Informacje

 • 30.9.2017

  Rusza rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym

  Skazani, których dane trafią do Rejestru, będą musieli informować Policję o faktycznym adresie swego pobytu oraz o każdej zmianie tego adresu (ponad trzy dni). Jeżeli tego nie zrobią, to grozi im areszt, ograniczenie wolności lub grzywna. Wszystkie komisariaty zostaną wyposażone w aplikację, (...)

 • 29.9.2017

  Większy limit 50-procentowych kosztów dla twórców

  Limit przychodów osiąganych przez twórców, od których będzie można liczyć 50-proc. koszty uzysku, zostanie dwukrotnie zwiększony - do kwoty 85.528 zł rocznie. 

 • 29.9.2017

  Podstawa opodatkowania VAT dla towarów sprzedawanych w formie zestawów - nowe ostrzeżenie

  Ministerstwo Finansów ostrzegło, że w przypadku towarów i usług sprzedawanych w zestawach, nieproporcjonalne obniżenie podstawy opodatkowania stawką podstawową VAT w stosunku do podstawy opodatkowania stawką obniżoną naraża podatnika na ryzyko sporu z organem podatkowym, (...)

 • 29.9.2017

  Ułatwienie spłaty rat kredytu w trudnej sytuacji życiowej?

  Prezydent RP zaproponował m.in. dwukrotne podniesienie minimum dochodowego umożliwiającego wnioskowanie o wsparcie, a także wprowadzenie procedury odwoławczej w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku przez bank – kredytodawcę.

 • 28.9.2017

  Będą dalsze kroki w zwalczaniu wyłudzeń skarbowych...

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, który ma na celu przede wszystkim walkę z wyłudzaniem podatku VAT.

 • 28.9.2017

  Jaka będzie Konstytucja dla Nauki?

  Konstytucja dla Nauki jest propozycją szerokich rozwiązań systemowych uwzględniających m.in. nowy model skutecznego zarządzania uczelniami, zmianę kształcenia doktorantów, nowe ścieżki kariery akademickiej, łączenie potencjału dyscyplin naukowych, a także zwiększenie finansowania (...)

 • 28.9.2017

  Specustawa zdrowotna już obowiązuje

  Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej ma na celu zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, w tym zakup sprzętu i aparatury (...)

 • 27.9.2017

  Co zmieniło się w opłacaniu składek na FGŚP?

  5 września br. weszła w życie zmiana do ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, która wprowadziła nową definicję pracownika, za którego występuje obowiązek opłacania składki na FGŚP.

 • 27.9.2017

  Jakie zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa zaproponował Prezydent?

  Prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw zakłada istotną zmianę zasad wyboru sędziów do składu Krajowej Rady Sądownictwa. Kandydatury sędziów będą zgłaszane m.in. przez obywateli, którzy w ten sposób (...)

 • 27.9.2017

  Prospołeczny i prorozwojowy budżet na 2018 rok?

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2018. Głównym celem polityki budżetowej prowadzonej przez rząd pozostaje wspieranie solidarnościowej polityki społecznej i wzrostu gospodarczego, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności finansów publicznych. Deficyt (...)

 • 26.9.2017

  Projekt uproszczenia procesu inwestycyjno-budowlanego

  Do konsultacji społecznych trafił projekt tzw. ustawy inwestycyjnej. Nowe przepisy mają ułatwić i przyśpieszyć inwestycje budowlane. Ustawa wprowadza nowy instrument planistyczny – obszary zorganizowanego inwestowania (OZI). W zakresie ustawy Prawo budowlane przewidziano podział projektu (...)

 • 26.9.2017

  Polska Strefa Inwestycji

  Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało zastąpienie specjalnych stref ekonomicznych (SSE) jednolitym obszarem inwestycyjnym, który ma objąć cały kraj. Cała Polska ma stać się strefą ekonomiczną. Zachęty dla inwestorów, które dziś obowiązują w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, (...)

 • 26.9.2017

  Szykują się zmiany w drogowym przewozie osób

  Dostrzegając potrzebę stworzenia jednakowych warunków prawnych dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób oraz zapewnienia większego bezpieczeństwa pasażerów, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podjęło prace mające (...)

 • 25.9.2017

  Prezydencka wersja reformy sądownictwa

  Głównym celem projektu nowej ustawy o Sądzie Najwyższym jest odbudowanie zaufania pomiędzy obywatelami i organami wymiaru sprawiedliwości. Proponowane rozwiązania mają przede wszystkim zapewnić realizację zasady sprawiedliwości społecznej oraz transparentność działalności Sądu (...)

 • 25.9.2017

  Maluchy na uczelni

  Jak pogodzić naukę na uczelni z wychowywaniem dziecka? Teraz jest to łatwiejsze. Dzięki programowi „Maluch+” w szkołach wyższych w całej Polsce powstają miejsca opieki nad dziećmi do lat 3. Korzystać z nich mogą dzieci studentów oraz pracowników uczelni.

 • 24.9.2017

  Komisja Europejska proponuje pakiet cyberbezpieczeństwa

  Komisja Europejska opublikowała dokumenty, zwane pakietem cyberbezpieczeństwa, zawierające szereg działań, które mają zapewnić solidne podstawy cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej. Obejmują one wniosek w sprawie agencji bezpieczeństwa cybernetycznego UE, która będzie (...)

 • 24.9.2017

  Nowelizacja dot. opłat pobieranych przez komorników

  Do Sejmu - z poprawkami senackimi - wraca projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Co ma się zmienić?

 • 22.9.2017

  Wkrótce będzie możliwa podzielona płatność przy regulowaniu VAT

  Wprowadzony zostanie tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę (...)

 • 21.9.2017

  Rusza stosowanie CETA

  21 września 2017 r. rozpoczyna się prowizoryczne stosowanie umowy o wolnym handlu, zawartej przez Unię Europejską z Kanadą (tzw. umowa CETA)Warunkiem zastosowania preferencji taryfowych dla przywożonych towarów jest m.in. ich bezpośredni przywóz z kraju eksportu do kraju importu (...)

 • 21.9.2017

  Szybciej ruszy system CEPiK 2.0

  Zmiany w Prawie o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustawach przyspieszają wejście w życie przepisów dotyczących systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0), w zakresie odnoszącym się do Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP).