Jak odwołać się od mandatu drogowego?

Otrzymałeś mandat drogowy? Policjant wręczył ci dokument, w którym poinformował o wysokości kary pieniężnej oraz o prawie do odwołania się od mandatu. Jeśli uważasz, że mandat został wystawiony niesłusznie, masz prawo się od niego odwołać. W takim przypadku musisz złożyć wniosek do sądu w ciągu 7 dni od daty wystawienia mandatu.

 

Kto może złożyć wniosek o uchylenie mandatu drogowego?

Wniosek o uchylenie mandatu drogowego może złożyć każda osoba, która uważa, że została ukarana niesłusznie. Wniosek może być złożony przez:

 • Kierowce, który otrzymał mandat. Kierowca może złożyć wniosek o uchylenie mandatu, jeśli uważa, że nie popełnił wykroczenia, za które został ukarany.
 • Rodzic lub opiekun prawny osoby, która otrzymała mandat. Jeśli osoba, która otrzymała mandat, jest niepełnoletnia, wniosek składa rodzic lub opiekun prawny.
 • Przedstawiciel ustawowy lub kurator osoby ubezwłasnowolnionej, która otrzymała mandat. jeśli osoba, która otrzymała mandat, jest ubezwłasnowolniona.
 • Przedstawiciel służby, która wydała mandat. Przedstawiciel służby, która wydała mandat, może złożyć wniosek o jego uchylenie, jeśli uzna, że mandat został wystawiony niesłusznie.
 • Przedstawiciel sądu. Przedstawiciel sądu może złożyć wniosek o uchylenie mandatu, jeśli dowiedział się, że mandat został wystawiony niesłusznie.

Kiedy można złożyć wniosek o uchylenie mandatu drogowego?

Wniosek o uchylenie mandatu drogowego można złożyć w następujących przypadkach:

 • Jeśli nie popełniłeś wykroczenia, za które zostałeś ukarany. Na przykład, jeśli zostałeś ukarany za parkowanie w niedozwolonym miejscu, ale w dniu, w którym otrzymałeś mandat, parkowanie w tym miejscu było już dozwolone. 
 • Jeśli wykroczenie, za które zostałeś ukarany, może być ukarane tylko przez sąd. np. za to wykroczenie grozi areszt, a nie mandat.
 • Jeśli działałeś w obronie koniecznej lub obronie dobra chronionego prawem. Na przykład, jeśli zajechałeś drogę innemu pojazdowi, aby zapobiec kolizji lub zaparkowałeś samochód w niedozwolonym miejscu, by ratować czyjeś życie
 • Jeśli działałeś pod wpływem choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych. Na przykład, jeśli przekroczyłeś prędkość, bo miałeś atak padaczki i nie byłeś w stanie panować nad pojazdem.

Dobro chronione prawem to wartość uznana w społeczeństwie za doniosłą i dlatego podlega prawnej ochronie. Ta wartość może być osobista (na przykład wolność), społeczna (na przykład przystanek autobusowy), majątkowa (na przykład samochód) lub niemajątkowa (na przykład zdrowie).

Jak sporządzić wniosek o uchylenie mandatu?

Wniosek o uchylenie mandatu drogowego to dokument, który możesz złożyć do sądu rejonowego, jeśli uważasz, że mandat został wystawiony niesłusznie. Aby zwiększyć swoje szanse na uchylenie mandatu, warto przygotować wniosek w sposób rzetelny i przejrzysty. Możesz go przygotować sam lub z pomocą prawnika. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnika napisz do nas.

1.  Napisz wniosek o uchylenie mandatu drogowego.

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 • Imię i nazwisko osoby, która składa wniosek,
 • Numer PESEL osoby, która składa wniosek,
 • Adres osoby, która składa wniosek,
 • Numer mandatu,
 • Opis całego zdarzenia i okoliczności, które wyjaśnią, dlaczego mandat powinien zostać uchylony.

Opis zdarzenia powinien być szczegółowy i zawierać wszystkie istotne informacje, które mogą mieć wpływ na decyzję sądu. Należy również wskazać, dlaczego uważasz, że mandat został wystawiony niesłusznie.

2.  Złóż wniosek do sądu rejonowego, który jest właściwy dla terenu, na którym wystawiono ci mandat.

Sąd właściwy to sąd rejonowy, w którego okręgu zostało popełnione wykroczenie, za które zostałeś ukarany mandatem. Możesz złożyć wniosek osobiście w biurze podawczym sądu lub wysłać go pocztą (listem poleconym).

3. Czekaj na odpowiedź z sądu.

W terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku sąd wyznaczy termin posiedzenia w sprawie. Na posiedzeniu sędzia wysłucha argumentów stron i wyda postanowienie o uchyleniu mandatu albo odmowie jego uchylenia.

4. Idź na posiedzenie sądowe bądź czekaj na decyzję sądu.

W posiedzeniu sądowym możesz wziąć udział osobiście lub przez pełnomocnika. Jeśli nie stawisz się na posiedzenie, sąd może wydać postanowienie na posiedzeniu niejawnym.

Wzór wniosku o uchylenie mandatu drogowego

Nie ma "oficjalnego" wzoru takiego wniosku, dlatego napisz go samodzielnie. Przykładowo taki dokument powinien wyglądać:


Sąd Rejonowy w [nazwa miasta]

Wydział II Karny

[numer sprawy]

Wniosek o uchylenie mandatu karnego

Ja, niżej podpisany/a,

[imię i nazwisko],

PESEL: [numer PESEL],

zamieszkały/a pod adresem: [adres zamieszkania],

zwracam się z wnioskiem o uchylenie mandatu karnego, który został mi wystawiony w dniu [data] przez [imię i nazwisko] z [nazwa służby].

Numer mandatu: [numer mandatu].

Uważam, że mandat został wystawiony niesłusznie, ponieważ:

[opis zdarzenia i okoliczności, które uzasadniają uchylenie mandatu].

W załączeniu do wniosku składam:

[wykaz załączników].

[miejscowość, data]

[podpis]

Powyższy wzór wniosku można wykorzystać jako punkt wyjścia do sporządzenia własnego wniosku. Należy pamiętać, że wniosek powinien być dostosowany do konkretnej sytuacji.

Ważne jest, aby wniosek o uchylenie mandatu był dobrze uzasadniony. Jeśli wniosek będzie zawierał jedynie ogólne stwierdzenie, że mandat został wystawiony niesłusznie, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostanie on oddalony.

Czy za rozpatrzenia wniosku trzeba zapłacić?

Przeprowadzenie postępowania w sądzie jest bezpłatne.

Kiedy można złożyć wniosek o uchylenie mandatu drogowego?

Wniosek o uchylenie mandatu drogowego można złożyć w następujących terminach:

 • Do 7 dni od dnia przyjęcia mandatu - jeśli jesteś osobą, która otrzymała mandat. Termin ten jest liczony od dnia, w którym otrzymałeś mandat drogowy, a nie od dnia, w którym został on wystawiony.

 • Po 7 dniach od dnia wystawienia mandatu - jeśli jesteś przedstawicielem służby, która wydała mandat. Termin ten jest liczony od dnia, w którym mandat został wystawiony, a nie od dnia, w którym został on przyjęty przez osobę, której został on wystawiony.

Ile trzeba czekać na rozstrzygnięcie wniosku?

W przepisach nie określono konkretnego terminu rozpatrzenia wniosku o uchylenie mandatu drogowego. Sądy starają się jednak, aby czas oczekiwania na rozstrzygnięcie był jak najkrótszy.

Zwykle, w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku, sąd wyznacza termin posiedzenia w sprawie. Na posiedzeniu sędzia wysłucha argumentów stron i wyda postanowienie o uchyleniu mandatu albo odmowie jego uchylenia.

Decyzja sędziego jest ostateczna i nie można się od niej odwołać.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2013 r., poz. 395, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2013 r., poz. 482, z późn. zm.);
 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z 2002 r., Nr 20, poz. 201, z późn. zm.).

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • tereska 2020-09-24 11:59:24

  ja złożyłam taki wniosek niestety sad nie uwzględnił go i wydal wyrok bez możliwości odwołania


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika