Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Ty również masz Problem Prawny? Skorzystaj z darmowej wyceny!

Darmowe porady - Przelew - Prawo cywilne • Powierniczy przelew wierzytelności a likwidacja firmy

  Na podstawie umowy powierniczego przelewu przejąłem od spółdzielni handlowej prawa do wierzytelności celem jej dochodzenia od dłużnika tej spółdzielni. Zanosi się na to, że spółdzielnia ta zostanie postawiona w stan likwidacji. Czy wówczas likwidator będzie mógł odebrać mi tę wierzytelność (prawa do niej) jeszcze przed upływem terminu wygaśnięcia tej umowy? Czy syndyk spółki, którą postawiono w stan upadłości też może skutecznie zażądać ode mnie zwrotu wierzytelności przejętej od tej spółki również na zasadzie powierniczego przelewu?

 • Cesja przyszłych należności za roboty budowlane

  Załóżmy, że jestem podwykonawcą budowlanym, gdzie klientem - inwestorem jest Urząd Gminy. Firma budowlana, dla której jestem podwykonawcą, dokonała na moją prośbę zabezpieczenia moich przyszłych należności przysługujących od niej, w postaci cesji przyszłych należności, jakie tej firmie będą przysługiwać od Urzędu Gminy, po wykonaniu inwestycji, przy czym oczywiście cesja ta opiewa na wartość należności, jakie będą mi przysługiwać. Prace budowlane zostały ukończone, komisja odebrała pozytywnie wykonawstwo, co stwierdzone jest stosownym protokołem odbioru. W związku z tym ja wystawiłem fakturę firmie, dla której byłem podwykonawcą. Czy prawidłowo postąpiłem? Okazuje się bowiem, że ta firma nie wystawiła faktury Urzędowi Gminy. Ja przedstawiłem temu Urzędowi ową cesję w celu uzyskania zapłaty, Urząd nie płaci (z niewiadomych jeszcze powodów). Czy może to ja powinienem wystawić Urzędowi Gminy fakturę na moją należność (i wycofać ją od firmy, dla której byłem podwykonawcą)? Czy to, że z jakichś powodów ta firma (dla której ja byłem podwykonawcą) nie wystawia swojej faktury Urzędowi, może blokować dokonanie zapłaty na moją rzecz? Wszak ja nie mogę zmusić tej firmy do wystawienia faktury Urzędowi Gminy.

 • Dochodzenie wierzytelności przelanej

  Pewna firma budowlana podpisała umowę z urzędem gminy na budowę obiektu. Do części tych prac wspomniana firma budowlana zatrudniła podwykonawcę, wcześniej sporządzając cesję wierzytelności przyszłych dla tego podwykonawcy, czyli gdy urząd gminy będzie zobowiązany zapłacić tej firmie budowlanej, podwykonawca przedstawi cesję urzędowi - dłużnikowi i otrzyma zapłatę za swoje usługi wyświadczone jako podwykonawca dla owej firmy budowlanej (zamiast do firmy budowlanej, kwota ta, oczywiście tylko za wykonaną pracę przez podwykonawcę, trafi bezpośrednio do podwykonawcy). Podwykonawca wykonał swoją pracę, firma budowlana, dla której ją wykonywał odebrała tę prace bez zastrzeżeń, urząd gminy również odebrał pozytywnie tę pracę (od firmy budowlanej). Jednakże gdy ów podwykonawca zgłosił się do urzędu gminy z tą cesją, aby uzyskać zapłatę, urząd zaczął czynić trudności, bo podobno ta firma budowlana, dla której ów wykonawca pracował, nie wywiązała się z całości umowy - nie dokończyła innych fragmentów budowy i teraz trzeba będzie ogłaszać kolejny przetarg w tym zakresie. Oczywiście te niedokończone fragmenty budowy mają się nijak do rzetelnej i wykonanej kompletnie (odebranej) pracy, którą wykonał podwykonawca na zupełnie innym odcinku, tyle że wszystko było w ramach umowy podpisywanej przez firmę budowlana z urzędem gminy. Czy urząd gminu może w tej sytuacji uchylać się od zapłaty podwykonawcy?

 • Uprawnienia dłużnika - firma windykacyjna

  Firma zajmująca się udzielaniem rat ogłosiła upadłość. Wszystkie zobowiązania wobec niej i w stosunku do niej kupiła firma windykacyjna. Nie zostałem przez nikogo poinformowany o tym stanie, a jedynie dowiedziałem się z informacji prasowych. Czy firma upadła lub windykacyjna powinna poinformować mnie o sprzedaży bądź kupnie tych zobowiązań? Moje zobowiązania wobec tej firmy zostały uregulowane (posiadam dowody wpłaty), pomimo tego windykator pisze od roku pisma (poczta zwykłą, nie polecone) o spłatę całego kredytu jaki zaciągnąłem w 1997 roku. Czy mogę podać firmę windykacyjna do sądu celem ustalenia zobowiązania i czy w przyszłości daje mi to możliwość dochodzenia odszkodowania?

 • Cesja a podatek od czynności cywilnoprawnych

  Czy w przypadku umowy trójstronnej (cesja wierzytelności), konieczna jest opłata skarbowa od czynności cywilnoprawnych (podatek)?

 • Zmiana dłużnika

  Czy w przypadku cesji (przepisania) umowy świadczenia usług (np. telekomunikacyjnych) z jednej spółki na drugą (z Sp.j. na S.A.) może usługobiorca żądać poza dokumentami firm (KRS, NIP, Regon) ksera lub odpisu z dowodu osobistego prezesa zarządu?

 • Zbycie przedawnionej wierzytelności a koszty

  Jestem zainteresowany kupnem długu od wierzyciela, który już jest przedawniony. Czy po sprzedaży wierzyciel będzie mógł wrzucić sobie to zobowiązanie w koszty i jeżeli tak, to jakie to przepisy regulują?

 • Cesja należności dochodzonych sądownie

  Czy można dokonać cesji należności (w drodze rozliczenia z wierzycielem), które są przez potencjalnego cedenta dochodzone sądownie (tym samym, niejako sporne), czy też (jak słyszałem), cesja w takim wypadku wymaga zgody dłużnika (którego zobowiązanie byłoby przedmiotem cesji)?

 • Cesja a pozew o zapłatę

  Czy po dokonanej cesji wierzytelności, w przypadku gdy dłużnik odmawia zapłaty cedent może wystąpić do sądu z pozwem o zapłatę? Czy to prawo przysługuje już tylko cesjonariuszowi?

 • Cesja wierzytelności z umowy z funduszem

  Kontrahent proponuje ustanowić zabezpieczenie zobowiązania finansowego w formie cesji praw do wierzytelności z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym. Czy jest prawnie dopuszczalna cesja praw z tytułu założonego Funduszu X przeze mnie na rzecz mojego kontrahenta jako ustanowienie zabezpieczenia wykonania umowy? Jeśli nie to czy można w inny sposób ustanowić zabezpieczenie na zdeponowanych środkach pieniężnych?

 • Nabycie wierzytelności i jej realizacja

  Firma X ( działalność gospodarcza osoby fizycznej ) wykonała usługę w firmie Y ( Sp. z o.o. ) na podstawie umowy zawartej i podpisanej przez obydwie strony. Właściwe wykonanie prac potwierdza protokół odbioru robót podpisany również przez obydwie strony. Umowa zawiera zastrzeżenie, iż w przypadku nie uregulowania w terminie zapłaty za wykonane prace, firmie X przysługiwać będą odsetki karne w wysokości 0,6% dziennie. Od wystawienia rachunku za zlecone i wykonane prace mija już rok, a firma Y nie dokonała jeszcze zapłaty. Na rachunku widnieje termin zapłaty 14 dni, sposób zapłaty to gotówka/przelew, brak jednak nr rachunku. Firma X nie wysyłała do tej pory ponagleń do zapłaty, ani tym podobnych, a jedynie dzwoniła do przedstawiciela firmy Y. Czy jako osoba fizyczna mogę kupić tę wierzytelność od firmy X ? Jeśli tak, to w jakiej formie? Zakładając, że mogę dokonać takiego zakupu, czy jako nowy wierzyciel muszę upomnieć się o zapłatę i odsetki bezpośrednio w firmie Y, czy sprawę zapłaty należności mogę skierować od razu do sądu? Umowa została zawarta jeszcze w zeszłym roku, prace również zostały wykonane jeszcze w roku 2005 - czy możliwe jest, abym tak wysokie odsetki ( 0,6% dziennie od zaległej kwoty) uzyskał wyrokiem sądu?

 • Cesja wierzytelności i opieszały komornik

  Spisałem umowę windykacji należności długu zasądzonego prawomocnym wyrokiem sadu, gdyż komornik działa ospale i od 8 miesięcy bez efektu. Podpisałem firmie windykacyjnej cesję tej wierzytelności, na co komornik odpowiedział mi, że już nie jestem stroną w sporze. Czy anulowanie tej cesji rozwiąże problem czy należy podjąć dalsze kroki i jakie, by komornik dalej realizował swoja powinność?

 • Potrącenie wierzytelności z wyroku sądowego

  Mam możliwość kupna wierzytelności, w której odsetki dwukrotnie przewyższają kwotę podstawową. Są też koszty procesowe, gdyż wierzytelność stwierdzona jest tytułem wykonawczym. Jest to dług podmiotu, który z kolei jest moim wierzycielem. Czy po nabyciu tego długu będę mógł potrącić swój dług wliczając do potrącenia owe narosłe odsetki i koszty procesu?

 • Potrącenie werzytelności

  Komornik umorzył bezskuteczne postępowanie egzekucyjne prowadzone przeciwko spółce z o. o., w związku z czym (o ile wiem) można wystąpić z pozwami o zapłatę przeciwko członkom zarządu tej spółki, ponieważ odpowiadają oni w takiej sytuacji solidarnie za jej zobowiązania. Czy w takiej sytuacji te ich zobowiązania mogą już być przedmiotem kompensaty z ewentualnymi wierzytelnościami tego prezesa i vice prezesa? Innymi słowy, czy ktoś mógłby kupić te ich długi i potrącić je z zobowiązaniami wobec nich (jako osób prywatnych), czy jednak najpierw należy uzyskać nakazy zapłaty/wyroki przeciwko tym prezesom?

 • Umowa przelewu z małoletnim wierzycielem

  Mam podpisać umowę przelewu powierniczego wierzytelności jako cesjonariusz celem odzyskania należności dla małoletniego wierzyciela. W imieniu tego małoletniego wierzyciela działała jego matka; w postanowieniu sądu, na podstawie którego będę odzyskiwał pieniądze, jest takie sformułowanie:"... z wniosku małoletniej Justynę X działającej przez matkę Magdę X...". Czy w umowie przelewu powierniczego wierzytelności mam wpisać jako cedenta (powierzającego) małoletnią Justynę X (i dopisać, że reprezentuje ją - podpisuje umowę Magda X czyli jej matka) czy jednak bezpośrednio jako wierzyciel powinna figurować jej matka Magda X?

 • Sprzedaż wierzytelności w trakcie egzekucji

  Posiadam wierzytelność od mojego dłużnika w wysokiej kwocie, Komornik Sądowy na mój wniosek dokonał już zajęcia nieruchomości dłużnika i oczekuję obecnie na licytację z nieruchomości dłużnika. Jestem jednak również dłużnikiem wobec innej osoby, w związku z tym zamierzam mojemu wierzycielowi sprzedaż moją wierzytelność by mój wierzyciel mógł się zaspokoić z nieruchomości mojego dłużnika. Zamierzam przepisać moją wierzytelność na rzecz mojego wierzyciela. Czy taka sprzedaż wierzytelności jest możliwa i czy sprzedaż wymaga formy notarialnej oraz czy mogę po prostu zrzec się mojej wierzytelności na rzecz mojego wierzyciela?

 • Kolejna cesja wierzytelności

  Chciałbym dokonać cesji należności przypadającej mi w ramach dokonanej na mnie wcześniejszej cesji (tej samej należności). Czy coś stoi na przeszkodzie, aby cesja została ponownie scedowana? Czy należy zachować jakąś szczególną formę takiej cesji, czy jest to zwyczajowa cesja, jakby była ona wykonywana "pierwszy, a nie drugi raz"?

 • Powiadomienie dłużnika o dokonanej cesji

  Dłużnik został powiadomiony o dokonanej cesji przez cesjonariusza, a nie przez cedenta. Jakie konsekwencje rodzi powiadomienie dłużnika o dokonanej cesji przez cesjonariusza. Czy można uznać, że dłużnik został prawidłowo powiadomiony, czy też może on takie powiadomienie przez niewłaściwą stronę podważyć i przelać wierzytelność cedentowi bez konsekwencji?

 • Darowizna przedsiębiorstwa a najem lokalu

  Z przyczyn zdrowotnych wystąpi konieczność darowizny całej firmy na rzecz pełnoletniego dziecka. W ramach dotychczasowej działalności jest zawarta umowa najmu części lokalu. Czy istnieje obowiązek wstąpienia obdarowanego w prawa i obowiązki wynajmującego w ramach istniejącej juz umowy? Jak należy to uczynić? Czy w postaci aneksu, który zmieni dane wynajmującego, czy może cesji? Czy po darowiźnie obdarowany ma pełną swobodę np. rozwiązywania umów zawartych przez darczyńcę i nawiązywania własnych?

 • Odzyskanie długu

  Mój klient odmówił odbioru towaru i ja poniosłem koszty transportu w obie strony (ok. 650 zł). W umowie jest napisane, że w razie rezygnacji koszty transportu ponosi zamawiający. Wystawiłam więc fakturę na transport i dwa ponaglenia za zwrotnym potwierdzeniem, które odebrał. Czy muszę założyć sprawę sądową, czy można w sądzie prawomocnie przekazać to komornikowi bez sprawy sądowej?

< >

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 1
 • 9
 • 3
 • 1
 • 7
 • 4
 • osób
Zobacz ich opinie:
 • ulan.

  2014-04-15

  Nie miałam zaufania do wyjaśnienia mojej sprawy drogą internetową,jednak ryzyko opłaciło się bo zaoszczędziłam czas ,rozwiałam wszelkie wątpliwości,wiem jakie mam podjąć dalsze kroki i w razie problemów zwrócę się znowu do firmy po poradę.
 • Krzysztof Górecki

  2014-04-16

  Witam , jestem zadowolony z przygotowanej mi opinii , nie ukrywam że byłbym zainteresowany wykonaniem pisma procesowego jakim byłby pozew przeciwegzekucyjny . Proszę o o ewentualną wycenę tej usługi .Z góry serdecznie dziękuję
 • anna.lewińska

  2014-04-15

  Opinia napisana prostym, dostępnym dla przeciętnego obywatela językiem. Polecam wszystkim potrzebującym fachowej porady. Podziękowanie dla autorów opinii.
 • marko55

  2014-03-31

  Dziekuje za otrzymana ocenę.Jest profesjonalna i wyjaśnia problem.Pozdrowienia i podziekowania dla autorow.
 • Krystyna G

  2014-03-20

  dziekuje za otrzymaną opinię, bardzo mi pomogła rozwikłać problem, o który pytałam
 • Barbara Z.

  2014-03-25

  Jestem bardzo zadowolona z usługi e-prawnik.pl Na doprecyzowane pytanie po otrzymaniu opinii dostałam odpowiedź która w pełni mnie satysfakcjonuje. Teraz wiem jak postąpić. Zespół prawników jest profesjonalny i rzetelny. Wycena usługi również nie jest zbyt wygórowana w porównaniu do usług prawników w mojej miejscowości. Dziękuję i pozdrawiam
 • Doris

  2014-03-27

  Opinia jest podana rzetelnie i profesjonalnie. Bardzo Dziękuję. Z porady korzystam już po raz drugi i jestem zadowolona. Dziękuję !
 • teresa bielecka

  2014-03-25

  witam-na razie bardzo Wam dziękuję w imieniu tej biednej Mamy-9 dzieci-postanowiłam Jej pomóc,choć sama walczę z bardzo złośliwym rakiem-jestem łysa i sama mam swe poroblemy,ale Wasza opinia mi się podoba,także jeszcze raz wielkie dzięki.Serdecznie pozdrawiam cały Wasz Zespół.Przypuszczam,że będę potrrzebowała dodatkowej pomocy,także pewnie się do Was zwrócę-DZIEKI
 • Bogdan T.

  2014-03-24

  Dziekuje za otrzymana opinie.Jest profesjonalna i rzeczywiscie wyjasnia problem.Pomaga w dalszym postepowaniu.Pozdrowienia i podziekowania dla autorow.
 • Janusz S.

  2014-03-10

  Opinia wyjaśnia zakres zadanego pytania w sposób jasny rysując kilka dróg rozwiązania.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane