Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Alimenty na dziecko. Komu i na jakich zasadach przysługują?

www.sxc.hu/AD-Passion
(fot. www.sxc.hu/AD-Passion)
Strona 1 z 2

Kiedy rodzice muszą płacić alimenty na dzieci?

Prawnym obowiązkiem rodziców jest zapewnienie dziecku środków utrzymania do czasu, aż nie będzie ono w stanie utrzymywać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka pokrywają koszty związane z jego utrzymaniem i wychowaniem (sprawdź artykuł 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Jak długo dziecku przysługują alimenty?

Przesłanką obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka jest niezdolność dziecka do samodzielnego utrzymania się. Obowiązek ten nakładany jest na rodzica od momentu narodzenia się dziecka do czasu, aż dziecko się usamodzielni. Często usamodzielnienie się jest mylnie utożsamiane z osiągnięciem przez dziecko pełnoletności, bądź też ukończeniem 24 roku życia - jest to błąd, bowiem kodeks rodzinny i opiekuńczy nie wskazuje żadnej granicy wieku, po osiągnięciu którego dziecko bezwzględnie traci prawo do alimentów (więcej na ten temat: Jak długo trwa obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci?).

Obowiązek alimentacyjny nadal spoczywa na rodzicach pełnoletniego dziecka, które kontynuuje naukę, bądź nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Obowiązek ten nie wygaśnie nigdy, jeśli dziecko nie jest w stanie się usamodzielnić z powodu choroby lub niepełnosprawności.

Zasada równej stopy życiowej

Obowiązek alimentacyjny względem dziecka wynika z przyjętej w nauce zasady równej stopy życiowej dzieci z rodzicami, którzy zobowiązani są podzielić się z dziećmi nawet bardzo skromnymi dochodami. Zaspokajanie przez rodziców potrzeb dziecka powinno nastąpić (w razie konieczności) nawet kosztem substancji ich majątku. Zwolnienie z tego obowiązku następuje tylko w razie zupełnego braku możliwości zarobkowych i majątkowych rodziców. Przyjmuje się, że zasada równej stopy życiowej nie oznacza automatycznego podziału osiąganych przez rodziców dochodów, jej istota sprowadza się do zbliżonego z rodzicami zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb dziecka, przy uwzględnieniu ich wieku, stanu zdrowia, kierunku szkolenia zawodowego oraz innych indywidualnych okoliczności.

Alimenty na pełnoletnie dziecko kontynuujące naukę

Z przyjęcia, iż obowiązek alimentacyjny nie wygasa z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości wynika, że nie wygasa on również z chwilą osiągnięcia przez alimentowanego określonego stopnia wykształcenia. Jedyną miarodajną okolicznością uzasadniającą ustanie obowiązku alimentacyjnego jest okoliczność, czy dziecko jest w stanie samodzielnie się utrzymać.

O ile w przypadku dziecka małoletniego przesłanka braku możliwości samodzielnego utrzymania jest oczywista, o tyle w przypadku dzieci, które osiągnęły już pełnoletniość, należy brać pod uwagę to, czy wykazują chęć dalszej nauki oraz czy osobiste zdolności i cechy charakteru pozwalają na kontynuowanie nauki. Przeciwne stanowisko prowadziłoby do zahamowania, a co najmniej znacznego utrudniania dalszego rozwoju dziecka, poprzez pozbawienie go środków materialnych niezbędnych do kontynuowania nauki po osiągnięciu pełnoletniości – pozostawałoby zatem w sprzeczności ze wspomnianym wyżej obowiązkiem rodzicielskim (tak: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 1998 roku, III CKN 217/97, Prok. i Pr. 1998, nr 9, str. 28).

Jeśli dziecko zaniedbuje naukę i nie podejmuje pracy...

Jeżeli jednak dziecko pełnoletnie, już przygotowane do pracy, zaniedbuje studia, z własnej winy nie zdaje w terminie właściwym egzaminów, powtarza lata studiów i nie podejmuje starań o znalezienie pracy, to obowiązek rodziców dalszego dostarczania środków utrzymania i wychowania ustaje.

Kiedy rodzice są zwolnieni z obowiązku alimentacyjnego

Rodzice są zwolnieni od obowiązku alimentacyjnego względem dziecka w następujących przypadkach:

 1. gdy dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania,
 2. gdy dziecko może zaspokoić swoje uzasadnione potrzeby z innych źródeł, w szczególności:
 • z pobieranej renty rodzinnej (na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym),
 • z dochodów uzyskiwanych z majątku rodzeństwa, z którym dziecko razem się wychowuje,
 • z pobieranego stypendium,
 • z uzyskiwanych zarobków, w takim zakresie, w jakim powinno przyczyniać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, jeżeli mieszka u rodziców.

Niekiedy zdolność do samodzielnego utrzymywania się dziecko uzyskuje przed dojściem do pełnoletniości, jednak najczęściej później, kiedy ukończy naukę i należycie przygotuje się do wykonywania zawodu.

Nie powodują ustania obowiązku alimentacyjnego następujące sytuacje:

 • zawarcie przez dziecko małżeństwa – jeżeli nie jest ono jeszcze w stanie samodzielnie się utrzymać. W tym jednak przypadku zmienia się kolejność obowiązku alimentacyjnego – w pierwszej kolejności obciąża on współmałżonka, natomiast rodzice są zobowiązani dopiero wówczas, gdy nie jest on w stanie obowiązku tego wypełnić, 

 • niemożność samodzielnego utrzymania się dziecka pełnoletniego, wskutek jego niezdolności do pracy, choćby była ona spowodowana alkoholizmem czy narkomanią (tak: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 1986 roku, III CZP 76/85, OSNCP 1983, nr 1, poz. 4). 

 • niezdolność samodzielnego utrzymania się przez dziecko pełnoletnie, należycie przygotowane do wykonywania zawodu, które jednak nie może znaleźć pracy; dziecko musi jednak w tym przypadku wykazać, że znajduje się w niedostatku (tak: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 1994 roku, III CRN, 63/94, niepublikowany); 

 • niemożność samodzielnego utrzymania się dziecka z powodu ułomności cielesnej, psychicznej czy nieuleczalnej choroby. 

Obowiązek alimentacyjny każdego z rodziców względem dziecka istnieje niezależnie od tego, czy pochodzi ono z małżeństwa. Jeżeli dziecko urodziło się w związku pozamałżeńskim, obowiązek alimentacyjny istnieje od chwili urodzenia dziecka, a nie dopiero od jego uznania lub sądowego ustalenia ojcostwa. Ponadto obowiązek rodziców ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem i wychowaniem dziecka jest niezależny od tego, gdzie dziecko się znajduje. W szczególności obowiązek ten ciąży także na tym z rodziców, który nie zgadza się na pobyt dziecka u drugiego z rodziców lub osoby trzeciej (tak: orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 1958 roku, 3 CR 135/58, OSN 1958, nr 3, poz.9).

Kto może wystąpić z pozwem o alimenty na rzecz dziecka?

Jeżeli rodzice dziecka zobowiązani do ponoszenia kosztów jego utrzymania i wychowania żyją w rozłączeniu, każdy z rodziców, u którego dziecko przebywa, ma prawo wystąpić do sądu z pozwem o alimenty na rzecz małoletniego.

Jeśli małżeństwo rodziców dziecka ustało wskutek orzeczenia rozwodu, sąd w wyroku rozwodowym obligatoryjnie określa, w jakiej wysokości każde z rodziców jest obowiązane ponosić koszty utrzymania dziecka. Alimenty płatne są wówczas najczęściej do rąk tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa, w terminach miesięcznych, określonych w orzeczeniu.

Jeżeli rodzice dziecka są w faktycznej separacji, bądź dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego i rodzice żyją w rozłączeniu, ten z rodziców, u którego dziecko przebywa, ma prawo żądać sądowego zobowiązania drugiego rodzica do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka – jeżeli nie ponosi ich dobrowolnie.

Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?

Wysokość alimentów jest uwarunkowana trzema okolicznościami:

 1. usprawiedliwionymi potrzebami dziecka,

 2. możliwościami zarobkowymi i majątkowymi rodzica,

 3. zakresem świadczonych wobec dziecka przez rodzica zobowiązanego do alimentów osobistych starań o jego utrzymanie i wychowanie.

Usprawiedliwione potrzeby dziecka, to takie, które zapewniają mu normalne warunki życia i rozwoju, czyli zapewnienie warunków mieszkaniowych, pomocy naukowych, odzieży, wyżywienia. Jeżeli dziecko jest chore, w ramach niezbędnych potrzeb mieści się także konieczność zakupu leków czy ponoszenie kosztów jego leczenia. Rodzic ubiegający się o nałożenie na drugiego obowiązku partycypowania w tych kosztach powinien na jego żądanie, bądź żądanie sądu, przedstawić dowody potwierdzające wysokość ponoszonych kosztów – rachunki, paragony itp.

Możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do alimentów to nie tylko dochody, jakie osoba ta faktycznie osiąga, ale także zarobki i profity, które osoba ta mogłaby osiągnąć przy dołożeniu należytej staranności oraz wykorzystaniu posiadanych sił i kwalifikacji, ale ich nie uzyskuje z przyczyn, które nie zasługują na uwzględnienie.

Osobiste starania o utrzymanie i wychowanie dziecka to nic innego, jak branie czynnego udziału w jego wychowaniu, które nie sprowadza się wyłącznie do sfery materialnej. Inaczej będzie kształtował się obowiązek alimentacyjny rodzica zaangażowanego w wychowanie dziecka, inaczej tego, którego kontakty z dzieckiem są sporadyczne, bądź wymuszone. Brak zainteresowania dzieckiem i brak z nim kontaktu przełoży się najczęściej na wyższą kwotę alimentów, skoro cały ciężar związany z wychowaniem dziecka spoczywa na drugim z rodziców.

Na drugiej stronie przeczytasz jeszcze:

 1. Jak złożyć pozew do sądu o alimenty dla dziecka?
 2. Jak przebiega postępowanie sądowe w sprawach o alimenty?
 3. Jak wyegzekwować alimenty od zobowiązanego do ich płacenia?
 4. Jak w razie zmiany stosunków można domagać się zmiany orzeczonej wysokości świadczenia alimentacyjnego?


<>

Zobacz także

 

Komentarze: Alimenty na dziecko. Komu i na jakich zasadach przysługują?

 • Krystian 2017-10-15 00:02:54

  Re: Alimenty na dziecko. Komu i na jakich zasadach przysługują?

  Witam Jestem po rozwodzie i mam pełne prawa do dziecka z tym ze miejsce pobytu dziecka jest przy matce. Matka wraz z dzieckiem uciekła zagranice bez mojej zgody ,przy czym nie podała adresu pobytu. Zostałem pozbawiony jakiegokolwiek kontaktu z dzieckiem . Czy w takiej sytuacji należą się alimenty na dziecko. Pozdrawiam

 • ja 2017-07-12 23:07:19

  www.alimenciarze.com

  www.alimenciarze.com

 • Malerk 2017-03-28 10:49:44

  Re: Alimenty na dziecko. Komu i na jakich zasadach przysługują?

  No i przydatny artykuł bardzo mi zawsze w tych sprawach pomagał adwokat wągrowiec a teraz z odpowiednimi informacjami i danymi jestem w stanie sama się starać o te alimenty.

 • Leszek 2017-01-16 12:18:09

  Re: Alimenty na dziecko. Komu i na jakich zasadach przysługują?

  Nie ma co gdybać, ile i do kiedy trzeba płacić. Najlepiej jest zasięgnąć opinii specjalisty. Sam tak zrobiłem, wybrałem panią adwokat Wiolettę Szewczak. Doradziła mi w sprawie dostarczania środków na wychowanie i utrzymanie moich dzieci. Jestem pewien, że pomoże także wszystkim, którzy tych alimentów nie mogą uzyskać.

 • dorota 2016-11-15 22:12:56

  Re: Alimenty na dziecko. Komu i na jakich zasadach przysługują?

  Przyłącz się do akcji Alimenty to nie prezenty Runda II" i podpisz petycję https://naszademokracja.pl/petitions/akcja-alimenty-to-nie-prezenty-runda-ii?source=facebook-share-button&time=1479138026

 • Jolanta 2016-11-02 11:31:03

  Re: Alimenty na dziecko. Komu i na jakich zasadach przysługują?

  Witam serdecznie, mam na utrzymaniu córkę , obecnie ma 17 lat, oczywiście uczy się jeszcze, podjęłam pracę jako opiekunka osób starszych w Niemczech, zarabiam 4 tys. Utrzymuje z tego dochodu corke i męża ktory w wieku 59lat nie moze znalesc pracy,,alimenty zostały córce odebrane , gdyż mój dochód przekracza pięćdziesiąt parę złoty , Mój pierwszy mąż , nigdy nie zobowiązał się do zapłacenia na żadne dziecko dobrowolnie , płacił mi fundusz alimentacyjny na piątkę dzieci które praktycznie sama wychowałam i utrzymywalam, ojciec ich wszystko co zarobił to przepijał .Proszę mi powiedzieć, czy teraz zostaje bez obowiązku do dziecka? czy fundusz ma prawo odebrać córce alimenty ,które potrzebuje do utrzymania. książki , ubrania, jedzenie itd. , czy ojciec jej jest bez karny może , (ma )wszystko w nosie? dlatego że przekroczył mi dochód o 55zł.? musze rezygnować z pracy , by dziecko miało pieniądze? OBOWIĄZKIEM rodzica jest dokładać się na utrzymanie dziecka i alimenty nie powinny być zależne od dochodu rodzica który wychowuje, dba i również loży na dziecko, .

 • Darek 2016-10-17 19:29:57

  Re: Alimenty na dziecko. Komu i na jakich zasadach przysługują?

  Witam. Moja córeczka ma prawie 20 lat. Do tej pory otrzymywała regularnie po 900/m-c. Posiada ok 10000 oszczędności na które osobiście wpłacałem przez wiele lat. Pracowała przez jakiś czas i zarabiała ok 1500/m-c Złożyła pozew o podniesienie wysokości alimentów do 1500/m-c tylko z mojej strony, a swoje koszty określiła na 2300/m-c z czego nie potrafiła udokumentować nawet te 1500. Dodam tylko że nie bardzo chce się jej uczyć, ponieważ nie ukończyła liceum a co za tym idzie nie podeszła do matury. Przed sądem jednak zeznała, że na maturze nie zdała tylko matematyki. Sąd "dał czas do października" na poprawkę która też się nie powiodła. Teraz twierdzi że będzie ponownie chodzić do trzeciej klasy liceum w systemie dziennym i nie może pracować. Kłamstwo podparte kłamstwem. Janie mogę odejść na emeryturę bo córcia potrzebuje coraz więcej. I co tu zrobić, skoro sądy pobłażają takim zachowaniom. Pozdrawiam

 • miramar 2016-09-27 11:12:06

  Re: Alimenty na dziecko. Komu i na jakich zasadach przysługują?

  Przychodzi mezczyzna do sklepu z zabawkami i chce kupic swojej corce laleczke Barbie. Sprzedawczyni poleca: - Jest wiele roznych modeli, mamy: "Barbie w szkole" za 27,95? "Barbie na kempingu" za 27,95? "Barbie imprezowa" za 27,95? "Barbie wychodzi za maz" za 27,95? "Barbie na zakupach" za 27,95? "Barbie na plazy" za 27,95? oraz "Barbie rozwiedziona" za 527,95? Zaskoczony facet pyta: - Co prosze??? Co to byl za model na koncu?? - "Barbie rozwiedziona" za 527,95? - Hmmm, dlaczego "Barbie rozwiedziona" kosztuje rowne 500 więcej???? - No tak... Wie Pan, w zestawie "Barbie rozwiedziona" jest mase dodatkow: Domek Kena, auto Kena, motocykl Kena, (...)

 • Aleksandra 2016-09-21 15:14:09

  Re: Alimenty na dziecko. Komu i na jakich zasadach przysługują?

  I jaka tu sprawiedliwość wyszłam za mąż i zabrali mi alimety na dzieci bo włączyli dochód mojego obecnego męża który tak na prawdę nie musi łożyć na nie a ojciec biologiczny się cieszy bo wpłaca do komornika 30 zł MC i moje dzieci na tym cierpią to jest właśnie ta przeklęte POLSKA

 • Magda27 2016-09-17 20:57:00

  Re: Alimenty na dziecko. Komu i na jakich zasadach przysługują?

  Czytałam wpisy jestem sama z 2 dzieci jestem w szoku jak ojciec dzieci może nie płaćić alimentów i dlaczego nas oceńiacie skoro nie wiecie jaka jest nasza sytuacja jak samotna mama ma iść do pracy skoro nie ma z kim zostawić dzieci ma na plecy wziąść te osoby co tak piszą są żałosne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Robert 2016-06-15 11:55:14

  Re: Alimenty na dziecko. Komu i na jakich zasadach przysługują?

  Witam. Mam córkę 7 letnią na którą płacę 600 zł alimentów miesięcznie. Po dwóch latach walki o uregulowanie kontaktów sąd przyznał mi dziecko na miesiąc podczas wakacji(sierpień). Czy podczas tego miesiąca alimenty na dziecko matka powinna płacić mnie skoro dziecko jest pod moją opieką ?

 • Żaneta 2016-04-25 18:34:07

  Re: Alimenty na dziecko. Komu i na jakich zasadach przysługują?

  Czy jeśli dziecko jest w domu dziecka,to fundusz płaci alimenty?

 • M.m 2016-03-25 11:49:00

  Re: Alimenty na dziecko. Komu i na jakich zasadach przysługują?

  Ile moge placic alimetow jezeli wydatki przekraczaja moim zarobkom

 • Ewelka 2016-02-19 15:54:13

  Re: Alimenty na dziecko. Komu i na jakich zasadach przysługują?

  Witam Mieszkam wraz z meżem alkoholikiem który nie interesuje się dzieckiem nie ma z nim kontaktu nie interesuje go jak uczy się w szkole zadne wydatki opłaty go nie obchodzą Wszystko jest na mojej głowie Przez 11 lat pracował w Warszawie przyjeżdzał do domu 3 razy w roku było zero kontaktu i pomocy z jego strony a miesiąc temu przyjechał do domu i siedzi.Czy mogę go podac o alimenty bo brak mi już sił

 • karola 2015-10-24 13:48:50

  Re: Alimenty na dziecko. Komu i na jakich zasadach przysługują?

  Witam serdecznie mam takie pytanie mam corke i mam od ur pszyznane alimety w wysokosci 500zl miesiecznie pzez 10lat ojciec malej nie uczymwl znia kontaktuitd a teraz po 10latach wpkacil mu 455zl na corke czy maga mi zabrac corce alimety gdy jej ojciec dopiero teraz wyslal jej pierwsze alimety pszez komornika prosze nie pisac zbednych kometazy bo pisze o rade a nie o zagrożeniach Z gury dziekuje

 • anna 2015-10-20 15:14:44

  Re: Alimenty na dziecko. Komu i na jakich zasadach przysługują?

  mam pytanie jestem po rozstaniu, sama wychowuje dziecko. nie bylismy małżeństwem. Dostaje na dziecko 500 zł alimentow ale nie ma jak się z byłym partnerem dogadać w sprawie pomocy w wychowywaniu dziecka. Corka leczy sie przewlekle na alergię ma odczulanie, co tydzień ślecze z nią kilka godzin w przychodni, ubrania, zabawki, wszystko co jej potrzeba do funkcjonowania musze kupowac sama. on daje te swoje 500 zł i zabierą ją do siebie co dwa tygodnie w sobotę popołudniu do niedzieli wieczora. Nawet na urodziny dziecko nie dostaje prezentu. W chwili obecnej ja zachorowałam dośc poważnie i od miesiąca jestem na zwolnieniu lekarskim czy mam szanse na podwyzesznie mu alimentów? nawet nie mogłam się doprosi,ć by na zebranie do szkoły "tata" poszedł, jak to napisał w sms ie ma czasu zarabia sobie w nadgodzinach żeby mi alimenty płaci. poradzcie co robi c w takiej sytuacji ,? jK USTANOWIĆ ŻE MA POMAGAĆ ODBIERAC JĄ ZE SZKOŁY, CHODZIĆ DO SZKOŁY na wywiadówki czy do lekarza

 • Marcin 2015-10-01 18:35:18

  Re: Alimenty na dziecko. Komu i na jakich zasadach przysługują?

  od 10 lat nie widzialem corki nie bylo zadnych kontaktow nie wiem gdzie mieszka , nie mam telefonu zadnych kontaktow ktore zostaly wstrzymane dawno przez moja partnerke.Niedawno komornik wszedł na moja pensje 60 % nie mam mieszkania / wynajmuję / na zycie zostalo 600 żł co mogę zrobic w tej sprawie Marcin

 • Malwa 2015-09-26 18:24:05

  Re: Alimenty na dziecko. Komu i na jakich zasadach przysługują?

  Mam takie pytanie mój były partner uznał swoje biologiczne dziecko nasza córkę i mojego syna wiedząc iż nie jest ojcem biologicznym małego w USC pani Się go pytała czy jest pewny i wie o konsekwencji swojego czynu po rozstaniu Zgodził się płacić na dzieci ale nie robił tego podałam go do sadu czy ktoś może mi wytłumaczyć czy mam szanse na alimenty na syna od niego czy nie??? Nie wiem co teraz robić

 • meg 2015-05-19 08:24:41

  Re: Alimenty na dziecko. Komu i na jakich zasadach przysługują?

  @cygan no nie, tak to nie działa, nie ma jakichś stawek ustalonych odgórnie, alimenty się zawsze ustala w oparciu o potrzeby dziecka, zarobki matki i zarobki ojca.

 • meg 2015-05-19 08:22:53

  Re: Alimenty na dziecko. Komu i na jakich zasadach przysługują?

  @benek, zgodnie z przepisami powinieneś płacić też alimenty za lipiec, gdy dzieci będą z Tobą, ale jeśli dogadasz się z ich matką, to może się uda nie płacić. TYlko uwaga - jak się dogadacie, to miejcie to na piśmie - to dla Ciebie zabezpieczenie, żeby ona potem nie wystąpila do sądu o zaległe alimenty.

 • cygan 2015-05-14 23:29:33

  Re: Alimenty na dziecko. Komu i na jakich zasadach przysługują?

  witam.ile jest teraz alimetów na jedno dziecko ja jest czlowiek za granica

 • benek 2015-04-23 11:31:29

  Re: Alimenty na dziecko. Komu i na jakich zasadach przysługują?

  Witam, zabieram dzieci w lipcu na miesiąc na wakacje za granicę. Dzieci na co dzień mieszakją z moją byłą żoną, ja płacę alimenty w wysokości 250 na jedno i 400 zł na drugie. Czy w lipcu gdy będą w całości na moim utrzymaniu i w dodatku na drogich zagranicznych wakacjach, muszę także przekazać pieniądze byłej żonie? Wyczytałem gdzieś, że tak, ale wydaje mi się to nielogiczne. Proszę o weryfikację tej informacji.

 • jeszcze normalny 2014-10-24 11:15:17

  Re: Alimenty na dziecko - od a do z

  Witam zyjemy w kraju kompletnego bezprawia...ja mialem zabierane alimenty na synusia co siedzial w wiezieniu komornik stwierdzil ze ....o tym NIE WIE

 • ania 2014-10-18 11:55:47

  Re: Alimenty na dziecko - od a do z

  moj syn ma 17 lat zostal umieszczony w osrodku szkolno wychowawczym tymczasowo wczymali mi alimenty w mopsie ale syn wrucil spowrotem do domu na warunkowym zwolnieniu czy dostane spowrotem na syna alimenty pomuzcie nie wiem co mam robic

 • Jacek 2014-09-30 17:02:47

  Re: Alimenty na dziecko - od a do z

  Czy jeżeli rozszedlem się z żoną a nie mam rozwodu i mam przyznane alimenty powinienem znać adres zamieszkania dziecka.Bo jak do tej pory gdy biorę dziecko do siebie zawsze odbieram je gdzieś z ulicy ,z przystanku albo żona ja gdzieś wyprowadza na parking i nie chce mi podać adresu pod jakim obecnie mieszkają.Wiem że co jakiś czas się przeprowadzają a ja nawet nie wiem kiedy i dokąd.martwi mnie to że nie wiem gdzie i w jakich warunkach mieszka moje dziecko.Czy jeśli płacę alimenty to mam prawo znać adres zamieszkania córki czy żona nie musi mnie o tym informować.Pozdrawiam

 • kula 2014-08-08 22:16:13

  Re: Alimenty na dziecko - od a do z

  mam 2 dzieci sie ktore mieszkaja z matka w szwecji -corka ma 18 lat i jeszcze sie uczy i syna 19 lat ktory zakonczyl nauke i poszedl do pracy .przestalem placic na niego alimenty a moja byla zona powiedziala ,ze poda mnie do sadu gdyz nie place alimentow na niegotwierdzac ze syn sie jeszcze uczy a ja jestem pewny na 100 procent ze zakonczyl nauke i poszedl do pracy.ja mieszkam w anglii i nie wiem co mam zrobic.

 • Kama 2014-07-29 17:54:56

  Re: Alimenty na dziecko - od a do z

  Witam mam pytanie czy nieletnia moze posadzic ojca o alimenty?

 • Michal 2014-07-23 18:40:46

  Re: Alimenty na dziecko - od a do z

  Witam serdecznie.mam maly problem i bardzo prosze o porade.mieszkam,zyje i pracuje wraz ze swoja zona i zony dzieckiem w niemczech,ale mam dziecko z byla partnerka w polsce.co miesiac place na dziecko 500zl,gdy jestem w polsce zabieram syna na zakupy i poswiecam mu tyle czasu ile moge.byla partnerka straszy mnie sadem i odebraniem praw rodzicielskich bo sie nie interesuje dzieckiem,przeciez nie odbiore go ze szkoly skoro mieszkam od niego 1200 kilometrow.byla partnerka jest mezatka,ma swoje zycie.czy ma prawo podac mnie do sadu o wyzsze alimenty i pozbawic mnie praw do dziecka?ja tez mam swoja rodzine i zyc tez musimy.prosze o rade

 • beatamille 2014-07-22 21:37:19

  Re: Alimenty na dziecko - od a do z

  Sędzia 2014-02-14 11:20:40 Re: Alimenty na dziecko - od a do z weż się do pracy kobieto, a nie patrza na nie swoje pieniądze i nie licz ile możesz z niego ściągnąć, to również twoje dziecko więc też powinnaś się przyczynić i partycypować w kosztach utrzymania. Kochani tatusiowie weźcie dzieci ze sobą do pracy a mamusie będą mogły zarobić na utrzymanie siebie i dziecka. Ludzie przede wszystkim mężczyźni zastanówcie się na tym co piszecie. I zacznijcie spędzać więcej czasu ze swoimi dziećmi. jeśli matka karmi dziecko piersią to nie pójdzie z dzieckiem na rękach do pracy. Więc niech mężczyźni opłacą opiekę dla dziecka na czas pobytu mam w pracy.Kobiety są z dziećmi przez cała dobę a tak opieka kosztuje i to nie mało i kto jej za to wszystko zapłaci?

 • izka 2014-07-09 22:47:13

  Re: Alimenty na dziecko - od a do z

  Czesc, mam pytanie. Mam alimenty z FA ojciec malej nie pravuje, przebywa w zakldzie karnym w pl, chce wyjechac z corka do uk,mam jego zgode na pismie. jezeli wyjade,to alimenty z FA mi sie nie naleza? Co sie stanie,jak jednak bede je pobierac?

 • Maciej 2014-07-09 15:36:09

  Re: Alimenty na dziecko - od a do z

  "Synuś" ma 28 lat , własną rodzinę , dziecko, pracuje w dwóch firmach ale wiecznie gdzieś "studiuje" - za drobną opłatą. Jestem zobowiązany do płacenia na niego alimentów, choć nie widziałem go z 10 lat , bo kiedyś jego mamusia uniemożliwiała widzenia , a teraz widocznie sam nie chce. Jak pozbyć się tego uciążliwego obowiązku wobec faceta, który nie chce mnie znać.

 • Zuta 2014-06-04 18:35:16

  Re: Alimenty na dziecko - od a do z

  To jest chore zeby płac dorosłym dziecia alimety które wiecznie studiują . Na stare lata chyba rodzica taz sie coś od życia należy . Może jakieś wczasy albo godna starość a nie całe życie pracować na stare leniwe konie . A pózniej jeszcze płacić alimenty na ich dzieci bo ojciec sie wyuczyl i pojechał w świat za praca i ślad po nim zaginął . To nasze państwo jest chore !!!!!

 • TERECHA 2014-06-02 14:45:19

  Re: Alimenty na dziecko - od a do z

  do roboy mam się wziąć. Co ty bredzisz. Pracuję zawowodow cały tydzień, dorabiam, żeby dziecko miało wszystko czego mu potrzeba. Ojciec dziecko nie płąci alimentów (aż 600 zł) od roku czasu. Siedzi za granicą, zarabia duże pieniądze, siedzi tam z inna kobieta, której zrobił dziecko. Na jedno dziecko umie dać, a na to w Polsce nie potrafi. Ja nie chcę ściągać ile się da tylko cchę to na co zgodizł sie w sądzie, że będzie płacił. To dlaczego tego nie robi? Powedz mi, co to dziecko jest winne, już i tak jest pokrzywdzone przez los, że nie ma dwojga rodziców. Nie dośc że zostałam sama, to jeszcze pracuję od rana do weiczora. Dlaczego jeden rodzic ma harować jak wół a drugi żyć jak gdyby nigdy nic. WEZ POMYŚL CZŁOWIEKU O TYM NA DRUGI RAZ ZANIM NAPISZESZ TAKIE BZDURY!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • biedronka 2014-05-18 12:28:44

  Re: Alimenty na dziecko - od a do z

  A jak mozna wyegzekwować alimenty na dziecko od ojca jeśli dziecko jest w domu dziecka , jestem jego opiekunem prawnym.Chcę zabezpieczyc je aby mialo kwote na koncie po usamodzielnieniu sie, bo wyprawka to naprawde mało Jak to zrobic .Pilne!

 • arkadiusz 2014-05-11 11:59:05

  Re: Alimenty na dziecko - od a do z

  jeśli dzieci wyjechały za granicę z byłą żona to dalej mam obowiązek płacenia alimentów (dzici mają 15 i 18lat)

 • Anna 2014-04-27 21:58:03

  Re: Alimenty na dziecko - od a do z

  Co mam zrobić jeżeli mam zasądzone alimenty na dziecko, jednak dłużnik nie płaci ma założoną sprawę u komornika, jednak pracuje na czarno . Ja nie dostaję alimentów ponieważ pracuje i przekracza mi zarobek żebym dostała pieniądze z funduszu. Czy faktycznie nie należą mi się pieniądze na dziecko, czy można zmusić ojca dziecka do płacenia .

 • MAMA 22LATA 2014-02-26 17:12:49

  Re: Alimenty na dziecko - od a do z

  HEJ 3MIES TEMU ZLOZYLAM POZEW DO SADU O ALIMENTA I USTALENIE OJCOSTWA..TERAZ 12MARCA BEDZIE DOPIERO SPRAWA. OD 3MIES CIAZY NIE JESTEM Z OJCEM DZIECKA ON SIE NIE INTERESOWAL WOGOLE TRWANIEM CIAZY I NARODZINAMI DZIECKA DO DZIS JEST CISZA Z JEGO STRONY..MA WLASNA FIRME OKOLO 5TYS MA NA REKE MIES.ILE MOGE RZADAC? TYM BARDZIEJ ZE MALY CIAGNIE CYCKA JA CHODZE W WEEK DO SZKOLY I MIESZKAM U RODZICOW Z 5RODZENSTWA RAZEM JEST NAS 8W DOMU. PRACUJE BRAT 1500ZARABIA NA PAPIERZE A OJCIEC TAK SAMO RESZTA SZKOLA ALBO W DOMU JA MOJA MAMA MOJ SYN I SIOSTRA 3LETNIA. OJCIEC DZIECKA NA KONIEC ZWIAZKU ZAPOWIEDZIAL MI ZE BEDZIE RZADAŁ BADAN DNA ZE NIBY WATPI ZE JEST OJCEM A DZIECKO PLANOWANE.WIECIE MOZE ILE SPRAWA BEDZIE SIE CIAGNELA ALBO ILE ICH BEDZIE MOZE TAK? I CZY ZAPLACI MI ALIMENTA ROWNBIEZ ZA OCZEKIWANY CZAS DO ROZPRAWY TE 3MIES? A I JESZCZE NA SPRAWE ZLOZYLAM KOPIE POLECONEGO LISTU KTOREGO WYSLALAM PRZED PORODEM Z PROZBA O KONTAKT I POJSCIE DO URZEDU GDYBYM JUZ URODZILA (ALE NADAL CISZA) KOPIE RACHUNKOW Z CZASÓW CIAZY I KOSZTOW LEKARZA WYNIKOW A TAKZE KOPIE PARAGONOW NA WYPRAWKE DLA DZIECKA ALE TO WSZYSTKO BYLO PRZED PORODEM TE PARAGONY TEZ..I NIE WIEM CZY SAD POPATRZY NA NIE WOGOLE BO CHODZI O KOSZT TERAZNIEJSZY A POWIEM ZE TRACE WIECEJ A PANSTO DAJE MI 247ZL PORAZKA STARCZA MI NA PARE RZECZY ALE ZAWSZE BRAKUJE MUSZE SOBIE RADZIC POZYCZAM OD RODZICOW BIORE JEST CIEZKO I NIE WIEM CZY NIE WOLAC NA SIEBIE ALIMENTOW BO NIE MAM MACIERZYNSKIEGO NA SIEBIE WOGOLE.. POMOCY:(

 • jola 2014-02-21 21:06:23

  Re: Alimenty na dziecko - od a do z

  wezcie sie za robote kobiety a nie patrzycie ile wycagnac z faceta .wstydzcie sie.

 • aaa 2014-02-16 23:05:20

  Re: Alimenty na dziecko - od a do z

  ile moge dostac jesli moj byly partner pracuje za granica ja nie pracuje a jestem w krusie zarejstrowana

 • Sędzia 2014-02-14 11:20:40

  Re: Alimenty na dziecko - od a do z

  weż się do pracy kobieto, a nie patrza na nie swoje pieniądze i nie licz ile możesz z niego ściągnąć, to również twoje dziecko więc też powinnaś się przyczynić i partycypować w kosztach utrzymania

 • eg 2014-02-10 09:06:05

  alimenty na 3 dziecko

  Witam. W jakiej kwocie mogę otrzymać alimenty (to jego 3 dziecko, dwoje starszych jest z dwoch różnych związkow.) Najstarszy syn ma 16 lat - z tego co wiem otrzymuje 500 zł Córka z drugiego małżeństwa ma 15 lat otrzymuje 600 zl Mój synek ma 3 latka (nie braliśmy slubu kiedy na jaw wyszły jego poprzednie związki) On zarabia 6000 tys netto. Proszę o pomoc

 • Młoda 2014-02-07 18:13:26

  Re: Alimenty na dziecko: obowiązek alimentacyjny od a do z

  Witam , mam 18 lat i pobieram zasiłek alimentacyjny z państwa ,mój ojciec się mną nie interesuje i ściągają z niego alimenty , można tak powiedzieć , teraz odsiaduje długi w więzieniu, a ja mieszkam w domu rodzinnym z matką i bratem, nasze relacje z matką nie są dobre , czy mam możliwość wyprowadzki z domu rodzinnego , pobierać alimenty i podać matkę o alimenty również ? słyszałam , że nie mam prawa na wyprowadzkę bo alimenty bd mi odebrane , czy to prawda ? oczywiście bd się uczyć w studium , bd uczęszczać do szkoły i się kształcić , bo przecież dopóki się ucze mam alimenty , prawda ? . Ponad to czy wg. mogę się starać o inne zasiłki , jakie ? Jakie mam prawa ?

 • Ewelina 2014-02-05 18:38:46

  Re: Alimenty na dziecko: obowiązek alimentacyjny od a do z

  Witam, moja sytuacja wygląda tak, chodzę do LO zaocznego, nie mogę znaleźć pracy, mieszkam u rodziny, pomagam im, utrzymują mnie, ale nie starcza mi pieniędzy aby dalej móc kontynuować naukę, czy mam jakieś szansę na alimenty?

 • mela 2014-01-28 20:20:51

  Re: Alimenty na dziecko: obowiązek alimentacyjny od a do z

  Witam ! Czy ktos wie z ilu miesięcy sąd żąda rachunkow i innych kosztow utrzymania do alimentow ?

 • przemas 2014-01-24 20:55:37

  Re: Alimenty na dziecko: obowiązek alimentacyjny od a do z

  Witam.. Na sprawie rozwodowej zostałem pozbawiony praw rodzicielskich do dziecka które jeszcze się nie narodzilo . Szczerze przyznam, do dziś nie wiem czy to na pewno jest mój syn.. Krotki czas później przyszlo wezwanie do sadu na sprawę alimentacyjna.. W styczniu tego roku mija osiemnaście lat jak place alimenty.. Jak długo musze placic alimenty (w mojej sytuacji)..

 • marko 2014-01-24 13:57:12

  Re: Alimenty na dziecko: obowiązek alimentacyjny od a do z

  witam mam pytanie ile mam płcić żonie za dziecko jeżeli przebywa po równo po 2 tygodnie

 • pene 2013-12-29 19:43:26

  Re: Alimenty na dziecko: obowiązek alimentacyjny od a do z

  witam, mam wielki problem. chciałabym starać się o alimety od matki bo nie łoży na utrzymanie mieszkania przez ok 3lata, a też policja nic nie zrobi jeżeli będzie w domu i oznajmiono mi, że za bezpodstawnie zgłoszenie mnie ukarają mandatem albo do sądu zgłoszą? gdzie my żyjemy... dodam,że matka przez swoje pijaństwo zadłużyła mieszkanie i już miałyśmy iść na bruk ale jakoś to się stało,że mieszkanie przepisano na mnie i ja muszę spłacać jej długi aby mieć gdzie mieszkać. wyprowadziła się na jakieś trzy miesiące i nagle wraca. może też jest jakaś możliwość ją wymeldować? bardzo proszę o pomoc jestem na skraju załamania psychicznego, chciałabym aby po prostu już jej nie widzieć.

 • marzena 2013-12-11 18:20:17

  Re: Alimenty na dziecko: obowiązek alimentacyjny od a do z

  Co mam zrobić jeżeli mam zasądzone alimenty na dziecko, jednak dłużnik nie płaci ma założoną sprawę u komornika, jednak pracuje na czarno . Ja nie dostaję alimentów ponieważ pracuje i przekracza mi zarobek żebym dostała pieniądze z funduszu. Czy faktycznie nie należą mi się pieniądze na dziecko, czy można zmusić ojca dziecka do płacenia .

 • Paweł 2013-11-14 23:21:06

  Re: Alimenty na dziecko: obowiązek alimentacyjny od a do z

  mam 18lat i matka u ktorej mieszkalem powiedziala ze mam sie wyprowadzic, ojciec placi na mnie alimenty caly czas. ucze sie w szkole zawodowej i moje pytanie wyglada tak: " czy moge pobierac alimenty od matki i od ojca jezeli mieszkam na stancji ? "

 • magda 2013-10-22 14:07:30

  Re: Alimenty na dziecko: obowiązek alimentacyjny od a do z

  hej, odpowiem z własnego doświadczenia - na rozprawie o przyznanie alimentów od razu ustalono kwestię widywania z dzieckiem i tak sie to zwykle odbywa, ale od mojego adwokata wiem, że obie strony moga póxniej wystapić ponownie do sądu, jeżeli będą chciały zmienic wysokość alimentów czy częstotliwość/zasady widywania z dzieckiem. wydaje mi sie że jesli umiesz to dobrze uargumentować, to mozesz żadać aby spotkania przebiegały w Twojej obecności.

 • ja 2013-10-20 13:28:25

  Re: Alimenty na dziecko: obowiązek alimentacyjny od a do z

  czy na rozprawie o alimenty, ustala się od razu widywanie dziecka z drugim rodzicem? czy widywanie jest na innej rozprawie, po wniosku jednej ze stron. Ojciec dziecka od 2 lat nie interesuje się dzieckiem, nie ma z nim kontaktu,i nie chce by po sprawie o alimenty się widywał.Czy istnieje możliwość zaznaczenia że widywanie ma odbywać się przy mojej obecności.

 • lu 2013-10-14 12:48:15

  Re: Alimenty na dziecko: obowiązek alimentacyjny od a do z

  Znalazłam w internecie kalkulator do liczenia alimentów i polecam go bardzo, bo mi bardzo pomógł: www.adwokat-jaskula.pl/!kalkulator

 • samochodzik2012 2013-10-11 20:41:25

  Re: Alimenty na dziecko: obowiązek alimentacyjny od a do z

  witam takie zapytanie. jest kobieta ktura ma meza i 1 pojawia sie kochanek ktury niewie ze ona ma meza.Ona zachodzi w ciaze,i po jakism czase sie rozwodzi maz robi badania i wychodzi nato ze niejest ojcem dziecka. kochanek dowiaduje sie o dziecku po 2 latach przez gg gdy jest zagranica.Matka dziecka twierdzi ze to dziecko kochanka i składa sprawe do sadu przychodzi kochankowi zawiadomienie z sadu z podpisem jej imienia i nazwiska na dole kopercie (czy to mozliwe?) kochaniek tego nie odbiera bo niema go w polsce .kolejnym razem przychodzi tez tasamo do niego i do dziadka Kochanka tez nie odbieraja pisma bo sie nazwisko nie zgadza.po jakims czasei przyjezdza gosc i mówi tylko ze jest komornikiem nie legitymujac sie .Stwierdza ze dane sie nie zgadzaja nazwisko data urodzenie brak peselu.Wiec moje pytanie takie co dalej moze zrobic matka dziecka .co kochanek a co maz matki dziecka wytumaczcie mi to.Za błedy przepraszam

 • mirka 2013-09-28 15:36:59

  Re: Alimenty na dziecko: obowiązek alimentacyjny od a do z

  proszę o informację , czy jestem w stanie ściągnąć od męża alimenty. Pierwsza rozprawa odbyła się 18 czerwca , na której zostały zasądzone alimenty w kwocie 400 zł. Z uwagi na fakty iż mąż zmienił wniosek rozwodowy i chciał rozwodu z orzekaniem o winie , sędzina wyznaczyła termin kolejnej rozprawy na 25 września . Mąż od czerwca na córkę nie płacił ani złotówki. 25 września , mąż znów zmienił swoje stanowisko i złożył wniosek o rozwód bez orzekania o winie dzięki czemu udało się zakończyć postępowanie procesowe. W wyroku jest postanowienie o płatności alimentów od momentu uprawomocnienie się wyroku . Proszę o informację , czy mogę męża skarżyć z jakiegoś innego artykułu aby wyegzekwować niepłacone na córkę alimenty.

 • Sebastian 2013-09-23 00:13:59

  Re: Alimenty na dziecko: obowiązek alimentacyjny od a do z

  Mam pytanie. Rok temu zawiesili nam alimenty. Powodem było tego, że moja mama nie wpisała swoich rodziców na liste dlużników alimentacyjnych. Od wielu lat to robi i wpisuje mojego ojca i jego rodziców. Czy zabrano nam alimenty bez prawnie. Bo szczerze, to nie ma sensu aby moich dziadków wpisywac na liste dłużników, skoro nie są nimi. Z Góry dziękuje za odp.

 • marcin 2013-09-19 19:55:01

  Re: Alimenty na dziecko: obowiązek alimentacyjny od a do z

  witam jestem rozwiedziony mam dziecko z pierwszemo malzenstwa place alimenty 650 zl+ 184 euro kinder geld mieszkam w niemczech ,jakto wyglada od strony prawnej czy moge je zmniejszyc matka dziecka wyjechala z corka do angli bez porozumienia zemna i niewiduje corki nastepna sprawa

 • monika 2013-07-16 12:02:03

  Re: Alimenty na dziecko: obowiązek alimentacyjny od a do z

  Witam. Moja siostra chce pozwać mamę o alimenty. Wyprowadziła się z domu dobrowolnie, ma możliwość powrotu i wtedy mama będzie ją utrzymywać. Pobiera alimenty od ojca. Dodatkowo Idzie na dtudia zaoczne płatne mimo iż ma możliwość pójścia na bezpłatne. Mama pracuje za granicą ale nie ma dużych dochodów. Czy ma obowiązek alimentacyjny i co ma zrobić jeśli nie może stawić się na rozprawę? Słyszałam, że jest możliwość składania zeznań za granicą.

 • grejs360 2013-01-31 15:05:13

  Re: Alimenty na dzieci: obowiązek alimentacyjny od a do z

  wychowuję trójkę dzieci (18,15,13 lat)b.mąz ma zasądzone alimenty w wys 1300 na trójkę synów , nie pracuje , do tej pory egzekwowałam przez komornika (ok 1 roku) został zwolniony z pracy , ja mam zajęcie komornicze (długi z małżeństwa ) otrzymuję ok 1200 zł jestem na garnuszku u mamy , z funduszu nie dostaję ponieważ przewyższam dochód (na podst PIT)czy jest jakieś wyjście z takiej nietypowej sytuacji...

 • TLC 2012-05-18 08:00:40

  Re: Alimenty na dzieci: obowiązek alimentacyjny od a do z

  Art. 138 kro - pozew o obniżenie alimentów. Ważne aby mógł dowieść w sądzie, że nie ma możliwości aktualnie więcej zarabiać, że sytuacja zdrowotna jest taka, że nie jest w stanie więcej zarabiać a dzieci mają środki utrzymania z innych źródeł. Wszystko więc zależy od odpowiedniego udowodnienia tych okoliczności.

 • Spóżniony 2012-05-18 00:07:45

  Re: Alimenty na dzieci: obowiązek alimentacyjny od a do z

  Moj znajomy jest rozwiedźony iz obecną Panią/śllubu nie mają/ma dwoje dzieci3latai 3m-ce drugie.Natomiast z pierwszego związku też ma dwoje;córka 18L nie ukończone Liceum i 5cio miesięczne dziecko.Syn 16lat,nauka ciężko mu idzie/pod górkę/Ich matka jest alkoholiczką a ojciec ich mamy właścicielem cynkowni.Interes dobrze prosperuje.Córka żąda alimentów na utrzymanie siebie i dziecka a przy okazji niepracującego ojca dziecka.Syn również chce podwyższonych alimentów.Znajomy do tej pory płacił alinmenty ale teraz ma ciężką sytuację finansową,podupadł na zdrowiu/ma ponad 50 lat?stalej pracy nie ma,Jakie ma możliwości wyjścia z tej sytuacji nie licząc "harakirii"bo jak mówi jest u kresu sił.Miema żadnego majątku,.dziękuje za dobre słowo,spóżniony.

 • Martyna 2011-01-23 23:32:21

  Re: Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci od A do Z

  Witam. Jestem osobą, która po roku czasu będzie znów otrzymywać alimenty zasądzone wraz z odsetkami za każdy dzień zwłoki. Szukałam, by się dowiedzieć w jakiej wysokości są te odsetki, bo pani sędzia powiedziała, że tak jak są urzędowo (czy inaczej) ustalona wysokość tych odsetek. Czy mógłby mi ktoś pomóc?


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Dariusz

  ocena usługi:

 • Danuta

  ocena usługi:

  Polecam!
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Szybko, fachowo i za rozsądną cenę. Polecam
 • zofia-ewa

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo.Jestem zadowolona z usługi. Odpowiedź bardzo wyczerpująca. Na pewno będę korzystać często/jeżeli zajdzie taka potrzeba.
 • Sylwka

  ocena usługi:

  Profesjonalna, zrozumiała opinia
 • Magdalena

  ocena usługi:

  Godne polecenia.
 • Dorota

  ocena usługi:

 • HONKI

  ocena usługi:

  Usługa znakomita.
 • Arkadiusz

  ocena usługi:

  Jak zawsze PROFESJONALNIE !
 • Mariusz

  ocena usługi:

 • Robert

  ocena usługi:

 • Mariusz Wierzchowski

  ocena usługi:

  Moje pierwsza porada i jestem pod wrażeniem !!! Uzyskałem mega wyczerpującą informację za rozsądne pieniądze. Od tej pory będę stałym klientem e-prawnik.pl
 • Katarzyna

  ocena usługi:

 • Katarzyna

  ocena usługi:

 • Katarzyna

  ocena usługi:

 • Kazimiera

  ocena usługi:

  bardzo dziękuję za wyczerpującą opartą na konkretnych przepisach opinię, porada prawna mnie zadowala, zdecydowanie polecam . 31.01.2018r
 • Adam Skorupski

  ocena usługi:

  Bardzo konkretna, rzeczowa opinia z przywołaniem dokładnych podstaw prawnych dla poleconych przez prawnika działań. Zdecydowanie polecam. Konkret bez naciągania na koszty.
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!