Urlop okolicznościowy - kiedy i ile dni przysługuje?

Czym jest urlop okolicznościowy?

Urlop okolicznościowy to zwolnienie z pracy udzielane przez pracodawcę ze względu na szczególne okoliczności, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej wykonywanie.

Komu pracodawca jest zobowiązany udzielić urlopu okolicznościowego? Obowiązek zwolnienia pracownika od pracy

Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa. Urlopu okolicznościowego itp. zwolnień pracodawca jest więc zobowiązany udzielić w następujących przypadkach.

Urlop okolicznościowy, czyli dni wolne na opiekę nad dzieckiem

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia na opiekę nad dzieckiem decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.

Zwolnienie od pracy na opiekę nad dzieckiem udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

Urlop okolicznościowy w związku ze ślubem, urodzeniem się dziecka, zgonem członka rodziny

 Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:

 1. 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;
 2. 1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Nie trzeba wykorzystywać urlopu okicznościowego w dniu, w którym wypada ważne zdarzenie (np. zgon osoby bliskiej). Można skorzystać z niego w inny dzień, o ile będzie bezpośrednio związany z wydarzeniem, które uprawnia do tego urlopu okolicznościowego. Przykładowo pracownik może go wykorzystać na załatwienie spraw związanych z przygotowaniami pogrzebu czy zgłoszenie zgonu w urzędzie. 

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia i dni wolne na poszukiwanie pracy

W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wymiar zwolnienia wynosi:

 • 2 dni robocze - w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia;
 • 3 dni robocze - w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, także w przypadku jego skrócenia na podstawie art. 36[1] § 1 Kodeksu pracy. Jeżeli bowiem wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Podkreślić należy, że obowiązkowo zwolnienie na poszukiwanie pracy otrzyma tylko ten pracownik, któremu pracodawca wypowiedział umowę o pracę, prawo to nie przysługuje temu zatrudnionemu, który sam złożył wypowiedzenie.

"Urlop okolicznościowy" w związku z badaniami lekarskimi i szczepieniami ochronnymi

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas niezbędny do przeprowadzania obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy oraz o zwalczaniu chorób wenerycznych.

"Urlop okolicznościowy" w związku z obowiązkiem stawienia się pracownika przed organem właściwym w zakresie powszechnego obowiązku obrony

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika wezwanego do osobistego stawienia się przed organem właściwym w zakresie powszechnego obowiązku obrony na czas niezbędny w celu załatwienia sprawy będącej przedmiotem wezwania.

"Urlop okolicznościowy" w związku z obowiązkiem stawienia się pracownika przed organem administracji publicznej

Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia.

"Urlop okolicznościowy" w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności biegłego

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika wezwanego w celu wykonywania czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym lub przed kolegium do spraw wykroczeń; łączny wymiar zwolnień z tego tytułu nie może przekraczać 6 dni w ciągu roku kalendarzowego.

"Urlop okolicznościowy" pracownika - członka komisji pojednawczej

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas niezbędny do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji pojednawczej w charakterze członka tej komisji. Dotyczy to także pracownika będącego stroną lub świadkiem w postępowaniu pojednawczym.

"Urlop okolicznościowy" w związku z postępowaniem prowadzonym przez NIK

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika wezwanego w charakterze świadka w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez Najwyższą Izbę Kontroli i pracownika powołanego do udziału w tym postępowaniu w charakterze specjalisty.

"Urlop okolicznościowy" w związku z udziałem pracownika w działaniach i akcjach ratowniczych

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika:

 • będącego członkiem ochotniczej straży pożarnej - na czas niezbędny do uczestniczenia w działaniach ratowniczych i do wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu, a także - w wymiarze nie przekraczającym łącznie 6 dni w ciągu roku kalendarzowego - na szkolenie pożarnicze;
 • będącego ratownikiem Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - na czas niezbędny do uczestniczenia w akcji ratowniczej i do wypoczynku koniecznego po jej zakończeniu;
 • będącego członkiem doraźnym Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, ujętym na liście ministra właściwego do spraw transportu, na czas wyznaczenia przez przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych do udziału w postępowaniu;
 • będącego członkiem ochotniczej drużyny ratowniczej działającej w brzegowej stacji ratowniczej Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa "Służba SAR" - na czas niezbędny do uczestniczenia w akcji ratowniczej i do wypoczynku koniecznego po jej zakończeniu oraz na czas udziału w szkoleniach organizowanych przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa;
 • na czas wykonywania obowiązku świadczeń osobistych, w trybie i na warunkach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Zwolnienie pracownika od pracy w razie konieczności udziału w akcji ratowniczej następuje w trybie przyjętym przez służbę ratowniczą odpowiednią do organizowania takich akcji, zaś w celu uczestniczenia w szkoleniu pożarniczym - na podstawie wniosku właściwej terytorialnie jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej. Czas koniecznego wypoczynkupracownika po zakończeniu akcji ratowniczej ustala osoba, która kierowała taką akcją.

"Urlop okolicznościowy" pracownika oddającego krew

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi. Pracodawca jest również obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy.

"Urlop okolicznościowy" pracownika prowadzącego zajęcia dydaktyczne

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole zawodowej, w szkole wyższej, w placówce naukowej albo w jednostce badawczo-rozwojowej; łączny wymiar zwolnień z tego tytułu nie może przekraczać 6 godzin w tygodniu lub 24 godzin w miesiącu. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do pracownika w razie prowadzenia szkolenia na kursie zawodowym.

"Urlop okolicznościowy" pracownika - członka rady nadzorczej

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego członkiem rady nadzorczej, działającej u zatrudniającego go pracodawcy, na czas niezbędny do uczestniczenia w posiedzeniach tej rady.

"Urlop okolicznościowy" w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych

Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.

Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują:

 • urlop szkoleniowy oraz
 • zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Z kolei pracownikowi zdobywającemu lub uzupełniającemu wiedzę i umiejętności na zasadach innych, niż określone w art. 103[1]-103[5] Kodeksu pracy, mogą być przyznane:

 • zwolnienie z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia,
 • urlop bezpłatny

- w wymiarze ustalonym w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i pracownikiem.

"Urlop okolicznościowy" w postaci zwolnienia od pracy na naukę młodocianego 

Pracodawca jest obowiązany zwolnić młodocianego od pracy na czas potrzebny do wzięcia udziału w zajęciach szkoleniowych w związku z dokształcaniem się.

"Urlop okolicznościowy" na badania w związku z ciążą

Pracodawca jest obowiązany udzielać pracownicy ciężarnej zwolnień od pracy na zalecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, jeżeli badania te nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy. Za czas nieobecności w pracy z tego powodu pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia. Stan ciąży powinien być stwierdzony świadectwem lekarskim.

Poza tym pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią przy pracy wymienionej w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów określającym prace wzbronione kobietom w ciąży lub karmiącym dziecko piersią, wzbronionej takiej pracownicy bez względu na stopień narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne, jest obowiązany przenieść pracownicę do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.

Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią przy pozostałych pracach wymienionych w przepisach ww. rozporządzenia jest zaś obowiązany dostosować warunki pracy do wymagań określonych w tych przepisach lub tak ograniczyć czas pracy, aby wyeliminować zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownicy. Jeżeli dostosowanie warunków pracy na dotychczasowym stanowisku pracy lub skrócenie czasu pracy jest niemożliwe lub niecelowe, pracodawca jest obowiązany przenieść pracownicę do innej pracy, a w razie braku takiej możliwości zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy. Dotyczy to odpowiednio do pracodawcy w przypadku, gdy przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią wynikają z orzeczenia lekarskiego.

Pracownica w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia.

Po ustaniu przyczyn uzasadniających przeniesienie pracownicy do innej pracy, skrócenie jej czasu pracy lub zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, pracodawca jest obowiązany zatrudnić pracownicę przy pracy i w wymiarze czasu pracy określonych w umowie o pracę.

Jakie są zasady wynagrodzenia pracownika za czas urlopów okolicznościowych?

Za czas zwolnienia od pracy:

 1. pracownika w celu poszukiwania pracy,
 2. pracownicy na zlecone przez lekarza badania przeprowadzane w związku z ciążą,
 3. pracownicy (pracownika) wychowującej(ego) dziecko w wieku do 14 lat,
 4. pracownika będącego stroną lub świadkiem w postępowaniu pojednawczym,
 5. pracownika na czas niezbędny do przeprowadzania obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych,
 6. pracownika będącego ratownikiem Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego bądź członkiem  "Służby SAR",
 7. pracownika będącego krwiodawcą,
 8. pracownika w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,
 9. pracownika w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką
 10. pracownika w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych

- pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia obliczonego według zasad obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop. Wynagrodzenie ustalane jest wówczas w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

Przykład:

Co w razie, gdy pracownik wykorzystał urlop okolicznościowy, a ostatecznie istotne wydarzenie w jego życiu nie doszło do skutku? Jeśli pracownik np. wykorzystał 2 dni urlopu na przygotowania związane ze swoim ślubem, a sama uroczystość z jakichś przyczyn powodu się nie odbyła, to nie spełnia on tym samym uprawnień do skorzystania z urlopu okolicznościowego. W takiej sytuacji powinien wziąć urlop wypoczynkowy, gdyż jeśli tego nie zrobi, to jego nieobecność w pracy będzie co prawca usprawiedliwiona, jednak niepłatna.

W razie zaś skorzystania przez pracownika ze zwolnienia od pracy w sytuacji:

 • wezwania do osobistego stawienia się przed organem właściwym w zakresie powszechnego obowiązku obrony,
 • wezwania organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia,
 • wezwania w celu wykonywania czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym lub przed kolegium do spraw wykroczeń,
 • wezwania w charakterze świadka lub specjalisty w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez Najwyższą Izbę Kontroli,
 • wezwania pracownika będącego członkiem ochotniczej straży pożarnej,
 • wykonywania obowiązku świadczeń osobistych

- pracodawca wydaje zaświadczenie określające wysokość utraconego wynagrodzenia za czas tego zwolnienia. Zaświadczenie to wydaje się w celu uzyskania przez pracownika od właściwego organu rekompensaty pieniężnej z tego tytułu, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia za czas zwolnienia.

Jak usprawiedliwić nieobecności w pracy?

Obowiązek zawiadomienia pracodawcy w przypadku urlopu okolicznościowego

Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy.

Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia.

Niedotrzymanie powyższego terminu uprzedzedzenia pracodawcy może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika tego obowiązku, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym. 

W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Jeżeli przepisy prawa pracy obowiązujące u danego pracodawcy nie określają sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego.

Zasadę tę stosuje się odpowiednio po ustaniu przyczyn uniemożliwiających terminowe zawiadomienie pracodawcy o przyczynie i okresie nieobecności pracownika w pracy.

Jakie dowody trzeba przedstawić?

Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są:

 1. zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
 2. oświadczenie pracownika o chorobie niani lub dziennego opiekuna oraz kopia zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, albo kopia zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku, stwierdzających niezdolność do pracy niani lub dziennego opiekuna, potwierdzone przez pracownika za zgodność z oryginałem - w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad dzieckiem;
 3. imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia - w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie;
 4. oświadczenie pracownika - w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza;
 5. decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych - w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych tymi przepisami;
 6. oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. 1998 r., Nr 21, poz. 94, ze zmianami);
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. 1996 r., Nr 60, poz. 281, ze zmianami).

Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Ala 2020-05-22 10:39:27

  Czy przysługuje pracownicy urlop okolicznościowy z okazji prymicji syna?

 • Magda 2020-05-02 08:25:09

  Witam moja siostra jest moim opiekunem usamodzielnienia ale też dotychczas opiekunem prawnym i rodzicem zastępczym czy przysługuje jej urlop okolicznościowy na mój ślub? Proszę o pilną odpowiedz

 • zbyszek 2019-05-14 07:18:07

  Praca w ochronie,zmarła mi mama nie dostałem dwa dni wolnego tylko dwa razy po 8 godzin kazano mi podpisać że wyrażam na to zgodę .Praca w systemie 12 godzinnym,8 godzin kazano mi odpracować? czy słusznie ?

 • Irena 2019-02-27 19:19:45

  W czasie urlopu wypoczynkowego zmarł i pochowany został mój brat. Czy w takim razie należy mi się dzień wolny z tytułu śmierci brata w innym terminie ?Dodam , iż brat niepełnosprawny był od 1,5 roku w Domu Pomocy Społecznym , tam też zmarł. Są pewne sprawy związane z jego śmiercią , które należy jeszcz3e pozałatwiać. Proszę o podanie podstawy prawnej.

 • Marcin 2018-08-26 13:32:37

  Zmarł mój dziadek czy urlop okolicznosciowy należy się mojej żonie.

 • ela 2018-08-23 12:33:16

  Witam. Wykorzystałam w tym roku jeden dzień urlopu okolicznościowego z powodu śmierci babci. 10 września mam własny ślub i pani kadrowa twierdzi że mam jeszcze do wykorzystania tylko jeden dzień ponieważ jeden już wykorzystałam. Czy urlop okolicznościowy się łączy, bo mi się wydaje, że na każdą okoliczność jest osobno urlop. Jaką podstawę prawną mam podać kadrowej skoro ona nie wie?

 • Tomasz 2018-08-23 08:53:28

  Czy pracownikowi przysługuje urlop okolicznościowy z powodu śmierci wujka, który był jego opiekunem prawnym? Jeśli tak to ile dni?

 • ewcia.rybcia 2018-08-12 11:10:58

  Witam Pracuje w systemie 12-godzinnym. w ostatnim czasie , 30 lipca mialam slub córki . Wiem , ze przysługuje mi dzien wolny, ale problem jest w tym, ze w mojej firmie twierdza, ze dzien pracy to 8 godzin. Uważam, że dzien wolny, to dzien wolny bez wzgledu na czas pracy, 8, 10 czy 12 godzin. Jak to sie ma do przepisów prawa pracy ?

 • Anna 2018-02-11 23:40:29

  czy w czasie urlopu wypoczynkowego należy mi się wolne z tytułu śmierci matki w innym terminie

 • Beata 2017-10-21 12:46:36

  Jestem nauczycielem i gdy moja teściowa zmarła, miałam wakacje. Czy mogę prosić pracodawcę o przysługujący mi z tego tytułu dzień wolny w innym czasie? Potrzebuję ten dzień na spotkanie rodzinne w celu ustalenia spraw spadkowych.

 • jack 2017-10-21 01:26:49

  czy przysluguje mi urlop okolicznosciowy w przypadku pogrzebu wujka-brata mamy? jesli tak to jak to zalatwic?

 • Tamlin12 2017-10-19 22:49:06

  Nika urlop okolicznościowy przysluguje już po pierwszym oddaniu krwi to jest honorowe oddanie krwi gdyż zrobiłaś to za free i niema znaczrnia że dla kogoś konkretnego

 • darek 2017-06-18 10:52:35

  cześć, urlop okolicznościowy przysługuje tylko na ślub własny lub na slub dziecka. Z okazji ślubu rodzeństwa nie ma okolicznościówki, jak potrzebujesz, to bierz wypoczynkowy.

 • bob 2017-06-17 21:53:50

  witam.putanie.czy na wesele siostry [rzysluguje urlop okolicznosciowy i w jakim wymiaze?

 • Małgo 2017-06-15 09:46:53

  A czy otrzymaliście w punkcie pobrań takie potwierdzenie? Ono uprawnia do uzyskania urlopu okolicznościowego. Niemniej jednak wydaje mi się, że tylko honorowi krwiodawcy mają takie przywileje.

 • nika 2017-06-08 11:12:05

  Przyłączam się do pytania. Wzięłam udział w akcji oddania krwi dla koleżanki po ciężkim wypadku. W kadrach powiedzieli mi, że mam sobie wypisać urlop wypoczynkowy, nie wiem czy słusznie? To było moje pierwsze oddanie krwi, zrobiłam to za darmo, mam zaświadczenie. Z powyższego artykułu niestety nie wynika, czy mogę skorzystać z urlopu okolicznościowego, z góry dzięki za wyjaśnienie;)

 • Hanna 2017-06-03 14:39:43

  Witam czy pracownikowi który oddał krew swojemu choremu ojcu należy się urlop okolicznościowy płatny , czy tylko taki urlop nalęży się honorowym krwiodawcom

 • małgorzata 2017-06-02 11:04:44

  Użytkownik o loginie bator nie ma racji, gdyż urlop okolicznościowy z tytułu śmierci babci/dziadka przysługuje niezależnie od tego, czy babcia/dziadek byli pod opieką danej osoby czy też nie. Jeśli dziadek/babcia mieszkał/a sam/a to tez jak najbardziej mozna wziąć taki urlop by uczestniczyć w pogrzebie lub załatwić formalności z nim związane. Przepis mówiący o utrzymywaniu i opiece dotyczy innych osób takich np. siostra mamy, daleki wujek, brat dziadka, kuzyn itp.

 • bonek 2017-05-22 11:36:55

  do Michała Cichockiego: Tak, może ona skorzystać z urlopu okolicznościowego w tej sytuacji.

 • jadzia 2017-05-19 12:12:51

  Sabina, miałam tak samo, musisz doniesć kopię aktu małżeństwa - syn niech Ci to skseruje i da, oczywiście to już poślubie dostaniesz, on to będzie musiał odebrać albo pocztą przyjdzie (zalezy jak sie w urzędzie umówi). Czyli teraz składasz wniosek o urlop, a potem donosisz kopię aktu malżenstwa, kadrowa powinna była Ci to powiedzieć.

 • Michał Cichocki 2017-05-05 13:16:46

  A co w przypadku śmierci brata przyrodniego? Czy siostrze należy się 1 dzień urlopu okolicznościowego mimo, iż mają dwóch różnych ojców?

 • Paweł 2017-05-05 08:38:11

  nie dostałem urlopu okolicznościowego na pogrzeb dziadka, którym opiekowałem się przez ostatnie pół roku mieszkając u niego. nie mogłem isc na pogrzeb .Gddzie zgłosić taką sytuację? sąd pracy?co mogę zrobić? nie jest to pierwszy przypadek gdy szef nie daje urlopu okolicznościowego ani na żadanie. to mała prywatna drukarnia, szef tlumaczy taką sprawę terminami, ja to rozumiem,ale są pewne granice! Paweł

 • Sabina 2017-05-04 13:32:08

  Witam, bardzo proszę o poradę. Mój syn żeni się w tym miesiącu i chciałabym wziąć urlop okolicznościowy. Kadrowa powiedziała mi że nie wystarczy wypisanie wniosku, muszę mieć także potwierdzenie tego że ślub faktycznie ma miejsce. O co chodzi??? Co to za potwierdznie i jak się to załatwia?

 • ja 2017-04-30 11:28:08

  powiedz szefowi o tym przepisie. ja się dopiero teraz dowiaduję o czyms takim a 3 razy byłem na wyowiedzeniu i nie wiediałem że moge mieć wolne na rozmowe kwalifikacyjną, nik mi nie powiedzial... ulop okolicznościowy kojażył mi się z pogrzebami i ślubami;p

 • maria dyduch 2017-04-29 10:16:46

  Albo zgłoś to do państwowej inspekcji pracy (PUP), tylko nie wiem, czy jest sens bawić się w dochodzenie swoich praw w pracy, którą właśnie opuszczasz.

 • koe 2017-04-29 10:02:39

  hej, "na-wypowiedzeniu", a moze twój szef nawet nie wie że ma obowiazek dać ci urlop urlop okolicznosciowy??? nie jest to takie oczywiste, po prstu mu o tym powiedz...

 • Dominik Sobek 2017-04-21 11:22:21

  Panie Waldemarze, jeżeli ma Pan uzasadnione przypuszczenia co do tego, że działanie pracownika jest złośliwe, proszę zasugerować pracownikowi zmianę terminu. Biorąc jednak pod uwagę specyfikę krwiodawstwa, radziłbym jednocześnie wypytać o powód wyboru tej daty. Możliwe jest bowiem, że akurat w tym dniu jest prowadzona przez RCKiK konkretna akcja poboru krwi. Może Pan także zasugerować zwolnienie kilkugodzinne (pracownik przyjdzie do pracy na przykładowo pół etatu, po czym udaje się do punktu pobrań - nigdy odwrotnie, po oddaniu krwi pracownik nie powinien wracać do pracy). Czego może Pan oczekiwać: pracownik zobowiązany jest do dostarczenia zwolnienia wystawionego przez RCKiK. Będzie to jednocześnie dla Pana potwierdzenie tego, iż rzeczywiście pracownik oddał krew w tym dniu. Jakie są Pana obowiązki: dzień urlopu z tytułu oddania krwi jest pełnopłatny i nie odlicza się go z urlopu wypoczynkowego.

 • Waldemar 2017-04-20 12:11:50

  Witam, zatrudniona przeze m,nie osoba przyniosła dzisiaj wniosek o urlop okolicznościowy z tytułu honorowego oddania krwi, które ma się odbyć w tym tygodniu w środę. Pracownica jednak będzie w tym dniu potrzebna w firmie, o czym została wczęsniej uprzedzona. Wiem, że jest ona honorowym krwiodawcą, jednak pracuje u mnie już ponad rok i po raz pierwszy bierze z tego tytułu wolne, mam podejrzenia, że robi to celowo, by opuścic dzień pracy. Czy mogę nie udzielić tego urlopu? W naszym mieście jest stały punkt pobrań, czynny w takich godzinach, że pracownica zdąży pójść tam po pracy. Proszę o szybką rade, w miarę możliwości, nie wiem czy mam obowiązek podpisania tego wniosku...

 • na-wypowiedzeniu 2017-04-20 10:48:03

  jestem na wypowiedzeniu, zostałem zwolniony z powodu cięć finnsowych w firmie. Wypowiedzenie jest miesięczne (pracowałem krócej niż 3 lata) i nagłe, nie zdążyłem się przygotować, nic tego nie zapowiadało. Mam mało czsau na znalezienie czegoś nowego i potrzebowałem dzień wolnego, bo byłem umówiony na rozmowę, ale szef mi wolnego niedał, twierdząc że muszę przed odejściem zamknąć jak najwięcej spraw i przeszkolić kolege, który przejmie moje obowiązki. Rozmowę musiałem przekładać, przez co już wypadłem niekorzystnie. Teraz widzę, że przysługuje mi urlop okolicznościowy. W przyszłym tygodniu mam kolejną rozmowę, co mam zrobić, żeby dostać urlop? I cco mogę zrobić z tym, że pracodawca nie udzielił mi urlopu, choć mam do niego prawo??

 • Bart32 2017-04-16 13:02:49

  mariusz, to prawo przusługuje pracownikowi, a nie dziecku, nie ma znaczenia że na to samo dziecko drugi rodzic już wykorzystał okolicznościówkę;) przecież taka sama zasada będzie obowiązywać jakbyś mial trójkę dzieci- dalej Ci przysługuja 2 dni a nie 2*3=6, co nie?

 • artus 2017-04-15 13:39:27

  Tak, może Pan skorzystać z tego przywileju, przysługuje on każdemu pracownikowi który ma dziecko.

 • mariusz 2017-04-08 07:50:54

  witam, w związku z chorobą córki będę musiał wziąć urlop na jeden dzień żeby zabrać ją na badania, mamy termin na który czekaliśmy ponad miesiąc i nie można tych badań wykonać w innych godzinach. Moje pytanie brzmi czy mogę skorzystać z urlopu okolicznościowego w ramach tego przepisu "Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownicę wychowującą przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat 14 w wymiarze 2 dni w ciągu roku - ta sama zasada stosuje się do pracownika-ojca," , jeśli moja żona wykorzystała już w tym roku 2 dni, też na badania córki. Czy ta ilość dni jest łączna, czy przysługuje nam oddzielnie, tzn. ja mam jeszcze 2 dni do wyokrzystania?

 • bator 2017-04-07 10:17:55

  Przede wszystkim urlop okolicznościowy Ci przysługuje na pogrzeb babci w sytuacji, gdy się babcią opiekowałaś np. mieszkała z Tobą. I jeśli spełniasz ten warunek, to urlop Ci przysługuje, właśnie na te załatwienia, nie koniecznie na dzień pogrzebu...

 • Urszula 2017-04-03 13:24:58

  Czy w przypadku śmierci babci, gdy pogrzeb odbywa się w sobotę, również przysługuje mi dzień wolny? Potrzebny był mi dzień wolnego na załatwienie formalności, nie wiem czy mogę ten urlop zapisać jako okolicznościowy czy muszę jako na żądanie, albo inny.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika