Druk SD-Z2 - zgłoszenie darowizny lub spadku bez podatku

Dostajesz darowiznę albo dziedziczysz spadek po kimś z bliskiej rodziny? Jeżeli chcesz skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, złóż formularz podatkowy SD-Z2. Sprawdź, jak to zrobić.

Kto może złożyć formularz SD-Z2, aby skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku?

Poniższe przypadki dotyczą tylko rzeczy i praw majątkowych (majątku), które są w Polsce. Jeśli zaś znajdują się za granicą — to tylko jeżeli nabywca jest obywatelem Polski albo Polska była jego stałym miejscem zamieszkania w chwili zawarcia umowy darowizny albo w momencie śmierci osoby, która pozostawiła spadek (spadkodawcy).

Każdy, kto spełnia wszystkie poniższe wymagania:

 • dostał majątek przez:
  • dziedziczenie,
  • zapis zwykły, dalszy albo windykacyjny,
  • polecenie testamentowe,
  • zachowek,
  • dyspozycję bankową wkładem na wypadek śmierci,
  • dyspozycję uczestnika otwartego funduszu inwestycyjnego albo specjalistycznego otwartego funduszu inwestycyjnego,
  • nieodpłatne zniesienie współwłasności,
  • darowiznę albo polecenie darczyńcy,
  • nieodpłatną rentę, czyli regularnie dostaje od kogoś pieniądze albo rzeczy,
  • nieodpłatne użytkowanie,
  • nieodpłatną służebność.
 • dostał majątek od jednej z poniższych osób:
  • żony, męża,
  • córki, syna, wnuczki, wnuka, prawnuczki, prawnuka,
  • matki, ojca, babci, dziadka, prababci, pradziadka,
  • pasierbicy, pasierba,
  • siostry, brata,
  • macochy, ojczyma,
 • ma obywatelstwo albo mieszka na stałe w jednym z poniższych krajów:
  • Polska
  • inny kraj Unii Europejskiej,
  • Islandia,
  • Liechteinstein,
  • Norwegia.

Kto nie składa formularza SD-Z2, aby skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku?

Każdy, kto spełnia wszystkie poniższe warunki:

 • dostał majątek na podstawie umowy darowizny albo nieodpłatnego zniesienia współwłasności, którą zawarł u notariusza,
 • wartość majątku, który dostał w ciągu 5 lat od jednej osoby łącznie (i z darowizny, i ze spadku), nie przekracza 9.637 zł.

Przykład:

Ojciec dał synowi w darowiźnie kolekcję znaczków o wartości 400 zł w 2013 roku. W 2018 roku ojciec umiera i syn dostaje z jego dyspozycji bankowej na wypadek śmierci 8.000 zł. W sumie więc ma majątek po ojcu w wysokości 8.400 zł.

Kiedy trzeba złożyć formularz?

Aby skorzystać ze zwolnienia, należy go złożyć do US do 6 miesięcy od momentu, gdy powstał obowiązek podatkowy. Ten moment zależy od sposobu, w jaki nabywca dostanie spadek lub darowiznę:

W jaki sposób nabywca dostaje majątek  

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy 

Dziedziczenie

Od dnia, kiedy:

 • uprawomocniło się orzeczenie sądu,
 • został zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
 • zostało wydane europejskie poświadczenie spadkowe.

Zapis zwykły, dalszy, polecenie testamentowe, polecenie darczyńcy

Od dnia ich wykonania, na przykład od dnia, kiedy z polecenia

zostaje przeniesiona na nabywcę własność nieruchomości.

Zapis windykacyjny

Od dnia, kiedy:

 • uprawomocniło się orzeczenie sądu lub postanowienie częściowo 
stwierdzające nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego,
 • został zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
 • zostało wydane europejskie poświadczenie spadkowe.

Zachowek

Od dnia, gdy zostanie zaspokojone roszczenie lub jego część, na

przykład od dnia wypłaty zachowku.

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

Od dnia śmierci właściciela tego wkładu.

Dyspozycja uczestnika funduszu inwestycyjnego na wypadek śmierci

Od dnia śmierci uczestnika funduszu.

Darowizna, która została zawarta w innej formie niż akt notarialny

Od dnia, gdy zostanie spełnione przyrzeczone świadczenie (na

przykład w przypadku darowizny pieniędzy od dnia ich otrzymania

przez nabywcę).

Nieodpłatna służebność, renta oraz użytkowanie

Od dnia, gdy zostaną ustanowione te prawa.

Nieodpłatne zniesienie współwłasności

Od dnia, gdy zawarto taką umowę lub ugodę albo

uprawomocniło się orzeczenie sądu.

Jeżeli nabywca dowie się, że został mu przekazany spadek lub darowizna już po upływie 6 miesięcy — to wyjątkowo może skorzystać ze zwolnienia z podatku. Powinien w tym celu złożyć wtedy formularz SD-Z2 w terminie do 6 miesięcy od dnia, w którym się o tym dowie. Razem z tym formularzem winien dostarczyć dokument, który potwierdzi, kiedy została mu przekazana informacja o spadku lub darowiźnie.

Przykład:

Umarł ojciec i syn dziedziczy po nim spadek. Formularz w tej sprawie został przez niego złożony terminowo. Rok później dostał list polecony, w którym bank informuje go, że ojciec był właścicielem jeszcze jednego konta w banku. Konto to nie było jednak wymienione w zaświadczeniu, który wydał bank miesiąc po śmierci ojca. Syn powinien więc złożyć dodatkowy formularz SD-Z2 w terminie do 6 miesięcy od dnia, w którym dotarła do niego informacja z banku.

Jeżeli nabywca nie złoży formularza w tym czasie (spóźni się choćby jeden dzień) albo nie udokumentuje otrzymania pieniędzy — to zapłaci podatek od spadków i darowizn. Winien wówczas złożyć zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (formularz podatkowy SD-3).

Jeśli dopiero w trakcie kontroli urzędu skarbowego albo urzędu celno-skarbowego nabywca przyzna się do otrzymania majątku, który ma z darowizny lub polecenia darczyńcy — zapłaci podatek w wysokości aż 20% wartości tego majątku (wg stawki sankcyjnej).

 

Jak złożyć formularz SD-Z2?

Co trzeba przygotować?

Formularz SD-Z2 można pobrać i wydrukować albo wziąć z dowolnego urzędu skarbowego.Następnie należy wypełnić i złożyć w US formularz SD-Z2.
Dodatkowo urząd skarbowy może poprosić zgłaszającego o:
 • potwierdzenie przelewu lub przekazu pocztowego — jeśli dostaje pieniądze w darowiźnie lub z polecenia darczyńcy,
 • dokumenty, które potwierdzą:
  • co dostaje (na przykład pieniądze, samochód, dom),
  • w jaki sposób (na przykład darowizna, postanowienie sądu),
  • od kogo lub po kim dostaje majątek,
  • jaki łączy go stopień pokrewieństwa lub powinowactwa z osobą, od której czy po której otrzymuje majątek.

Formularz SD-Z2 składany w urzędzie albo pocztą

Należy:
 1. pobrać formularz SD-Z2 i wydrukować go albo wziąć go w dowolnym urzędzie skarbowy;
 2. wypełnić formularz;
 3. złożyć go w urzędzie skarbowym albo wysłać go tam.

Formularz SD-Z2 składany przez internet

Należy:
 1. pobrać program e-Deklaracje i zainstalować go na swoim komputerze (nie potrzeba przy tym certyfikatu kwalifikowanego ani profilu zaufanego - eGo);
 2. znaleźć i wypełnić formularz SD-Z2;
 3. wysłać go do urzędu skarbowego. 

Gdzie złożyć formularz SD-Z2?

Można go złożyć w dowolnym centrum obsługi przy urzędzie skarbowym (nie każdy urząd ma takie centrum). Pracownik przekaże złożony formularz do odpowiedniego urzędu skarbowego. Można go też wysłać pocztą.

Można także złożyć go osobiście we właściwym urzędzie skarbowym:

W przypadku otrzymania majątku w spadku, przez zapis, polecenie testamentowe albo zachowek

Należy złożyć formularz w urzędzie skarbowym właściwym dla:

 • miejsca położenia nieruchomości — jeśli przynajmniej jedna z rzeczy to:
  • nieruchomość,
  • użytkowanie wieczyste,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania,
  • spółdzielcze prawo do pomieszczenia użytkowego,
  • prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • prawo do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • prawo do nieodpłatnego użytkowania nieruchomości lub służebność,
 • ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy — w pozostałych przypadkach. Jeśli nie ma takiego miejsca — dla ostatniego miejsca jego pobytu. Dotyczy to też sytuacji, gdy otrzymuje się na przykład 2 nieruchomości położone w różnych miejscach.

W przypadku otrzymania majątku przez darowiznę, polecenie darczyńcy, zasiedzenie, ustanowienie użytkowania i służebności

Wtedy trzeba złożyć formularz w urzędzie skarbowym odpowiednim dla:

 • miejsca położenia nieruchomości — jeśli przynajmniej jedna z rzeczy to:
  • nieruchomość,
  • użytkowanie wieczyste,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania,
  • spółdzielcze prawo do pomieszczenia użytkowego,
  • prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • nieodpłatne użytkowanie nieruchomości lub służebność,
 • miejsca zamieszkania nabywcy w dniu, gdy powstał obowiązek podatkowy — w pozostałych przypadkach. Jeżeli nie ma takiego miejsca — w urzędzie skarbowym właściwym dla ostatniego miejsca jego pobytu w tym dniu.

W przypadku otrzymania majątku przez nieodpłatną rentę, czyli gdy regularnie dostaje się od kogoś pieniądze albo rzeczy

Wtedy trzeba złożyć formularz w urzędzie skarbowym odpowiednim dla miejsca zamieszkania otrzymującego środki w dniu, kiedy powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli nie ma takiego miejsca — w urzędzie skarbowym właściwym dla ostatniego miejsca jego pobytu w tym dniu.

W razie otrzymania prawa do wkładu oszczędnościowego, który wypłacany jest na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, albo jednostki uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu

Wtedy trzeba złożyć formularz w urzędzie skarbowym odpowiednim dla ostatniego miejsca zamieszkania osoby, która przekazała swój majątek nabywcy. Jeśli nie ma takiego miejsca — w urzędzie skarbowym właściwym dla ostatniego miejsca jej pobytu.

W przypadku otrzymania majątku, który jest położony choć w części za granicą

Wtedy trzeba złożyć formularz w urzędzie skarbowym odpowiednim dla miejsca zamieszkania nabywcy w dniu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli nie ma takiego miejsca — w urzędzie skarbowym właściwym dla ostatniego miejsca jego pobytu w tym dniu.

Adres US

Adres właściwego urzędu można znaleźć w wyszukiwarce urzędów skarbowych.

O czym jeszcze trzeba pamiętać?

Dla każdego majątku, który nabywca dostaje, składa oddzielny formularz. Na przykład zmarły pozostawił po sobie mieszkanie i pieniądze w banku. Wskazał nabywcę w swojej dyspozycji bankowej na wypadek śmierci. Ten składa wtedy 2 formularze:

 • jeden o mieszkaniu, który nabywa w spadku,
 • drugi o pieniądzach, które dostaje z jego dyspozycji bankowej.
Złożenie formularza SD-Z2 jest bezpłatne.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity - Dz.U. z 2018 r., poz. 644);
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (Dz.U. poz. 2060).

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • milenaaa 2012-10-29 13:24:32

  jak wypełnić zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych sd z2?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika