Przedawnienie

Przedawnienie

Kiedy przedawniają się roszczenia? Jakie są skutki przedawnienia?

Co to jest przedawnienie?

Przedawnienie jest to utrata przysługującego komuś prawa, pod warunkiem że nie zostało ono zrealizowane w określonym czasie. Istotny sens przedawnienia polega na tym, że po upływie określonego prawem terminu ten przeciwko komu kieruje się roszczenie (czyli dłużnik) może uchylić się od jego zaspokojenia (chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne).

Przykład:

 • Kowalski zawarł umowę pożyczki z Nowakiem, pożyczając mu określoną kwotę, ale nie wypłacił Nowakowi tej sumy; po upływie czasu wskazanego w ustawie (6 miesięcy) nastąpi przedawnienie roszczenia Nowaka, czyli inaczej mówiąc jeżeli Nowak wniesie wtedy pozew przeciwko Kowalskiemu o wypłacenie mu pożyczonej (przyrzeczonej) kwoty Kowalski może powołać się na przedawnienie (podnieść zarzut przedawnienia) w następstwie czego sąd oddali powództwo Nowaka.

Należy pamiętać jednak, że ani sądy, ani inne organy państwowe powołane do rozstrzygnięcia sprawy nie mogą powoływać się na przedawnienie z urzędu. Decyzję o uwzględnieniu przedawnienia sąd może podjąć dopiero wtedy, gdy strona, której przysługuje roszczenie sama podniesie zarzut przedawnienia.

Co ulega przedawnieniu?

Przedmiotem przedawnienia mogą być wyłącznie cywilnoprawne roszczenia majątkowe. Nie podlegają więc przedawnieniu:

 • roszczenia nie mające charakteru cywilnoprawnego - np. procesowe;
 • uprawnienia cywilnoprawne innej postaci niż roszczenia - np. prawa podmiotowe bezwzględnie, np. prawo własności,
 • roszczenia niemajątkowe, np. służące ochronie dóbr osobistych,;
 • cywilnoprawne roszczenia majątkowe w wyjątkowych, wyraźnie w ustawie przewidzianych przypadkach, np. roszczenia służące ochronie prawa własności nieruchomości.

Jakie są skutki przedawnienia?

Roszczenie przedawnione nie gaśnie, czyli nie przestaje istnieć, a jedynie nie będzie mogło być przymusowo zrealizowane.

W przypadku upływu terminu przedawnienia bowiem, sąd oddali powództwo uprawnionego (wierzyciela), jeżeli tylko dłużnik podniesie zarzut przedawnienia. Roszczenie to nie korzysta wprawdzie z pełnej ochrony prawnej, ale nadal uznawane jest za prawnie istniejące. Zatem dłużnik nie może domagać się zwrotu spełnionego po upływie terminu przedawnienia świadczenia, wynikającego z przedawnionego zobowiązania, jako nienależnego.

Kiedy przedawniają się roszczenia?

Terminy przedawnienia są określone przez normy prawa bezwzględnie wiążące, czyli takie które nie mogą być zmienione poprzez umowę stron. Strony więc nie mogą zawrzeć w swojej umowie postanowień, które by wydłużały bądź skracały terminy przedawnień, gdyż takowe postanowienia będą bezwzględnie nieważne.

Ogólne terminy przedawnienia to 3 i 10 lat.

3-letni okres przedawnienia obejmuje roszczenie:

 • o świadczenie okresowe, czyli takie, które polega na tym, że dłużnik obowiązany jest spełniać je periodycznie, w określonych z góry odstępach czasu. Przykładami takich świadczeń mogą być czynsz najmu, świadczenia rentowe czy odsetki.
 • związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - w tym wypadku istotne znaczenie ma to, komu roszczenie przysługuje. Powinna to być osoba fizyczna lub prawna, która profesjonalnie i zarobkowo zajmuje się działalnością gospodarczą, a równocześnie roszczenie jej jest związane z tym właśnie zakresem aktywności (więc na przykład jeżeli Kowalski, który jest przedsiębiorcą, pożyczył pieniądze Nowakowi jako kolega, to owa pożyczka nie będzie podpadała pod trzyletni okres przedawnienia)

10-letni okres przedawnienia odnosi się do wszelkich innych roszczeń nie objętych trzyletnim okresem przedawnienia ani dla których przepisy nie przewidują innych terminów przedawnienia. Przedawnienie dziesięcioletnie jest bowiem regułą.

Przepisy szczególe przewidują jednak w pewnych przypadkach inne terminy przedawnienia, na przykład 6 miesięcy (np. roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z utraty rzeczy wniesionych do hotelu), 1 rok (np. roszczenia z umowy składu), 2 lata (np. roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy), 3 lata (np. roszczenie przeciwko wieczystemu użytkownikowi o naprawienie szkód wynikłych z niewłaściwego korzystania z gruntów Skarbu Państwa), 5 lat (np. roszczenia z tytułu zapisu). Przepisy obowiązujące na dzień dzisiejszy nie ustanawiają terminu przedawnienia dłuższego niż 10 lat.

Przedawnienie względem osoby, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od ustanowienia dla niej przedstawiciela ustawowego albo od ustania przyczyny jego ustanowienia.

Gdy doszło do przedawnienia roszczenia, z którego wynikają odsetki - odsetki te, jako świadczenie akcesoryjne, ulegają przedawnieniu wraz z roszczeniem głównym. Jeśli natomiast do wygaśnięcia zobowiązania doszło z innych przyczyn, np. poprzez opóźnioną zapłatę, albo jeśli doszło do przerwania biegu przedawnienia w stosunku do roszczenia odsetkowego - wówczas roszczenie odsetkowe nabywa samodzielności i przedawnia się, jako okresowe, w terminie 3 lat (tak: Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 24 stycznia 2006 r., sygn. I ACa 795/2005). 

Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

Jak oblicza się termin przedawnienia?

Bieg terminów przedawnienia rozpoczyna się zazwyczaj (o ile przepisy szczególne same nie wskazują, od kiedy należy je liczyć) od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, czyli od dnia w którym wierzyciel skutecznie mógł żądać świadczenia od dłużnika. Niekiedy wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego - w szczególności od wezwania dłużnika do wykonania świadczenia w najwcześniej możliwym terminie.

Bieg terminu przedawnienia może ulec zawieszeniu albo przerwaniu.

Zawieszenie polega na tym, że przy ustalaniu biegu terminów przedawnienia nie uwzględnia się okresów, w których występowały okoliczności uniemożliwiające dochodzenie roszczeń przez uprawnionego. Nastepujące typy zdarzeń powodują zawieszenie biegu przedawnienia:

 • roszczenia przysługujące dzieciom przeciwko ich rodzicom - przez czas trwania władzy rodzicielskiej;
 • roszczenia przysługujące osobom niemającym pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym nad nimi opieką lub kuratelę - przez czas sprawowania przez te osoby opieki lub kurateli;
 • roszczenia przsługujące jednemu z małżonków przeciwko drugiemu - przez czas trwania małżeństwa;
 • siła wyższa, jeżeli uniemożliwi uprawnionemu dochodzenie przed sądem lub innym organem państwowym świadczenia/spełnienia roszczenia (np. ustanie działalności sądów);

Po przerwie przedawnienia w zasadzie termin przedawnienia zaczyna biec od nowa. Przerwę biegu przedawnienia powodują trzy zdarzenia:

 1. podjęcie dochodzenia roszczenia przez uprawnionego przed organem powołanym do rozpatrywania sporu lub do egzekwowania roszczeń danego rodzaju;
 2. uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
 3. wszczęcie mediacji.

Jednakże w razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.

Pamiętaj, że:

 • Dłużnik może zrzec się korzystania z zarzutu przedawnienia (czyli zobowiązać się do wykonania roszczenia, pomimo upływu terminu przedawnienia). Takowe zrzeczenie się, aby być ważną czynnością musi zostać zakomunikowane wierzycielowi. Może ono być dokonane dopiero po upływie terminu przedawnienia, i jest czynnością nieodwołalną,
 • Jeżeli, pomimo upływu terminu przedawnienia, dłużnik spełni świadczenie, to nie może się on później domagać zwrotu, powołując się na to, że termin przedawnienia upłynął i że miał prawo już nie wykonywać danego świadczenia. Spełnił on bowiem należne w świetle prawa zobowiązanie.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zmianami).

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

J.Stachowiak

1.7.2016 13:56:21

Re: Kiedy przedawniają się roszczenia? Jakie są skutki przedawnienia?

11 lipca 2011 roku Prezydent Miasta Poznania wydał decyzję wobec naszego Stowarzyszenia nakazującą zwrot części dotacji przekazanej Stowarzyszeniu do realizacji powierzonego zadania Miasta Poznania (projektu konkursowego). Prezydent uznał, że część wydatków jest niekwalifikowanych bądź źle udokumentowanych. Od tej decyzji Stowarzyszenie się odwołało do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, a następnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. WSA w czerwcu br uchylił orzeczenie SKO (podtrzymujące decyzję Prezydenta Poznania), z powodu złej podstawy prawnej przyjętej przez SKO dla oceny skargi Stowarzyszenia. WSA stwierdził, że decyzja DKO powinna była być wydana na podstawie prawa administracyjnego, a nie prawa podatkowego (co miało miejsce w orzeczeniu SKO). W uzasadnieniu ustnym Sędzia Przewodniczący stwierdził, że 12 lipca 2016 roku, czyli po 5 latach od wydania decyzji przez Prezydenta Poznania, nastąpi jej przedawnienie. Nie podał jednak podstawy prawnej oraz drogi stwierdzenia, że taki fakt (przedawnienie) w danym dniu ma miejsce Poproszę o odpowiedź na pytanie: 1) Jaka jest podstawa prawna przedawnienia (nie dotyczy to podatku a umowy pomiędzy Stowarzyszeniem a Miastem Poznań o realizację projektu) 2) Decyzja Prezydenta wydana została 11 lipca 2011 roku. Kiedy mija faktyczny termin przedawnienia? 3) Czy Stowarzyszenie powinno 12 lipca 2016 roku wystąpić do Prezydenta z pismem stwierdzającym przedawnienie ? Wdzięczni będziemy za odpowiedź (nie mamy swojego radcy prawnego). Ewentualne dalsze wyjaśnienia sprawy: Roman Kawecki tel. 607 067803 Janina Stachowiak Prezes SSK "Przystań" w Poznaniu

Paulina

10.6.2013 8:6:48

Re: Kiedy przedawniają się roszczenia? Jakie są skutki przedawnienia?

obecnie staram sie o przydział na mieszkanie komunalne po smierci mamy. Jestem sama dowiedziałam sie ze nie dostane tego przydzialu doppuki nie zrobie czegos z długiem który zostal a jest on z tytułu odsetek od zadłuzenia które zostało spłacone w zeszłym roku. Złożyłam do administracji wniosek z prośba o umożenie odsetek poniewaz jestem w trudnej sytuacji i nie mam mozliwości spłaty ich nawet na raty.Dostałam pismo od nich: oświadczam iż uznaje w całości i bez zastrzeżeń mój dług wobec Gminy.......... .......c.d.jednocześnie w oparciu o przepis art.117 2 kc oswiadczam iz zrzekam się korzystania z zarzutu przedawnienia co do zadłuzenia zawartego.......c.d.które uległo przedawnieniu na dzień podpisania niniejszego oświadczenia. I tu mam problem bo wogóle tego nie rozumiem co to oznacza dla mnie i dlaczego każą mi to podpisac i nie podoba mi sie to boje się żę to dla mnie wyrok co moge z tym zrobić

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 26.2.2018

  Kończy się twoja umowa najmu? Sprawdź, jakie masz prawa i obowiązki!

  Najem kiedyś się kończy - czy to wskutek zakończenia okresu, na jaki zawarto umowę, czy przez wypowiedzenie umowy, bądź rozwiązanie jej przez strony albo z innych jeszcze przyczyn. Z chwilą zakończenia (...)

 • 9.8.2016

  Przedawnienie roszczeń z umów o roboty budowlane

  Jedną z podstawowych reguł prawa cywilnego jest przedawnianie się roszczeń  majątkowych. Wyrażona ona została w art. 117 §1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z brzmieniem powyższego przepisu (...)

 • 20.11.2017

  Jak liczyć termin przedawnia się roszczenie o zachowek?

  Roszczenia majątkowe co do zasady ulegają przedawnieniu. Powoduje to, że w razie ich dochodzenia, ten przeciwko komu przysługuje roszczenie może uchylić się od jego zaspokojenia - czyli nie (...)

 • 2.8.2018

  Zmiana terminów przedawnienia roszczeń

  Chcąc dochodzić naszych roszczeń zawsze musimy pamiętać o terminach przedawnienia. Jest to istotne, albowiem upływ terminu przedawnienia, może spowodować wyłączenie możliwości dochodzenia przed (...)

 • 6.1.2005

  Przedawnienie roszczeń z ubezpieczenia majątkowego

  Roszczenie z umowy ubezpieczenia – zarówno w stosunku do zakładu o wypłatę umówionego świadczenia – jak i w stosunku do ubezpieczonego – o zapłatę składki, jako roszczenia majątkowe (...)