e-prawnik.pl Porady prawne

Pozostałe

Pozostałe

Sędzia nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za działania, do których był ustawowo uprawniony

15.6.2020

Sąd Najwyższy nie podzielił stanowiska, jakoby sędzia zezwalając przedstawicielom środków masowego przekazu na utrwalenie obrazu i dźwięku podczas posiedzenia Sądu Okręgowego w Warszawie, a następnie ogłaszając orzeczenie uwzględniające zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa, nie dopełnił obowiązków służbowych wynikających z przepisów kodeksu postępowania karnego i kodeksu karnego.


Czego dotyczyła sprawa?

Wnioskiem z dnia 17 lutego 2020 r. Prokuratura Krajowa wystąpiła o podjęcie uchwały zezwalającej na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Igora Tulei, któremu zamierzała postawić zarzut, iż w dniu 18 grudnia 2017 r. w Warszawie, jako funkcjonariusz publiczny miał nie dopełnić obowiązków służbowych i przekroczyć swoje uprawnienia w ten sposób, że zezwolił przedstawicielom środków masowego przekazu na utrwalenie obrazu i dźwięku z posiedzenia Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczącego rozpoznania zażaleń na postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie dotyczącej wykluczenia jednego z posłów na Sejm RP z udziału w posiedzeniu Sejmu.

Podczas ogłoszenia przez sędziego postanowienia we wskazanej sprawie, przedstawiając ustnie główne motywy rozstrzygnięcia, miał on zdaniem wnioskodawcy ujawnić osobom nieuprawnionym, bez wymaganego zezwolenia, wiadomości z postępowania przygotowawczego, co jako działanie na szkodę interesu publicznego stanowiłoby przestępstwo z art. 231 par. 1 w zw. z art. 266 par. 2 i art. 241 par. 1 w zw. z art. 11 par. 2 kodeksu karnego.

Co orzekł Sąd Najwyższy?

Uchwałą z dnia 9 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy w Izbie Dyscyplinarnej nie uwzględnił powyższego wniosku i odmówił zezwolenia na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej za wskazany powyżej czyn (sygn. akt I DO 8/20).

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu rozstrzygnięcia stwierdził, iż niemożliwym było zakwalifikowanie wskazanego we wniosku prokuratora czynu sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie jako przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków, to jest jako tzw. „przestępstwa urzędniczego”, oraz jako ujawnienia wbrew przepisom ustawy informacji, z którą sędzia zapoznał się w związku z pełnioną funkcją ze względu na to, że sędzia był ustawowo uprawniony do wydania zarządzenia o jawności posiedzenia w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa oraz do dopuszczenia do udziału w tym posiedzeniu przedstawicieli mediów.

Uchwała nie jest prawomocna.

Zob. Uzasadnienie uchwały z 9 czerwca 2020 r.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ