i komornika.jest takze oskarzony o znecanie sie fizyczne i psychiczne nad rodzina.czy w takiej sytuacji moze przysposobic obce dziecko konkubiny??

 • w 2016-02-03 14:26:55

  Witam, Moja sprawa wygląda następująco: biologiczny ojciec ma ograniczoną władzę rodzicielską do kwestii edukacji oraz miejsca zamieszkania poza Polska. Ponad to widzenia co 2 tygodnie. Mój obecny mąż - mający z moją córką swietny kontakt, prawdziwą rodzinną więź chciałby ją przysposobić. Jakie są na to szanse w obecnej sytuacji? Mąż jest gotowy i pragnie objąć prawną opiekę nad córką, móc się nią opiekować gdy jest chora ( czy jest jakis sposób, wniosek, pozwolenie na wzięcie tzw L4 na dziecko przez mojego męża jesli nei jest opiekunem prawnym?)

 • Artur.K 2015-08-07 07:48:46

  Witam. czy można przysposobić dziecko które jest pełnoletnie?

 • mama 2015-04-18 09:22:04

  Ja mam 3 letnią córkę, z poprzedniego małżeństwa, lecz rostałam się z byłym mężem jak córeczka miała 5 miesięcy, nie zna ojca biologicznego ponieważ znecał się nad nami bił mnnie i żucał córkę, nie chciał nas,był z nami z przymusu. Postanowiłam zabrać mu prawa rodzicielskie, na policji ma zakaz zbliżania do mnie i córka ma moje nazwisko...i przez te 3 lata nigdy nie mielismy kontaktu z ojcem biologicznym i dobrze. Tak dla nas przynajmniej jest dobrze...teraz chce przysposobić mój aktualny mąż córkę,którą wychowywał utrzymywał i pomagał mi ,a także traktuję ja jak prawdziwą córeczkę, już przez około 3 lata. Bo nie chce takiej sytuacji,że ojciec biologiczny przyjdzie po paru latach i tak o od siebie mi ją zabierze, a teraz nic się nia nie interesował. A że Alimenty zabierają to osrał je,bo są to marne pieniadze, za które jest duzo załatwiania ;/ Najlepiej jest dla dziecka jezeli jest przy osbie wychowujacej się. I która daje duzo miłości.

 • Caro 2015-02-15 20:19:58

  Witam, nurtuje mnie pewne pytanie dotyczace wlasnie przysposobienia dziecka. Mam rocznego syna, i jestem w zwiazku z mezczyzna ktory nie jest biologicznym ojcem dziecka. Biologiczny ojciec ma sadownie odebrane prawa rodzicielske. Z moim partnerem chcemy sie pobrac, i on pragnie byc prawnym opiekunem mojego syna. Moje pytanie brzmi czy jesli przysposobienie sie uda prawnie zalatwic, czy na akcie urodzenia bedziedzie nadal biologiczny ojciec czy zostanie nam wydany nowy dokument? Dziekuje z gory za pomoc, pozdrawiam.

 • marta 2014-10-07 21:51:51

  witam..mam pytanie bo mój chłopak jest samotnym ojcem 3 latka.matka chlopca zmarla na raka.ojciec jest pełnoprawnym opiekujnem syna.od roku mieszkamy razem i chcemy sie pobrac.czy po slubie jestem pelnoprawnym opiekujnem chlopca czy musze wnosic o opieke nad malym do sądu??? jak to wygląda. prosze o odpowiedz

 • ilona 2013-05-04 13:40:48

  Witam mam syna z pierwszego małżeństwa ,a w obecnym związku małżeńskim jestem osiem lat i razem z mężem wychowujemy syna ,jego ojciec chociaż ma władze rodzicielską to jednak nie spotyka się z synem ,nie interesuje się nim ,wobec tego czy mogę złożyc podanie aby mój mąż stał się opiekunem prawnym mojego dziecka?proszę o odpowiedz

 • lola33 2013-03-08 08:32:28

  Witam moja historia jest następująca:z 1-go małżeństwa mam dwoje dzieci,mieszkają ze swoim ojcem ponieważ ja mam ograniczone prawa,od roku jestem znów mężatka i mamy małą córeczkę a mój mąż z pierwszego małżeństwa(żona jego zmarła)ma 6-lat córke i chodzi mi o to czy ja przy ograniczonych prawach mogę przysposobić córkę męża?

 • Beata 2013-02-17 14:53:33

  witam mam bardzo specyficzna prosbe i niemam sie do kogo zwrocic o informacie, jestem w zwiazku malzenskim od 4 lat wyszlam za niemca i jest tu z nami 16 letni syn z poprzedniego malzenstwa, moj byly to byl element , niebylo mi latwo , moj byly ma ograniczone prawa rodzicielskie ostatni raz slyszalam o nim na sprawie rozwodowej ze siedzi w wiezieniu, niewidzielismy go hm teraz bedzie jakies 6 lat niedal ani jednej zlotowki na jego utrzymanie nigdy , robie wszystko zeby nigdy sie niedowiedzial gdzie jestesmy , przez pierwsze 2 lata niedawal znaku zycia a byl na wolnosci ani razu nieinteresowal sie dzieckiem , a z drugiej stony i dobrze , dosc krzywdy narobil , teraz moj syn jest szczesliwy , dobrze sie uczy i chce zeby moj maz byl jego tata takim prawdziwym , i nosil nazwisko i moj maz chce miec pewnosc ze zawsze bedzie jego , mowi na mojego meza tato od samego poczatku, i teraz niewiem co z tym zrobic , moj maz chce go adoptowac , ja tez chce zeby nasza rodzina byla nasza , i moje pytanie do pana jest takie jakie kroki mam poczynic tu w niemczech zeby moj maz mogl adoptowac naszego syna , ?? bardzo dziekuje za wszelka informacjie chcialabym jeszcze przytoczyc punkt z wroku rozwodowego ktory mam napisany 1. wykonywanie wladzy rodzicielskiej nad maloletnim synem .... powierza powodce ograniczajac to prawo pozwanemu do wspoldecydowania o istotnych sprawach dziecka zwiazanych z leczeniem , nauka i organizowaniu wypoczynku . bardzo prosze o odpowiedz niewiem jak to ugrysc

 • MARIUSZ 2013-01-24 13:39:30

  Jestem kawalerem w nieformalnym zwiazku z matka dziecka ktore chcialbym przysposobic. Dziecko jest calym sercem za mna, obojga rodzicow maja ograniczone prawa i kuratora. Ojciec dziecka nie interesuje sie chlopcem a jedyna pamiec w dziecku to przemoc, ponizanie, ze strony ojca, moge stwierdzic ze nienawidzi go. Oddalem mu tyle serca ile moglem i wiem ze ze wszystkich sil bede staral sie by dziecko mialo wkoncu stabilizacje uczuciowa, kocham go i ono rowniez dazy mnie miloscia. Mam mieszkanie prace moge zapewnic chlopcu dobre warunki zyciowe. Jaka jest szansa bym mogl przysposobic dziecko

 • Paulina 2013-01-14 12:29:29

  czy istnieje jakieś rozwiązanie w sytuacji kiedy biologiczny ojciec jest pozbawiony praw,a mój partner chce przejąć władzę rodzicielską nad moim synem, ale chcielibyśmy tak żeby biologiczny ojciec nadal płacił na dziecko, a mój partner mógł wciągnąć na listę na paczki do pracy moje dziecko...proszę o odpowiedź czy jest jakaś taka możliwość prawna

 • AR 2013-01-03 11:36:23

  A jak to jest w sytuacji kiedy ojciec dziecka jest nieznany (odpowiednia adnotacja w akcie urodzenia)? Sytuacja jest następująca od 8 lat dziecko nosiło moje nazwisko obecnie jestem mężatką i zmieniliśmy z mężem nazwisko i tyle poza tym w akcie nic się nie zmieniło więc jedyna opcja to przysposobienie. Czy jeśli ojciec jest nieznany to sąd może robić jakieś problemy z adopcją przez mojego męża??

 • majwald 2012-09-28 20:16:31

  Proszę o radę Złożyłam wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dziećmi, będzie kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, termin sprawy wyznaczono na dzień przed urodzinami (18 lat)syna, córka 15 lat. Obecny mąż pragnie przysposobić dzieci.Wniosek o przysposobienie należałoby złożyć po uprawomocnieniu się orzeczenia pozbawiającego władzy ojca biologicznego. Wówczas syn będzie już pełnoletni i nie ma mowy o przysposobieniu.Czy istnieje inna możliwość np, ustne złożenie wniosku o przysposobienie na sprawie o pozbawienie władzy?

 • magda 2012-08-01 21:32:08

  jesli twoj przyszly maz przysposobi twoje dzieci to alimenty bylego nie beda obowiazywaly

 • kari 29 2012-05-10 12:37:17

  jestem w związku od 2 lat nie mamy jeszcze ślubu ponieważ toczy się sprawa o rozwód z byłym mężem który nie interesuje się w ogóle własnymi dziecmi z obecnego związku mamy dwoje dzieci mój partner chce przysposobic moje dzieci z tamtego związku oraz nadac im swoje nazwisko mam pytanie czy w takim wypadku biologiczny ojciec będzie zwolniony z obowiązku alimentacyjnego

 • majka 2012-04-11 17:32:58

  jeesteśmy z mężem prawie 3 lata po ślubie mamy wspólną córeczke ,ja mam syna 11lat z poprzedniego małżeństwa(biologiczny ojciec jest pozbawiony wykonywania władzy rodzicielskiej od 2004roku)mój mąż i syn bardzo chcą aby Mąż był prawnym opiekunem syna chce także mu nadać swoje nazwisko nawet przed sprawą przysposobienia administracyjnie z mojego wniosku moge mu nadać nazwisko jakie nosze po mężu bo raz juz nazwiska zmnienialismy aby ukryc sie przed byłym mężem,on jest zobowiązany do płacenie alimentów lecz to państwo mi wypłaca alimenty nie on!co zrobic w tej sytuacji?czy syn utraci alimenty od biologicznego ojca?

 • MADZIA 2012-04-07 15:21:11

  JESTESMY Z MEZEM 2 LATA PO SLÓBIE MAZ KOCHA MOJEGO SYNA JAK WLASNEGO CHCIAL BY GO PRZYSPOSOBIC NA DODATEK SYM MA SIOSTRE CORKA JEST Z MEZA, ZASTANAWIAMY SIE CZY JEST MOZLIWE ADOPTOWANIE PRZEZ MEZA MOJEGO SYNA JEZELI JEGO BIOLOGICZNY OJCIEC MA PELNIE WLADZY RODZICIELSKIEJ ALE OD 2 LAT GO NIE WIDZAL??

 • inka:) 2011-09-25 19:38:49

  JAkie jest możliwe przysposobiebie przez męża matki gdy biologiczny ojciec ma prawa rodzicielskie,ale nie utrzymuje z dzieckiem kontaktu??

 • Janek 2011-09-13 08:43:56

  Naprawdę można się załamać :-( Od dziesięciu lat staramy się o dziecko i nic. Kilka inseminacji, dwa in vitro i guzik. Oczywiście z adopcją będzie pewnie podobnie, bo na papierku pracodawcy wykazują minimalne zarobki żeby ZUSik mniejszy płacić i ani myślą inaczej, takie czasy. Nie rozumiem punktu o różnicy wieku 18 lat. Czy o niemowlę starają się osiemnastolatkowie? Poza tym czy potrafię dobrze wychować dziecko? Nie wiem, nigdy tego nie robiłem. Warunki miałoby dzieciątko całkiem niezłe, ale czy kogoś to zainteresuje? Trzeba myśleć pozytywnie, będziemy próbować.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika