e-prawnik.pl Porady prawne

Informacje

 • 30.8.2021

  Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych gotowa

  Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania u pracodawców kas zapomogowo-pożyczkowych.

 • 30.8.2021

  Specustawa o pozyskaniu gruntów leśnych pod inwestycje w Jaworznie i Stalowej Woli

  Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 23 lipca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych.

 • 30.8.2021

  Zwierzęta w służbach

  Celem nowelizacji przepisów jest kompleksowe uregulowanie statusu prawnego zwierząt w służbach nadzorowanych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w Służbie Więziennej i Straży Marszałkowskiej, od momentu doboru do służby, (...)

 • 29.8.2021

  Co przewiduje Plan dla Chorób Rzadkich?

  Plan dla Chorób Rzadkich, czyli kompleksowy model opieki dla pacjentów z chorobami rzadko występującymi, został przyjęty przez rząd. Przyjęcie tego dokumentu to przełomowe wydarzenie, ponieważ znacznie poprawi dostęp do procesu diagnostycznego i terapeutycznego.

 • 29.8.2021

  Wniosek o zwrot podatku akcyzowego za paliwo w rolnictwie

  31 sierpnia br. upływa termin składania, przez producentów rolnych, wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

 • 26.8.2021

  Uważaj na podejrzany telefon z infolinii banku...

  Do Rzecznika Finansowego trafiają skargi od klientów, którym oszuści wyczyścili konta bankowe, wykorzystując do tego zaufanie klientów do banków. Oszuści znaleźli nową metodę – podszywają się pod pracownika banku i nakłaniają klientów do przekazywania (...)

 • 26.8.2021

  Uproszczenie podatku od towarów i usług...

  Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe przewiduje zmiany mające na celu dalsze uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług - to tzw. pakiet SLIM VAT 2.

 • 25.8.2021

  Będą zmiany w rachunkowości?

  Przewidziane zmiany dotyczą ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Nowelizacja ustawy dostosowuje przepisy prawa z zakresu sprawozdawczości oraz rewizji finansowej do nowych możliwości, jakie niesie ze sobą rozwój technologii.

 • 25.8.2021

  12 tys. zł na dziecko - projekt ustawy

  Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2022 roku i przewidują wprowadzenie nowego świadczenia kierowanego do rodzin z dziećmi – maksymalnie 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko. Zwiększy się również wsparcie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 • 24.8.2021

  Przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego

  Resort edukacji zapewnia, że przygotowuje się do rozpoczęcia nowego roku szkolnego w trybie stacjonarnym. Przekazał dyrektorom wytyczne, a także pakiety edukacyjne dotyczące organizacji szczepień. Przeznaczył 100 mln zł na dodatkowy sprzęt i środki bezpieczeństwa dla szkół. Na bieżąco (...)

 • 24.8.2021

  Budżet na 2022 r.

  24 sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2022. Dochody budżetu państwa wyniosą 475,6 mld zł, a wydatki 505,6 mld zł. Deficyt budżetu państwa na koniec 2022 r. wyniesie nie więcej niż 30 mld zł. W budżecie zabezpieczono środki na wzmocnienie (...)

 • 23.8.2021

  Projekt reformy KSH

  Rada Ministrów przyjęła i skierowała do dalszych prac legislacyjnych projekt ustawy zmieniający Kodeks spółek handlowych. Będzie to największa od 20 lat zmiana przepisów handlowych. Skutkiem jej wejścia w życie będzie stworzenie nowych instrumentów prawnych ułatwiających (...)

 • 23.8.2021

  Jakie zmiany dla cudzoziemców zaplanowano?

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

 • 23.8.2021

  Co przynosi nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego?

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego wprowadza limit czasowy na uznawanie roszczeń reprywatyzacyjnych. Po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej nie będzie można wszcząć postępowania w celu jej zakwestionowania.

 • 22.8.2021

  Niższe rachunki dla przemysłu już od października

  17 sierpnia ogłoszono ustawę o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy zapewnią sprawne funkcjonowanie rynku mocy i spełnienie unijnych limitów emisyjności, a także wprowadzą zmiany w naliczaniu opłaty mocowej, korzystne dla odbiorców o stabilnym (...)

 • 21.8.2021

  Przedsiębiorstwo kolejowe może kwestionować opłaty za dostęp do infrastruktury kolejowej

  Trybunał Sprawiedliwości UE odpowiedział na pytania Sądu Najwyższego w sprawie I CSK 435/18.

 • 20.8.2021

  Każde zawezwanie do próby ugodowej powoduje przerwanie biegu przedawnienia

  Sąd Najwyższy, rozpoznając skargę kasacyjną, stwierdził, że każde zawezwanie do próby ugodowej powoduje przerwanie biegu przedawnienia.

 • 20.8.2021

  TSUE nie może zawieszać polskich ustaw dotyczących ustroju i właściwości polskich sądów...

  14 lipca 2021 r. Trybunał Konstytucyjny, na rozprawie, rozpoznał pytanie prawne Sądu Najwyższego dotyczące obowiązku państwa członkowskiego UE polegającego na wykonywaniu środków tymczasowych odnoszących się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów władzy (...)

 • 20.8.2021

  SN nie musi uzasadniać oddalenia oczywiście bezzasadnej kasacji

  22 lipca 2021 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie w sprawie skargi konstytucyjnej M. K. dotyczącej wyłączenia obowiązku sporządzenia przez SN uzasadnienia postanowienia o oddaleniu oczywiście bezzasadnej kasacji. Sprawa dotyczyła ograniczenia obowiązku naprawienia szkody wynikłej (...)