Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Ty również masz Problem Prawny? Skorzystaj z darmowej wyceny!

Darmowe porady - Rozwiązanie umowy - Prawo cywilne • Rozwiązanie umowy przed terminem

  Czy jeżeli umowa dotyczy usług i zawarta jest na czas określony i nie ma w niej mowy o wcześniejszym rozwiązaniu to czy strona w przypadku zerwania takiej umowy jest zobowiązna do zapłaty swoich należności za cały okres na jaki zawarta była umowa?

 • Uprawnienie do rozwiązania umowy czy wypowiedzenia

  W umowie o współpracy mam zapis, że każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W dniu 1 lipca otrzymałem wypowiedzenie ze skutkiem na 31 lipca. Skutek prawny jest oczywiście na 31 sierpnia. Ale strona na ten argument nie reaguje. Jakie kroki prawne mi przysługują? Co dalej z usługą którą wykonuję?

 • Obliczanie terminów wypowiedzenia umowy

  Firma, z którą byłem związany umową, przesłała mi wypowiedzenie (zgodnie z treścią umowy obowiązywał 1-miesięczny okres wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca). Wypowiedzenie wysłane pocztą awizowane było 30.01.2003 r., odebrałem je 03.02.2003 r. w związku z tym uważam, że okres wypowiedzenia mija 31.03.2003 r. Firma twierdzi, że 28.02.2003 r. i odmawia mi zapłaty za miesiąc marzec, twierdząc, że mogę skierować sprawę do sądu. Czy mam podstawy do skierowania sprawy do sądu i czy mogę wygrać sprawę?

 • Terminy wypowiedzenia umowy

  Na koniec czerwca chcemy wypowiedzieć umowę (dot. współpracy) pewnej firmie. Zgodnie z w/wym. umową obowiązuje nas 1 miesiąc wypowiedzenia. Czy pisząc wypowiedzenie piszemy, że wymawiamy umowę z dniem 30.06.2003r. z 1 miesięcznym wypowiedzeniem, czy wymawiamy umowę z dniem 31.07.2003r. Która data będzie poprawna? Chcemy żeby dla tej firmy było oczywiste, że w miesiącu lipcu jeszcze będąc na wypowiedzeniu, świadczą nam nadal usługi.

 • Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony

  Posiadam umowę dzierżawy na restaurację w hotelu. Została ona podpisana w roku 1999. W sierpniu ubiegłego roku dostałem wypowiedzenie umowy dzierżawy, jednakże po rozmowach z właścicielami obiektu, wypowiedzenie to cofnięto i podpisano ze mną aneks do umowy zawierający klauzulę - czas trwania umowy na czas określony do 31 sierpnia 2004 r. jednocześnie zobowiązano mnie do stworzenia kawiarenki internetowej i bilarda do użytku dla gości hotelowych - gwarantując obniżenie czynszu w zamian za stworzenie tych rzeczy. Ja ze swojej strony wywiązałem się z umowy. Jest bilard i kawiarenka internetowa. Natomiast firma do tej pory ani razu nie obniżyła mi czynszu. Pytanie - czy mogę w związku z powyższym wypowiedzieć tą umowę na czas określony ze skutkiem natychmiastowym, z powodu nie dotrzymania zobowiązania zawartego i podpisanego w porozumieniu? Jak inaczej mogę wypowiedzieć umowę dzierżawy?

 • Złożenie wypowiedzenia przez współwłaścicicela

  Jestem współwłaścicielem kamienicy w 1/36, ale mam notarialne upoważnienie od współwłaściciela 2/3 kamienicy w związku z tym posiadam więcej niż połowę udziałów i chcę wiedzieć czy wypowiedzenie dane przeze mnie będzie ważne. Upoważnienie to miałem od 10 lat, ale nie notarialne, dopiero od lipca mam pełnomocnictwo notarialne.

 • Umowne prawo do wypowiedzenia umowy

  W zeszłym roku wysłałem pocztą elektroniczną wniosek, w którym były zawarte wszystkie niezbędne dane, z rezygnacją na dalsze świadczenie usługi abonamentowej przez operatora sieci komórkowej oraz wyłączyłem telefon. Ten jednak nie przyjął tego do wiadomości (domagając się listu poleconego) i przez cztery kolejne miesiące przysyłał mi faktury, które trafiały do kosza. Teraz domaga się zapłaty wraz z odsetkami grożąc sądem i wpisem do rejestru Biura Informacji Gospodarczej. Naliczona kwota wraz odsetkami nie przekracza 200 PLN, a dwuletni termin obowiązkowy umowy już wtedy dawno minął. Czy jeśli sprawa trafi do sądu to jest dla mnie przegrana czy mam jakieś szanse? W treści umowy widnieje zapis że zapoznałem się i akceptuję treść regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych (4 str. A4). W regulaminie natomiast jest zapis następujący: "Wypowiedzenie umowy jest skuteczne pod warunkiem zachowania formy pisemnej i przesłania go drugiej stronie listem poleconym lub osobiście". Ja zastosowałem formę pisemną i przesłałem wypowiedzenie pocztą elektroniczną, co jest również skuteczne jak list polecony jako, że otrzymałem odpowiedź potwierdzającą odebranie listu. A brak akceptacji tego wypowiedzenia przez Operatora była dla oznaką złej woli i graniem na zwłokę. Czy mam rację? Czy legalne jest przesłanie danych do BIG?

 • Wypowiedzenie umowy nieznanemu adresatowi

  Chcielibyśmy rozwiązać starą umowę o patronat prasowy z tytułem, który, jak podejrzewamy, już nie istnieje. Dysponujemy jedynie nieaktualnym adresem podanym w umowie. Umowa przewiduje możliwość jej rozwiązania z miesięcznym wypowiedzeniem. Czy przesłane na adres podany w umowie wypowiedzenie (po otrzymaniu z poczty informacji, że list został doręczony, ale nie odebrany) można uważać za skuteczne?

 • Wypowiedzenie umowy terminowej

  Podpisaliśmy umowę o świadczenie usług magazynowych jako usługobiorca. Obecnie, powołując się na stosowny zapis w tej umowie, wystąpiliśmy do usługodawcy z wnioskiem o jej rozwiązanie z zachowaniem terminów wypowiedzenia. Umowa została zawarta na okres pięciu lat, z możliwością jej rozwiązania z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia. W umowie znajduje się również zastrzeżenie, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Tymczasem usługodawca nie chce przyjąć tego wypowiedzenia uzasadniając swoje stanowisko w następujący sposób: "umowa zawarta miedzy firmami jest umową terminową, a co za tym idzie nie podlega przepisom dotyczącym wypowiedzenia." Nadmieniamy, że w tej umowie nie określono żadnych wypadków ograniczeń możliwości wypowiedzenia umowy. Czy możemy wypowiedzieć umowę? Jak to zrobić?

 • Skutki klauzuli umownej

  Nasza firma świadczy m. in. usługi z zakresu dostępu do internetu. W umowach z abonentami mamy zapis, ze abonent musi wnosić opłatę do 10-tego dnia każdego miesiąca "pod rygorem wyłączenia pasma dostępu w przypadku opóźnienia w regulowaniu należności o ponad 30 dni". Jeden z naszych abonentów nie uiszcza opłaty od 9 miesięcy. Przez nasze przeoczenie nie podjęliśmy do tej pory żadnych kroków, nie wyłączyliśmy też dostępu. Klient uważa, że od chwili kiedy opóźnił się w zapłacie o 30 dni zgodnie z umową powinniśmy przestać świadczyć usługę, w związku z tym za okres po tym fakcie nie jest nam zobowiązany do zapłaty abonamentu. Czy ma rację? Usługa mimo opóźnienia w zapłacie była przez nas świadczona. Klient mógł z niej korzystać, jednak nie korzystał, bo, jak twierdzi, sądził iż nie jest ona już świadczona.

 • Nierzetelne postępowanie operatora

  W grudniu 2003 r. podpisałem kontrakt z operatorem telefonii komórkowej jako abonent jednej z taryf. Miał on wygasnąć w grudniu 2005 r. Zawsze płaciłem rachunki na czas. Od czerwca do września byłem za granicą i w czerwcu operator zablokował mi telefon, jednak ciągle przysyłał mi rachunki, które regularnie opłacałem. Po powrocie do Polski udałem się do salonu operatora, aby sprawę wyjaśnić. Poinformowano mnie, ze nie zapłaciłem za maj. Po okazaniu dowodu wpłaty za maj poinformowano mnie, że zaszła pomyłka i mój telefon będzie włączony jeszcze tego samego dnia (stało się to dopiero za 5 dni). W tym samym czasie, napisałem skargę do operatora i poprosiłem o zwrot pieniędzy. Zapowiedziałem rezygnację usługi. Operator odpisał, że moje pieniądze zostaną mi zwrócone, umowa zaś przedłużona do marca z powodu zaistniałej sytuacji. Czy mogę jakoś bronić się przed działaniem operatora? Nie chcę już więcej korzystać z usług operatora, bo jego oferta przestała być już konkurencyjna.

 • Wypowiedzenie umowy w części

  Mam zawartą umowę z firmą o świadczenie usług na moją rzecz. Aktualnie chciałabym zrezygnować tylko w części dotyczącej niektórych usług, a resztę dalej kontynuować. Czy można wypowiedzieć umowę w części?

 • Wypowiedzenie najmu z powodu zaległości w czynszu

  Jestem właścicielem budynków mieszkalnych po byłym PGR (mam akt własności). Budynki te musiałem przejąć wraz z lokatorami, od których pobieram czynsz. Jeden z lokatorów jest w zwłoce w zapłacie czynszu od 1.12.2005r. Upomnienia ustne nie dały rezultatu. W dniu 25.05.2006 zostało wysłane do niego pismo z wyznaczeniem mu dodatkowego miesięcznego terminu zapłaty zaległych i bieżących należności do dnia 26.06.2006 z uprzedzeniem o możliwości rozwiązania najmu z zachowaniem terminu wypowiedzenia. Nie zapłacił nic do dnia dzisiejszego i w ogóle jakiekolwiek pieniądze zarobione przeznacza na alkohol. Nadmieniam, że żona tego lokatora ma swoje mieszkanie w innej miejscowości. Czy w takiej sytuacji trzeba najpierw wypowiedzieć na piśmie najem (czynsz jest w ogóle płatny miesięcznie) z zachowaniem terminu wypowiedzenia (chcę tego dokonać z dniem 3.07.2006), czy mogę już wystąpić do Sądu Rejonowego o eksmisję?

 • Wypowiedzenie umowy z ważnych powodów

  Wynegocjowałem umowę o doradztwie z klientem. Klient nie wyraził zgody na formułowanie, iż wypowiedzenie umowy jest możliwe "z ważnych powodów", bez szczegółowego określenia lub podania przykładów. W moim pojęciu "ważne powody" oznaczają okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie umowy, np brak zaufania albo niezapłacenie honorarium. Czy w polskim prawie stosuje się sformułowanie "Wypowiedzenie umowy jest możliwe z ważnych powodów"? Czy istnieją inne formuły do określenia możliwości wypowiedzenia umowy jako "ostateczność"?

 • Przyjęcie przez sprzedawcę nienaruszonego towaru

  Jesteśmy firmą motoryzacyjną działającą na polskim rynku. W jakim terminie mogę przyjąć zakupiony u mnie towar, który jest nienaruszony, a nabywca przedstawi dowód zakupu?

 • Rozwiązanie umowy z operatorem internetowym

  W umowie zawartej z operatorem internetowym okres wypowiedzenia umowy wynosi 30 dni. W trakcie trwania umowy operator przesłał do abonenta listem zwykłym pismo o zmianie okresu wypowiedzenia na 45 dni. Abonent listu nie otrzymał, tym bardziej nie wyraził zgody na zmianę terminu wypowiedzenia. W treści umowy operator nie zawarł jednak informacji, że wszelkie zmiany umowy powinny być dokonywane pisemnie, za zgodą obu stron. Czy bez pisemnej zgody abonenta operator ma prawo dokonać zmiany umowy?

 • Umowa zawarta pod wpływem błędu

  Kontrahent wezwał mnie do zapłaty. Jednak odpisałem mu, że umowa zawarta została pod wpływem błędu i uchylam się od skutków prawnych. Gdyby kontrahent złożył pozew o zapłatę do sądu, jak prawnie mogę się bronić? Czy powinienem podnieść tę okoliczność w sprzeciwie / odpowiedzi na pozew, czy też powinienem wystąpić z odrębnym pozwem?

 • Zwrot towaru zakupionego w internecie

  Zakupiłem w sklepie internetowym artykuł, który chciałbym zwrócić. Czy mam do tego prawo? W jakim terminie od daty zakupu mogę skorzystać z takiej możliwości?

 • Darowizna przedsiębiorstwa a najem lokalu

  Z przyczyn zdrowotnych wystąpi konieczność darowizny całej firmy na rzecz pełnoletniego dziecka. W ramach dotychczasowej działalności jest zawarta umowa najmu części lokalu. Czy istnieje obowiązek wstąpienia obdarowanego w prawa i obowiązki wynajmującego w ramach istniejącej juz umowy? Jak należy to uczynić? Czy w postaci aneksu, który zmieni dane wynajmującego, czy może cesji? Czy po darowiźnie obdarowany ma pełną swobodę np. rozwiązywania umów zawartych przez darczyńcę i nawiązywania własnych?

 • Wypowiedzenie umowy w razie zwłoki z zapłatą

  Firma X podpisała z naszą firmą umowę na dostawę towarów w latach 2009-2010 (dostawa towarów ma następować partiami stosownie do potrzeb Firmy X). Firma X zobowiązała się w umowie zapłacić nam cenę za dostarczone wyroby w terminie 5 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury (mamy zaakceptowane wszystkie faktury, które im wystawiliśmy z datą ich przyjęcia).Wystawiamy im faktury raz w tygodniu. Na chwilę obecną firma X zalega nam z zapłatą dwóch ostatnich faktur (minął termin płatności). Czy możemy z powodu niedotrzymywania warunków umowy i nierzetelne wypełnianie jej warunków (niepłacenie w terminie) wypowiedzieć im zawartą umowę na dostawę towarów?

< >

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 1
 • 9
 • 3
 • 0
 • 2
 • 2
 • osób
Zobacz ich opinie:
 • anna.lewińska

  2014-04-15

  Opinia napisana prostym, dostępnym dla przeciętnego obywatela językiem. Polecam wszystkim potrzebującym fachowej porady. Podziękowanie dla autorów opinii.
 • marko55

  2014-03-31

  Dziekuje za otrzymana ocenę.Jest profesjonalna i wyjaśnia problem.Pozdrowienia i podziekowania dla autorow.
 • Krystyna G

  2014-03-20

  dziekuje za otrzymaną opinię, bardzo mi pomogła rozwikłać problem, o który pytałam
 • Barbara Z.

  2014-03-25

  Jestem bardzo zadowolona z usługi e-prawnik.pl Na doprecyzowane pytanie po otrzymaniu opinii dostałam odpowiedź która w pełni mnie satysfakcjonuje. Teraz wiem jak postąpić. Zespół prawników jest profesjonalny i rzetelny. Wycena usługi również nie jest zbyt wygórowana w porównaniu do usług prawników w mojej miejscowości. Dziękuję i pozdrawiam
 • Doris

  2014-03-27

  Opinia jest podana rzetelnie i profesjonalnie. Bardzo Dziękuję. Z porady korzystam już po raz drugi i jestem zadowolona. Dziękuję !
 • teresa bielecka

  2014-03-25

  witam-na razie bardzo Wam dziękuję w imieniu tej biednej Mamy-9 dzieci-postanowiłam Jej pomóc,choć sama walczę z bardzo złośliwym rakiem-jestem łysa i sama mam swe poroblemy,ale Wasza opinia mi się podoba,także jeszcze raz wielkie dzięki.Serdecznie pozdrawiam cały Wasz Zespół.Przypuszczam,że będę potrrzebowała dodatkowej pomocy,także pewnie się do Was zwrócę-DZIEKI
 • Bogdan T.

  2014-03-24

  Dziekuje za otrzymana opinie.Jest profesjonalna i rzeczywiscie wyjasnia problem.Pomaga w dalszym postepowaniu.Pozdrowienia i podziekowania dla autorow.
 • Janusz S.

  2014-03-10

  Opinia wyjaśnia zakres zadanego pytania w sposób jasny rysując kilka dróg rozwiązania.
 • bozenaj

  2014-03-19

  Dziękuję za otrzymaną opinię prawną. Treść podana w sposób rzetelny i w pełni wyczerpujący, komunikatywne podsumowanie opinii. Niezwykle wygodna i zarazem profesjonalna usługa dla osób nie mających możliwości bezpośredniego kontaktu z prawnikiem. Pozdrawiam
 • Dorota Gruchała

  2014-03-03

  Pierwsza opinia nie była dla mnie dokońca wyczerpująca, po darmowym doprecyzowaniu problemu uzyskałam jasną odpowiedź nie budzącą żadnych wątpliwości


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane