Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Kto może przejść na emeryturę pomostową?

  Money.pl/Anna Kraszkiewicz
(fot. Money.pl/Anna Kraszkiewicz)
Strona 1 z 2

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje większość przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych. Ustawa ta określa:

 1. warunki nabywania i utraty prawa do emerytur i rekompensat przez niektórych pracowników wykonujących pracę w szcze­gólnych warunkach lub o szczególnym charakterze, zwanych dalej „emeryturami pomostowymi";

 2. rodzaje prac w szczególnych warunkach i prac o szczególnym charakterze, których wykonywanie uprawnia do emerytury pomostowej;

 3. zasady postępowania w sprawach emerytur pomostowych;

 4. organizację i zasady działania Funduszu Emerytur Pomostowych;

 5. zasady i tryb opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz zasady finansowania emerytur pomostowych i rekompensat;

 6. obowiązki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz płatników składek w zakresie tworzenia i prowadzenia centralnego rejestru i wykazu stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz centralnego rejestru i ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Kto ma prawo do emerytury pomostowej i na jakich warunkach?

Prawo do emerytury pomostowej przysługuje pracownikom, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 r. i przepracowali w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze co najmniej 15 lat. Ponadto na emeryturę pomostową przejdą wtedy, gdy osiągną wiek wynoszący co najmniej: 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.

Skorzystanie z prawa do emerytury pomostowej jest także uwarunkowane okresem składkowym i nieskładkowym, który musi wynosić co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn. Ponadto osoby te przed 1 stycznia 1999 r. oraz po 31 grudnia 2008 r. były zatrudnione w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze i nastąpiło z nimi rozwiązanie stosunku pracy.

Podsumowując, prawo do emerytury pomostowej przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.;

 2. ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat;

 3. osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;

 4. ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5-9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;

 5. przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS;

 6. po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3;

 7. nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.

Również żołnierze zawodowi, funkcjonariusze Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej nabywają prawo do emerytury pomostowej, na zasadach określonych wyżej, jeżeli nie spełniają warunków do nabycia prawa lub utracili prawo do emerytury określonej w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób. Przy ustalaniu prawa do emerytury pomostowej tym osobom okresy służby pełnionej przez te osoby traktuje się na równi z okresami pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. 

Poza tym dopuszczono możliwość przejścia niektórych pracowników na emeryturę pomostową w wieku niższym, tzn. co najmniej 50 lat dla kobiet i 55 lat dla mężczyzn.

Przywilej ten dotyczy m.in. pilotów (instruktorów) statków powietrznych oraz personelu pokładowego takich jednostek wykonujących prace w powietrzu na statkach powietrznych. Mogą więc oni przejść na emeryturę pomostową, jeśli:

 • spełniają warunki określone w ww. pkt 1 i 4-7 oraz

 • osiągną wiek wynoszący co najmniej 50 lat dla kobiet i co najmniej 55 lat dla mężczyzn i  

 • mają okres pracy na tych stanowiskach, wynoszący co najmniej 15 lat, i 

 • uzyskają orzeczenie o niezdolności do wykonywania pracy na tym stanowisku.

Również pracownik (doker) wykonujący w morskich portach handlowych oraz przedsiębiorstwach pomocniczych działających na rzecz tych portów prace fizyczne ciężkie bezpośrednio przy przeładunku w ładowniach statku bądź wykonyjący prace operatorów żurawi wieżowych, do obsługi których są wymagane uprawnienia kategorii IŻ lub równorzędne oraz dźwignic portowych lub stoczniowych może przejść wcześniej na emeryturę pomostową - a mianowicie gdy:

 • spełnia warunki określone w ww. pkt 1 i 4-7 oraz

 • osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat; 

 • ma okres pracy w portach morskich na powyższych stanowiskach wynoszący co najmniej 15 lat. 

Także pracownik wykonujący w hutnictwie prace w szczególnych warunkach wymienione w pkt 4-12 podanego niżej wykazu takich prac nabywa prawo do emerytury pomostowej, o ile: 

 • spełnia warunki określone w ww. pkt 1 i 4-7 oraz

 • osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat; 

 • ma okres pracy w szczególnych warunkach w hutnictwie wymienionej w pkt 4-12 wykazu prac w szczególnych warunkach w hutnictwie wynoszący co najmniej 15 lat; 

 • lekarz medycyny pracy wydał orzeczenie o niezdolności do wykonywania takich prac. 

Pracownik wykonujący prace prace nurka lub kesoniarza, prace w komorach hiperbarycznych lub prace rybaków morskich czy też prace bezpośrednio przy przetwórstwie materiałów zawierających azbest lub prace rozbiórkowe związane z ich usuwaniem nabywa prawo do emerytury pomostowej, jeżeli:

 • spełnia warunki określone w ww. pkt 1 i 4-7 oraz

 • osiągnął wiek wynoszący co najmniej 50 lat dla kobiet i co najmniej 55 lat dla mężczyzn; 

 • ma okres pracy w szczególnych warunkach wymienionej wyżej, wynoszący co najmniej 10 lat. 

Ponadto pracownik wykonujący prace maszynistów pojazdów trakcyjnych wymienione (maszynista pojazdów trakcyjnych, maszynista instruktor, maszynista zakładowy, maszynista wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej, kierowca lokomotywy spalinowej o mocy do 300 KM, pomocnik maszynisty pojazdów trakcyjnych) nabywa prawo do emerytury pomostowej, jeśli:

 • spełnia warunki określone w ww. pkt 1 i 4-7 oraz

 • osiągnął wiek wynoszący co najmniej 50 lat dla kobiet i co najmniej 55 lat dla mężczyzn; 

 • ma okres takiej pracy jako maszynista pojazdów trakcyjnych wynoszący co najmniej 15 lat; 

 • lekarz medycyny pracy wydał orzeczenie o niezdolności do wykonywania prac jako maszynista pojazdów trakcyjnych. 

Członek zawodowych ekip ratownictwa górskiego nabywa prawo do emerytury pomostowej, o ile:

 • spełnia warunki określone w ww. pkt 1 i 4-7, 

 • osiągnął wiek wynoszący co najmniej 50 lat dla kobiet i co najmniej 55 lat dla mężczyzn; 

 • ma okres pracy jako członek zawodowych ekip ratownictwa górskiego, wynoszący co najmniej 10 lat. 

Pracownik wykonujący prace górnicze, o których mowa w art. 50c ustawy o emeryturach i rentach z FUS, nabywa prawo do emerytury pomostowej, jeżeli:

 • spełnia warunki określone w ww. pkt 1 i 4-7, 

 • osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn; 

 • ma okres pracy górniczej, o której mowa w art. 50c ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 15 lat. 

Przy ustalaniu okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze nie uwzględnia się okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Prawo do emerytury pomostowej powstaje z dniem spełnienia warunków wymaganych do nabycia tego prawa. W przypadku pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, prawo do emerytury pomostowej powstaje z dniem zaprzestania pobierania tego zasiłku lub świadczenia. 

Nowa ustawa zakłada, że emerytura pomostowa jest przyznawana na wniosek ubezpieczonego, zgodnie z procedurami obowiązującymi przy przyznaniu powszechnej emerytury, i będzie wypłacana do osiągnięcia wieku emerytalnego. Jej wysokość nie może być niższa niż najniższa emerytura określona w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. Przewidziano, iż wypłata emerytur pomostowych jest gwarantowana przez państwo. Tego typu emerytury są od 2010 r. finansowane z Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP), który będzie państwowym funduszem celowym.

W razie zbiegu prawa do emerytury pomostowej z prawem do renty, uposażenia w stanie spoczynku, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub innego świadczenia o charakterze emerytalnym lub rentowym, ustalonym na podstawie odrębnych ustaw, przysługuje tylko jedno z tych świadczeń - wyższe lub wybrane przez uprawnionego.

<>

 

Komentarze: Kto może przejść na emeryturę pomostową?

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • EDYTA

  ocena usługi:

  ZDECYDOWANIE POLECAM
 • Katarzyna Barańska

  ocena usługi:

  e-Prawnik to profesjonaliści godni polecenia ! Świetny portal !
 • Piotr

  ocena usługi:

 • Beata

  ocena usługi:

  To mój kolejny kontakt z firmą e-prawnik, ale na pewno nie ostatni, bo mając do czynienia za każdym razem z tak szybkim i konkretnym, a jednocześnie zrozumiałym dla laika wyjaśnieniem problemu, wiem że jeśli będę kiedykolwiek potrzebowała porady prawnej - to tylko tu się zgłoszę. Gorąco polecam wszystkim, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości prawne!
 • Anna

  ocena usługi:

  Szybka i zrozumiała porada prawna. Dziękuję bardzo
 • Gajownik

  ocena usługi:

  Skargę złożyłam. Została przygotowana w sposób bardzo zrozumiały. Polecam usługi w 100%
 • marzena antczak

  ocena usługi:

 • Paulina

  ocena usługi:

  Polecam
 • Krzysztof

  ocena usługi:

 • Anna

  ocena usługi:

 • Anna

  ocena usługi:

  Moje zapytanie było dość rozbudowane i zawierało w sobie kilka pytań. Wycenę otrzymałam w godzine od wysłania. Cena bardzo dobra. Opinia prawna przyszła zgodnie z ustaleniami. Była obszerna i wyczerpująca problem. Dla mnie zrozumiała. Jak najbardziej polecam taką formę porad prawnych. Pozdrawiam i dziękuje.
 • Zygmunt

  ocena usługi:

 • nzoz Arnika.

  ocena usługi:

  Zespół mega pomocny ! Napisany przez Was Protest rozpatrzono pozytywnie.Jestem bardzo, bardzo wdzięczna.Polecam
 • Michał

  ocena usługi:

  Wszystko ok. Polecam
 • Anna

  ocena usługi:

  Jestem niezwykle zadowolona ze sposobu wydawania opinii przez Zespół Prawników portalu, jasno, w sposób wyczerpujący i z ogromnym szacunkiem dla klienta. jestem wdzięczna.
 • Dariusz

  ocena usługi:

  W pełni wyczerpująca odpowiedz . pomocne informacje i podpowiedz na co szczególnie kłaść nacisk . podane porównawcze przykłady,oraz sugestie sposobu wyjścia ze skomplikowanej sytuacji . Gorąco polecam . warto skorzystać !
 • Krzysztof

  ocena usługi:

  Rzetelnie wykonana praca, zdecydowanie polecam.
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane