Kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek? Przykłady praktyczne liczenia terminu.

Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. W oparciu o nią spadkodawca może ustanowić spadkobiercą całego swojego majątku osobę także spoza kręgu najbliższych krewnych. Pojawia się więc niebezpieczeństwo, że spadkodawca sporządzi testament, na podstawie którego najbliżsi zostaną pozbawieni udziału w spadku, bo ten w całości przypadnie osobom obcym albo, że majątek otrzymają tylko niektórzy z członków rodziny zmarłego. Zabezpieczenie interesów osób najbliższych spadkodawcy, by mogli oni po śmierci spadkodawcy uzyskać pewne korzyści ze spadku występuje pod postacią zachowku. Uprawnienie do zachowku zasadniczo powstaje wówczas, gdy spadkodawca sporządził testament i powołał do dziedziczenia osoby spoza kręgu najbliższych krewnych, tak że najbliżsi krewni nie dochodzą do dziedziczenia w ogóle, lub jeżeli udział spadkowy członka najbliższej rodziny nie pokrywa należnego mu zachowku.

Roszczenie o zachowek polega na tym, że uprawniony może żądać od spadkobiercy lub obdarowanego darowizną zapłaty określonej sumy pieniężnej. Jest to roszczenie, z którym należy wystąpić w określonym terminie, gdyż ulega ono przedawnieniu. 

Kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek w przypadku dziedziczenia testamentowego?

Zgodnie z art. 1007 § 1 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.), roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów i poleceń przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu (do dnia 23 października 2011 roku termin ten wynosił trzy lata).

Ogłoszenie testamentu następuje w trybie postępowania nieprocesowego, zgodnie z przepisami art. 646 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.). Sąd albo notariusz otwiera i ogłasza testament, gdy ma dowód śmierci spadkodawcy. Testament jest obowiązana złożyć w sądzie osoba, w której posiadaniu dokument się znajduje, chyba że złożyła go u notariusza. O terminie otwarcia i ogłoszenia testamentu nie zawiadamia osób zainteresowanych, jednakże mogą one być obecne przy tej czynności.

Natomiast po dokonaniu ogłoszenia testamentu sąd spadku albo notariusz zawiadamia o tym fakcie - w miarę możności - osoby, których rozrządzenia testamentu dotyczą, oraz wykonawcę testamentu i kuratora spadku. Notariusz niezwłocznie zawiadamia o tym sąd spadku, przesyłając odpis sporządzonego artykułu. Testament wraz z protokołem otwarcia i ogłoszenia przechowuje się w sądzie spadku, chyba że został złożony u notariusza. Jednakże na żądanie sądu spadku notariusz przesyła złożony testament temu sądowi. 

Gdy złożono kilka testamentów jednego spadkodawcy, otwiera się i ogłasza wszystkie, a na każdym z nich czyni się wzmiankę o innych.  

Kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek wobec obdarowanego?

Zgodnie z art. 1007 § 2  Kodeksu cywilnego, roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanej od spadkodawcy darowizny przedawnia się z upływem lat pięciu od dnia otwarcia spadku (do dnia 23 października 2011 roku termin ten wynosił trzy lata).

Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy dziedziczenie następuje na podstawie testamentu i testament ten podlega ogłoszeniu, jak i w przypadku, gdy dziedziczenie następuje na podstawie ustawy. Zgodnie z art. 1000 § 1 k.c., jeżeli uprawniony nie może otrzymać od spadkobiercy należnego mu zachowku, może on żądać od osoby, która otrzymała od spadkodawcy darowiznę doliczoną do spadku, sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia zachowku. Jednakże obdarowany jest obowiązany do zapłaty powyższej sumy tylko w granicach wzbogacenia będącego skutkiem darowizny. Jeśli jest kilku obdarowanych, to ich odpowiedzialność wobec uprawnionego do zachowku powstaje kolejno, począwszy od ostatniej darowizny uczynionej przez zmarłego:

Art. 1001 k.c.: Spośród kilku obdarowanych obdarowany wcześniej ponosi odpowiedzialność stosownie do przepisów artykułu poprzedzającego tylko wtedy, gdy uprawniony do zachowku nie może uzyskać uzupełnienia zachowku od osoby, która została obdarowana później.

Kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek w przypadku dziedziczenia ustawowego?

W pewnych okolicznościach może się zdarzyć, że z roszczeniem o zachowek wystąpią uprawnieni do niego, gdy spadkobierca w ogóle nie sporządził testamentu. Tak będzie w sytuacji, gdy spadkodawca uczynił darowizny na rzecz członków rodziny uprawnionych do zachowku - niektórych, lub gdy darowizny te są różnej wysokości - bądź na rzecz osób spoza tego grona. W takim przypadku zastosowanie powinien znaleźć przepis art. 1007 § 2 k.c., o którym mowa wyżej - przedawnienie następuje więc po pięciu latach od dnia otwarcia spadku (tak J. Pietrzykowski w: A. Brzozowski, M. Pazdan, K. Pietrzykowski, M. Safjan, E. Skowrońska, Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Warszawa 1999, s. 1921; odmiennie R. Czarnecki, Wspólność majątku spadkowego i dział spadku. Umowy dotyczące spadku, Wydawnictwo ZPP, Katowice 1966, nr 33, s. 48). 

Sytuacje wyjątkowe

Przepisem ogólnym, który wyznacza początek biegu przedawnienia, jest art. 120 § 1 zd. 1 k.c. Zgodnie z nim, bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Przy tym prawo spadkowe nie określa momentu wymagalności roszczenia o zachowek, a zgodnie z przepisami ogólnymi Kodeksu cywilnego, jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie. Jednakże art. 1007 § 7 k.c. jest przepisem szczególnym wobec art. 120 k.c. i jako taki wyłącza jego zastosowanie do roszczenia o zachowek (wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna  z dnia 24 czerwca 2004 r., sygn. III CK 127/2003: Artykuł 1007 § 1 k.c. wyłącza stosowanie art. 120 § 1 k.c. do określenia początku biegu przedawnienia roszczenia o zachowek).

Przepis art. 1007 § 1 k.c. wiąże początek biegu terminu przedawnienia roszczeń uprawnionego z tytułu zachowku ze zdarzeniem prawnym obiektywnym w postaci ogłoszenia testamentu. Okoliczności subiektywne nie mają żadnego znaczenia dla rozpoczęcia biegu przedawnienia roszczeń uprawnionego z tytułu zachowku.

Może się jednak zdarzyć, że uprawniony do zachowku w ogóle nie wie, kto jest jest spadkobiercą, a więc nie wie, do kogo powinien skierować roszczenie.

Przykład:

Spadkodawca pozostawił kilka różnej treści testamentów, które zostały otwarte i ogłoszone.

Rozwiązanie: Przedawnienia roszczenia o zachowek rozpoczyna bieg dopiero, gdy zostanie wyjaśnione, który z pozostawionych testamentów jest ważny i skuteczny. Zasadniczo nastąpi to, gdy sąd wyda postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Przy czym uprawniony do zachowku ma legitymację do wystąpienia do wszczęcia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.

Przykład:

Może się też zdarzyć, że sąd wyda postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku na rzecz należącej do kręgu uprawnionych do zachowku, a następnie zostanie ujawniony kolejny testament, ustanawiający spadkobiercą inną osobę i postanowienie sądu zostanie zmienione. Pojawia się w związku z tym pytanie od jakiego momentu biegnie termin przedawnienia roszczenia o zachowek osoby, która została „pozbawiona" spadku.

Rozwiązanie: W takiej sytuacji termin przedawnienia przewidziany w art. 1007 § 1 k.c. nie biegnie dopóty, dopóki uprawniony do zachowku jest uważany z mocy prawomocnego postanowienia sądu za spadkobiercę testamentowego (tak uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna  z dnia 22 lutego 1972 r., sygn. III CZP 102/71).

Możliwa jest też sytuacja, w której uprawniony do zachowku wie wobec kogo zgłosić ma swe roszczenie, lecz nie wie w jakiej wysokości mu ono przysługuje. Trzeba bowiem pamiętać, że roszczenie o zachowek ma charakter pieniężny, a jego wysokość zależy od składu i wartości spadku.

Przykład:

Matka dziedziczy na podstawie testamentu, którego ważność podważają dzieci zmarłego. W czasie postępowania umiera matka, pozostawiając testament, w którym powołuje do dziedziczenia jedno z dzieci. Drugie dziecko może żądać zachowku od brata lub siostry. Nie wie jednak w jakiej wysokości, ponieważ nie wiadomo czy w skład spadku po matce wchodzi majątek ojca przeznaczony jej testamentem.

Rozwiązanie: Przedawnienia roszczenia o zachowek rozpoczyna bieg dopiero, gdy zostanie rozstrzygnięta czy testament, spisany przez ojca, jest ważny.

Zgodnie z art. 991 § 2 k.c., jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

Przykład:

Spadkodawca w testamencie ustanowił na rzecz uprawnionego do zachowku zapis pod warunkiem zawieszającym. W chwili ogłoszenia testamentu nie wiadomo więc jeszcze, czy uprawniony będzie mógł żądać wykonania zapisu. Jego roszczenie powstanie dopiero w chwili ziszczenia się warunku.

Rozwiązanie: Termin przedawnienia roszczenia o zachowek nie biegnie dopóty, dopóki w wyniku ziszczenia się lub nieziszczenia się warunku zapis stanie się bezskuteczny.

Przerwanie i zawieszenie biegu przedawnienia

Bieg przedawnienia przerywa się:

 • przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;  
 • przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje, 
 • przez wszczęcie mediacji. 

Nie ma więc wątpliwości, iż bieg terminu przedawnienia roszczenia o zachowek ulega przerwaniu w chwili, gdy uprawniony do zachowku skieruje pozew o zapłatę wobec zobowiązanego (spadkobiercy bądź obdarowanego).

Są jednak sytuacje, gdy uprawniony został pozbawiony prawa do spadku na podstawie testamentu, który chce podważyć. Wtedy oczywistym jest, że nie występuje z roszczeniem o zachowek, skoro uważa się za spadkobiercę i jako spadkobierca jego uprawnienie do zachowku zostanie zaspokojone udziałem w spadku.

Należy uznać, że czynnością bezpośrednio przedsięwziętą w celu dochodzenia roszczenia o zachowek jest czynność, która wiąże się z uzyskaniem przymiotu spadkodawcy ustawowego, czyli uzyskaniem prawa dalej idącego, które przez dalszy skutek realizuje cel, jakim jest ustalenie roszczenia o zachowek w sensie jego istnienia lub nieistnienia (tak wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 maja 2007 r. I ACa 1215/2006).

Przykład:

Bieg przedawnienia jego roszczenia o zachowek przerywa zgłoszenie w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku przez uprawnionego do zachowku zarzutu nieważności testamentu (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 2004 r., sygn. III CK 127/2003, uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 października 1992 r., sygn. III CZP 130/92; odmiennie Sąd Najwyższy w uchwale  z dnia 11 października 1995 r., sygn. III CZP 134/95: Zgłoszenie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku przez wydziedziczonego zarzutu nieważności testamentu nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia o zachowek zstępnych tego wydziedziczonego).

Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:

 • co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom - przez czas trwania władzy rodzicielskiej; 

 • co do roszczeń, które przysługują osobom nie mającym pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę - przez czas sprawowania przez te osoby opieki lub kurateli;  

 • co do roszczeń, które przysługują jednemu z małżonków przeciwko drugiemu - przez czas trwania małżeństwa;  

 • co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju - przez czas trwania przeszkody.  

Przedawnienie względem osoby, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od ustanowienia dla niej przedstawiciela ustawowego albo od ustania przyczyny jego ustanowienia. Przepis ten stosuje się odpowiednio do biegu przedawnienia przeciwko osobie, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459, ze zmianami);
 • ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 155, ze zmianami).

Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Filipek8 2021-01-31 13:08:19

  Według mnie warto skorzystać z pomocy prawnika przy sprawie o zachowek. Wówczas mało zostaje na nas i można się spokojnie zająć swoimi sprawami. Ja korzystam z pomocy kancelarii Dubiel & Sawinda, jeżeli mam jakieś kwestie do załatwienia w sądzie, bo naprawdę dużo jest papierologii i pracy, a ja się na tym wszystkim zwyczajnie nie znam.

 • maria Czarkowska 2020-03-10 13:59:13

  moja siostra wziela 20scia lat temu cala gospodarke na siebie i w sadzie a i u notariusza obiecala ze mnie splaci .ale ze dotej pory nie uczynila ani zlotuwki mi nie splacila .Czy mam szanse dochodzic roszczenia w sadzie ja niejestem zamozna zyje od 15 do 15 skromnie a pieniadze by mi pomogly ,zyje jeszcze moja matka i brat razem .Prosze o porade

 • Tadeusz 2020-01-22 14:10:10

  Moja mama zmarła 8 lat temu mieszkanie darowała wnuczce, a córce mojej siostry czy mogę domagać się zachowku od obdarowanej jako syn zmarłej czy się przedawniło to roszczenie.

 • Ja 2018-11-11 19:00:23

  Witam mam pytanie co mam zrobić jeżeli braCIA nie chcą teraz zachowku po śmierci taty który nie żyje 4 lata a mama mi przepisał mieszkanie za dożywotnia opiekę a ja chcę ich spłacić żeby miał już spokój i po ilu upływa przedawnienie zachowku pozdrawiam

 • Edyta Liszewska 2018-05-28 12:35:00

  Witam moja mama podpisała u notariusza wraz z rodzeństwem ze zrzeka sie zachowku na rzecz przyrodniego brata., obiecal mamie ze jak sprzeda mieszkanie po rodzicach to fa Mamie pare zlotych niestety nie wywiazal die z obietnicy ustnej. Czy moja mama ma nasal prawo do otzymania zachowku?

 • Jurek 2018-05-09 17:39:23

  Witam. Rodzice przechodząc w roku 1993 na emeryturę rolniczą (KRUS) przekazali ziemię na siostrę. Dwa miesiące temu zmarł mój ojciec , mama 4 lata wcześniej czy należy mi się zachowek. Nie było testamentu.

 • Maciej 2018-03-31 21:11:32

  witam mineło 5 lat od śmierci mojej teściowej ktura zostawiła testamemt zapisując wszystko mnie ,czy z związku z powyższym należy się zachówek rodzeństwu mojej żony

 • Katarzy 2018-02-07 23:24:54

  Moj tata zmarl w 1989 roku. Z pierwszebo malzenstwa mial 2 corki ktore dostaly caly majatek. Czy po tylu latach mam mozliwosc wniesienia sprawy do sadu o sprawiedliwy podzial majatku ewentualnie o zachowek? Dodam ze w dniu smierci ojcia mialam 3 lata.

 • Renata 2017-11-05 16:13:36

  Witam mój tata powiesił się 18lat temu. Ja obecnie jestem 4 lata po 18nastce,czyli mam 22 lata. ,czy mogę się starać jeszcze ozachówek?. Tata dwa tygodnie przed śmiercią podpisał akt notarialny darowizny dla swojego brata.

 • Renata 2017-11-05 16:10:15

  Witam. Mój tata nie powiesił się 18 lat temu. Injest umowa darowizny dla jego brata. Czy jak ja mam 22 lata,czyli jestem 4 lata po 18 tce,to czy mogę się jeszcze starać o zachówek? I jaki to jest procent?

 • Monika 2017-08-12 16:51:23

  W 1989 zmarl moj Ojciec.Z drugie go malzenstwa ma 2 dzieci ktory wszystko zostalo.Czy wie ktos moze czy po 26 latach moge sie starac o spadek po moim niezyjacym ojcu? Dziekuje

 • Magda 2017-06-06 14:38:53

  Kiedy przedawni sie prawo do zachowku jesli testament zostal odczytany w sierpniu 2011? Czy bedzie to 3 czy 5 lat?

 • KULA SŁAWOMIR 2016-12-07 10:48:11

  WITAM . MOJA MAMA ZMARŁA 29 O5 2013 ROKU PRZEPISAŁA NA SWOJEGO WNYCZKA MIESZKANIE WŁASNOŚCIOWE , NIE SPISAŁA TESTAMENTU TYLKO SPRAWĘ ZAŁATWIAŁA U NOTARIUSZA NIE BYŁEM NAWET O TYM POINFORMOWANY TYLKO MIĘDZY SOBĄ TO ZAŁATWIŁY . CZY W CHWILI OBECNEJ MOGĘ SIĘ UBIEGAĆ O ZACH?WK PO ZMARŁEJ MAMIE I JAKI OKRES MNIE OBEJMUJE ABY NIE UTRACIĆ PRZEDAWNIENIA . ZWRACAM SIĘ Z SERDECZNĄ PROŚBĄ O ODPOWIEĆ ZA CO Z GURY SERDECZNI DZIĘKUJĘ .

 • Małgorzata 2016-05-31 10:51:48

  Witam w 2016 zmarła moja mama, 7 lat temu moi rodzice w darowiźnie przepisali mojej siostrze mieszkanie własnosciowe. Czy mi się należy zachowek

 • Dani 2015-12-02 22:16:50

  19 lat temu rodzice zrobili darowizne mieszkania, wykupionego z moje pieniadze, brat nie byl zainteresowany, zgodzil sie.Tata zmarl nagle w 1996 r..Od tego roku(1996) bylismy z mezem jedynymi wlascicielami, natomiast w mieszkaniu mama mieszkala sama.Przez te lata inwestowalismy w mieszkanie( m.in.dobudowano duzy balkon, wymienilismy okna na nowe, remontowalismy lazienke, pomagalismy systematycznie finansowo mamie na leczenie ).Mama zmarla w 2015r.wtedy to brat powiadomil nas telefonicznie, ze wystepuje do sadu o zachowek.Mam pytanie:czy musimy wyplacic mu zachowek i w jakiej wysokosci?Z gory dziekuje za pomoc.

 • jasia 2015-08-27 16:08:44

  mój tata zostawił mi w testamencie dom i działkę.Czy syn macochy może ubiegac się o zachowek.Wcześniej wygrałam sprawe z macochą,gdyż ojciec był chory i drugi testament na rzecz macochy został uniaewazniony. Ojciec chorował na guz mózgu i nie rozumiał co podpisał,podpis był podrobiony.Od smierci mnęło 5 lat

 • ukasz 2015-08-19 02:27:44

  Witam, mam pytanie...gdyz moj ojciec zmarl w 2006 roku, niestety z powodu dlugow rodzina zrzekla sie spadku po nim. Majatek w tym polowa dzialki ktora byla na niego przeszla w rece miasta, jednak w ksiegach wieczystych do tej pory jest wpisany jako wlasciciel moj ojciec, miasto nie upominalo sie do tej pory o dzialke. Czy uleglo to przedawnieniu i moge sie ubiegac o prawo do wlasnosci?

 • Monika 2015-08-09 10:09:14

  Witam jeśli osoba zmarła przed 23X2011 to jaki termin obowiązuje 3 lata czy już pięć lat?

 • maria 2015-05-19 18:02:57

  zacznę krótko,ja wraz z moim rodzeństwem byliśmy wychowankami domu -dziecka.Zmarł nasz bogaty dziadek.1983rw listopadzie.po jego śmierci nabyli majątek,najstarsza siostra i brat ,którzy nie byli w domu -dziecka.Coś nam to nie dawało spokoju,zwrócilismy się do sądu o wgląd akt..ALE SZOK..że nie ma rodzeństwa mam nas oddała w adopcje,i nie chcieliśmy uczest.postęp.CO GORSZE KŁAMSTWO NA KŁAMSTWIE CZYTAJĄC PROTOKÓŁ Z DNIA 16-03-1984.R.MAJĄTEK PO DZIADKU I BABCE ZABRALI .brat i siostra.Nadmieniam ,ze mam liczne rodzeństwa.jesteśmy w szoku ,nie mamy kontaktu z nimi ,po prostu nie chcą i nigdy nie chcieli ,czy mamy jaką szanse ,spotkać się z nimi w sądzie?czy coś dostaniemy .a tak szczerze chciałam bym się z moim rodzeństwem spotkać w oczy,,,,jakie mamy szanse..dziadek miał dużo nieruchomości budynki mieszkalne,wartośc jest między innymi zapisana 600.000 zabudowana nieruchomość.i.t.d...szok...prosilibyśmy o pomoc,co robić ,gdzie się zwrócić.czy coś nam się teraz należy .....Przeglądałam akta w sądzie ,myślałam ,ze dostane zawału....prosimy o porady..Maria.

 • basia56 2014-05-04 18:11:46

  moja mama zmarła 3.03 2010 w listopadzie 2012 wniosłam do sądu o stwierdzenie nabycia spadku sprawa się zakończyła 11.04.2014 czy mam prawo do zachowku

 • kasia 2012-12-08 19:06:53

  czy moge ubiegac sie o zmniejszenie zachowku, gdyz pochowalam spadkodawce bez zadnej pomocy moich siostr i meza spadkodawczyni,postawilam jej pomnik. rodzina podaje mnie o zachowek. Czy sad bedzie bral to pod uwage czy moge domagac sie jakieis czesci zwrotu,badz obnizena zachowku?

 • Piotr 2012-11-12 20:51:02

  Mam pytanie. Babcia w testamencie wymieniła jako jedynego spadkobiercę swoją wnuczkę. W skład spadku wchodzi mieszkanie. Mieszkanie zostało wykupione 10 lat temu za pieniądze wnuczki bo swoich nie miała a nikt inny z rodziny nie był tym tematem zainteresowany. Babcia napisała również oświadczenie, że mieszkanie zostało wykupione za pieniądze wnuczki. Babcia zmarła w październiku tego roku. Czy w takim przypadku dzieciom babci będzie przysługiwał zachowek.

 • nemesis 2012-11-12 14:37:14

  trzeba znać dokładny termin, jeżeli minęło ponad 10 lat to darowizna nie zostanie zaliczona do schedy spadkowej i automatycznie nie będzie przysługiwał z tego dobra zachowek. Jeżeli natomiast nie minęło 10 lat to darowizna zostanie zaliczona do schedy spadkowej (o ile nie została z niej wyłączona w akcie darowizny) a zachowek będzie wynosił 1/2 części która przypadałaby w sytuacji dziedziczenia ustawowego.

 • mena 2010-02-04 17:44:29

  Dzień dobry. Moja babcia 10 lat temu darowała mieszkanie wnuczce,dzieci babci nie żyją tylko wnuki w styczniu 2010 roku zmarła , chciałam zapytać czy w tej sytuacji nie doszło do przedawnienia i czy mogę starać sie o zachowek z pozostałymi wnukami . Spadek po babci to mieszkanie w bloku i jaki jest % zachowku. Dziękuje.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika