Informacje

 • 27.7.2020

  Odszkodowanie z tytułu kosztów opieki

  Poszkodowany może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie - orzekł Sąd Najwyższy.

 • 27.7.2020

  Ułatwienia i oszczędności dla kierowców oraz właścicieli pojazdów

  Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadzający szereg ułatwień dla właścicieli pojazdów i kierujących pojazdami oraz uproszczeń w procedurach związanych z rejestracją pojazdów. Rządowy projekt przedłożony (...)

 • 27.7.2020

  Więcej tanich mieszkań na wynajem

  Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności nowo budowanych mieszkaniach społecznych, wsparcie (...)

 • 26.7.2020

  Sejm przyjął ustawę o szczególnym wsparciu dla służb mundurowych

  Podstawowym celem ustawy wprowadzającej specjalne rozwiązania dla służb mundurowych podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji oraz Służby Więziennej jest zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby dla funkcjonariuszy oraz stworzenie instrumentów prawnych (...)

 • 26.7.2020

  Polska przeciwna decyzji Parlamentu Europejskiego o przyjęciu Pakietu Mobilności I bez poprawek

  Walka o zrównoważone przepisy regulujące przyszłe funkcjonowanie międzynarodowego transportu drogowego toczyła się na forum UE do samego końca. W piśmie z 29 czerwca 2020 r. skierowanym do posłów przed sesją plenarną Parlamentu Europejskiego ministrowie ds. europejskich i ds. (...)

 • 26.7.2020

  Dziecko na ulicy bez opieki wykroczeniem

  Trybunał Konstytucyjny ocenił redakcję przepisu przewidującego odpowiedzialność osób mających obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 za przebywanie małoletniego na drodze publicznej. Uznał, że konieczność rekonstrukcji znamion wykroczenia, polegającego na przebywaniu (...)

 • 25.7.2020

  Niższe wynagrodzenie pełnomocnika z urzędu...

  23 kwietnia 2020 r. Trybunał Konstytucyjny, na rozprawie, rozpoznał skargę konstytucyjną dotyczącą obniżenia o połowę wynagrodzenia adwokata ustanowionego pełnomocnikiem z urzędu w porównaniu do wynagrodzenia, które otrzymałby, gdyby w tej samej sprawie był pełnomocnikiem (...)

 • 25.7.2020

  Wyłączenie stosowania w elektronicznym postępowaniu upominawczym przepisów o kosztach sądowych

  29 kwietnia 2020 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie w sprawie pytania prawnego Sądu Okręgowego w Lublinie II Wydział Cywilny Odwoławczy dotyczącego wyłączenia stosowania w elektronicznym postępowaniu upominawczym przepisów o kosztach sądowych (tj. pozbawienia stron prawa (...)

 • 25.7.2020

  Niedopuszczalne wyłączenie sędziego Sądu Najwyższego...

  2 czerwca 2020 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok w sprawie pytania prawnego Sądu Najwyższego dotyczącego wniosku o wyłączenie sędziego z powodu podniesienia okoliczności wadliwości powołania sędziego przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.

 • 24.7.2020

  Warunki ukończenia aplikacji notarialnej

  29 kwietnia 2020 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej warunków ukończenia aplikacji notarialnej.

 • 24.7.2020

  Informacja w sprawie dodatkowego zasiłku opiekuńczego

  Z uwagi na okres wakacyjno-urlopowy oraz istotne zmniejszenie się liczby osób korzystających z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, z tego świadczenia rodzice dzieci do 8 roku życia mogą korzystać tylko do dnia 26 lipca br. Co dalej?

 • 24.7.2020

  Uzupełnienie podstawy programowej przedmiotu język łaciński i kultura antyczna

  Ministerstwo Edukacji Narodowej uzupełniło podstawę programową w zakresie podstawowym o przedmiot język łaciński i kultura antyczna. Będzie on mógł być realizowany w klasie I liceum ogólnokształcącego i technikum jako przedmiot do wyboru. Rozporządzenie w tej sprawie opublikowano (...)

 • 23.7.2020

  Centralna Baza Ofert Pracy

  Prawie 60 tys. wolnych miejsc pracy zgłoszonych zostało obecnie do Centralnej Bazy Ofert Pracy. Centralna Baza Ofert Pracy (CBOP) to cenne źródło informacji na temat ofert pracy w całej Polsce. Jest to wspólna baza powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy prowadzona (...)

 • 23.7.2020

  Wejście w życie przepisów o elektrowniach wiatrowych z mocą wsteczną niekonstytucyjne

  22 lipca 2020 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie w sprawie wniosków rad gmin dotyczących regulacji wprowadzającej z mocą wsteczną przepisy nadające nowe brzmienie definicjom legalnym „budowli” i „elektrowni wiatrowej”.

 • 23.7.2020

  Nowelizacja kodeksu karnego w ocenie TK

  14 lipca 2020 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw w zakresie trybu jej uchwalenia, zakresu poprawek senackich (...)

 • 22.7.2020

  Uchylenie uznania darowizny nieruchomości za bezskuteczną

  22 lipca 2020 r. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uwzględnił na rozprawie skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego w sprawie uznania czynności prawnej za bezskuteczną (actio pauliana).

 • 22.7.2020

  Zbrodnie komunistyczne się nie przedawnią...

  Zbrodnie komunistyczne nie ulegną przedawnieniu. Dotychczas obowiązujące przepisy przewidywały, że karalność zbrodni niebędących zbrodniami wojennymi lub zbrodniami przeciwko ludzkości (te już wcześniej nie ulegały przedawnieniu) wygaśnie 1 sierpnia 2020 r. (a zabójstw 1 sierpnia (...)

 • 22.7.2020

  Ostatnie przygotowania do wdrożenia Polskiego Bonu Turystycznego

  Polski Bon Turystyczny stanowi wsparcie dla polskich rodzin oraz polskiej branży turystycznej w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią Covid-19. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przypadła rola utworzenia, dostosowania i utrzymania infrastruktury informatycznej do obsługi (...)

 • 21.7.2020

  „Małoletni” a prawo łączenia rodzin w UE

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 16 lipca 2020 r. wydał wyrok w sprawach połączonych C-133/19, C-136/19 i C-137/19 - B.M.M., B.S., B. M i B.M.O. przeciwko État belge. Wynika z niego, że datą, którą należy przyjąć w celu ustalenia, czy osoba należąca do rodziny (...)

 • 21.7.2020

  Obowiązkowe kompensaty dla ofiar umyślnych przestępstw z użyciem przemocy

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 16 lipca 2020 r. wydał wyrok w sprawie C-129/19 - Presidenza del Consiglio dei Ministri przeciwko BV dotyczący przestrzeni wolności oraz bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Wynika z niego, iż państwa członkowskie powinny przyznać kompensatę (...)

NA SKÓTY