Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Ty również masz Problem Prawny? Skorzystaj z darmowej wyceny!

Darmowe porady - Apelacja / kasacja / zażalenie - Postępowanie przed sądem

 • Uzasadnienie wyroku w postępowaniu apelacyjnym

  Czy po upływie dwóch miesięcy od uprawomocnienia się wyroku, strona może zażądać doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem (postępowanie apelacyjne).

 • Tremin rozpatrzenia zażalenia

  Złożyłem zażalenie na postanowienie sądu o odrzucenie sprzeciwu do nakazu zapłaty. Czy istnieje jakiś termin w którym to zażalenie powinno być rozpatrzone?

 • Zażalenie na zwrot pozwu w postępowaniu nakazowym

  Złożyłem pozew w postępowaniu nakazowym do sądu rejonowego o orzeczenie zapłaty. Sąd wezwał mnie do usunięcia braków formalnych pisma procesowego poprzez uiszczenie wpisu w odpowiedniej wysokości. Stosowny wpis w wymaganym terminie 1 tygodnia został wpłacony. Następnie otrzymałem decyzję sądu o zwrocie pozwu, gdyż nie dokonałem uzupełnienia braków formalnych poprzez przedłożenie załączników dla pozwanego. Nadmienię, że nie byłem wzywany do uzupełniania jakichkolwiek załączników ( były one dostarczone do sądu wraz z pozwem ). Proszę o najkrótszą możliwą drogę odwołania o tego, gdyż kolejne tygodnie oczekiwania na decyzję sądu w sprawie zapłaty będą odsuwały prawdopodobieństwo odzyskania moich wierzytelności.

 • Dopuszczalność kasacji

  Czy w sprawie o przywrócenie władzy rodzicielskiej przysługuje kasacja?

 • Sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku

  Jeśli strona nie zażąda sporządzenia pisemnego uzasadnienia wyroku w terminie siedmiodniowym od ogłoszenia wyroku , a zaskarży wyrok w terminie trzytygodniowym od ogłoszenia wyroku , to czy w takiej sytuacji sąd ma obowiązek sporządzenia i doręczenia pisemnego uzasadnienia wyroku obu stronom ?

 • Apelacja od wyroku Sądu Grodzkiego

  Sąd Grodzki uznał winę w kwestii popełnienia wykroczenia. Sąd Wojewódzki uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Grodzki, który ponownie uznał winę obwinionego. Nie wziął on jednak pod uwagę, że w świetle obowiązujących od niedawna aktów prawnych obwiniony nie powinien być za swój czyn karany. Jaka jest teraz kolejność odwołań?

 • Termin do wniesienia apelacji

  Czy Sąd Grodzki ma prawo skrócić czas wniesienia apelacji z 14 do 7 dni? Czy można zwrócić się do tegoż Sądu o uzasadnienie takiego posunięcia, które z uwagi na większą jak zazwyczaj ilość ustawowych dni wolnych od pracy w tym okresie, praktycznie uniemożliwia zasięgnięcie porady prawnej?

 • Opłata od zażalenia

  Czy dla rozpatrzenia zażalenia niezbędne jest złożenie wpisu (otrzymano takie wezwanie na 15zł)? Sprawa odbywa się w sądzie rejonowym wydział RiN. Poprzednie zażalenie nie było połączone z żadnymi dodatkowymi kosztami. Jakie przepisy regulują te opłaty?

 • Brak pouczenia

  Czy można, a jeśli tak, to w jaki sposób, odwołać się od wyroku zaocznego (nakaz zapłaty), na którym nie ma żadnej adnotacji o możliwości odwołania?

 • Uzupełnienie apelacji

  Jak powinno wyglądać uzupełnienie apelacji? Jakie przepisy wskazują na to, że uzupełnienie apelacji jest dopuszczalne (chodzi mi o wymienienie art. przy podawaniu podstawy prawnej)?

 • Uzupełnienie apelacji w zakresie nowych dowodów

  Pytam ponownie o uzupełnienie apelacji. Nie chodzi mi jednak o jej braki formalne, lecz sytuację, w której np. adwokat złożył już apelację do sądu, po czym zaszła potrzeba zgłoszenia dodatkowych wniosków. Jak to się sporządza? Czy należy sporządzić apelację od początku, czy tylko wskazać nowe wnioski, dowody z zaznaczeniem jej uzupełnienia?

 • Odwołanie się od wykonanego postanowienia

  Sąd okręgowy, w którym toczy się moja sprawa rozwodowa wydał postanowienie o spędzeniu przeze mnie wakacji z dzieckiem. Na to postanowienie żona złożyła apelację. Wakacje dawno się skończyły - a zażalenie jeszcze nie zostało przez sąd apelacyjny rozpatrzone (przez 5 miesięcy). Czy sąd apelacyjny nie powinien odrzucić takiej apelacji - przecież jest to ewidentna gra na zwłokę, a postanowienie zostało zrealizowane i nie da się go przecież cofnąć i wrócić do początku wakacji?

 • Zarzuty apelacyjne w procesie karnym

  W postępowaniu karnym przed sądem I instancji, w trakcie procesu wnioskowałem o ustanowienie obrońcy z urzędu ponieważ nie byłem w stanie bez uszczerbku koniecznego dla utrzymania własnego i własnej rodziny pokryć koszty adwokackie. Sąd I instancji odmówił mi obrońcy zarzucając, iż działam na zwłokę, następnie zapadł wyrok skazujący mnie, wyrok w zawieszeniu. Od tego wyroku złożyłem apelację, zarzucając między innymi ten fakt, iż nie byłem należycie reprezentowany przez obrońcę, więc wniosłem o uchylenie wyroku skazującego i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, podniosłem też inne uchybiania podczas postępowania w pierwszej instancji. Czy argument jaki podniosłem, iż nie miałem obrońcy z winy sądu pierwszej instancji jest wystarczający, by wyrok został uchylony, a sprawa trafiła do ponownego rozpatrzenia? Zaznaczam istotny fakt, iż w tym samym czasie toczy się inne postępowanie karne, w którym również jestem oskarżony - i w tamtym postępowaniu sąd przyznał mi obrońcę z urzędu. Również dostałem obrońcę z urzędu w sprawie innej karnej w postępowaniu o wznowienie postępowania w sprawie, w której zapadł już prawomocny wyrok drugiej instancji.

 • Apelacja a skarga na prawomocny wyrok

  Złożyłem w sądzie cywilnym wniosek o przywrócenie terminu rozprawy gdyż byłem chory. Sąd wydał wyrok. Otrzymałem pismo sądu że przywrócenie terminu rozprawy jest niemożliwe, natomiast mogę złożyć wniosek o skargę na wyrok lub przywrócenie terminu do złożenia apelacji. Co jest dla mnie korzystniejsze i jak wyglądają obydwa dokumenty? Gdzie mogę je znaleźć w waszym portalu?

 • Pouczenie o środku zaskarżenia od wyroku

  Sprawa o rozwód - sąd wysłał wyrok z uzasadnieniem na moje pismo. Niestety, pomimo że występuję bez adwokata nie zostałem pouczony o terminie wniesienia apelacji, jak też gdzie się ją wnosi. Czy sąd ma obowiązek pouczenia? Jak potraktować wyroki sądowe (pierwszej instancji) gdzie np. wskutek zaniedbania nie udzielono pouczenia? Na jakiej podstawie prawnej można wznowić takie sprawy? Czy nie zostało naruszone konstytucyjne prawo do obrony?

 • Zażalenie na umorzenie dochodzenia

  Po złożeniu do Prokuratora Rejonowego doniesienia o popełnieniu przestępstwa zostało wszczęte pod nadzorem Prokuratury przez Policję dochodzenie o przestępstwo. Po pewnym czasie z Prokuratury Rejonowej otrzymałem zawiadomienie o umorzeniu dochodzenia na podstawie art.17 par.1 pkt 2 kpk. Chcąc złożyć zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia udałem się do Prokuratury z zamiarem zapoznania się z aktami sprawy, jednakże odmówiono mi wglądu do akt jednocześnie informując, iż nie mogę złożyć zażalenia z uwagi, że nie jestem (według Prokuratora) w sprawie stroną, pokrzywdzonym. Co mogę zrobić w sytuacji, gdy moim zdaniem Prokurator w związku z dostarczonym przeze mnie materiałem dowodowym nie słusznie umorzył dochodzenie, uniemożliwia mi wgląd do akt sprawy oraz zablokował złożenie zażalenia na umorzenie dochodzenia przez wysłanie mi zawiadomienia o umorzeniu dochodzenia? Czy otrzymane z Prokuratury zawiadomienie o umorzeniu dochodzenia należy traktować jak postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania lub umorzeniu postępowania? O ile tak jak mogę złożyć zażalenie na zawiadomienie o umorzeniu dochodzenia nie mając dostępu do akt sprawy oraz nie znając uzasadnienia zawiadomienia o umorzeniu dochodzenia?

 • Odwołanie od wniosku o urlopowanie dziecka

  Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej. Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich negatywnie rozpatrzył wniosek matki o urlopowanie dziecka do jej miejsca zamieszkania bez uzasadnienia swojej decyzji. Czy można odwołać się w tej sprawie do Sądu Okręgowego?

 • Termin wniesienia apelacji

  Czy jeżeli po ogłoszeniu wyroku jedna ze stron wystąpiła o uzasadnienie wyroku z zamiarem lub bez zamiaru złożenia apelacji, to przedłużenie terminu złożenia apelacji do czasu otrzymania uzasadnienia obowiązuje tylko stronę żądającą uzasadnienia czy obowiązuje obydwie strony procesu?

 • Stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia

  Byłam zatrudniona w firmie prywatnej przez okres 11 lat najpierw na stanowisku księgowej a następnie głównej księgowej. W dniu 31.03.2005r. pracodawca wręczył mi wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy, w którym zaproponował nowe warunki płacy, która z dotychczasowej kwoty 3.300 zł uległaby zmniejszeniu do kwoty 2.500 zł. W wypowiedzeniu napisał, że przyczyną wypowiedzenia są zmiany w Regulaminie Wynagradzania ujednolicające zasady wynagradzania pracowników na stanowiskach kierowniczych. Ponieważ zmiana warunków wynagradzania była dla mnie niekorzystna, wobec tego pismem z dnia 16.05.2005r. zawiadomiłam pracodawcę, że odmawiam przyjęcia proponowanych mi nowych warunków wynagradzania. W związku z powyższym moja umowa o pracę uległa rozwiązaniu z dn. 30.06.2005r. w wyniku wypowiedzenia przez pracodawcę. Rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracownika, więc uważałam, że należała mi się trzymiesięczna odprawa ( przepracowałam u tego pracodawcy 11 lat, pracodawca zatrudnia ponad 20 pracowników). W dniu 30.06.2005r. złożyłam w Inspekcji Pracy pismo z prośbą o pisemną interpretację: czy należy mi się odprawa czy też nie. Otrzymałam pozytywną odpowiedź. W dn. 01.07.2005r. wezwałam pisemnie pracodawcę do wypłaty należnej mi odprawy. Pracodawca odmówił wypłaty. Skierowałam sprawę do sądu pracy. Sąd Pracy na rozprawie zasądził należną mi kwotę odprawy 9.900 zł wraz z odsetkami plus kosztami zastępstwa procesowego. Pracodawca wniósł apelację do Sądu Okręgowego, w której podnosił, że "współprzyczyniłam się" do rozwiązania stosunku pracy, bo moje nieprzyjęcie nowych warunków płacy było "nieuzasadnione", gdyż inne osoby na podobnych stanowiskach co moje otrzymują mniejsze wynagrodzenie. Sąd Okręgowy na rozprawie oddalił moje powództwo i podzielił zdanie pracodawcy, pisząc w uzasadnieniu, że: " nie legitymowałam się uzasadnionymi powodami do odrzucenia zaproponowanych mi nowych warunków płacy i pracodawca mógł w zasadny sposób oczekiwać, że zaakceptuję nowe warunki. W związku z tym moje nieprzyjęcie stanowiło współprzyczynę rozwiązania stosunku pracy, co nie pozwoliło na objęcie mnie ustawą o zwolnieniach grupowych". W ustawowym terminie zwróciłam się do sądu o odpis wyroku wraz z uzasadnieniem, który otrzymałam w dn. 10.01.2006r. Uważam wyrok sądu II instancji za krzywdzący mnie i niezgodny z obowiązującym prawem. Stan faktyczny jest bezsporny i nie do podważenia, zaś wszelkie rozważania o "przyczynieniu się do ustania zatrudnienia" i " nieusprawiedliwionej odmowie przyjęcia warunków" nie utrzymują się w świetle obowiązujących przepisów, na co Sąd I instancji zwrócił uwagę w uzasadnieniu wyroku. Dlatego pragnę dalej dochodzić swoich praw. Proszę o odpowiedź na następujące pytania: Jakie środki odwoławcze mi przysługują- kasacja, czy może skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia? Jaki jest tryb postępowania przy złożeniu skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia? Jakie są opłaty z tym związane? Czy musi reprezentować mnie adwokat lub radca prawny?

 • Egzekucja roszczenia a skarga kasacyjna

  Bank wniósł przeciwko mojej osobie jako dłużnika rzeczowego powództwo o 100.000 zł wraz z odsetkami za okres 5 lat , sąd pierwszej instancji w wyroku uznał roszczenie banku częściowo zasadne w ten sposób iż zasądził tylko kwotę 100.000 zł, natomiast odsetki sąd uznał przedawnione. W wyniku złożonej przeze mnie apelacji sąd drugiej instancji utrzymał zaskarżony wyrok w mocy. Mam zamiar złożyć kasację od wyroku drugiej instancji w przysługującym mi terminie. Czy w chwili obecnej, kiedy wyrok jest prawomocny i jednocześnie składam od tego wyroku kasację do SN , wierzyciel - w tym przypadku bank ma prawo wszcząć egzekucję z 1/2 mojego udziału nieruchomości zabudowanej salonem, czy też skoro składam kasację bank takiej egzekucji prowadzić nie może do czasu rozpoznania kasacji. Ponadto proszę o odpowiedź, co się stanie w sytuacji, kiedy bank dokona egzekucji z 1/2 udziału nieruchomości stanowiącej moją własność i mój udział zostanie sprzedany, a sąd kasacyjny, już po dokonanej sprzedaży w drodze egzekucji , uchyli wyrok drugiej instancji i przekaże sprawę do ponownego rozpoznania , to czy w tym przypadku będę mógł rościć odszkodowanie od banku za dokonanie przedwczesnej egzekucji?

< >

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 1
 • 9
 • 3
 • 0
 • 4
 • 7
 • osób
Zobacz ich opinie:
 • anna.lewińska

  2014-04-15

  Opinia napisana prostym, dostępnym dla przeciętnego obywatela językiem. Polecam wszystkim potrzebującym fachowej porady. Podziękowanie dla autorów opinii.
 • marko55

  2014-03-31

  Dziekuje za otrzymana ocenę.Jest profesjonalna i wyjaśnia problem.Pozdrowienia i podziekowania dla autorow.
 • Krystyna G

  2014-03-20

  dziekuje za otrzymaną opinię, bardzo mi pomogła rozwikłać problem, o który pytałam
 • Barbara Z.

  2014-03-25

  Jestem bardzo zadowolona z usługi e-prawnik.pl Na doprecyzowane pytanie po otrzymaniu opinii dostałam odpowiedź która w pełni mnie satysfakcjonuje. Teraz wiem jak postąpić. Zespół prawników jest profesjonalny i rzetelny. Wycena usługi również nie jest zbyt wygórowana w porównaniu do usług prawników w mojej miejscowości. Dziękuję i pozdrawiam
 • Doris

  2014-03-27

  Opinia jest podana rzetelnie i profesjonalnie. Bardzo Dziękuję. Z porady korzystam już po raz drugi i jestem zadowolona. Dziękuję !
 • teresa bielecka

  2014-03-25

  witam-na razie bardzo Wam dziękuję w imieniu tej biednej Mamy-9 dzieci-postanowiłam Jej pomóc,choć sama walczę z bardzo złośliwym rakiem-jestem łysa i sama mam swe poroblemy,ale Wasza opinia mi się podoba,także jeszcze raz wielkie dzięki.Serdecznie pozdrawiam cały Wasz Zespół.Przypuszczam,że będę potrrzebowała dodatkowej pomocy,także pewnie się do Was zwrócę-DZIEKI
 • Bogdan T.

  2014-03-24

  Dziekuje za otrzymana opinie.Jest profesjonalna i rzeczywiscie wyjasnia problem.Pomaga w dalszym postepowaniu.Pozdrowienia i podziekowania dla autorow.
 • Janusz S.

  2014-03-10

  Opinia wyjaśnia zakres zadanego pytania w sposób jasny rysując kilka dróg rozwiązania.
 • bozenaj

  2014-03-19

  Dziękuję za otrzymaną opinię prawną. Treść podana w sposób rzetelny i w pełni wyczerpujący, komunikatywne podsumowanie opinii. Niezwykle wygodna i zarazem profesjonalna usługa dla osób nie mających możliwości bezpośredniego kontaktu z prawnikiem. Pozdrawiam
 • Dorota Gruchała

  2014-03-03

  Pierwsza opinia nie była dla mnie dokońca wyczerpująca, po darmowym doprecyzowaniu problemu uzyskałam jasną odpowiedź nie budzącą żadnych wątpliwości


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane